Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університетСкачати 427.8 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації18.04.2016
Розмір427.8 Kb.
#12248
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

Бердянський державний педагогічний університет
Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи
В.М. Федорик

30 серпня 2012 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА:

ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ»
напрям підготовки 0203 Філологія

спеціальність 6.020303 «Українська мова і література»


спеціалізація: Мова і література (англійська або німецька); Російська мова і література;

Редагування освітніх видань

Інститут філології та соціальних комунікацій

2012 – 2013 н.р.


Робоча програма “Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія” для студентів за напрямом підготовки 0203 Філологія, спеціальністю 6.020303 Українська мова і література.

15 серпня 2012 року. - 19 с.

Розробники: канд. філол. наук, доц. Павлик Н.В., канд. філол. наук, доц. Юносова В.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін


Протокол від 15 серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри (В. Ф. Загороднова)
15 серпня 2012 року

Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол від 20 серпня 2012 року № 1
20 серпня 2012 року Голова (О.П. Новик)

Павлик, 2012 рік

Юносова, 2012 рік

БДПУ 2012


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6
Нормативна


Напрям підготовки

0203 ФілологіяМодулів – 6

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.020303 «Українська мова і література»Рік підготовки:

Змістових модулів – 12

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин - 180

3-й

3-й

Лекції

Усього годин для денної форми навчання:

аудиторних – 96

самостійної роботи студента - 84


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр40 год.

10 год.

Практичні

56 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

84 год.

164 год.

Індивідуальні завдання: 18 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 96/84

для заочної форми навчання – 16/164
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – дати студентам глибокі наукові знання про звуковий склад сучасної української літературної мови, її графіку, допомогти практично оволодіти орфографічними та орфоепічними нормами, сприяти досягненню високого рівня мовної освіти тощо.

Завдання курсу:

 1. Засвоєння студентами теоретичних знань з таких розділів мовознавчої науки, як фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія.

 2. Вироблення у студентів навичок аналізу мовних одиниць, умінь застосовувати набуті знання на практиці.

 3. Ознайомлення студентів з дискусійними питаннями сучасної мовознавчої науки.

 4. Підвищення культури усного та писемного мовлення студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

- сутність звука, складу;

- артикуляційно-акустичні ознаки звуків сучасної української літературної мови;

- диференційні ознаки фонем сучасної української літературної мови;

- чергування фонем;

- особливості сучасної української літературної вимови, інтонацїї;- орфографічні правила;

вміти:

 • давати визначення основних понять;

 • робити фонетичний розбір слів;

 • визначати у словах усі види асиміляції та дисиміляції, пояснювати їх причини;

 • правильно вживати та утворювати слова, враховуючи особливості історичних чергувань голосних і приголосних звуків;

 • доцільно використовувати різні типи інтонації в мовленні та наголос у вираженні лексичного і граматичного значення слів;

 • користуватися різними видами словників;

 • розпізнавати і дотримуватися орфоепічних та орфографічних норм літературної мови.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ. Загальні відомості про українську мову.
Тема 1. Сучасна українська мова як предмет наукового вивчення і фахова дисципліна. Зміст, обсяг і завдання курсу, зв’язок зі шкільним курсом української мови. Концепція навчання державної мови в школах України. Оновлення змісту навчання (лінгвістичний, етнокультурознавчий і методологічний компоненти). Завдання курсу, його основні розділи: вступ, фонетика і фонологія, фономорфологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, словотворення, граматика (морфологія і синтак­сис), пунктуація.
Тема 2. Походження української мови, її місце серед інших слов’янських мов. Українська мова – національна мова українського народу, один з вирішальних чинників його самобутності і державна мова України. Походження української мови (дискусійні погляди щодо походжен­ня української мови), її місце серед інших мов світу. Національні риси української мови на всіх мовних рівнях. Значення творчості І.П.Котляревського і Т.Г.Шевченка в істо­рії розвитку української літературної мови. Шляхи і тенденції розвитку української мови в період становлення незалежної України.

Змістовий модуль 2. Літературна мова і діалекти. Основні стильові різновиди писемної й усної форм української літературної мови.
Тема 3. Українська літературна мова. Поняття про діалекти. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Діалектна основа української літературної мови. Територіальні діалекти української мови. Мовна норма. Загальна характеристика орфоепічних, орфографічних, пункту­аційних та стильових норм української літературної мови. Значення мовної культури для роботи вчителя. Загальносуспільне значення норм літературної мови. Функції мови.
Тема 4. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Писемна й усна форми сучасної української літературної мови. Стилі української мови: художній, офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, конфесійний, розмовний, епістолярний. Поняття про колоритно-стильові різновиди української мови: урочистий, офіційний, ввічливий, фамільярний, жартівливий, інтимно-ласкавий тощо.
Змістовий модуль 3. Фонетика.
Тема 5. Фонетика як учення про звукову будову мови. Предмет і завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розді­лами мовознавства. Звуки і склади як фонетичні одиниці мови. Фізично-акустичний, фізіологічно-артикуляційний і лінгвіс­тичний (фонологічний) аспекти вивчення мовних звуків. Мовний апарат. Робота мовних органів при утворенні голосних і приголосних звуків.
Тема 6. Класифікація звуків сучасної української мови. Поділ звуків на голосні і приголосні. Загальні умови тво­рення голосних і приголосних звуків. Артикуляторна класифікація голосних української мови: за рухом язика в горизонтальному напрямі, за ступенем підняття язика та за участю губ. Приголосні звуки. Артикуляторно-акустична класифікація приголосних української мови: за активним мовним органом; за способом творення; за співвідношенням у їх творенні шуму й голосу; за твер­дістю і м’якістю.


Змістовий модуль 4. Фонологія.
Тема 7. Фонологія як галузь знань про фонему. Поняття фонеми. Функції фонеми – конститутивна, перцептивна (ототожнення) і смислорозрізнювальна (сигніфікативна). Інваріант (головний вияв) і варіанти фонем – факультативні, позиційні, комбінаторні. Диференціальні ознаки фонем сучасної української літературної мови – артикуляційні та акустичні.
Тема 8. Система фонем сучасної української літературної мови. Голосні фонеми сучасної української літературної мови в їх звукових виявах. Приголосні фонеми сучасної української літературної мови в їх звукових виявах. Палаталізація приго­лосних.


Змістовий модуль 5. Зміни звуків у мовному потоці.
Тема 9-10. Модифікації голосних і приголосних фонем. Чергування фонем, його види. Комбінаторні й позиційні модифікації голосних і приголосних фонем. Модифікації голосних: акомодація, редукція, гармонійна асиміляція. Комбінаторні модифікації приголосних: акомодація, асиміляція. Позиційні модифікації приголосних (зміна [в], [й] на [ў] [ǐ]).

Змістовий модуль 6. Живі (фонетичні) чергування, їх види.
Тема 11. Асиміляція (чергування) приголосних, її види. Звукові процеси в системі приголосних. Асиміляція повна і часткова, регресивна і прогресивна. Види регресивної асиміляції: за дзвінкістю-глухістю; за м’якістю; за місцем і способом творення. Фонетична транскрипція.
Тема 12. Дисиміляція. Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних у мовному потоці. Дисиміляція приголосних: регресивна і прогресивна, суміжна і на відстані. Чергування приголосних з фонемним нулем (спрощення в групах приголосних). Позиційні чергування голосних /у/, /і/ з приголосними /в/, /й/.

Змістовий модуль 7. Історичні чергування голосних фонем при словотворенні і словозміні в українській мові.
Тема 13-14. Чергування голосних фонем. Історичні чергування в системі голосних. Найдавніші історичні чергування голосних фонем: /е/ - /о/ (нести – носити), /і/ - /а/ (лізтилазити), /о/ - /а/ (скочити – скакати), /е/ - /і/ (летіти – літати), /і/ -/ (сісти – сидіти) та ін.

Чергування /о/, /е/ з /і/. Чергування /о/, /е/ з нулем звука. Перехід /е/ в /о/ після шиплячих та /й/. Чергування /и/ з /о/ та /е/ у фонемосполученнях /ри/, /ли/ - /ро/, /ло/, /ре/, /ле/.


Змістовий модуль 8. Історичні чергування приголосних фонем при словотворенні і словозміні в українській мові.
Тема 15. Чергування в системі приголосних фонем. Історичні чергування в системі приголосних. Чергування /г/, /к/, /х/ із /ж/, /ч/, /ш/ (перше перехідне пом’якшення). Чергування /г/, /к/, /х/ із /з'/, /ц'/, /с'/ (друге перехідне пом’якшення). Чергування, спричинені взаємодією приголосних з [й] у праслов’янській мові: /г/ - /ж/ (берегти – бережу); /к/ - /ч/ (пекти – печу); /х/ - /ш/ (колихати – колишу); /з/ - /ж/ (возити – вожу); /т/ - /ч/ (платити – плачу); /с/ - /ш/ (косити – кошу) та ін. Чергування твердих передньоязикових приголосних фонем /д/, /т/, /з/, /с/, /дз/, /ц/, /л/, /н/, /р/ з відповідними м’якими фонемами '/, /т'/, /з'/, /с'/, /дз'/, /ц'/, /л'/, /н'/, /р'/ при словозміні і словотворенні. Інші чергування приголосних звуків: /б/ - /бл/; /п/ - /пл/, /в/ - /вл/, /м/ - /мл/, /ф/ - /фл/; /б/ -й/, /п/ - /пй/, /в/ -й/, /м/ -й/, /ф/ -й/, /р/ - /рй/. Комбінування фонетичних процесів у словах типу козацький, убозтво, чеський.
Змістовий модуль 9. Склад. Наголос.
Тема 16. Склад як фонетична одиниця. Складоподіл. Теорія складу: експіраторна, акустична, фонологічна. Структура складу. Склади відкриті і закриті, наголошені й ненаголошені. Закономірності складоподілу в українській мові. Фонетичний складоподіл і перенос слова з рядка в рядок.
Тема 17. Наголос у системі фонетичних одиниць сучасної української літературної мови. Інтонація. Наголос, види наголосу. Характер українського наголошення. Енклітика та проклітика. Наголос як засіб вираження лексичного і граматичного значення слів. Основний і побічний наголос у багатоскладових складних словах. Логічний, емфатичний і фразовий наголоси. Інтонація.
Змістовий модуль 10. Орфоепія.
Тема 18. Українська орфоепія як розділ мовознавства про норми літературної вимови. Норми української літературної вимови. Значення орфоепічних норм, причини їх порушення. Необхідність боротьби з порушен­ням орфоепічних норм української літературної мови і забезпечен­ня високої культури мовлення.

Основні правила української вимови: вимова голосних і приго­лосних звуків у різних позиціях, а також окремих звукосполучень. Вимова слів, засвоєних з інших мов. Норми українського наголосу.


Змістовий модуль 11. Графіка.
Тема 19. Графіка української мови. Поняття графеми. Український алфа­віт, його друкована і писана форми. Інші знаки, що використо­вуються в українському письмі: апостроф, знак наголосу, пунктуа­ційні знаки. Співвідношення між буквами українського алфавіту і фонемами української літературної мови. Букви для позначення голосних і приголосних фонем. Звукове значення букв я, ю, є, ї букви щ та подвоєних букв. Слова з буквою Ґ. Історичний розвиток письма, його види. Основні форми стародавнього українського письма: устав, півустав, скоропис, «гражданка». Формування української графіки. Історія літери ґ.
Змістовий модуль 12. Орфографія.
Тема 20. Орфографія як система загальноприйнятих правил написання. Принципи українського правопису. Українська орфографія як розділ мовознавчої науки, що визна­чає систему загальноприйнятих правил про способи передачі на письмі звукового складу слів їх написання та перенос із рядка в рядок. Оновлений „Український правопис”. Правописні проблеми кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проект найновішої редакції «Українського правопису». Співвідношення орфографії з графікою, та орфоепією. Принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний) та семантично-диференціальний. Роль і місце кожно­го з принципів в українській орфографії. Характеристика морфологічних, фонетичних, історичних і диференціальних написань слів. Основні правила української орфографії. Вживання м'якого знака, апострофа. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів. Правила вживання великої букви. Правопис прізвищ і географічних назв, слів іншомовного походження. Правила переносу слів з рядка в рядок. Графічні скорочення слів.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ. Загальні відомості про українську мову.

Тема 1. Сучасна українська мова як предмет наукового вивчення і фахова дисципліна.

7

2

23

7
7

Тема 2. Походження української мови, її місце серед інших слов’янських мов.

7

2

23

7

2


5

Разом за змістовим модулем 1

14

4

46

14

2


12

Змістовий модуль 2. Літературна мова і діалекти. Основні стильові різновиди писемної й усної форм української літературної мови.

Тема 3. Українська літературна мова. Поняття про діалекти.

8

2

24

8

8

Тема 4. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

8

2

24

8

8

Разом за змістовим модулем 2

16

4

48

16

16

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml
uml -> Зміст лекційного курсу Тема 1 Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки
uml -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
uml -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
uml -> Плющ П. П. Історія української літературної мови
uml -> Тема. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі
uml -> Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови
uml -> Конспект 8-10 рекомендованих статей
uml -> Практичне заняття №1 (2 год.) Вступ. Українська графіка, алфавіт. Написання голосних у ненаголошеній позиції План
uml -> Технологічна компетентність студентів-філологів

Скачати 427.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка