Харківська національна академія міського господарства писаревський Ілля МатвійовичСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#18331
ТипАвтореферат
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Писаревський Ілля Матвійович
УДК 338.45:69:519.8


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ:
ФІНАНСОВИЙ, ЧАСОВИЙ ТА РЕСУРСНИЙ АСПЕКТИ

Спеціальність 08.07.03 - економіка будівництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Українській державній академії залізничного транспорту.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор

Ачкасов Анатолій Єгорович,


Харківська національна академія міського господарства, завідувач кафедри економіки і управління в будівництві та міському господарстві.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент


Макаренко Михайло Володимирович,
Київський університет економіки і технології транспорту Міністерства транспорту України, професор кафедри економіки підприємств транспорту;

доктор економічних наук, професор


Тян Рево Борисович,
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, завідувач
кафедри фінансів;

доктор технічних наук, професор


Рибак Анатолій Іванович,
Одеська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри управління проектами.
Провідна установа: Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки, м. Харків.

Захист відбудеться _6_ ___червня____ 2006 р. о _1000__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.089.01 Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в залі засідання вченої ради.

Із дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий __6_ _травня__ 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т. В. Момот


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Залізничний транспорт на сьогоднішній день є системою, що характеризується достатньо стабільним та стійким розвитком. Проте, забезпечення стійкості його зростання в стратегічному аспекті вимагає врахування змін у економічній системі держави. На сьогоднішній день Укрзалізниця залишається державним підприємством, що побудоване на принципах директивного керування. При цьому досвід його функціонування за часів перехідної економіки засвідчив достатньо високий рівень ефективності існуючої форми організації. Така сталість та деяка консервативність організаційної системи характеризується також низкою недоліків, серед яких одним з головних є недостатня відповідність використовуваного теоретико-методичного апарату новим прогресивним підходам, що розкривають істотні джерела підвищення ефективності функціонування системи.

Проектування організації будівництва і реконструкції залізниць є однією з ділянок, де проблеми практики вимагають удосконалення існуючого теоретико-методологічного апарату. У секторі залізничного будівництва техніко-технологічні аспекти визначали організацію більшості процесів, а фінансові параметри відігравали другорядну роль. В умовах ринкової економіки такий підхід має бути уточнений. Питання проектування організації стають першочерговими, оскільки дозволяють “вилучити” реальний управлінський процес з існуючої системи координат часу та здійснити глибокий аналіз управлінських кроків, що зрештою забезпечує підвищення ефективності управління та якісних характеристик виживання та розвитку систем. Особливо актуальним це стає для великих систем, однією з яких є залізничний транспорт. Крім того, відбулися істотні зміни в структурі машинних парків галузі, в умовах та технологіях організації робіт, що потребує вдосконалення відповідного методичного інструментарію.

На сучасному етапі достатньо широкого розвитку в галузях економіки набула система проектного менеджменту, проте в умовах залізничного будівництва її дієвість має бути забезпечена відповідною системою методичного інструментарію операційного рівня, розвиток якого сьогодні є недостатнім.

Переосмислення сучасного досвіду проектування організації робіт свідчить про необхідність нових рішень в області інтеграції концептуальних засад регулювання фінансових і виробничих процесів будівництва і реконструкції залізниць у часі. У більшості сучасних загальноуправлінських теорій увага акцентувалася на досягнення певного результату керованого процесу, і значно менше уваги приділялося проблемам узгодження всього комплексу ресурсних складових. Проблеми ж проектування узгодження в динаміці використання всього комплексу ресурсних складових в системі проектування організації залізничного будівництва найчастіше залишалися поза увагою.

Таким чином, удосконалення теоретико-методологічних засад проектування організації будівництва та реконструкції залізниць є актуальною проблемою сьогодення, в якому комплекс економічних проблем визначається широким колом організаційних, фінансових, технологічних та інших питань.

Теоретичним фундаментом пропонованої роботи стали праці великого кола вітчизняних та закордонних дослідників у різних галузях, що висвітлюють економічні аспекти проектування організації будівництва та реконструкції залізниць, зокрема питання інвестування, проектного менеджменту, стратегічного управління, моделювання управлінських впливів та ін. Відзначимо праці таких вчених, як: Александер Г., Ансофф І., Ачкасов А., Бейлі Дж., Бір. С., Бірман Г., Бушуєв С., Вітте С., Гібшман А., Джонк М., Жинкін Г., Канторович Л., Катасонов В., Ковалевський Г., Кондрат’єв М., Ліберман В., Луцький С., Макаренко М., Маркс К.,  Мескон М., Рибак А., Сергієнко В., Струве П.,  Тищенко О., Торкатюк В., Тян Р., Феріанц Я., Шарп У., Шмидт С., Шумпетер Й. та багатьох інших.

Забезпечення підвищення ефективності проектування організації будівництва та реконструкції залізниць зумовлює необхідність удосконалення існуючих теоретичних засад та адаптацію до вимог ринку. Ці обставини обумовили актуальність обраної теми дисертації, її теоретичну та народногосподарську значущість, необхідність наукового обґрунтування нових підходів у проектуванні організації будівництва та реконструкції залізниць, механізмів, спрямованих на використання інтелектуального, інформаційного, організаційного ресурсів, що дадуть можливість оптимізувати фінансові, часові і ресурсні параметри проектів будівництва та реконструкції залізниць.

Актуальність дослідження та наявність великої кількості нерозв’язаних теоретичних та практичних проблем, що стосуються проектування організації робіт, яке найповніше відповідає потребам залізничного будівництва на сучасному етапі побудови ринкових відносин, обумовили мету, завдання і предмет дослідження, його структуру та коло питань, які розглядаються в даній дисертаційній роботі.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено теоретичні дослідження і практичні розробки в області організації управління будівництва та реконструкції залізниць, що проводилися в Українській державній академії залізничного транспорту під керівництвом і за особистою участю автора в рамках: “Державної програми розвитку та модернізації залізничного транспорту України на 1993–2005 р. р.” номер держреєстрації 0100U000825; науково-дослідної роботи “Розробка рекомендацій з підвищення економічної ефективності організації реконструкції залізниць на основі дослідження системи проектних обмежень часу” – номер держреєстрації 0104U010981; науково-дослідної роботи “Розробка рекомендацій з удосконалення системи фінансування реконструкції залізниць” – номер держреєстрації 0104U010982.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка