Гарбадин Андрій Стефанович робоча програмаСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#950
ТипПрограма
  1   2   3   4
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політологія
галузь знань 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

напрями підготовки 6.020303 Філологія (арабська мова та література, перська мова та література, японська мова та література, польська мова та література, чеська мова та література, російська мова та література, словацька мова та література, хорватська мова та література.

факультет філологічний

Львів – 2014


Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0203 – Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303 - філологія, спеціальність - 6.020303 - філологія . “29” серпня 2014. – __ с. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014 - __ с.

Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Гарбадин Андрій Стефанович.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № _1__ від. “29”серпня 2014р.
Завідувач кафедрою теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор
Денисенко В.М. (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Політологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0203 – Гуманітарні науки

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.020303 - філологія (арабська мова та

література; перська мова та

література; японська мова та

література;

філологія (польська мова та

література);

філологія (російська мова та

література; чеська мова та

література; словацька мова та

література; хорватська мова та

література)

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

6.030401 правознавство

4Семестр

Загальна кількість годин – 72

7
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.
Практичні, семінарські

12 год.
Лабораторні


Самостійна робота

48 год.ІНДЗ:

Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин. Хоча і не гарантує виховання моральних якостей, які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

За результатами вивчення курсу студент повинензнати:

 • механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • особливості функціонування політичної системи України

 • закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури

 • основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

уміти:

 • використовувати теоретичні знання на практиці

 • здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.


Міжпредметні зв’язки:
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Політологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та пов’язана з такими дисциплінами як “Історія України”, “Філософія”, “Історія української та світової культури”.


 1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Політична система суспільства. Політична влада.
План заняття:

 1. Поняття політичної системи суспільства, її особливості

 2. Структура та фактори стабільності політичної системи

 3. Типологія політичних систем

 4. Природа політичної влади, концептуальні підходи до визначення поняття

 5. Ресурси та функції політичної влади

 6. Влада державна і політична

 7. Легітимність політичної влади. Джерела легітимації


Рекомендована література:

 1. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

 2. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасної НАН України; Інститут історії України; ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса/ В.М.Литвин – К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.

 3. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг.

ред. В. С. Бакірова, М. І. Сазонова. – Харків, 2008.

 1. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір / А. Романюк. – Львів, 2004.

 2. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

 3. Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

 4. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

 5. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949. – С. 21–28. – (Серія «Питання політології»).

 6. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.

 7. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и інтерв’ю / М. Фуко // 1970–1984 : в 3 ч. : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / [пер. с фр. И. Окуневой ; под общ. ред. Б. М. Скуратова]. – М. : Праксис, 2005. — 318 с.

 8. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [Электронный ре¬сурс] / М.Фуко. – Режим доступа: http://¬ru.philosophy.kiev.ua/library/¬foucault/03/-fuko_¬oglavlenie.html

 9. Фуко М. Ненормальные: (Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1974–1975 учебном году) / М. Фуко ; [пер. Е. А. Самарской]. – СПб. : Наука, 2005 – 432 с.

 10. Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 уч.г. / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 312 с.

 11. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко М. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. М. : Касталь, 1996. – 448 с.Тема 2. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.
План заняття:

  1. Поняття держави. Теорії виникнення держави

  2. Основні ознаки та функції держави

  3. Форми державного правління.

  1. Монархія, її різновиди

  2. Республіка: різновиди, переваги та недоліки

  1. Форми національно-територіального устрою держави

4.1 Унітарна держава: типи, переваги та недоліки

4.1 Федеративна держава: моделі федералізму, пtреваги та недоліки  1. Концепція правової держави: принципи та ознаки

  2. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної держави

  3. Поняття та принципи громадянського суспільстваРекомендована література 1. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

 2. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания / В. Иванов // Полис. – 2009. – № 4.

 3. Кудрявцев Ю. Политические режимы : критерии, классификации и основные виды / Ю. Кудрявцев // Правоведение. – 2002. – № 1.

 4. Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

 5. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.

 6. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

 7. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право . - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_32.pdf

 8. Бариська Я. О. Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, С. О. Болдіжар, В. В. Лемак // Публічне право . - 2013. - № 4. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_4_25.pdf

 9. Бариська Я. О. Фактори, які впливають на форму державного правління [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_11.pdf

 10. Левіна Ю. Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 1. - С. 265-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_1_27.pdf

 11. Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 4. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_4_8.pdf

 12. Гетьман Є. А. Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман, А. М. Мерник // Юрист України . - 2011. - № 3(16). - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2011_3(16)__1.pdf

 13. Сидоренко С. В. Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст [Електронний ресурс] / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . - 2014. - Вип. 57. - С. 138-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_57_15.pdf

 14. Клімович В. Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави [Електронний ресурс] / В. Клімович // Державне управління та місцеве самоврядування . - 2014. - Вип. 1. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2014_1_4.pdf


Тема 3. Політичний режим.
План заняття:

 1. Поняття і критерії типологізації політичних режимів

 2. Історичні та сучасні форми диктатури

 3. Суть та основні ознаки тоталітаризму

 4. Суть, основні ознаки та різновиди авторитаризму.

 5. Основні принципи демократії

  1. Елітаристська теорія демократії

  2. Плюралістична теорія демократії

  3. Поліархія Р.Даля

  4. Моделі демократії А.Лейпхарта

  5. Партисипаторна теорія демократіїРекомендована література


 1. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

 2. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

 3. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

 4. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2.

 5. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К., 2005.

 6. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении : 1922–1982 / В. Випперман. – Новосибирск, 2000.

 7. Власть и общество в условиях диктатуры. Исторический опыт СССР и ГДР 1945–1965. – Архангельск, 2009.

 8. Мазур О. Г. Еволюційні особливості дослідження політичних режимів: наукові методи і підходи [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_20.pdf

 9. Мазур О. Г. Ефективність політичного режиму як детермінанта його інституціональної легітимності [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_12.pdf

 10. Соколов В. Н. От тоталитаризма к политическому плюрализму: многопартийность как основа демократии / В. Н. Соколов, И. Л. Рябика. ― Одесс. гос. ун-т. ― Одесса : Маяк, 2007. ― С. 26.

 11. Теория и практика демократии : Избранные тексты ; [епр. с англ. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина]. ― М. : Ладомир, 2006. ― С. 92.

 12. Вороніна К. Легітимація політичного режиму в посткомуністичних країнах [Електроний ресурс] / Ксенія Вороніна // Режим доступу до ресурсу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/177.

 13. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : [Монографія] / Н. А. Латигіна. ― К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. ― 400 с.

 14. Мюллерсон Р. Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі [Електронний ресурс] / Р. Мюллерсон // Міжнародне право . - 2012. - № 2. - С. 11-40.Тема 4. Політичні партії та партійні системи.
План заняття:

 1. Парламент як інститут представницької влади: фунції, типи

 2. Походження і сутність політичних партій

 3. Ознаки та функції політичних партій

 4. Типологія політичних партій

 5. Типологія партійних систем

 6. Багатопартійні системи та партійні коаліції, їх теоріїРекомендована література

 1. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 2. Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2

 3. Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.

 4. Астахова Т. В. Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Астахова // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 64. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2012_64_18.pdf

 5. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

 6. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

 7. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

 8. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

 9. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

 10. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

 11. Шіеда Ю. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

 12. Шведа Ю. Чи не є “закон диспаритету” М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

 13. Шведа Ю. Ціннісні розмежування в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.

 14. Шведа Ю. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С. 227-249.Тема 5. Вибори та виборчі системи.
План заняття:

 1. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування

 2. Основні види виборчих систем

 3. Мажоритарна система, її різновиди, переваги та недоліки

 4. Пропорційна система, її різновиди, переваги та недоліки

 5. Система партійних списківРекомендована література

 1. Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.

 2. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

 3. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

 4. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

 5. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

 6. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

 7. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

 8. Шведа Ю Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

 9. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.

 10. Шаповал Є. Демократичний аудит як метод тестування електоральних процесів // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 83-92.

 11. Шаповал В. Десятирічна діяльність Центральної виборчої комісії // Вибори та демократія, 2007, № 4, с. 96-103.

 12. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15., № 17.

 13. Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4, с. 112-124.

 14. Яргомская Н. Б., Лихтенштейн А. В. Закон Дюверже и система относительного большинства на думских выборах // Политическая наука. Российская политика в теоретическом и сравнительном контексте: Сб. научн. тр. / Ред. и сост. вып. Гельман В. Я.- М., 2003, с. 13-23.


Тема 6. Політична культура. Політична соціалізація.
План заняття:

 1. Поняття і структура політичної культури

 2. Типологія політичної культури

 3. Політична соціалізація.


Рекомендована література

 1. Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.

 2. Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2

 3. Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

 4. Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

 5. Щедрова Г. П. Роль політичної культури у процесі формування політичної конкуренції еліт [Електронний ресурс] / Г. П. Щедрова. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_3.pdf

 6. Огаренко Т. О. Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Огаренко // Право та державне управління . - 2013. - № 1. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_1_5.pdf

 7. Тарасишина О. М. Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Тарасишина // Актуальні проблеми держави і права . - 2005. - Вип. 25. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2005_25_23.pdf

 8. Харченко Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України [Електронний ресурс] / Л. Харченко, А. Іваненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди" . - 2013. - Вип. 28, Т. 2. - С. 595-599. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu_2013_28_2_109.pdf

 9. Колоколова М. Установки на патерналізм як складова частина політичної культури українського суспільства [Електронний ресурс] / М. Колоколова // Соціологічні студії . - 2013. - № 1. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_19.pdf

 10. Трегуб О. І. Політична культура демократичного суспільства у контексті феномену громадянства [Електронний ресурс] / О. І. Трегуб // Наукові записки НаУКМА. Політичні науки . - 2013. - Т. 147. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAp_2013_147_14.pdf

 11. Сервецький І. В. Проблеми формування політичної свідомості громадян в умовах демократичного суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Сервецький, В. В. Редька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2012. - № 1(3). - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2012_1(3)__11.pdf

 12. Царенко О. О. Особливості формування політичної свідомості в процесі політичної соціалізації [Електронний ресурс] / О. О. Царенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія . - 2011. - Т. 175, Вип. 163. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2011_175_163_24.pdf

 13. Пашина Н. П. Формування політичної ідентичності в процесі соціалізації особистості у сфері політики [Електронний ресурс] / Н. П. Пашина. // Політологічні записки . - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2011_4_16.pdf

 14. Акіншева І. П. Громадянська соціалізація як вектор політичної соціалізації [Електронний ресурс] / І. П. Акіншева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 23(1). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_23(1)__11.pdf


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Основні категорії політичної науки.

Тема1. Політична система суспільства. Політична влада.2

2
8Тема 2. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.2

2
8Тема 3. Політичний режим.2

2
8Тема 4. Політичні партії та партійні системи.2

2
8Тема 5. Вибори та виборчі системи.2

2
8Тема 6. Політична культура. Політична соціалізація.
2

28Разом – зм. модуль 1
12

1248Усього годин
12


1248
5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Політична система. Політична влада.

2

2

Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.

2

3

Політичний режим.

2

4

Політичні партії та партійні системи.

2

5

Вибори та виборчі системи.

2

6

Політична культура. Політична соціалізація.

2
Разом

12


Плани практичних (семінарських) занять


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка