Актуальні проблеми філології І методики викладання мовСторінка1/15
Дата конвертації29.04.2016
Розмір2.89 Mb.
#25928
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Криворізький педагогічний інститут

Факультет іноземних мов


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВ
Збірник наукових праць
Випуск 11


Кривий Ріг

2015

УДК 80(082)

ББК 81.2Р

А 43

Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : Збірник наукових праць / [редкол.: С. І. Ковпік (голова), В. А. Гаманюк, Т. С. Пристайко; О. Б. Каневська (відп. ред.), І. С. Білоконенко (ред.), О. І. Гамалі (ред.)]. – Вип. 11. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 181 с.

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов і зарубіжної літератури. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних і літературознавчих явищ, представлено важливі аспекти викладання іноземних мов і зарубіжної літератури у навчальних закладах різних типів, висвітлено деякі проблеми дидактики й історії педагогіки.

Для науковців-філологів, учителів-словесників навчальних закладів різних типів, студентів філологічних факультетів.
РЕДАКТОРИ:

І. С. Білоконенко, кандидат філологічних наук, викладач

О. І. Гамалі, кандидат філологічних наук, доцент

О. Б. Каневська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури (відповідальний редактор)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

С. І. Ковпік, доктор філологічних наук, професор, м. Кривий Ріг (голова)

В. А. Гаманюк, доктор педагогічних наук, професор, м. Кривий Ріг

Т. С. Пристайко, доктор філологічних наук, професор, м. Дніпропетровськ
РЕЦЕНЗЕНТИ:

О. І. Панченко, доктор філологічних наук, професор, м. Дніпропетровськ

Л. М. Удовиченко, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ
Рекомендовано до друку радою факультету іноземних мов Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол №12 від 18 червня 2015 р.).

УДК 80(082)

ББК 81.2Р

А 43
ЗМІСТ


ЛЕКСИЧНА І ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА.

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

М. К. Волчкова, Ло Юйчжу

Прецедентные феномены в молодежном социолекте китайской лингвокультуры5

І. С. Зоренко, І. М. Клименко

Особливості передачі англійської лінгвістичної термінології у двомовних словниках9

О. Б. Каневская

Содержательная структура поэтической парадигмы «жизнь – смерть» в произведениях Владимира Высоцкого14

І. М. Клименко

Підходи до дослідження концепту в сучасній лінгвістиці27

О. В. Цигуль

Екстралінгвістичні та лінгвістичні фактори утворення неологізмів у сучасній англійській мові35

Ю. Ю. Яблонская

Генезис учения о лексико-семантических полях в лингвистической науке44

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

А. С. Алексеева

Литературоведческий аспект в рецензии54

І. С. Білоконенко

«Epithalamion» Е. Спенсера ‒ ода щасливому дню

62

С. И. Ковпик

Элементы этнолингвистических и лингвокультурных знаний русских писателей ХІХ века о русском застолье70

В. В. Любецкая

Эпическое начало в художественном мышлении И. А. Гончарова и Л. Н. Толстого76

Т. В. Михальченко

Театральные приемы барокко в драматургии В. Шекспира84

О. В. Мохначёва, А. Калганова

Уровни организации смысловых проекций как принцип построения постмодернистского текста («Облачный атлас» Дэвида Митчелла)89

Л. Д. Федоряка, О. Є. Оліфер

Ідейно-змістовна функція заголовків у творах англійської літератури104

С. В. Щербак

Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди «Благодарный Еродій»110
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУРИ

О. И. Гамали, Л. А. Ярош

Формирование социокультурной компетенции посредством работы с текстами глянцевых журналов116

В. А. Гаманюк

FREMDSPRACHENUNTERRICHT IM HOCHSCHULBEREICH: NEUE ANSÄTZE UND METHODEN124

О. І. Дрогайцев

Формування комунікативних навичок на уроках німецької мови у початковiй школi130

Т. О. Заболотная

Дидактические возможности использования комплексного анализа художественного текста на уроках русского языка135

Т. Ю. Калиниченко

Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы в процессе изучения японской поэзии XVII века143

Г. В. Кушнеренко

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках російської літератури149

Н. П. Мещерякова

Психолого-педагогические основы организации творческой деятельности учащихся на уроках литературы155

І. О. Погрібна

Особливості методики роботи із дитячою книгою в дошкільних навчальних закладах в аспекті формування читацької культури дитини161

Д. В. Скляр

Система вправ для оволодіння аудіюванням на уроках англійської мови175

ЛЕКСИЧНА І ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА.

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
М. К. Волчкова,

старший преподаватель,Ло Юйчжу,

студентка


Прецедентные феномены в молодежном социолекте китайской лингвокультуры
Статтю присвячено розгляду прецеднтних феноменів в молодіжному соціолекті китайської лінгвокультури. На матеріалі мережевих щоденників виявляються основні типи та джерела прецедентних феноменів у розмовному стилю мовлення.

Ключові слова: прецедентні феномени, молодіжний соціолект, китайська лінгвокультурна, інтернет-дискурс.

Статья посвящена рассмотрению прецедентных феноменов в молодежном социолекте китайской лингвокультуры. На материале сетевых дневников определяются основные типы и источники прецедентных феноменов в разговорном стиле речи.

Ключевые слова: прецедентные феномены, молодежный социолект, китайская лингвокультура, интернет-дискурс.

The article deals with the precedent phenomena in the Chinese youth sociolect. Material on blogging the main types and sources of precedent phenomena in a conversational style of speech come to light.

Key words: case phenomena, youth sociolect, Chinese lingvo-culture, online discourse.

В последнее десятилетие прецедентные феномены в ряду других языковых явлений становятся объектом всестороннего изучения в лингвистике и смежных дисциплинах. Китайские лингвисты (Чан Цзиньюй, Чэнь Сяньчунь) и отечественные китаисты (Воропаев Н. Н., Малявин В. В., Горелов В. И., Прядохин М. В. и др.) активно обращаются к изучению прецедентных феноменов (ПФ) в китайской лингвокультуре. Как правило, подобные исследования построены на материале письменных текстов китайской художественной литературы, политического дискурса, публицистики, рекламы, фольклора. В то же время прецедентные феномены, бытующие в сфере китайской разговорной речи, изучены недостаточно. По-видимому, это связано с китайской лингвистической традицией избирательного отношения к языковым фактам, принадлежащим «низкому» разговорному стилю речи.

Расширяя академические рамки, мы делаем попытку рассмотреть прецедентные феномены, являющиеся принадлежностью устной формы языка, на примерах китайского молодежного социолекта. Исходя из положения о языке интернета как о письменной фиксации устной разговорной речи, мы предположили, что интернет-дискурс является той языковой средой, в которой в письменной форме реализуются прецедентные феномены, употребляемые устно китайской молодёжной аудиторией. Для подтверждения гипотезы были поставлены следующие цели:

1) выявить наличие ПФ в сообщениях на китайскоязычных молодежных интернет-форумах;

2) классифицировать отобранные ПФ по типам;

3) определить источники прецедентности китайского молодежного социолекта;

4) выявить функции ПФ в молодежном интернет-общении.

Объектом нашего исследования является китаеязычный сектор интернета, предметом – прецедентные феномены в сетевых дневниках (или блогах).

Прецедентный феномен обладает тремя важными качествами:

1) известен и понятен большинству участников общения,

2) актуален в познавательном и эмоциональном плане,

3) обнаруживается в речи представителей лингвокультурного сообщества.

В своей работе мы используем утвердившуюся в коммуникативной лингвистике классификацию прецедентных феноменов Д. Б. Гудкова [3], В. В. Красных [4] и др., согласно которой существуют следующие виды ПФ: прецедентная ситуация (ПС), прецедентный текст (ПТ), прецедентное имя (ПИ), прецедентное высказывание (ПВ). Кроме того, Н. Н. Воропаев выделяет прецедентные фразеологические единицы, «которые так или иначе связаны с ПФ» [2, с.48].

Нами исследовано 500 блоговых сообщений, из которых выделено 20 прецедентных феноменов. Мы систематизировали их следующим образом:Первая группа – прецедентные фразеологизмы (ПФР), в которых упоминаются события истории и исторические личности. В исследуемом материале мы зафиксировали ПФР瞒天过海 («обмануть императора, чтобы он переплыл море»), который используется со значением «помочь тому, кто боится сделать первый шаг». Этот ПФР сформировался в контексте реальной истории, описанной в трактате «Каталог 36 стратагем» [5]. Репрезентует сюжет об императоре Тай-цзуне и сопровождающем его генерале Сюэ Женьгуе, который хитростью заставил ничего не подозревающего императора начать путешествие через океан.

Из этого же трактата в молодежной интернет-аудитории цитируется ПФР 借刀杀人 («убить чужим ножом») в значении «заставить другого достигнуть нужной тебе цели». Этот ПФР отсылает нас к сюжету из древней летописи «Весна и осень господина Яня», в котором рассказывается, как Янь-цзы отомстил непочтительным военачальникам. В результате придуманной им манипуляции все трое покончили с собой и (китайская изощренность!) были похоронены «по чину, установленному для доблестных воинов» [5]. На уровне содержания это – стратагема манипулирования, объясняющая, как достичь своей цели, используя третью силу или обстоятельства. Употребляется также в значении «побеждает всех некто самый терпеливый, умеющий выжидать, находчивый и хитрый».Вторая группа – прецедентные тексты. Сюда входят названия художественных, публицистических произведений, тексты песен и др. К этой категории мы отнесли прецедентный текст 正能量 («позитивная энергия»), представляющий собой заглавие широко известной в китайском лингвокультурном сообществе монографии британского психолога Ричарда Уайзмана «Rip It Up». Инвариант прецедентного восприятия и воспроизведения данного ПТ в концентрированном виде содержит двухфокусную идею необходимости культивировать с одной стороны позитивную, с другой стороны нравственную энергию современного китайского лингвокультурного сообщества с целью изменить социальное поведение его членов. По нашим наблюдениям, после появления этого ПТ в китайском интернете, его подхватили и растиражировали авторитетные китайские СМИ. Так, в газете «Жэньминь жибао» была помещена статья «Чем больше позитивной энергии – тем лучше!»

ПТ «ХХ style» является аллюзией на популярную корейскую песню 2012-го года «Gangnam style» и употребляется в молодежных блогах для выражения максимально позитивной оценки человека, предмета или явления.Третья группа – прецедентные имена. Под ПИ подразумевается индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом или с прецедентной ситуацией. В молодежной лингвокультуре имя Юйаньфан – символ умного, проницательного человека. Это имя одного из центральных персонажей художественного фильма «Ди Женьцзе», который впервые был показан в 2012 году. Внешне совершенно обычный человек, Юйаньфан успешно помогает детективу Ди Женьцзе расследовать запутанные криминальные дела. Менее чем за год имя Юйаньфан перешло в категорию прецедентных и начало активно циркулировать в молодежном социолекте. Сейчас, когда молодые люди сталкиваются с проблемой и нуждаются в совете собеседника, они всегда спрашивают: «Юйаньфан, как ты думаешь……?». Такая форма вопроса означает уверенность, что собеседник умен, как Юйаньфан, и поможет успешно разрешить возникшую проблему.

Четвертая группа – прецедентные высказывания. ПВ – это пословицы или цитаты, связанные с прецедентными ситуациями или текстами. На молодежных интернет-форумах неоднократно воспроизводится ПВ 打酱油«покупать соевый соус». Фраза прозвучала в программе Гуанчжоу-ТВ в 2008 году в ситуации, когда журналист хотел узнать у прохожего его мнение о чём-то. Но прохожий очень быстро ответил: «Это не моё дело. Я пришел за соевым соусом». Молодежная субкультура, мгновенно оценив и усвоив эту фразу, вывела ее в разряд прецедентных. С тех пор высказывание цитируется при необходимости охарактеризовать человека, который предпочитает стоять в стороне и не принимать участия ни в каких делах. В такой ситуации говорится, что он всего лишь покупает соевый соус в своей компании. Кроме того, есть другое значение: это не моё дело, что соответствует украинскому – моя хата с краю.

По нашим наблюдениям, в качестве сфер-источников прецедентных феноменов, выявленных при анализе блоговых сообщений, выступают:

1) классические художественные произведения,

2) блоги,

3) кинофильмы и мультфильмы,

4) новостные телепрограммы, газеты,

5) различные шоу, скетчи, популярные песни.

Чаще всего цитируются блоги, кинофильмы, мультфильмы. Большинство ПФ китайского молодежного социолекта относится к неканонизированным, то есть таким, которые, в отличие от канонизированных, приобретаются не целенаправленно (например, в результате школьного обучения), а случайно, в ситуациях бытового общения, как рефлексия на повседневные события.

В блогосфере интернета ПФ используются для эмоционального насыщения текста.

Результаты проведённого нами исследования свидетельствуют о том, что:

1) в блогосфере Интернета прецедентные феномены, употребляемые китайской молодёжью, становятся принадлежностью не только устной, но и письменной речи;

2) в исследованном материале представлены все группы прецедентных феноменов. На молодежных интернет-форумах преимущественно употребляются прецедентные имена и прецедентные высказывания;

3) главными сферами-источниками прецедентных феноменов в молодежной китайской аудитории является современная массовая культура: кинематограф, включая мультипликацию, телевидение, шоу-бизнес. Важным источником прецедентности выступает китаеязычный интернет как наиболее массовое средство молодежной коммуникации;

4) функциональность прецедентных феноменов заключается в том, что они способствуют большей сжатости, когнитивной и эмоциональной насыщенности сообщений;

5) прецедентные феномены устной разговорной речи могут быть признаны полноправными элементами китайского языка. Основанием для этого утверждения служат факты фиксации прецедентных феноменов китайского молодежного интернет-социолекта, в китайских лингвистических словарях.

Список использованной литературы

1. Воропаев Н. Н. Прецедентные имена и другие прецедентные феномены в китайскоязычном политическом дискурсе / Н. Н. Воропаев // Политическая лингвистика / ГОУ ВПО П50 «Урал. Гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2011. Вып. 1(35). – С. 119-125.

2. Воропаев Н. Н. О проблемах описания прецедентных имен в китайскоязычном дискурсе / Н. Н. Воропаев // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2010. – Вып. 40. – С. 37-55.

3. Гудков Д. Д. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Д. Гудков. – М.: ИТДГК Гнозис, 2003. – 282с.

4. Красных В. В. «Свой» среди «чужих» миф или реальность? / В. В. Красных. – М.: ИТДГК Гнозис, 2003. – 375 с.

5. Малявин В. В. Тридцать шесть стратагем [Электронный ресурс] / В. В. Малявин. – Режим доступа: coollib.net/b/207229.

6. Нишанбаев Ю. Н. Восточные стратагемы: библия стратега / Ю. Н. Нишанбаев. – М.: Амрита-Русь, 2009. – 463 с.
І. С. Зоренко,

канд. пед. наук, доцент,І. М. Клименко,

канд. філол. наук, доцент


ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ДВОМОВНИХ СЛОВНИКАХ
У статті розглянуто особливості передачі англійських лінгвістичних термінів у перекладних словниках. Виділено основні прийомі перекладу одиниць даної лексичної підсистеми у лексикографічних джерелах, проаналізовано специфіку забезпечення адекватності при їх перекладі українською мовою.

Ключові слова: лінгвістичний термін, лексикографія, перекладацька трансформація, адекватність.

В статье рассматриваются особенности передачи английских лингвистических терминов в переводных словарях. Выделены основные приемы перевода единиц данной лексической подсистемы в лексикографических источниках, проанализована специфика обеспечения адекватности при их переводе на украинский язык.

Ключевые слова: лингвистический термин, лексикография, переводческая трансформація, адекватность.

The paper studies the peculiarities of translating English linguistic terminology in bilingual dictionaries. It deals with the major translation techniques in this lexical subsystem to provide appropriate translation into Ukrainian.

Key words: linguistic terminology, lexicography, translation transformation, appropriate translation.
У лінгвістичній лексикографії цілком природно виникає й поняття "перекладу" зібраних термінів [1; 4]. Але, як легко переконатися, просто розкривши відповідну статтю словника, поняття "перекладу" настільки складне й багатозначне, що насамперед необхідно з'ясувати, у якому сенсі воно може бути застосоване. Усі ці моменти здобувають особливо велике значення також і у зв'язку з перекладом іноземних лінгвістичних словників [7] на українську мову.

Дані міркування можуть пояснити, чому іншомовні відповідності українських термінів у сучасних словниках представлені настільки непослідовно й неповно. Однак все це може стати стимулом для сучасних лексикографів, особливо тих, що займаються складенням двомовних термінологічних словників.

При аналізі перекладу англійської лінгвістичної термінології українською мовою було виявлено ряд специфічних для цієї лексичної підсистеми прийомів, або трансформацій. Перекладацькі трансформації або перетворення – це специфічні зміни елементів мови оригіналу з метою забезпечення адекватності перекладу [2, c. 25]. Взагалі такі трансформації застосовуються, щоб адекватно передати усі характеристики, сторони смислу терміну. Розглянемо їх детально.

Транскрипція. Транслітерація

Дані способи широко застосовуються при перекладі лінгвістичної термінології. Транскрипція є звуковою відповідністю оригіналу, а транслітерація – буквеною. Наприклад:

twang – тванг;

article – артикль;

anglicism – англіцизм;

idiom – ідіома;

abbreviation – аббревіація.

Серед таких відповідностей виокремлюється ціла група одиниць з морфемами грецького походження, запозиченими багатьма мовами, які за суттю є термінами-інтернаціоналізмами:suffix – суфікс;

prefix – префікс;

synonym – синонім;

antonym – антонім;

phoneme – фонема;

etymology – етимологія.

Калькування

Цей спосіб трансформацій також широко вживається для передачі лінгвістичної термінології і передбачає переклад слів та словосполучень зі збереженням структури оригіналу [5, c. 57]. Наприклад:word-formation – словотвір;

word-composition – словоскладання;

phraseological unit – фразеологічна одиниця;

phraseological fusion – фразеологічне зрощення;

emotive charge – емотивне навантаження;

lexical unit – лексична одиниця;

grammatical category – граматична категорія;

double stress – подвійний наголос;

double consonant – подвійний приголосний.

Конкретизація

Конкретизація – це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики замінюється словом (терміном) вужчої семантики.

Зі слів широкої семантики, що функціонують в англійській лінгвістичній лексиці, можна, зокрема, навести такі: sense, unit, mark etc.

border marks – граничні сигнали;

implied sense – підтекст.

Генералізація

Лексична трансформація, яка називається генералізацією, зводиться до зміни терміна вужчої семантики на термін ширшої семантики. Наприклад:

component stem – словоелемент.

Додавання слова

При перекладах термінологічної лексики часто виникає потреба в додаванні слова, що зумовлено так званою компресією англійської мови. Суть цієї трансформації передає інша її назва – ампліфікація [2; 6]. Без таких трансформацій неможливий адекватний переклад значної кількості лінгвістичних термінів, наприклад:a compound – складне слово;

alienism – чуже слово;

form classes – класи взаємозамінюваних форм.

Прийом лексичного додавання є цілком закономірним, зважаючи на більшу стислість англійської на відміну від української. Отже, із метою дотримання норм української мови та забезпечення адекватності перекладу до структури фрази українською мовою доводиться вводити семантичні компоненти, які в оригіналі лише маються на увазі. Основна задача перекладу в такому разі – збереження смислу оригіналу.


Вилучення слова

Вилучення слова – явище, протилежне додаванню. Вилучаються семантично надлишкові елементи оригінала, тобто ті елементи смислу, що у певний спосіб дублюються в оригіналі або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої [3; 6]. Наприклад:

comparative philology – компаративістика;

comitative aspect – комітатив;

agent of actualization – актуалізатор;

culture-specific elements – реалії.

Вилучення одного із членів таких конструкцій дозволяє не лише скоротити висловлення, але й не відступати від норм української мови. Тут головне – помітити зайвий семантичний компонент.

Загальновідомим також є явище паралелізму в англійській мові, смислова надмірність “парних синонімів”. Для української мови таке явище не характерне. Але серед лінгвістичних термінів такі приклади не були виявлені.

Заміна частини мови

У більшості випадків англійське слово певної частини мови перекладається відповідним словом тієї ж частини мови. Але така однозначність часто порушується. Іменник, приміром, може замінюватися дієсловом чи прикметником, а прикметник – іменником. І такі заміни можливі щодо слів майже кожної частини мови. Це – випадки не суто лексичної, а лексико-граматичної трансформації .

Спосіб заміни частин мови, як правило, застосовується, коли переклад такою ж частиною мови міг би призвести до порушення граматичних норм мови перекладу та традиційного слововживання. Серед лінгвістичних термінів найбільш частою виявилася заміна іменника прикметником. Наведемо приклади.baby words – дитячі слова;

root morpheme – коренева морфема;

speech acts – мовленнєві акти;

phrase verb – фразове дієслово.
Перестановка слова

Перестановку слова ще називають пермутацією, тому що при перекладі лексичні елементи міняються місцями [4, c. 152]. Ця трансформація використовується з метою привести традиційну для англійської мови сполучуванність слів у відповідність з рідною мовою. Приклади перекладу лінгвістичних термінів з перестановками:

translation techniques – прийоми перекладу;

Peter’s-Ritchie theorem – теорема Петерса-Ричі.

Застосування даного типу трансформацій зумовлюється, перш за все, неспівпаданням мовних структур.


Смисловий розвиток

Смисловий розвиток – це лексична заміна, що будується на причинно-наслідкових зв’язках понять, що можуть взаємно замінюватися [2, c. 27]. При цьому замінюються як слова, так і словосполучення.

Логічний зв'язок між такими поняттями має бути настільки очевидний і семантично достатній, щоб у перекладі причину можна було б замінити наслідком чи навпаки, або (в іншому разі) ціле частиною.

Наведемо приклади:

alternative forms – подвійні форми;

alternative stress – двоякий наголос;

consequent clause – аподозис;

starred form – гіпотетична форма.

Антонімічний переклад

Антонімічний переклад ще називають формальною негативацією чи позитива цією. Сутність цього прийому полягає в тому, що форма слова або словосполучення в оригіналі замінюється на протилежну: позитивна – на негативну і навпаки. Наприклад:

non-reduced form – повна форма;

non-separability – цільнооформленість.

Бувають також випадки анулювання у реченні двох негативних семантичних компонентів, наприклад:non-insubordination – підлеглість.

Каталог: 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Учебное пособие по практике 2015 г


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка