Ациклічним показником єСкачати 392.79 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір392.79 Kb.
#12405

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

А

Ациклічним показником є:

Г)обсяг експорту товарів і послуг.

Амплітуда коливань реального доходу у моделі Семюельсона-Хікса визначається:

а)обсягом потенційного ВВП та величиною амортизації.

Антиінфляційні програми урядів країн, які стикалися з гіперінфляцією, у першу чергу були спрямовані на:


в)приборкання інфляційних очікувань.

Б

Бюджетний дефіцит може фінансуватись за рахунок:

Г)всі відповіді правильні.

Безробіття – це наявність контингенту людей, які:

Г)всі відповіді правильні.

Банківський мультиплікатор (мультиплікатор резервів) визначається за формулою:

В) М = 1 / rr

Базове співвідношення цін двох валют – це:

Б)валютний курс.

Бреттон-Вудська валютна система ґрунтувалась на таких принципах:


г)всі відповіді правильні.

В

Вплив уряду на стан економіки через зміну обсягу і структури урядових видатків і системи оподаткування називається:

Г)фіскальною політикою.

Відомий візажист звільнився з салону «Посольство краси»,оскільки дирекція проігнорувала його вимоги, щодо придбання сучасних обладнання і матеріалів . Його звільнення підвищить рівень:

Г)природного та фрикційного безробіття.

Визначте неправильне твердження:

Г) фрикційне безробіття не пов’язане з коливанням ділової активності.

В умовах повної зайнятості рівень циклічного безробіття:

А)дорівнює 0.

Визначте неправильне твердження:

Б)природний рівень безробіття завжди постійний.

Відмінність між грошовими агрегатами зумовлена:

В) відмінністю ступеня ліквідності кожного з них.

Величина грошового мультиплікатора за інших рівних умов залежить від:

Б) співвідношення, в якому населення поділяє свої активи між готівкою та депозитами.

В сучасних умовах монетарна політика центрального банку здійснюється переважно шляхом впливу на:

Б)грошову базу через операції на відкритому ринку.

Внаслідок продажу центральним банком державних цінних паперів комерційним банкам:

В)зменшиться сума позик, наданих комерційними банками.

Валюта – це:

В)будь-який платіжний засіб, що слугує для міжнародних розрахунків.

Вільний гнучкий (плаваючий) валютний курс – це:

В)співвідношення між валютами, що вільно змінюється під впливом попиту і пропонування на валютному ринку і держава за жодних обставин не може впливати на нього.

Валютні інтервенції – це:

В)операції центрального банку з купівлі-продажу іноземної валюти зметою впливу на обмінний курс.

Внаслідок девальвації національної валюти:

В)ціни імпорту і конкурентоспроможність національної продукції підвищиться.

Встановлена А.В.Філліпсом залежність між рівнем безробіття та темпами приросту номінальної зарплати дозволила кейнсіанцям обґрунтувати:

Б)корисність регульованої інфляції як генератора ефективного попиту.

Від’ємний нахил кривої сукупного попиту пояснюється:


г)всі відповіді правильні.

В особливому кейнсіанському випадку:

Г)всі відповіді правильні.

Вплив технічного прогресу в моделі ADAS призведе:

Г)до зниження рівня цін і збільшення реального обсягу виробництва на всіх відрізках АS.

В економіці, яка перебуває у стані довгострокової рівноваги, вплив шоку пропонування, викликаного підвищенням світових цін на нафту, у короткостроковому періоді спричинить:

Б)підвищення рівня цін і скорочення реального обсягу виробництва.

Визначте неправильне твердження:

В)крива IS характеризує зміну реального доходу в залежності від зміни ставки проценту.

В економіці, яка потрапила у ліквідну пастку:

Г)всі відповіді правильні.

В ситуації ліквідної пастки:

Г)всі відповіді правильні.

В ситуації інвестиційної пастки:

Г)всі відповіді правильні.

Внаслідок поширення песимістичних настроїв серед інвесторів у моделях ISLM та ADAS відповідно:

В)криві IS і AD змістяться ліворуч.

Г

Графічно економічне зростання відповідає зміщенню:

Г) правильні відповіді а (кривої довгострокового сукупного пропонування праворуч) і в(кривої виробничих можливостей).

Головним призначенням моделей економічного зростання є:

Б)з’ясування джерел економічного зростання, їх внеску у досягнення динамічної рівноваги економічної системи.

«Гарантований» темп економічного зростання в моделіХаррода забезпечує динамічну рівновагу сукупного попиту і пропонування за:

А)повного використання наявних виробничих потужностей.

«Гарантований» темп приросту сукупного доходу у 20% в моделі Харрода за акселератора v=3 може бути забезпечений за граничної схильності до заощадження, рівної:

А) 0,5.

Грошовий агрегат М2 відрізняється від агрегату М1 на суму:А)строкових і накопичувальних депозитів.

Грошова маса – це:

А)сума готівки поза банківською системою та трансакційних депозитів.

Грошова база:

Г)всі відповіді правильні.

Грошовий мультиплікатор визначається за формулою:

А) М = (1+cr) / (cr+rr).

Грошовий мультиплікатор може бути визначений як відношення:

Б) грошової маси до грошової бази.

Грошовий мультиплікатор:

Г)всі відповіді правильні.

Грошове пропонування в економіці зростає, якщо комерційні банки:

В)збільшують обсяг позик, наданим домогосподарствам і фірмам.

Гіперінфляція найчастіше є наслідком:

Г)монетаризації центральним банком значних фіскальних дефіцитів.

Грошове пропонування в країні становить 150млрд. дол., реальний ВВП – 600млрд. дол., швидкість обігу грошей 5. Внаслідок збільшення грошової маси на 10%:

Г)реальний ВВП зросте до 660 млрд. дол. за рівня інфляції у 25%.

Графічна модель Манделла-Флемінга у координатах r – Y представлена:

В)кривою рівноваги товарного ринку IS, кривою рівноваги грошового ринку LM та лінією мобільності капіталу CM.

Д

До інструментів фіскальної політики відносяться:

Г)зміна державних видатків та ставок оподаткування.

До вбудованих автоматичних стабілізаторів відносяться:

Г)пропорційні податки та соціальні трансферти.

До фаз ділового циклу не відноситься поняття:

В)інфляція.

До основних індикаторів фаз сучасного циклу не відноситься:

Г)динаміка рівнів інфляції.

До проциклічних показників слід віднести:

Г)величину прибутків корпорацій.

До протициклічних показників слід віднести:

Б) обсяги товарних запасів.

Для фази піднесення не характерне:

В)скорочення податкових надходжень.

Довгострокові будівельні цикли тривалістю 20 – 25 років, пов’язані з періодичністю оновлення основних фондів – це:

Б)цикли Кузнєца.

До екзогенних чинників циклічного розвитку не відносяться:

Б) коливання інвестиційного попиту.

До нециклічних коливань економічної системи відносяться:

Г) всі відповіді правильні.

До складу робочої сили слід віднести:

Б)домогосподарку, яка працює у школі прибиральницею на півставки.

До категорії зайнятих не відноситься:

В)підліток, який підробляє продажем газет.

До фрикційних безробітних не можна віднести робітників,які:

г)були звільнені внаслідок впровадження автоматизованої технології виробництва.

До структурних безробітних слід віднести:

Г)конструктора вогнепальної зброї, звільненого у зв’язку з конверсією підприємств оборонного комплексу.

До положень кейнсіанської концепції зайнятості відноситься:

В)негнучкість цін і заробітної плати призводить до встановлення рівноваги на ринку праці за значного вимушеного безробіття.

Досягнення стаціонарного стану економіки за стійкого рівня капіталоозброєності в моделі Солоу означає, що:

Г)всі відповіді правильні.

До складу грошового агрегату М1 не входять:


в)строкові депозити.

Дж. Кейнс виділив наступні мотиви формуваннясукупного попиту на гроші:

Г)всі відповіді правильні.

До функцій центрального банку не відноситься:

Г)кредитування фірм і домогосподарств.

До монетарних інструментів прямого регулювання грошового пропонування відносяться:

В)лімітування кредитів та пряме регулювання процентної ставки

До монетарних інструментів непрямого регулювання грошового пропонування відносяться:

Г)всі відповіді правильні.

Для регулювання грошового пропонування центральні банки найчастіше вдаються до:

А)операцій на відкритому ринку.

Для збільшення грошового пропонування центральний банк повинен:


в)знизити резервну норму.

Девальвацією називають:

Г)всі відповіді правильні.

Девальвація означає,що:

Б)купівельна спроможність валюти знизилась.

До недоліків системи золотого стандарту відносять:

В)неможливість здійснення незалежної національної монетарної політики.

Дефляція – це стійка тенденція до:

В)зниження середнього рівня цін в економіці.

Дефляція – це:

В)уповільнення темпів інфляції.

Для гіперінфляції не характерне:

А)зростання інвестиційного попиту фірм.

До цінових чинників сукупного попиту не відноситься:

А)ефект доходу.

До шоків попиту можна віднести:

В)різку зміну настроїв інвесторів.

До скорочення сукупного попиту призводить зростання:

В)імпорту за незмінного експорту.

До шоків пропонування можна віднести:

Г)всі відповіді правильні.

До наслідків стимулювальної монетарної політики у відкритій змішаній економіці з гнучким валютним курсом та низькою мобільністю капіталу не можна віднести:

В)підвищення обмінного курсу національної валюти.

Е

Економічний цикл характеризується:

Г)нерегулярно повторюваними періодами розширення та згортання загальної ділової активності.

Економічне зростання – це:

Г)всі відповіді правильні.

Ефект Фішера полягає в тому, що підвищення рівня інфляції на 1%:

А)призводить до підвищення номінальної ставки проценту на 1%.

Ефект Пігу полягає в тому, що:

А)зміна рівня цін змінює купівельну спроможність номінальних доходів і спричиняє зміни в обсязі реального споживчого попиту.

Ефект Кейнса полягає в тому, що:

В)зміна рівня цін змінює рівень процентних ставок і спричиняє зміни в обсязі реального інвестиційного попиту.

Ефект Манделла-Флемінга полягає в тому, що:

Г)зміна відносних рівнів цін і процентних ставок у різних країнах спричиняє зміни в обсязі чистого експорту – реального попиту закордону.

Експансія сукупного попиту в моделі ADAS призведе до:

Б)зростання реального обсягу виробництва в межах крайнього кейнсіанського відрізка АS.

Ефект витіснення означає, що внаслідок підвищення процентних ставок через зростання:

В)державних видатків відбувається скорочення приватних інвестицій.

Ендогенними змінними у моделі Манделла-Флемінга виступають:

Г)обсяг сукупного доходу, внутрішня процентна ставка; обмінний курс.

С

Стримувальна фіскальна політика передбачає:

Б)зменшення урядових видатків і підвищення податків.

Стимулювальна фіскальна політика передбачає:

А)збільшення урядових видатків і зменшення податків.

Структурне це безробіття, пов’язане з:

Г) вивільненням робочої сили під впливом зрушень в економіці, які змінюють попит на окремі професії.

Стаціонарний обсяг капіталу згідно з «золотим правилом нагромадження» досягається, коли гранична продуктивність капіталу стає рівною:

А) нормі амортизації.

Стаціонарний обсяг капіталу відповідає «золотому правилу нагромадження» за:

Б)максимального рівня споживання.

Стаціонарний обсяг капіталу відповідає «золотому правилу нагромадження», коли:

Г)всі відповіді правильні.

Спекулятивний попит на ГРОШІ Є ФУНКЦІЄЮ:

Б)ставки проценту.

Сукупність форм і засобів впливу держави на грошове пропонування з метою забезпечення стабілізації економіки на рівні повної зайнятості за відсутності інфляції називається:

В)монетарною політикою.

Стримувальна монетарна політика «дорогих грошей» передбачає:

Б) підвищення норми обов’язкових резервів.

Стимулювальна монетарна політика «дорогих грошей» передбачає:

Б)зниження облікової ставки проценту.

Стерилізація – це:

А)операції центрального банку на відкритому ринку з купівлі-продажу цінних паперів з метою нейтралізації впливу валютних інтервенцій на внутрішній грошовий ринок.

Сучасна міжнародна валютна система – це система:

Б) регульованих гнучких валютних курсів.

Системами фіксованих валютних курсів були:

А)системи золотого стандарту та Бреттон-Вудська валютна система.

Сукупний попит у відкритій змішаній економіці – це:

Б)сукупна кількість товарів і послуг країни, яку планують купити вітчизняні і зарубіжні покупці за кожного рівня цін.

Сукупне пропонування – це:

В)сумарний реальний обсяг випуску продукції та надання послуг в економіці, вибраний фірмами і домогосподарствами в умовах існуючої структури цін і заробітної плати.

Стимулювальна фіскальна політика у моделі ISLM призводить до:

Б)підвищення рівноважної ставки проценту і збільшення рівноважного рівня доходу.

Стимулювальна монетарна політика в моделі ISLM призводить до:

Г)зниження рівноважної ставки проценту і збільшення рівноважного рівня доходу:

Стимулювальна фіскальна політика у моделі ISLM буде відносно ефективною, якщо:

Б)інвестиції мало чутливі, а попит на гроші високо чутливий до процентної ставки.

Стимулювальна фіскальна політика у моделі ISLM буде відносно неефективною, якщо:

Б)інвестиції еластичні, а попит на гроші нееластичний за процентною ставкою.

Стимулювальна фіскальна політика у моделі ISLM буде менш ефективною, якщо за інших рівних умов:

А)підвищиться гранична схильність до споживання.

Стимулювальна монетарна політика у моделі ISLM буде відносно ефективною, якщо:

А)інвестиції високо чутливі, а попит на гроші мало чутливий до процентної ставки.

Стимулювальна монетарна політика у моделі ISLM буде відносно неефективною, якщо:

В)інвестиції нееластичні, а попит на гроші еластичний за процентною ставкою.

Стимулювальна фіскальна політика у малій відкритій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і абсолютною мобільністю капіталу має наслідком:

А)збільшення сукупного доходу.

Стимулювальна монетарна політика у малій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і абсолютно. Мобільністю капіталу:

Г) не викличе жодної з перерахованих змін.

Стимулювальна фіскальна політика у малій відкритій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і абсолютно немобільним капіталом:

А)є ефективною у короткостроковому періоді і неефективною у довгостроковому.

Стимулювальна монетарна політика у малій відкритій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і обмеженою мобільністю капіталу:

В) є ефективною у короткостроковому періоді і неефективною у довгостроковому періоді.

Стримувальна монетарна політика у малій відкритій економіці з гнучким валютним курсом, абсолютно мобільним капіталом і високим рівнем інфляції призведе не лише до приборкання інфляції, але й до:

Б)підвищення обмінного курсу національної валюти.

З

Законодавча зміна обсягів державних видатків і ставок оподаткування для досягнення бажаного рівня виробництва і зайнятості відноситься до:

Б)дискреційної фіскальної політики.

З метою подолання спаду в економіці уряд не стане вдаватися до:

Б)припинення виплат процентів з державного боргу.

Заходом стимулювальної політики можна вважати:

В)емісію державних облігацій для фінансування додаткових державних видатків.

Значення показника боргового тягаря борг/ВВП будуть зростати, якщо:

Б)знижуються темпи приросту ВВП.

Згідно з кейнсіанською теорією, основною причиною циклічних коливань є:

А)коливання обсягів інвестицій у запаси, що визначають динаміку ефективного попиту.

Згідно з монетаристською теорією, основною причиною циклічних коливань є :

Г)нестабільність грошової політики центрального банку.

Згідно з концепцією реального бізнес-циклу, основною причиною циклічних коливань є:

В) позитивні і негативні технологічні шоки.

З метою зниження природного рівня безробіття уряд ніколи не буде вдаватись до:

Б)збільшення розміру виплат допомоги з безробіття.

Закон Оукена відображає взаємозв’язок між:

В)процентною зміною циклічного безробіття і процентним відхиленням фактичного ВВП від потенційного.

Згідно із законом Оукена, зростання циклічного безробіття на 1% викликає відставання фактичного ВВП від потенційного на:

Б)2-2,5%.

Збільшення обсягів національного виробництва за рахунок збільшення кількості виробничих ресурсів за незмінної техніки і технології називається:

Б)екстенсивним економічним зростанням.

Збільшення потенційного ВВП може бути забезпечене:

Г)всі відповіді правильні.

Згідно з моделлю Солоу, країни з вищим темпом зростання населення за інших рівних умов будуть мати:

б)менший стаціонарний обсяг ВВП на душу населення.

Згідно з моделлю Солоу, країни з вищим темпом зростання населення за інших рівних умов будуть мати:

В)нижчий стійкий рівень капіталоозброєності праці.

Згідно з моделлю Солоу, залучення у виробництво додаткових працівників і додаткового капіталу:

Г)всі відповіді правильні.

Згідно з моделлю Солоу, науково-технічний прогрес забезпечує:

Г)всі відповіді правильні.

З перерахованих фінансових активів найбільш ліквідним є:

В) трансакційні (чекові) депозити.

Згідно з неокласичною концепцією, трансакційний попит на гроші:

Г)всі відповіді правильні.

Згідно з кейнсіанською теорією попиту на гроші, рішення домогосподарства перевести всі свої фінансові активи у державні облігації може бути спричинене тим, що:

Б)процентна ставка досягла свого максимального значення.

За умови підвищення рівня цін попит на реальні касові залишки:

Б)зменшується]

Зі зростанням реального ВВП попит на реальні грошові залишки:

А)збільшується.

Залежність попиту на реальні касові залишки від рівня цін і номінальних касових залишків відображає рівняння:

А) MDP = MnD/ P.

Згідно з «теорією портфелю», спекулятивний попит на гроші пов'язаний з тим, що економічні суб’єкти:

Г)всі відповіді правильні.

Згідно з монетаристською концепцією, попит на гроші залежить від:

Г)всі відповіді правильні.

Загальний обсяг пропонування грошей в економіці формується:

В)політикою центрального банку, діяльністю комерційних банків та поведінкою небанківського сектора.

Загальна норма банківського резервування визначається як відношення:

В) сукупного обсягу резервів до депозитів.

Зниження норми обов’язкового резервування:

В) збільшує грошове пропонування внаслідок збільшення величини грошового мультиплікатора.

Зниження співвідношення готівка/депозити за інших рівних умов призводить до:

Б) збільшення грошового мультиплікатора і грошової маси.

З підвищенням норми обов’язкового резервування з 20% до 30% виявилось, що система комерційних банків відчуває нестачу резервів в розмірі 60млн. грн. Якщо суму резервів збільшити неможливо, то грошову масу слід зменшити на:

Б) 180 млн. грн..

З точки зору монетаристського підходу грошово-кредитна політика:

Г) всі відповіді правильні.

З метою підвищення ліквідності банківської системи центральний банк підвищує норму обов’язкового резервування, проте хоче залишити кількість грошей в обігу незмінною, відтак він повинен:

Г) знизити облікову ставку і купувати державні цінні папери.

За інтенсивністю розвитку розрізняють наступні види інфляції:

В)помірна, галопуюча, гіперінфляція.

За механізмом розвиту виділяють:

А)інфляцію попиту та інфляцію витрат.

З перерахованих активів найвище знецінюється під час інфляції:

Б)запас готівкових грошей.

Згідно з кейнсіанським підходом головною причиною інфляції є:

Б)збурення інвестиційного попиту в умовах повної зайнятості.

Згідно з монетаристським підходом головною причиною інфляції є:

В)перевищення темпом приросту грошової маси темпу зростання ВВП.

Згідно з висновками Фрідмена і Фелпса, у довгостроковому періоді:

Г)всі відповіді правильні.

Зміщення кривої сукупного попиту матиме місце, коли:

Г)змінюються інфляційні очікування домогосподарств і фірм.

Збільшення державних видатків:

В)збільшує сукупний попит і не впливає на сукупне пропонування.

Згідно з класичним підходом, економіка швидко адаптується до змін ринкової конʾюктури без суттєвих коливань обсягу випуску внаслідок абсолютної гнучкості:

Г)всіх перерахованих змінних.

Згідно з класичним підходом:

Г) всі відповіді правильні.

Згідно з класичною теорією крива сукупного пропонування є:

В)вертикальною прямою на рівні потенційного ВВП.

Згідно з кейнсіанським підходом (основний кейнсіанський підхід):

Г)всі відповіді правильні.

Зміщення кривої сукупного попиту в моделі ADAS не може відображати:

Г)одночасно підвищення рівня цін та скорочення реального обсягу ВВП.

Зростання сукупного попиту в умовах довгострокової рівноваги супроводжується:

Б)зростанням номінального ВВП.

З підвищенням податків крива IS зрушиться:

А)ліворуч, в результаті за інших рівних умов рівноважні ставки проценту і рівень доходу знизяться.

Збільшення державних закупівель товарів і послуг у моделі ISLM:

Г)всі відповіді правильні.

Збільшення центральним банком грошового пропонування у моделі ISLM:

Г)всі відповіді правильні.

Збільшення грошового пропонування центральним банком у моделі Манделла-Флемінга в координатах е – У за режиму гнучкого обмінного курсу і абсолютної мобільності капіталу:

Г)зрушить криву рівноваги грошового ринку LM* праворуч, рівноважний обмінний курс знизиться, а сукупний доход зросте.

Збільшення державних видатків у відкритій економіці з режимом гнучкого валютного курсу і низькою мобільністю капіталу матиме наслідком не лише зростання сукупного доходу, а й:

Г)зниження валютного курсу і підвищення стваки проценту.

Н

Недискреційна фіскальна політика це:

В)природне пристосування економіки до фаз економічного циклу внаслідок дії автоматичних стабілізаторів.

На величину дефіциту (профіциту) державного бюджету впливають:

Г)всі відповіді правильні.

Низько узгодженим проциклічним показником є:

А)обсяги продажу товарів повсякденного попиту.

Недостатність сукупного попиту спричиняє зростання:

В)циклічного безробіття.

Найважливішими функціями грошей є функції:

Б)засобу обігу і засобу платежу.

Неокласична концепція попиту на гроші:

Г)всі відповіді правильні.

Надлишкові резерви комерційного банку – це:

В) касові залишки комерційних банків для підтримки надійного рівня ліквідності, величину яких вони визначають самостійно.

Надлишкові резерви комерційного банку:

Г)всі відповіді правильні.

Надлишкові резерви комерційного банку – це:

Б) різниця між сумою загальних та обов’язкових резервів.

Норма обов’язкового резервування визначається як відношення:

А) суми обов’язкових резервів до депозитів.

Наслідком політики «дорогих грошей» є:

Г)всі відповіді правильні.

Номінальний обмінний курс – це ціна валюти будь-якої країни, виражена у певній кількості:

А)іншої валюти.

Найвищі темпи інфляції спостерігаються під час:

В)гіперінфляції.

Непрогнозована інфляція в меншій мірі позначиться на стані осіб:

Г)які стали боржниками до початку інфляції.

На відміну від моделі ISLM, модель Манделла-Флемінга:

Б)дозволяє пояснити причини коливань сукупного доходу у відкритій економіці.

П

Прикладом дискреційної фіскальної політики може слугувати:

В)зниження ПДВ у період економічного циклу.

Подолання рецесійного розриву буде неможливим, якщо:

Г)підвищиться обмінний курс національної валюти.

Підвищення автономних податків у кейнсіанській моделі «видатки – випуск» призведе до зміщення кривої сукупних видатків:

В)вниз на величину меншу, ніж збільшення податків.

Підвищення граничної ставки податку:

А)зменшує податковий мультиплікатор і вплив податків на обсяг випуску.

Підвищення граничної ставки податку у моделі «видатки – випуск»:

Б)змінює нахил кривої сукупних видатків, вона стає більш похилою.

Підвищення граничної ставки податку:

Б)підвищує вбудовану стабільність, але гальмує економічне зростання.

Прагнення уряду до щорічного збалансування державного бюджету:

Б)унеможливить здійснення дискреційної політики і буде посилювати циклічні коливання.

Під час рецесії спостерігається зростання:

Б)товарних запасів фірм.

Перша криза, яка поклала початок першого економічного циклу, виникла в:

Г)Англії у 1825.

Починаючи з 1970-х рр., характерним для економічного циклу стало:

А)поєднання спадів виробництва з підвищенням рівня інфляції.

Повна зайнятість в економіці встановлюється за умов:

Г)відсутність циклічного безробіття.

Підвищення рівня заощаджень у моделі Солоу означає:

Г)всі відповіді правильні.

Пропонування грошей в економіці зростатиме, якщо

Г)всі відповіді правильні.

Підвищення центральним банком облікової ставки насамперед спрямоване на:

Г)зменшення сукупних резервів комерційних банків.

Пряме котирування – це:

Б)ціна одиниці іноземної валюти, виражена в одиницях національної валюти.

Переваги системи золотого стандарту полягали в тому, що вона:

Г)забезпечувала стабільність валютних курсів та автоматичне регулювання дефіцитів та активів платіжних балансів.

Паритет купівельної спроможності – це:


в)співвідношення купівельної спроможності валют відносно певного набору товарів і послуг у двох країнах.

Підвищення процентної ставки в країні за умов гнучких валютних курсів призведе до:

Г)зростання пропонування іноземної валюти та подорожчання валюти країни.

Попит на євро зросте, якщо порівняно з іншими країнами:

Б)реальні процентні ставки в країнах ЄС виявляється відносно вищими, а рівень інфляції – відносно нижчим.

Підвищення рівня цін, що супроводжується скороченням реального обсягу виробництва називається:

Г)стагфляцією.

Поєднання інфляції попиту та інфляції витрат:

А)утворює інфляційну спіраль.

Початково запропонована А.В. Філліпсом крива відображає:

Г)обернену залежність між темпами приросту номінальної зарплати та рівнем безробіття.

Підвищення рівня цін у моделі ISLM за інших рівних умов спричинить:

В)підвищення рівноважної ставки проценту і скорочення рівноважного обсягу національного виробництва.

Протекціоністська зовнішньоторговельна політика не чинить впливу на сукупний доход у малій відкритій економіці з режимом гнучкого валютного курсу, оскільки:

Г)всі відповіді правильні.

У

Уряд прагнучи подолати рецесійний розрив, повинен:

А)збільшити державні видатки і знизити податки.

У випадку, коли податкові надходження до державного бюджету перевищують видатки:

Б)утворюються профіцит бюджету.

У ХХ столітті внаслідок посилення державного регулювання економіки та прискорення НТП характерними рисами економічних циклів стали:

Г)всі відповіді правильні.

У моделі економічного зростання Харрода, на відміну від моделі Домара:

В)інвестиції виступають ендогенною змінною.

У моделі Солоу за відсутності зростання населення та технічного прогресу стійкий рівень капіталоозброєності зросте, якщо:

А)підвищиться норма заощаджень.

Умовою досягнення рівня «золотого правила нагромадження» у моделі Солоу з врахуванням темпів зростання населення і технічного прогресу є:

Б) MPK = d + n + g.

У моделі Солоу з врахуванням зростання населення темпом n та технічного прогресу з темпом g темп зростання обсягу випуску на одного зайнятого у стаціонарному стані повинен дорівнювати:

Б) g.

У моделі Солоу з врахуванням зростання населення темпом n та технічного прогресу з темпом g темп зростання загального обсягу випуску (У) у стаціонарному стані повинен дорівнювати:А) n + g.

У моделі Баумоля – Тобіна попит на гроші залежить від:

Г)всі відповіді правильні.

У системі золотого стандарту кожна країна:

г)всі відповіді правильні.

У моделі ISLM товарний і грошовий ринки пов’язані між собою ендогенною змінною, якою є:

А)процентна ставка.

У точці загальної рівноваги у моделі ISLM:

Г)всі відповіді правильні.

У моделі ISLM в результаті зміни ставки податку і кількості грошей в обігу процентна ставка залишилась незмінною, а рівноважний доход збільшився. Одержаний результат був наслідком:

Б) стимулювальної і монетарної , фіскальної політики.

У моделі Манделла-Флемінга в координатах е – У за режиму фіксованого обмінного курсу і абсолютної мобільності капіталу стимулювальна фіскальна політика:

Б)є ефективною, вона спричиняє збільшення рівноважного сукупного доходу за незмінної процентної ставки.

У моделі Манденна-Флемінга в координатах е – У за режиму фіксованого обмінного курсу і абсолютної мобільності капіталу стимулювальна монетарна політика:

Г)є неефективною, вона забезпечує лише підтримку стабільності обмінного курсу і не впливає на сукупний дохід.

У малій відкритій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і абсолютною мобільністю капіталу обсяг національного виробництва можна збільшити за рахунок:

В)збільшення державних закупівель товарів і послуг.

У малій відкритій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і абсолютною мобільністю капіталу обсяг національного виробництва може збільшити за рахунок:

А)девальвації національної валюти.

У малій відкритій економіці з режимом фіксованого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу:

А)лише фіскальна політика може впливати на обсяг національного виробництва.

У малій відкритій економіці з режимом фіксованого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу протекціоністська зовнішньоторговельна політика:

Б)є ефективною, оскільки сприяє збільшенню чистого експорту і мультиплікативному зростанню сукупного доходу.

У малій відкритій економіці з режимом гнучкого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу обсяг національного виробництва можна збільшити лише за рахунок:

В)збільшення грошового пропонування.

У малій відкритій економіці з режимом гнучкого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу фіскальна експансія є неефективною щодо впливу на обсяги виробництва і доходу, оскільки:

В)розширення сукупного попиту за рахунок збільшення урядових видатків нейтралізується скороченням чистого експорту.

У малій відкритій економіці з режимом гнучкого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу монетарна експансія:

А)є ефективною, оскільки через зниження обмінного курсу національної валюти збільшує чистий експорт і рівноважний доход.

У малій відкритій економіці з режимом гнучкого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу:

Б)лише монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва.

У малій відкритій економіці з гнучким валютним курсом стимулювальна монетарна політика:

Г)призводить до зростання сукупного доходу за будь-якого ступеня мобільності капіталу.

Я

Якщо уряд має намір уникнути рецесії, він може:

А)збільшити величину дефіциту державного бюджету.

Якщо економіка перебуває у стані повної зайнятості, а видатки державного бюджету перевищують податкові надходження до нього, то:

Б)виникає структурний бюджетний дефіцит.

Якщо державні податки і податки збільшаться на 50млн. грн. то в результаті національний дохід:

А)зростає.

Якщо уряд має намір збільшити державні закупівлі товарів і послуг на 5млн. грн. і одночасно підвищити автономні податки, але зберегти незмінним обсяг ВВП, то податки слід збільшити:

А)більш як на 5млн. грн.

Якщо гранична схильність до споживання становить 0,8, а уряд збільшить закупівлі товарів і послуг на 2млрд. грн., то ВВП:

В)зросте на 10 млрд. грн.

Якщо гранична схильність до заощадження становить 0,25, а автономні податки скорочуються на 20млн. грн., то обсяг виробництва і доходу:

В)зросте на 60млн. грн.

Якщо автономні податки складають 100 млн. грн., гранична схильність до споживання – 0,8, а ставка пропорційного податку дорівнює 10%, то величина мультиплікатора становить:

В) – 2,86.

Якщо гранична схильність до споживання становить 0,75, ставка пропорційного податку становить 20%, рецесійний розрив 100млн. дол., то для його ліквідації податки потрібно знизити на:

Б)40млн.дол.

Якщо у моделі Семюельсона-Хікса с = 0,75, v = 1,5, то коливання реального національного доходу, які вона описує, будуть:

Б)стрибкоподібними.

Якщо людина звільнилась у зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

А) структурне.

Якщо людина втратила роботу через спад в економіці то виникає безробіття:

В)циклічне.

Якщо робітник оборонного заводу втратив роботу внаслідок конверції підприємства, то виникає безробіття:

В) структурне.

Якщо фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП, то:

Г)всі відповіді правильні.

Якщо економіка входить у стан рецесії, то:

Б)фактичний рівень безробіття буде перевищувати природний.

Якщо рівень безробіття на початку року становив 5%, то згідно із законом Оукена не справджується наступне:

Г)якщо рівень безробіття не зміниться, то ВВП не зміниться.

Якщо в економіці прогнозується зростання рівня безробіття на 3%, то темпи приросту реального ВВП становитимуть:

Б) – 3%.

Якщо у моделі Солоу обсяг капіталу на працівника менший за стійкий рівень капіталоозброєності, то:

А) і˃dk

Якщо у моделі Солоу обсяг капіталу на працівника менший за стаціонарний, це означає, що:Г)всі відповіді правильні.

Якщо у моделі Солоу обсяг капіталу на працівника перевищує стійкий (стаціонарний) рівень капіталоозброєності, це означає,що:

Б)капітал вибуває в більших обсягах, ніж відновлюється амортизацією.

Якщо реальний ВВП країни у першому році становив 200млрд. дол. і зріс у другому до 240, а населення країни за цей час зросло з 55 до 60 млн. чол. , то темп зростання ВВП на душу населення становив

Г) 10%

Якщо за незмінної граничної продуктивності капіталу гранична схильність до споживання збільшилась з 0,75 до 0,8, то темп економічного зростання згідно з моделлю Домара:Б)знизиться.

Якщо частка капіталу у сукупному доходу становить 0,25, а частка праці – 0,75, то за умов зростання сукупного доходу на 4%, запасу капіталу – на 2%, а робочої сили – на 3%, частка внеску технічного прогресу:

Б)зросте на 1,25%.

Якщо номінальний ВВП зменшиться, то:

Г)трансакційний і сукупний попит на гроші зменшиться. Якщо гроші для операцій здійснюють в середньому 5оборотів на рік, то кількість грошей в обігу:

Б)складає 20% номінального ВВП.

Якщо номінальний ВВП становить 800млн. дол. грошова одиниця здійснює в середньому 2,5 обороти на рік, а спекулятивний попит на гроші становить 20млн. дол., то сукупний попит на гроші дорівнює:

Б) 340 млн. дол.

Якщо сукупний попит на гроші становить 600млн. дол. Спекулятивний попит описується функцією МaD = 180 – 1000i, а процентна ставка дорівнює і = 10%, то номінальний трансакційнийпопит на гроші становитиме:

Г) 520 млн. дол.

Якщо номінальний ВВП становить 2000млн. дол., трансакційний попит на гроші становить 170 млн. дол. Спекулятивний попит описується функцією МuD = 80 – 500і, а процентна ставка дорівнює і=10%, то швидкість обігу грошей становитиме:

Б)10 оборотів на рік.

Якщо реальний ВВП становить 3100 млн. дол., сукупний попит на гроші – 800 млн. дол., то за швидкості обігу грошової одиниці у 5 оборотів на рік рівень цін становитиме:

А) 1,29.


Якщо населення вилучає депозити з комерційних банків, то:

Г) грошове пропонування зменшується.

Якщо норма обов’язкових резервів становить 100%, то величина банківського мультиплікатора дорівнює:

Б)1.


Якщо відношення готівки до депозитів дорівнює 0,3, норма обов’язкових резервів 10%, то грошовий мультиплікатор дорівнює:

А) 3,25.


Якщо у комерційний банк надійшов депозит на 20 тис. грн., а норма обов’язкових резервів становить 25%, то за інших рівних умов збільшення грошового пропонування у банківській системі становитиме:

Г) 80тис. грн..

Якщо й комерційний банк надійшов депозит на 8000грн, то за норми обов’язкового резервування 20%:

Г)надлишкові резерви збільшаться на 6400грн.

Якщо норма депонування становить 25%, а норма обов’язкових резервів 15%, то збільшення грошової бази на 200тис. грн. призведе до зростання грошової маси на:
а)250 тис. грн.

Якщо норма обов’язкових резервів становить 30%, банківська система має надлишкові резерви в розмірі 15 млн. грн., то максимальне збільшення грошової маси становитиме:

В)50 млн. грн.

Якщо центральний банк викуповує у комерційних банків державні облігації, випущені на покриття дефіциту державного бюджету, то:

Б)грошова база і грошова маса збільшуються.

Якщо внаслідок зниження швидкості обігу грошей попит на реальні касові залишки зростає, то для забезпечення незмінного обсягу реального ВВП центральний банк повинен:

А)забезпечити збільшення грошового пропонування.

Ямайська міжнародна валютна система передбачала:


г)всі відповіді правильні.

Якщо рівень цін в країні зростатиме швидше, ніж в країнах торговельних партнерів, то за інших рівних умов:

Б)її експорт буде скорочуватись, а імпорт – зростати.

Якщо економіка країни входить в фазу депресії, то за інших рівних умов:

Г)її імпорт скоротиться, а обмінний курс її валюти зростатиме.

Якщо за інших незмінних умов рівень інфляції знижується на 8% до 6%, то згідно з ефектом Фішера:

В)номінальна ставка проценту знизиться на 2%.

Якщо індекс цін 2006року склав 263%, а у 2007році досягнув 283%, то темп інфляції становив:

А)7,6%

Якщо номінальна процентна ставка дорівнює 15%, а реальна ставка – 5%, то рівень інфляції становить:Б)10%.

Якщо зростання реального обсягу виробництва не супроводжується підвищенням рівня цін, то короткострокова крива сукупного пропонування:

В)є горизонтальною прямою.

Якщо зростання реального обсягу виробництва супроводжується підвищенням рівня цін, то короткострокова крива сукупного пропонування:

А) є висхідною прямою.

Якщо економіка перебуває у стані довгострокової рівноваги, то зниження урядом податків:

Б)підвищить рівень цін, але не вплине на реальний обсяг виробництва.

Якщо схильність населення до ліквідності підвищується, то:

Г)всі відповіді правильні.

Якщо центральний банк продає державні облігації, то у моделі ISLM це спричинить зрушення:

В)ліворуч тільки кривої LM.

Якщо у моделі ISLM чутливість інвестицій до процентної ставки підвищується, то:

Б)крива IS стає більш похилою.

Якщо у моделі ISLM чутливість попиту на гроші до процентної ставки знижується, то:

А) крива LM стає більш стрімкою.

Якщо у моделі ISLM уряд знижує ставку оподаткування, а центральний банк намагатиметься утримати процентну ставку незмінною, він повинен:

А)скуповувати цінні папери і збільшити пропонування грошей.

Якщо внаслідок одночасного застосування стимулювальної фіскальної політики і стимулювальної монетарної політики процентна ставка підвищилась, а рівноважний доход зменшився, то:

А)інвестиції були високо чутливі, а попит на гроші мало чутливий до процентної ставки.

Якщо у моделі ISLM центральний банк зменшує пропонування грошей, а уряд одночасно підвищує податки, то обов’язково:

Б)рівноважна ставка проценту підвищиться.

Якщо у моделі ISLM в результаті збільшення урядових видатків рівноважний доход зріс, а ставка проценту знизилась, це означає, що одночасно:

В)центральний банк скуповував державні облігації на відкритому ринку.

Якщо функція споживання має вигляд С=100+0,75У, то зі збільшенням державних видатків на 20:

Г)крива IS зміститься праворуч на 80.

Якщо центральний банк малої відкритої економіки з режимом фіксованого валютного курсу і абсолютною мобільністю капіталу починає скуповувати державні облігації з метою збільшити грошове пропонування і стимулювати розвиток економіки, то в результаті:

Г)всі відповіді правильні.

М

Мультиплікатор автономних податків визначається за формулою:

Г)

Мультиплікатор пропорційних податків визначається за формулою:

А)

Модель Калдора пояснює коливання ділової активності:

А)ендогенними чинниками – змінами заощаджень та інвестицій.

Модель Солоу дозволяє дослідити:

Г) всі відповіді правильні.

Максимально можливе збільшення суми банківських позик визначається величиною його:

В) надлишкових резервів.

Монетарна політика з точки зору кейнсіанської теорії:

Г)правильні відповіді а) і в)

Монетарна політика є жорсткою, коли центральний банк:

Б) за будь-яких обставин утримує кількість грошей в обігу стабільною.

Монетаристський передавальний механізм для стримувальної монетарної політики має вигляд:

В) [B↓,rr↑,dr↑] →R→M↓→AD↓→Y↓.

Монетарне правило передбачає, що у довгостроковому періоді темпи приросту грошової маси в економіці повинен дорівнювати:

Б) темпу приросту реального ВВП.

Модель ISLM Є:

Г)всі відповіді правильні.

Модель Манделла-Флемінга:

Г)всі відповіді правильні.

Монетарна політика у малій відкритій економіці з режимом фіксованого обмінного курсу і абсолютною мобільністю капіталу:

Г)всі відповіді правильні.

Ф

Фіскальна політика буде менш ефективною, якщо за інших рівних умов:

Б)зменшиться гранична схильність до споживання.

Фінансування збільшення державних видатків за рахунок підвищення податків доцільне, коли:

В)в економіці спостерігається високий рівень інфляції.

Фінансування дефіциту бюджету шляхом запозичень під державні облігації:

Г)всі відповіді правильні.

Фази економічного послідовно перераховані у варіанті відповіді:

В) рецесія, депресія, пожвавлення, піднесення.

Фрикційне безробіття, як правило, зростає у фазі:

Г)піднесення.

Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише:

В)структурного та фрикційного безробіття.

Фактичний рівень безробіття в країні становить 8%, а природний рівень – 6%. Потенційний ВВП зростає темпами 3% на рік. Коефіцієнт Оукена становить 3. Для підтримки в країні повної зайнятості темп зростання фактичного ВВП повинен становити:

Г)9%.

Фіксований валютний курс – це:Г)правильні відповіді а) і б).

О

Однакові за величиною і односпрямовані зміни податків і державних видатків:

А)змінюють рівноважний обсяг виробництва на ту ж величину.

Основи імпульсно-поширювального підходу до пояснення економічних циклів були розроблені:

В)Є. Слуцьким.

Основними причинами сучасного підвищення природного рівня безробіття у багатьох розвинених країнах економісти вважають:

Г)всі відповіді правильні.

Обов’язкові резерви комерційного банку – це:

Б)законодавчо встановлена мінімальна частка залучених депозитів, яку комерційні банки повинні відраховувати від кожного депозиту і зберігати в центральному банку.

Облікова (дисконтна) ставка – це ставка проценту за якою:

В)центральний банк надає кредити комерційним банкам.

Операції на відкритому ринку – це операції з купівлі-продажу:

Б)державних цінних паперів центральним банком.

Операції центрального банку з купівлі-продажу іноземної валюти з метою впливу на курс національної валюти називаються:

В)валютною інтервенцією.

Основним ендогенним чинником попиту на валюту та її пропонування є:

Б)обмінний курс.

Основним ендогенним чинником сукупного попиту є:

Б)рівень цін.

Основними екзогенними чинниками сукупного попиту виступають:

Г)всі відповіді правильні.

Основний кейнсіанський відрізок кривої сукупного пропонування є:

В)висхідним за обсягів ВВП, нижчих від потенційного.

Особливий кейнсіанський відрізок кривої сукупного пропонування є:

А)горизонтальною прямою за певного рівня цін.

Основними ендогенними чинниками рівноваги товарного ринку є:

Б)процентна ставка та рівень сукупного доходу.

Основними екзогенними чинниками рівноваги грошового ринку є:

Г)всі відповіді правильні.

Ц

Цикли Кондратьєва - це:

Г)всі відповіді правильні.

Цикли Кітчина – це:

Г)всі відповіді правильні.

Центральному банку складно уповільнити зростання грошової маси, якщо:

В) комерційні банки володіють значними надлишковими резервами.

Х

Характер коливань економічної динаміки в моделі Семюелсона-Хікса визначається:

в)граничною схильністю до споживання та величиною акселератора.

Р

Робоча сила, або економічно-активне населення складається:

В)з двох груп населення – зайнятих та безробітних.

Рівень безробіття визначається як відношення:

Б)числа безробітних до чисельності робочої сили.

Рівень безробіття не початку року становив 4%. Із законом Оукена не узгоджується твердження:

В)якщо рівень безробіття знизиться до 2%, то реальний ВВП зросте на 1%.

Рівняння обміну І.Фішера має вигляд:

В) М *V = P*Y

Реальний попит на гроші:

Г)всі відповіді правильні.

Рівень монетизації економіки визначаєься:

Б) як відношення агрегату М2 до обсягу номінального ВВП.

Регульований гнучкий валютний курс – це:

Г) співвідношення між валютами, що вільно змінюється під впливом попиту і пропонування на валютному ринку, і на яке держава може впливати шляхом валютних інтервенцій.

Реальний валютний курс – це:

Г)всі відповіді правильні.

Рівень (темп) інфляції є показником:

Г)всі відповіді правильні.

Рівень (темп) інфляції визначається за формулою:

Б) ̑Р = [(Рt– Pt-1) / Pt-1] * 100%

Рівень цін у поточному році дорівнює 3,6. Рівень цін попереднього року складав 1,2. Темп інфляції становить.

Г)200%.

Рівень інфляції в 2000році становив 3%, а номінальна процентна ставка 8%, у 2001році рівень інфляції зріс до 8%, а номінальна процентна ставка знизилась до 3%. Реальна ставка у 2001році порівняно з 2000роком:Г)знизилась на 10%.

Л

Люди, які втратили надію знайти роботу і припинили її пошуки, хоча й мають бажання працювати:

В)не включаються до складу робочої сили.

І

Інновації призвели до скорочення робітників, зайнятих ручною працею. Безробіття, яке виникло внаслідок цього, відноситься до:

Г)структурного

Інтенсивний тип економічного зростання – це:

Б)розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів.

Інфляція – це стійка тенденція до:

Б)підвищення середнього рівня цін в економіці.

Інфляція супроводжується:

Г)всі відповіді правильні.

Інфляція попиту, як правило, виникає у фазі:

Г)пожвавлення і піднесення.

Інфляція попиту спричиняється:

Г)всі відповіді правильні.

Інфляцію попиту може спричинити:

А)зростаннядефіциту державного бюджету.

Інфляція попиту не може бути викликана зростанням:

В) витрат виробництва.

Інфляція попиту не може бути викликана:

Б)підвищенням рівня моно політизації окремих галузей економіки.

Інфляція витрат може виникнути внаслідок:

В)підвищення ставок заробітної плати. Інфляція витрат може бути спричинена зростанням:
в)цін енергоносіїв.

Інфляція витрат обумовлена зростанням:

В)витрат виробництва.

К

Класична теорія зайнятості виходила з того,що:

Г)всі відповіді правильні.

Кембриджське рівняння, запропоноване для визначення попиту на гроші представниками теорії реальних касових залишків має вигляд:

А)М = k*P*Y.

Коли ринкова процентна ставка підвищується, поточний ринковий курс облігацій:

А)знижується.

Комерційні банки можуть створювати гроші в межах своїх:

А)надлишкових резервів.

Коефіцієнт переваг ліквідності визначається як відношення:

В) готівки до депозитів.

«Кредитором останньої надії» називають:

В) центральний банк країни.

Коли центральний банк купує цінні папери на відкритому ринку, грошова маса в економіці:

В)збільшується на більшу величину, ніж сума куплених цінних паперів.

Кількість грошей в обігу зросте, якщо центральний банк:

Г)буде скуповувати державні облігації на відкритому ринку.

Кейнсіанський передавальний механізм для стимулювальної монетарної політики має вигляд:

А) [Â↑,rr↓,dr↓] →R→M→i↑→Y↑

Конвертованою вважається валюта:

Б)яка безперешкодно обмінюється на інші за офіційними пропорціями обміну для будь-яких міжнародних операцій.

Котирування валют – це:

Г)спосіб визначення валютних курсів за наявних ринкових механізмів.

Крос-курс – це співвідношення між двома валютами, розраховане:

А)опосередковано, за допомогою третьої валюти, яка широко застосовується у міжнародних розрахунках.

Курс долара відносно російського рубля буде зростати, якщо:

В)зменшиться попит росіян на американські автомобілі.

Короткострокова крива Філліпса показує,що:

Б)між рівнем інфляції та рівнем безробіття існує обернена залежність.

Концепції природного рівня безробіття та інфляційних очікувань, запропоновані М.Фрідменом і Е.Фелпсом, дозволили спростувати залежність, описану короткостроковою кривою Філліпса, і пояснити:

В)феномен стагфляції.

Крива сукупного попиту відображає:

В)обернену залежність між рівнем цін і сумою запланованих видатків всіх макроекономічних суб’єктів на придбання кінцевих товарів і послуг.

Крива сукупного попиту може зрушитись праворуч в результаті:

В)збільшення грошового пропонування.

Кейнсіанські горизонтальний і висхідний відрізки кривої сукупного пропонування:

В)відносяться до короткострокового періоду і відповідаюь фазам депресії та пожвавлення.

Крива IS – «інвестиції – заощадження»:

Г)всі відповіді правильні.

криваLM – «ліквідність – гроші»:

г)всі відповіді правильні.

Крива IS зрушиться праворуч, якщо:

Г)всі відповіді правильні.

Крива IS* у моделі Манделла-Флемінга в координатах е – У:

Б)показує, як повинен змінитись рівноважний дохід при зміні обмінного курсу, або навпаки, для збереження рівноваги на товарному ринку.

Крива LM* у моделі Манделла-Флемінга в координатах е – У:

Г)всі відповіді правильні.

Ч

Чинником збільшення потенційного ВВП виступає:

В)впровадження нових, більш ефективних технологій.

Т

Трансакційні чекові депозити є складовою грошового агрегату:

Г)всіх вище перерахованих агрегатів.

Трансакційний попит на гроші:

Г)всі відповіді правильні.

Трансакційний попит на гроші не залежить від:

Б)ставки проценту.

Трансакційний попит на гроші зростає:

Б)зі збільшенням номінального ВВП.

Типовою реакцією на зростаючий ризик неочікуваної інфляції є:

Г)всі відповіді правильні.

Твердження «зниження рівня інфляції коштує людям робочих місць» свідчить про те, що його автор переконаний в існуванні зв’язку, який відображається кривою:Б)Філіпса.


Каталог: data -> rus -> Metodijchni rekomendaciji
rus -> Технико-экономическое обоснование выращивания зерновых эфирномасличных культур на юге Украины
rus -> Реферат по экономической теории студентки эоус-ii-4 Лукашовой Ольги по теме
rus -> Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имеющих сдяв
rus -> Реферат по биологии ученицы 12 с класса Таллиннской гуманитарной гимназии Арташовой Ирины
Metodijchni rekomendaciji -> 1. Формування історичної школи в політичній економії й система національної економіки Ф. Ліста
Metodijchni rekomendaciji -> Соціально-психологічна специфіка спілкування
Metodijchni rekomendaciji -> 1,Капітал та його кругооборот
Metodijchni rekomendaciji -> ОБҐрунтування професіограми економіста з позицій ділової комунікації
Metodijchni rekomendaciji -> Ділове спілкування як самостійна та специфічна форма активної особистості
Metodijchni rekomendaciji -> 1. Проаналізуйте відомі вам концепції культури

Скачати 392.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка