Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові словаСкачати 118.85 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір118.85 Kb.
#569
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Селедець Світлана Володимирівна,

заступник директора

з навчально-виховної роботи

Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку.

Ключові слова: сучасний урок, дослідно-експериментальна робота, технології.

Постановка проблеми. Нововолинська гімназія у своїй діяльності зорієнтована на розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей, відродження і примноження інтелектуального потенціалу України, надання можливості учням здобути знання як обов'язкового загальноосвітньогорівня, так і поглиблено вивчати предмети, розкриття та сприяння реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань. Головним завданням у навчально-виховному процесі педагогічний колектив вбачає у підготовці успішного випускника, який може реалізувати себе у сучасному світі.

Виклад основного матеріалу. Реалії сьогоднішнього дня вимагають нових підходів до організації навчального процесу в школі, зокрема проведення уроку. Як побудувати сучасний урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями та вміннями, а й викликав би у дітей щирий інтерес, природню зацікавленість, формував би їхню творчу свідомість?

З метою розвитку в школярів бажання вчитися, з метою вдосконалення ефективності уроку та підвищення самоосвіти вчителя на базі Нововолинської гімназії у січні 2011 року адміністрацією закладу спільно з ВІППО започатковано дослідно-експериментальну роботу за темою «Технології моделювання уроку в сучасному навчальному закладі нового типу». Предметом дослідження став урок як одиниця освітнього процесу, що відіграє інтегруючу роль у навчанні. Метою дослідження є розробка технологій моделювання уроків різного типу.

Завдання дослідження передбачають:


  • опрацювати нормативно-правову та науково-методичну базу з проблеми;

  • розробити модель уроку в сучасному навчальному закладі;

  • розробити відповідну програму роботи з педагогами;

  • розробити методичні рекомендації щодо технологій моделювання уроку в навчальному закладі;

  • розробити модель соціально-компетентної особистості випускника.

Теоретичне і практичне дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні моделі уроку в сучасному навчальному закладі та дослідження умов підвищення ефективності моделювання уроку.

Робота над реалізацією поставлених завдань спланована у три етапи:

І етап (організаційно-діагностичний) з січня 2011 р. по грудень 2011р.

ІІ етап (розвивально-формувальний) з січня 2012 р. по грудень 2014р.

ІІІ етап ( результативно- узагальнюючий) з січня 2015р. по грудень 2015р.

За час проходження першого та другого етапів на базі Нововолинської гімназії дирекцією закладу та науковим керівником експерименту Ясінською Н. В., завідувачем кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО, було проведено ряд семінарів-тренінгів(«Мультимедійні презентації на уроках в початковій школі», «Методичні рекомендації до проведення інтерактивного уроку з правознавства у сучасній школі», «Сучасні підходи до аналізу та самоаналізу уроку», «Шляхи впровадження нових технологій», «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»), педагогічних рад («Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи», «Вплив перевантаження на навчання дитини»), круглих столів, засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках», учителями опрацьовано науково-методичну літературу з даної теми.Результатом діяльності експерименту стало те, що учителі гімназії почали активніше впроваджувати у практику своєї роботи різні інноваційні педагогічні технології проведення уроку: інформаційно-комунікаційні, інтерактивного навчання, особистісно зорієнтованого навчання, розвивального навчання, метод проектів.

Інформаційно-комунікаційні технології. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного школяра. З використанням комп'ютерних технологій і засобів он-лайн учителі гімназії отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити учнів. Розуміючи необхідність навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності велику кількість інформації. Педагоги прагнуть організува типроцес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєїпраці і могла їх оцінити. Допомагає вчителю у вирішенні цього непростого завдання поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки.

За останнє десятиріччя вітчизняна наука і шкільна практика інтенсивно досліджують проблему технологізації освітнього процесу. Серед відомих науковців цим питанням займалися А. Алексюк, В. Бондар, О. Пєхота, О. Савченко, П. Сікорський та інші. Важливе місце серед інноваційних технологій навчання займають інформаційно-комунікаційні технології, які ще називають комп’ютерними (Ю. Жук, А. Букач), комп’ютерно-орієнтованими (М. Жалдан, В. Лапінський), новими інформаційними (І. Пришляк, Л. Русіна), медіа-технологіями (І.Радченко). Але залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій для розвитку творчого потенціалу та життєвих компетентностей учнів?». Щоб дати відповідь на це питання, учителі гімназії активно працюють над ефективним впровадженням інформаційно-комунікаційні технології при проведенні різних типів уроків. Маючи певний багаж напрацювань, педагоги не зупиняються на досягнутому, а самовдосконалюються. Спостерігається професійний ріст кожного з учителів. Проведене напередодні опитування показало, що 97% опитаних респондентів мають свої ПК, 86% активно впроваджують ІКТ у навчально-виховному процесі при проведенні уроків, семінарів, педагогічних рад, позакласних заходів, підготовці до турнірів, до проведення ЗНО, на батьківських зборах. Значно підвищилась і ефективність використання ІКТ шляхом створення презентації при вивченні нового навчального матеріалу, перегляду навчальних відеороликів та фрагментів фільмів, прослуховування аудіозаписів із дикторським читанням творів, хвилин релаксації на уроках, музичних відеофізкультхвилинок в початкових класах.

За визначенням науковця А. Дзюбенко,«інформаційні комунікаційні технології навчання - це сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів їхнього застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу». Педагоги гімназії це добре усвідомили під час проведення уроків, тому інформаційні технології для них стали потужним багатофункціональним засобом навчання. Учителі зрозуміли, що їх застосування привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

Особистісно зорієнтоване навчання. Технологія навчання, яка значною підвищує ефективність уроку є особистісно зорієнтоване навчання. Саме дана технологія навчання ставить у центр освітньої системи дитину, забезпечення комфортних умов її розвитку, сприяє формуванню творчої, інтелектуальної, самостійної та всебічно розвиненої особистості. У системі особистісно зорієнтованої освіти підростаючого покоління найсуттєвіша роль відводиться педагогу, «якому необхідно відійти від навчально-дисциплінарної моделі і переорієнтувати педагогічний процес на головне – особистість»(О.Я.Савченко).

Початок теоретичного рівня розробки особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі пов'язаний з великим педагогом Костянтином Дмитровичем Ушинським. Велику увагу проблемам індивідуальності та особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі приділяв П. П. Блонський, І. Якиманська, С.І.Підмазіна. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки в Україні в працях І.Беха, С.Подмазіна, О.Савченко, Г.Назаренко намічено підходи до розробки цілісної концепції особистісно зорієнтованої освіти школярів.

Учителі-словесники Нововолинської гімназії працюють над проблемою реалізації особистісно зорієнтованого навчання на уроках мови та літератури, етики. Своїми напрацюваннями вони неодноразово ділилися при проведенні семінарів, круглих столів та педагогічних рад. Педагоги переконані, що саме особистісно зорієнтований підхід забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання, робить сучасні уроки ефективними, бо ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, врахування індивідуальності.

Метод проектів. Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і багатоцінними є система проектування і сам педагогічний процес. Саме слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо.

Проектування в загальному його розумінні - це науково обґрунтована побудова системи параметрів майбутнього об'єкта чи якісно нового стану існуючого проекту прототипу передбачуваного або можливого об'єкта стану чи процесу. Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження.

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме: планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати; використовувати багато джерел інформації; самостійно збирати і накопичувати матеріал; аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку; приймати рішення; установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним); створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій); підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів; представляти створене перед аудиторією; оцінювати себе та інших.

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

Учителі історії, правознавства вдало застосовують дану технологію у навчально-виховному процесі. Активно приєднуються до них учителі початкових класів. Створення міні-проектів передбачено і навчальною програмою з природознавства у початковій школі. Найчастіше це є проекти дослідницького характеру («Дитинство обпалене війнгою», «Культура України ІХХ століття», «Видатні джіячі історії України», «Чому берізка плаче?», «Гриби мого краю», «Вроинські письменники» та інші).

Педагоги доводять, що метод проектів є одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.

Інтерактивне навчання. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської (іпіег — взаємний, акі — діяти). Таким чином, інтерактивний означає здатний до взаємодії, діа логу.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загально навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.

Кожен із вчителів гімназії застосовує інтерактивні методи навчання. Свідченням туму є відвідані уроки. В початковій школі активніше використовують роботу в парах, «мікрофон», незакінчене речення, мозкову атаку, асоціативний кущ та інші. Учителі середньої та старшої школи впроваджують ротаційні трійки, обговорення проблеми у загальному колі, мето-прес, займи позицію, дискусію та дебати.

Педагоги переконують, що саме інтерактивні технології підвищують зацікавленість учнів до предмета, розвивають творчість, навчають працювати з різними джерелами знань, у якійсь мірі знімають пере навантаження учнів домашніми завданнями, розширюють кругозір. Це дало змогу виробити формулу успішної роботи на уроці: творчість школярів+творчість вчителя=сучасний урок.

Висновки. Сьогодні у навчальному закладі не можна провести урок без глибоких знань сучасних вимог до нього, принципів здійснення навчання відповідно до трансформації сучасного суспільства, а також індивідуального підходу до кожного учня, класу.

Будь-яка дія, що здійснюється в навчально-виховному процесі в роботі з дітьми має на меті головне - результативність. Позитивний результат можливий за умови роботи в системі: від експертизи – до прогнозу, від аналізу – до управлінських рішень, від діагностики до результату. Саме тому дирекція гімназії спрямовує усю методичну роботу на підвищення фахового та освітнього рівня вчителів, вивчення і втілення в практику кращого педагогічного багажу знань, збагачення досвіду колег новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти. Важливе місце тут займає і експериментально-дослідницька робота спрямована на удосконалення професійної майстерності вчителя. Педагога, що проводить урок не для учнів, а разом з ними, який вміє демократично вести спілкування, вчити дітей здобувати знання, а не отримувати готові і дати право кожному не боятися висловити та довести свою думку.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»
downloadcenter -> Обласна Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Вступ

Скачати 118.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка