Економічний факультетСкачати 336.41 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір336.41 Kb.
#60
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТП Р О Г Р А М А
вступних випробувань

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

зі спеціальності

8.03060101 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”


КИЇВ – 2011
Зміст

Вступ


Модуль 1. Менеджмент

1.1. Історія менеджменту

1.2. Основи менеджменту

1.3. Управління персоналом

Перелік рекомендованої літератури.
Модуль 2. Операційний менеджмент

Перелік рекомендованої літератури.


Модуль 3. Маркетинг

Перелік рекомендованої літератури.


Модуль 4. Організація та управління інвестиціями й інноваціями

4.1. Організація та управління нововведеннями

4.2. Організація та управління інвестиціями

Перелік рекомендованої літератури.


Модуль 5. Стратегічне управління

5.1. Стратегічне управління


5.2. Прийняття управлінських рішень


Перелік рекомендованої літератури.

Вступ


Програма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану напряму 0502 "Менеджмент", спрямована перевірити рівень підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», висвітлює питання основних курсів, зазначає вимоги до відповідей абітурієнтів.

Фахові випробування для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” включає такі дисципліни 1. Історія менеджменту

 2. Основи менеджменту

 3. Управління персоналом

 4. Операційний менеджмент

 5. Маркетинг

 6. Організація та управління нововведеннями

 7. Організація та управління інвестиціями

 8. Стратегічне управління

 9. Прийняття управлінських рішень

Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" є формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів за напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне засвоєння навчальної програми ОКР «магістр» зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” потребує від абітурієнта наявності базової вищої освіти за однойменною спеціальністю, а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Зміст програми вступних іспитів. Програма вступного іспиту до магістратури зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” має інтегрований характер і включає питання п’яти модулів:

Модуль 1. Менеджмент

Модуль 2. Операційний менеджмент

Модуль 3. Маркетинг

Модуль 4. Організація та управління інвестиціями й інноваціями

Модуль 5. Стратегічне управління

Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2012-2013 навчальний рік».

Формою проведення вступного іспиту до магістратури зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” є письмовий екзамен.

Модуль 1. Менеджмент
1.1 . Історія менеджменту

1.1.1 Розвиток управління у Стародавньому Світі

Основні підходи до класифікації історії менеджменту. Періодизація в історії менеджменту. Становлення управління у первісному суспільстві. Розвиток управління у Стародавньому Єгипті, Стародавній Індії, Стародавньому Китаї, Стародавній Греції, Стародавньому Римі1.1.2 Розвиток управлінської думки нашої ери

Особливості розвитку східної управлінської думки нашої ери. Західноєвропейський внесок у науку і практику управління. Становлення і розвиток управлінської думки в Україні. Розвиток управлінської думки у Росії ХVІІ-ХVІІІ ст. Передумови становлення і формування теорії управління1.1.3 Еволюція теорій управління

Становлення і розвиток школи наукового менеджменту. Умови становлення і розвитку адміністративної школи менеджменту. Необхідність та передумови розвитку біхейвіористського напряму у теорії менеджменту. Становлення і розвиток кількісної школи менеджменту. Характерні ознаки теорії управління на сучасному етапі розвитку менеджменту – теорія гуру.


Рекомендована література

 1. Бунге: М. сучасний дискурс / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).

 2. Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. – (Славетні постаті).

 3. Всеобщая история менеджмента: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. И.И.Мазура. – М.: Издательский центр “ЕЛИМА”, 2006. – 784с.

 4. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2008. – 477 с.

 5. Історія економічних учень: Підручник у 2-х частинах – 3-те вид., перероб. і доп. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. (Класичний університетський підручник).

 6. История менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. Д.В.Валового М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

 7. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко.– Москва: Академический Проект, 2002.– 560с.

 8. Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009.– 516с.

 9. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 10. Соснин А.С. Основы теории и практики менеджмента: конспект лекций / Соснин А.С., Мельниченко Л.В. ; Европейск. ун-т. - 4-е изд. - К.:, 2002. - 211 с.-

 11. Слуцький Є.Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – (Славетні постаті).

 12. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 304 с.

 13. Чудновская С.Н. История менеджмента. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 239 с.


1.2 . Основи менеджменту

1.2.1 Теоретичні та методологічні основи формування та розвитку менеджменту

Місце і роль менеджменту в розвитку сучасного суспільства.

Підходи до визначення сутності та змісту понять “управління” і “менеджмент”. Ідентифікація понять в сучасних умовах розвитку соціальних систем.

Предмет науки управління. Поняття об’єкту та суб’єкту управління та особливості їх взаємодії (феномен управління).

Цілі та завдання менеджменту. Характерні риси та стадії менеджменту. Поняття економічного механізму менеджменту.

Види менеджменту та їх характеристика.

Історична періодизація менеджменту. Управлінські революції.

Теоретичні підходи до формування менеджменту (предтеча менеджменту). Еволюція управлінської думки.

Основні школи управління: школа наукового управління; “адміністративна” (класична) школа управління; школа “людських відносин” та поведінкових наук; математична школа управління (кількісний підхід, школа науки управління).

Сучасні концепції менеджменту.

Закони та закономірності управління: сутність та співвідношення. Закони організації. Принципи менеджменту.

Управлінська праця та її особливості. Поділ праці в управлінні та його види. Постать менеджера в управлінській діяльності. Типи та види менеджерів. Зміст праці менеджерів. Вимоги до менеджерів (еволюція). Нові проблеми організацій та формування перспективної моделі менеджера.

Критерії оцінки праці менеджерів.
1.2.2 Система організації менеджменту

Сутність та зміст поняття терміну “організація”. Роль організації в суспільстві. Основні ознаки організації.

Опис організації як об’єкту управління. Загальні критерії групування організацій. Підходи до модельного уявлення про організацію. Базові моделі організації, їх характеристика та особливості управління.

Життєвий цикл організації. Моделі життєвого циклу організації.

Теорії функціонування і розвитку організації.

Внутрішнє середовище організації та його змінні. Місія організації і фактори, що впливають на її формулювання. Цілі, їх угрупування й зміст. Сфери та напрями встановлення цілей. Вимоги до формулювання. Стадії встановлення та процес вироблення цілей. Класифікація цілей Взаємозв’язок внутрішніх змінних організації.

Характеристика зовнішнього середовища організації. Показники, що характеризують стан зовнішнього оточення організації.

Методи аналізу зовнішнього середовища організації. Сценарій-опис майбутніх подій Б. Карлоффа. Бальна експертна оцінка зовнішніх погроз і можливостей Мескона, Альберта та Хедоурі. Оцінка факторів зовнішнього середовища через невизначеність обставин Дж. Гелбрейта. Методика аналізу Болотова (вибір сфери діяльності, товару чи послуг; оцінка дій конкурентів, аналіз схеми підприємництва; аналіз загального оточення). Метод SWOT-аналізу. Метод СТЕП-аналізу.

Сутність та загальна характеристика організаційних структур управління Принципи побудови організаційних структур управління.

Еволюція та тенденції змін в розвитку структур управління.

Класифікація організаційних структур управління. Вибір та оцінка організаційних структур управління. Фактори, що визначають структуру управління виробництвом. Порядок формування структур управління. Критерії оцінки раціональності організаційних структур управління. Методи аналізу та оцінки організаційних структур.

Сутність поняття “функція” та її характерні риси. Місце категорії “функція” в системі управління. Підходи до класифікації функцій управління.

Сутність планування, його види та їх взаємозв‘язок.

Сутність та особливості функції організовування. Основні категорії організовування.


Мотивація (стимулювання) як функція менеджменту: поняття мотивації, основні категорії мотивації, сутність процесу мотивації, класифікація мотиваційних теорій.
Контроль як функція менеджменту: сутність та особливості контролювання в управлінні; цілі та завдання контролю; об‘єктивна зумовленість та необхідність контролю; основні властивості контролю та принципи його здійснення; види контролю та їх характеристика; процес контролю та етапи його здійснення; характеристики ефективного контролю.1.2.3. Механізм забезпечення результатів управлінської діяльності та психологічні аспекти менеджменту.
Методи менеджменту. Сутність методів управління та їх взаємозв”язок з управлінськими функціями. Класифікація методів управління.

Поняття фонду методів управління. Принципи формування проблемно-орієнтованого фонду методів управління та шляхи їх реалізації.
Комунікації в менеджменті. Поняття і загальна характеристика комунікацій. Види комунікацій. Комунікаційний процес та його елементи. Перепони та шляхи удосконалення міжособових та організаційних комунікацій.
Прийняття рішень в менеджменті. Сутність та класифікація управлінських рішень. Процес вироблення раціональних рішень. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Керівництво і його основні категорії (лідерство, вплив, влада).

Види керівництва та стилі поведінки керівника. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва.

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях. Етапи перебігу конфлікту. Модель виникнення конфлікту та управління ним. Методи управління конфліктом та їх характеристика.

Організаційні зміни та управління ними. Напрямки організаційних змін Причини опору змінам та способи їх подолання. Модель управління організаційними змінами Грейнера.

Природа стресів в організації. Фактори, які зумовлюють стреси. Види стресів. Управління стресовою ситуацією.

Ефективність сучасних систем управління. Особливості і основні риси японського менеджменту. Становлення та розвиток американський менеджменту. Німецька система “смертних гріхів” В.Хойєра. Концепція соціального ринкового господарства Л. Ерхарда (індикативне планування). Фінська модель керівництва. Особливості управління на французьких підприємствах. „Шведська модель соціалізма” Г. Мюрдаля в умовах ринкової економіки. Підходи до керівництва вітчизняних вчених-економістів.


Рекомендована література

 1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 2. Білорус Т.В. Основи менеджменту: (гриф МОН України) – К.: Атіка, 2009. – 160 с.

 3. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Учебное пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. и редакция Н.М.Макаровой. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 272с. 

 4. Классики менеджмента / Под ред. М. Уернера / Перекл. З англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревського. – СПб.: Питер, 2004 – 1168 с.

 5. Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009.– 516с.

 6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-К.: „Академвидав”, 2003. - 416с.

 7. Ковальська К.В. Менеджмент: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. Фінансово-правовий коледж КНУ ім. Тараса Шевченка. – К.: - 2009. – 94 с.

 8. Лепейко Т.І. Менеджмент : навч. посіб./ Лепейко Т.І., Миронова О.М.; МОНУ, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 204 с

 9. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К.: Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 10. Минцберг  Г. Школы стратегий :Стратегическое сафари:єкскурсия по дебрям стратегий менеджмента Авт.:Г.Минцберг,Б.Альстрэнд, Дж.Лэмпел. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 336с. 

 11. Менеджмент: навчально-методичний комплекс для студентів економіч. спеціальностей / КНУТШ; – Київ : Київський університет, 2007. – 107с.

 12. Менеджмент: підручник / Федоренко В.Г. та ін; за наук. ред.В. Г. Федоренка ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 652 с.

 13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 2002. - 702с.

 14. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Осовська ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с.

 15. Сухарський В.С. Менеджмент : теорія, методологія, практика: Монографія / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 416с.

 16. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 853 с.

 17. Черваньов Д.М., Названова Л.М. 2010. Навчально-методичні матеріали: „Менеджмент. Конспект лекцій.” для студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. 115 с.

 18. ШегдаА.В. Менеджмент: Учебник /А.В. Шегда– 3-е изд., испр. и доп.– Київ: Знання, 2006.– 645с.

 19. Шелдрейк Джон Теория менеджмента:от тейлоризма до японизации =Management theory from taylorism to japanization / Шелдрейк Джон.– Санкт-Петербург, М., Х., Минск : Питер, 2001. – 352с.

 20. Хажински А. Гуру менеджмента: Дорога к успеху /Анджей Хажински.– Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с.

 21. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента : Как анализировать, сравнить и контролировать данные, опредиляющие стоимость компании / К. Уолш; Гос. ун-тет управления. Нац. фонд подготовки кадров. – Москва : Дело, 2001. – 360с. 


1.3 . Управління персоналом

1.3.1. Основи управління персоналом.

Сучасні концепцiї управлiння персоналом. Система управління персоналом. Методи управління персоналом. Принципи та закономірності управління персоналом. Етапи розвитку трудового колективу. Структура персоналу організації. Мета, цілі, принципи кадрової політики підприємства. Типи кадрової політики. Кадрова стратегія: сутність, форми, види. Сучасні служби управління персоналом: їх структура та функції.


1.3.2. Процес управління персоналом організації.

Кадрове планування та прогнозування. Джерела залучення персоналу. Маркетинг персоналу. Методи набору та відбору кандидатів на вакантні посади. Управління трудовою адаптацією. Поняття, види та методи оцінювання персоналу. Сутність та види атестації персоналу. Управління кар’єрою персоналу організації. Види, моделі кар’єри працівників та етапи її реалізації. Форми та методи навчання працівників в організації. Мотивація та стимулювання персоналу. Сутність вивільнення працівників та його види. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом організації.


Рекомендована література

 1. Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства / Т.В. Білорус ; Держ. податкова адмін. Укр., Нац. акад. держ., податкової служби Укр. – Ірпінь : [Нац. акад. ДПС України], 2007. – 174 с.

 2. Гордієнко Л.Ю. Адміністративний менеджмент: Навчальний посібник / МОНУ; ХНЕУ; Л.Ю Гордієнко, Л.Г. Шемаєва. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 212с.

 3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціаль-но-трудові відносини: Підручник. 3-тє видання К.: Знання, 2007. – 559 с.

 4. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 248с.

 5. Евтихов О. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: Речь, 2009- 320с.

 6. Ковальська К.В. Управління персоналом: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – Київ, 2010. – 110 с.

 7. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу: навчальний посібник для студ. серед. і вищ. навч. закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2006.– 408с.

 8. Коул, Джеральд. Управление персоналом в современных организациях/ Пер. с англ. Н.Г. Владимирова – М., 2004. – 352 с.

 9. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. - К., 2003. - 296с.

 10. Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначенності (поведінковий підхід): монографія / Лепейко Т.І., Миронова О.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с.

 11. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 12. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : Навчально-практ. посібник / М.І. Мурашко. – Київ : Знання, 2002. – 311с.

 13. Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г., Апенько С. Н, Мерко А. И. Мотивация персонала.-М: Альфа-Пресс, 2010- 640с.

 14. Слиньков В.Н. Персонал и его менеджмент: Практические рекомендации /В.Н. Слиньков.– Киев : КНТ, 2007.– 476с.

 15. Управление персоналом: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. -М.: ИНФРА-М, 2001. – 638 с.

 16. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.

 17. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник / Ф.І.Хміль.– Київ: Академвидав, 2006.– 488с.


Модуль 2. Операційний менеджмент
2.1 Операційна система організації та операційний менеджмент

Сутність та зміст поняття „операційний менеджмент”. Цілі та завдання організації та управління операційними системами. Предмет, об‘єкти та суб‘єкти операційного менеджменту. Цикл (функції) операційного менеджменту. Операційні менеджери, їх функції та задачі. Операційна стратегія: сутність, етапи створення і реалізації. Операційна система як об‘єкт управління: сутність, характеристика складових, типи операційних систем. Операційний цикл підприємства. Поняття та класифікація виробничих процесів. Принципи організації виробничих процесів. Методи організації виробництва, їх порівняльна характеристика. Сутність конвеєрних потоків, їх ефективність та значення. Завдання і зміст оперативного управління операційною системою. Етапи оперативного управління. Організація диспетчерування на підприємстві. Закордонний досвід оперативного управління виробництвом та збутом.


2.2 Планування виробничих процесів на підприємстві

Проектування продукції та процесу виробництва. Сфера послуг та особливості проектування послуг. Поняття та основні розділи виробничої програми. Планування виробничих потужностей. Розробка асортиментної та інноваційної політики підприємства. Процес оновлення продукції на підприємстві. Обґрунтування управлінських рішень щодо виробництва продукції на основі методу аналізу беззбитковості. Математичні методи і моделі у плануванні виробничих процесів. Особливості організації переходу на випуск нової продукції та освоєння нового виробництва. Сутність та задачі підготовки виробництва. Використання функціонально-вартісного аналізу на етапі підготовки виробництва. Використання сітьових методів планування та управління виробництвом при підготовці виробництва, їх суть, значення.

Характеристика і організація трудових процесів. Види трудових процесів. Суть і положення організації праці, її завдання. Розподіл та кооперація праці. Робоче місце та його роль у трудовому процесі. Класифікація робочих місць. Суть і місце нормування в організації праці. Призначення, завдання та принципи нормування праці в сучасних умовах. Трудові норми та нормативи. Класифікація витрат робочого часу. Методи розрахунку обґрунтованих норм. Основи організації оплати праці.
2.3 Організація та управління виробничої інфраструктурою підприємства

Поняття інфраструктури підприємства, її місце та роль. Склад та завдання операційної інфраструктури. Принципи організації ефективного об­слуговування виробництва.

Сутність та завдання ремонтного господарства підприємства. Система планово-попереджувальних ремонтів та характеристика її складових. Організація підготовки та проведення ремонтних робіт. Характеристика методів організації ремонту. Розрахунок потреби в ремонтних матеріалах та чисельності персоналу ремонтного господарства. Енергогосподарство підприємства, його призначення, задачі та структура. Енергобаланс та основні напрями його оптимізації. Характеристика та структура транспортного господарства підприємства. Класифікація транспортних засобів. Вантажопотік та системи організації перевезень. Функції складського господарства підприємства. Поняття та класифікація складів.

Система управління матеріальними ресурсами підприємства. Управління процесом споживання матеріальних ресурсів. Управління виробничими запасами, їх види. Облік і оцінка матеріальних запасів. Характеристика витрат пов’язаних з і створенням і збереженням виробничих запасів. Системи управління запасами.

Поняття та актуальність якості у виробництві. Програма забезпечення якості. Система якості. Стандартизація та сертифікація. Характеристика показників оцінювання рівня якості продукції та послуг. Організація контролю якості на підприємстві. Ціна якості. Управління якістю продукції на підприємстві. Поняття конкурентоздатності продукції. Взаємозв’язок якості і конкурентоздатності.
рекомендована література


 1. Бай С.І.Операційний менеджмент: практикум. Навч. посібник / С.І. Бай, І.В. Іванова, Н.М. Микитенко ; Київськ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [б. и.], 2004. - 186 с.

 2. Білорус Т.В. Операційний менеджмент: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К.: - 2009. – 104 с.

 3. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 4. Гэлловэй Лес Операционный менеджмент = Principles of operations management : Принципы и практика / Гэлловэй Лес. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 320с.

 1. Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с.

 1. Ильдеменов С.Операционный менеджмент. Учебник для программы MBA.- М.:Инфра-М,-2007.-337с.

 2. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 3. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н. В. Микитенко ; Київськ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 197 с.

 4. Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисциплини / Т.В. Омельяненко, Н.В. Задорожна; Київський екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 236с.

 5. Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" : навчальний посібник / Ястремська О.М. та ін.; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ. Ч. 1. – 2008. – 224 с.

 6. Організація виробництва : підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с.

 7. Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: навч. посіб. / О.С. Соснін, В.В. Казарцев ; Європейськ. ун-т. - 3-тє вид. - К. : 2007. - 147 с.

 8. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: підручник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2004. – 400 с.

 9. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Д., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент. - М.; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2007. - 1184 с

Модуль 3 . Маркетинг

3.1. Теоретичні основи маркетингу

Сутність, функції, принципи маркетингу. Система засобів маркетингу (marketing – mix). Види маркетингу за: управлінським рівнем використання маркетингу, видами діяльності, видами продуктів, рівнем глибини задоволення потреб, характером попиту, ступенем новизни продуктів, соціальною орієнтацію, рівнем співробітництва з клієнтами та партнерами та ін. Концепції розвитку маркетингу за Ф. Котлером. Сучасні концепції розвитку маркетингу. Еволюція маркетингової думки в СРСР та Україні. Ступінь маркетингової орієнтації українських підприємств.3.2. Аналітичні функції маркетингу на підприємстві

Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рішень. Суть і основні етапи маркетингових досліджень. Типи маркетингових досліджень. Джерела маркетингової інформації. Методи збору первинної маркетингової інформації. Розробка переліку запитань. Вимоги до проведення вибіркового спостереження. Основні відмінності маркетингових досліджень на промисловому і споживчому ринках. Фактори і показники маркетингового макро- та мікросередовища підприємства. SWOT –аналіз (аналіз сильних та слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз) діяльності підприємства. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Фактори та критерії сегментування споживчого ринку. Принципи ефективної сегментації. Стратегії недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу. Процес оцінки цільового сегменту. Вимоги до цільового сегменту. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку. Зміст та процедура позиціювання товару на ринку. Стратегії позиціювання. Методи аналізу місткості ринку.3.3. Практичні аспекти маркетингової діяльності

Товар з погляду маркетингу. Структура маркетингової товарної політики. Сутність та класифікація товарів широкого вжитку та виробничого призначення. Життєвий цикл товару. Види нового товару. Процес створення нового товару. Класифікація цін. Фактори, які впливають на процес ціноутворення. Стратегії ціноутворення. Методи ціноутворення. Корегування ціни. Поняття, характеристики та функції каналів розподілу товарів (послуг). Види маркетингових посередників в каналах розподілу. Альтернативні системи розподілу товарів (послуг): традиційна, горизонтальна, багатоканальна, вертикальна. Стратегії охоплення ринку в каналі розподілу. Управління рухом товарів (маркетингова логістика). Мета, завдання, функції, види логістики. Функціональні області логістики: закупівельна, виробнича, розподільча, транспортна, складська, інформаційна. Сутність комплексу маркетингових комунікацій (комунікаційний мікс). Процес маркетингової комунікації. Основні етапи процесу просування товару. Складові елементи комплексу просування: реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій. Види маркетингових стратегій, їх класифікація. Маркетингові стратегії росту підприємств: інтенсивний, інтегративний, та диверсифікаційний ріст. Маркетингові конкурентні стратегії за А. Літлом, М. Портером, Ф. Котлером.


Рекомендована література

 1. Армстронг Г. Маркетинг = Marketing : загальний курс / Гарі Армстронг, Філіп Котлер. – 5-те вид. – Москва ; Санкт-Петербург ; Київ : Діалектика, 2007. – 608с.

 2. Бутенко Н.В. Маркетинг : підручник для студентів вищих навч. закладів / Н.В. Бутенко; МОНУ. – Київ : Атіка, 2008. – 300с.

 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 5-те вид., доп. – Київ : Лібра, 2007. – 720с.

 4. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 363 с.

 5. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика: учеб. пос. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – Москва - Киев : Рыбари - Знання, 2008. – 648с.

 6. Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів : Монографія / Ю.В. Каракай; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 226с.

 7. Котлер Ф. Основы маркетинга \ Котлер Ф., Армстронг Г., Сандерс Дж., Вонг В.; пер. с англ. 4-е Епроп. изд.. – М.: ООО «И.Д. Вільямс», 2008. – 1200 с.

 8. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претекст, 2008. – 342 с.

 9. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок. Учебник. СПб.: Питер, Лидер, 2010. – 720 с.

 10. Літвіненко Т.М. Маркетингова діяльність підприємства. – розділ . – Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання. – 2006. – с. 432 – 472.

 11. Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко, Є.В. Крикавський та ін.. – Київ: Знання, 2009. – 1070с.

 12. Маркетинговий аналіз : навчальний посібник / Липчук В.В. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с.

 13. Маркетинговий менеджмент = Marketing management : підручник для студентів вищих навч. закладів / Котлер Ф. Келлер К.Л., Павленко А.Ф., Войчак А.В., Старостіна А.О. та ін. – Перше українське адаптоване видання. – Київ : Хімджест, 2008. – 720с.

 14. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 15. Парсяк В.Н. Маркетинг : від теорії до практики: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Парсяк. – Київ : Наукова думка, 2007. – 255с.

 16. Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов; КНУТШ. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Знання, 2006. – 327с.

 17. Фірсова С.Г. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Екомен, 2009. – 204 с. (11,86 д.а.)

 18. Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування: навч. посіб / С.Г. Фірсова ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 240с.

 19. Фірсова С.Г. Маркетинг: практикум // Навчальний посібник. - КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – 283 с.

 20. Ястремська О.М. Бренд-менеджмент: навчальний посібник / Ястремська О.М.,Ястремська О.О. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с.


Модуль 4. Організація та управління інвестиціями та інноваціями
4.1 Організація та управління нововведеннями

4.1.1 Концептуальні засади становлення і розвитку інноватики

Економічна роль нововведень та їх необхідність у ринковій економіці. Нововведення та інновація: спільне і відмінне. Класифікація нововведень.

Визначення інноваційного процесу та його складових. Причини і джерела інноваційних ідей. Чинники успішності та невдач нововведень. Взаємозв’язок понять «науково-технічна продукція», «наукомістка продукція», «науково-технічна послуга» та їх місце в інноваційному процесі. Еволюція моделей інноваційного процесу.

Інноваційний менеджмент та його складові. Система функцій інноваційного менеджменту. Формування цілей інноваційної діяльності. Планування інновацій. Організація інновацій та контроль. Методи інноваційного менеджменту.


4.1.2 Організація нововведень

Фактори, що впливають на організацію інноваційної діяльності на підприємстві, їх класифікація. Особливості організаційних структур управління в установах, що здійснюють інноваційну діяльність. Види організаційних структур установ даного типу.

Організаційні форми реалізації інноваційної діяльності. Формування інноваційних підрозділів. Форми малого інноваційного підприємництва. Міжфірмова науково-технічна кооперація. Іноземний досвід організації інноваційної діяльності. Моделі організацій, що здійснюють інноваційну діяльність.

4.1.3 Управління нововведеннями

Завдання і принципи планування інновацій. Система внутріфірмового планування інновацій. Методи внутріфірмового планування інновацій.

Сутність інноваційного потенціалу організації, його визначення. Підходи до оцінки інноваційного потенціалу.

Організація винахідницької діяльності. Стиль керівництва і формування інноваційної культури. Інноваційний клімат організації. Методи стимулювання творчої активності персоналу.

Склад і структура інноваційних витрат. Методи управління інноваційними витратами: передплановий аналіз, планування витрат та їх контроль. Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. Контрактні (договірні) ціни. Методи визначення ціни на науково-технічну продукцію.

Інноваційний проект: сутність, види, основні елементи та учасники. Сутність і принципи управління інноваці йним проектом. Етапи створення і реалізації інноваційного проекту. Оцінка ефективності інноваційного проекту.


Рекомендована література

 1. Про інноваційну діяльність:Закон України//Відомості Верховної Ради України від 4 липня 2002р.№40-IV.-2002.-№36.-266с.

 2. Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації: Монографія. – К. : Парламентське видавництво, 2010. – 552 с.

 3. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречна та ін.; Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. – К.: ВД«Професіонал»,2004.–960 с.

 4. Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до інвестиційного забезпечення: монографія / О.П. Коюда, В.Ф. Колесніченко - Х. : ХНЕУ, 2009. - 276 с.

 5. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія / О.І.Дацій, М.В. Гаман, Н.В. Дацій. - Донецк : Юго-Восток, 2010. - 370 с.

 6. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

 7. Инновационная экономика: монография / Л.Н. Ивин, В.М. Куклин, А.С. Захарченков; под ред. Л.Л. Товажнянского - Х., 2010. - 716 с.

 8. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. — СПб.: Наука, 2007. — 560 с.

 9. Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій, третє видання / переклад з англ. та наукова редакція Андрощука Г.О., 2009. – 162 с.

 10. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 11. Осецький В.Л.Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / За ред. Л.І.Федулової. – К.: Вид-во УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с. (член авторського колективу).

 12. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. –

 13. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К. : Академвидав, 2006. — 464с.

 14. Управління інноваціями в сучасній організації : Монографія / В.А. Євтушевський, М.О. Канаєва, О.І. Жилінська, Л.М. Названова, Г.С. Лузан; КНУТШ. – Київ, 2006. – 359с.

 15. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 853 с.

 16. Ястремська О.М. Моделювання інноваційних процесів: навчальний посібник / Ястремська О.М., Тонєва К.В. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с.

 17. Ступницький О.І. Інновації та інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / О.І. Ступницький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 178с.

4.2 Організація та управління інвестиціями
4.2.1 Теоретичні основи організації та управління інвестиціями.

Економічна сутність інвестицій, їх класифікація і роль у забезпеченні процесів розширеного відтворення підприємств. Зміст, мета, завдання та функції інвестиційної діяльності, організаційно-управлінські складові інвестування підприємств. Інвестиційна стратегія формування інвестиційних ресурсів, склад і структура джерел фінансового забезпечення технічного розвитку промислових підприємств. Мета і завдання інвестиційної політики держави, методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки. Передумови та особливості структурної кризи в Україні, наукові концепції структурної перебудови та подолання структурної кризи. Значення інвестиційного клімату в залученні капіталу інвесторів до промислових підприємств, позитивний і негативний впливи залучення іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта.


4.2.2 Розробка та обґрунтування доцільності реальних інвестицій.

Етапи інвестиційного проектування та структура ТЕО реальних інвестицій. Розрахункові схеми погашення довготермінового боргу підприємства, їх переваги та недоліки. Традиційний підхід та схема власного капіталу у розрахунках показників економічної ефективності інвестиційних проектів. Переваги та недоліки основних методів оцінювання економічної ефективності інвестицій підприємства. Лізинг як особлива форма фінансування інвестиційних проектів: визначення вартості фінансового лізингу як джерела засобів підприємства та розрахунок величини лізингових платежів за роками. Методи оцінювання ризику реальних інвестиційних проектів підприємств. Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами в умовах дефіциту фінансових ресурсів.


4.2.3 Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємств.

Поняття та економічна сутність вартості капіталу, моделі оцінювання вартості капіталу як джерела засобів фінансового забезпечення інвестиційних проектів підприємства. Стратегії формування портфеля фінансових інвестицій, методичний інструментарій оцінювання його дохідності та ризикованості. Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем інституційного інвестора.


Рекомендована література

 1. Балацький О.Ф. Управління інвестиціями : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 232с.

 2. Великий Ю.М. Інвестиційний менеджмент : навчально-практичний посібник / Великий Ю.М., Коюда В.О. - Харків : ХНЕУ, 2009. – 256 с.

 3. Гриньова В.М. Аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства / Гриньова В.М., Гриневич Л.В. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 256с.

 4. Дука А.П. Аналіз інвестиційних проектів. К.: АПСВ ФПУ, 2010. – 240 с.

 5. Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 432с

 6. Інвестиційна діяльність в Україні : Нормативні документи / Упоряд. О.М. Роїна. – Київ : КНТ, 2007. – 192с.

 7. Інвестиційна діяльність комерційних банків : монографія / І.О. Лютий, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, К.І. Старовойт-Білоник ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 с.

 8. Карпінський Б.А. Інвестиції: термінологічний словник : навчальний посібник / Б.А. Карпінський, Т.Б. Шира ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2009. – 464с.

 9. Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика. – К.: ІМЕКС, 2005.

 10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Майорова ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с.

 11. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 12. Овчаренко Т.С. Навчально-методичний комплекс з курсу „Основи інвестиційної політики” для студентів економічних спеціальностей. – К.: ТОВ „Анва-принт” 2009.- 81с.

 13. Овчаренко Т.С. Навчально-методичний комплекс з курсу "Інвестиційний менеджмент:”// К: ТОВ “Анва-принт”, 2009.-122 с.

 14. Осецький В.Л.Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики. Монографія. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 412 с.

 15. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : Навчальний посібник / Д.М. Черваньов. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 622с.Модуль 5. Стратегічне управління
5.1 Стратегічне управління

5.1.1 Теоретичні основи стратегічного управління.

Концепція стратегічного управління: сутність, структура, особливості та механізм здійснення. Стратегія та стратегічний набір: сутність, вимоги та підходи до формування. Стратегічна сегментація та оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання. Конкурентоспроможність товару та підприємства. Методи визначення кон­ку­рен­то­спро­мож­нос­ті організації. Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій.

Поняття диверсифікації, мета, переваги та недоліки. Критерії для оцінювання можливостей диверсифікації.
5.1.2 Практичні аспекти стратегічного управління.

Сутність, загальна характеристика портфельного аналізу, його основні етапи та прийоми. Гіпотези матриці BCG та характеристика її основних положень. Переваги та основні недоліки матриці BCG. Модифікована матриця BCG: сутність, критерії та основні стратегічні альтернативи. Основні стратегічні альтернативи матриці «General Electric» – «McKincey» та межі її застосуван­ня. Розробка бізнес-стратегій та функціональних стратегій для стратегічних бізнес-одиниць на основі матриці «Shell» – DPM. Основні стратегічні рекомендації матриці Ансоффа, її переваги та недоліки. Тримірна схема Абеля. Характерні особливості PIMS-аналізу.


5.1.3 Сучасні методи та моделі стратегічного управління.

Цілі, принципи, бар’єри та моделі стратегічного планування.

Сучасні методи та моделі стратегічного управління: система збалансованих показників, система показників відповідальності, піраміда МакНейра.
Рекомендована література


 1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – Москва, 1989. – 519с.

 2. Балан В.Г. Моделі теорії прийняття управлінських рішень // Навчальний посібник – К. : Нічлава – 2011. – 100 с.

 3. Виханский О.С. Стратегическое управление : Учебник для студ. обучающихся по спец. и направлению "Менеджмент" / О.С. Виханский; Ред. И.К. Безумнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экономист, 2003. – 296с.

 4. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент : Теория и практика: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.Т. Зуб; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 415с.

 5. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент : Курс лекций: Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – Москва: Инфра-М, 2002. – 288с.

 6. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 688с.

 7. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с.

 8. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2004. – 560с.

 9. Портер М. Стратегія конкуренції : Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Портер Майкл; Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – Київ : Основи, 1998. – 390с.

 10. Томпсон-мл. А.А. Стратегический менеджмент : Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., Стрикленд, ІІІ. – 12-е изд. – Москва : Вильямс, 2003. – 928с.

 11. Шегда А.В. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009. – 304 с.

 12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 232с.

 13. Черваньов Д.М. Сіткові моделі у менеджменті : Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / Д.М. Черваньов, В.Г. Балан. – Київ : РВВ ІМФ, 2003. – 160с.


5.2. Прийняття управлінських рішень
5.2.1 Теорії та моделі прийняття управлінських рішень.

Сутність, значення, функції та класифікація управлінських рішень. Психологічна та нормативна теорії рішень. Концепція обмеженої раціональності Г.Саймона. Модель раціональної та «адміністративної людини». Техніка прийняття рішення за Г.Саймоном. Особливості прийняття рішень в організації за Дж Марчем. Модель «сміттєвого кошика» Дж.Марча. Теорія локальних приростів Ч. Ліндблома. Модель прийняття рішень керівником Врума-Йєттона. Конфліктно-ігрова модель організації М. Крозьє. Модель інкрементального процесу прийняття управлінських рішень Г. Мінцберга. Модель прийняття рішень в організації Карнегі. Класифікація стилів прийняття рішень (Д.Мак­грегора, В.Оучі, Р.Лайкерта, Р.Танненбаума і У.Шмідта, в залежності від рівнів організації рішень).


5.2.2. Практичні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень.

Технологія прийняття управлінських рішень. Креативність, складові та стадії креативного процесу. Методи активізації творчої діяльності. Методи генерування креативних ідей. Методи обґрунтування управлінських рішень.

Основні напрямки застосування експертних оцінок. Причини та помилки, що впливають на точність експертних оцінок. Правила голосування та вимоги до них.

Методи та стратегії багатокритеріального вибору. Загальна схема розв’язування задач багатокритеріального вибору.5.2.3 Оцінювання ефективності управлінських рішень.

Якість управлінських рішень та фактори, що впливають на рівень якості УР. Цілі, принципи оцінювання та критерії ефективності управлінських рішень. Методи оцінювання економічної ефективності управлінських рішень.


Рекомендована література

  1. Балан В.Г. Експертні технології в реалізації процедур прийняття управлінських рішень // Навчально-методичний посібник з курсу «Прийняття управлінських рішень» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – К.: Нічлава, 2009. – 88 с.

  2. Балан В.Г. Моделі прийняття управлінських рішень // Навчально-методичний посібник з курсу «Прийняття управлінських рішень» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – К.: Нічлава, 2009. – 48 с.

  3. Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень. Методи, моделі, терміни, поняття, категорії. Тестові завдання. Ділові ігри. : навч. посіб. / В.Г. Балан. – Київ : Нічлава, 2008. – 465 c.

  4. Балан В.Г. Моделі теорії прийняття управлінських рішень // Навчальний посібник – К. : Нічлава – 2011. – 100 с.

  5. Бодров В.И., Лазарева Т.Я. , Мартемьянов Ю.Ф. - Математические методы принятия решений:ТГТУ, 2004-124с.

  6. Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Дерлоу Дес; Пер. з англ.; Р.А.Семків, Р.Л.Ткачук. – Київ : Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242с.

  7. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика.-Инфра-М, 2010.- 400с.

  8. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. – М.: Юнити, 2002. – 407 с.

  9. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях // Психология труда и организационная психология, т. 4. Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2004. – 160 с.

  10. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 504 с.

  11. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. – М.: Логос, 2003. – 296 с.

  12. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник. –М.: Дело, 2002. – 392 с.

  13. Міждисциплінарний .словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньов Д. М., Жилінська О. І. – К. : Нічлава,  – 2011. – 624 с

  14. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів економ. спец. вищих навч. закладів / В.М. Приймак. – Київ : Атіка, 2008. – 236с.

  15. Приймак В. Управління проектами. Практикум. Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 292с.

  16. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

  17. Смирнов Э. Разработка управленческих решений. Учеб. пос. для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 271 с.

  18. Сорина Г.В. Основы принятия решений: Учеб. пособие. - М.: Экономистъ, 2004. - 192 с.

  19. Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие. – СПб.: Изд. Дом “Бизнес-пресса”, 2002. – 394 с.

  20. Ромащенко В.Н. Принятие решений: ситуации и советы. – К.: Политиздат Украины, 1990.

  21. Селиванов С.Н. Теория принятия решений: Учеб. пос. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 68 с.

  22. Синюк В.Г., Шевырев А.В. Использование информационно-аналитических технологий при принятии управленческих решений: Учеб.пос. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 160 с.

Каталог: Docs -> magistr
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
Docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
Docs -> Державний вищий навчальний заклад
magistr -> Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
magistr -> "фінанси І кредит" (спеціалізована програма "Корпоративні фінанси")
magistr -> Додаткового вступного випробування

Скачати 336.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка