Івахненко Антоніна Серафимівна. Учитель російської мови та зарубіжної літератури. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №157 Харківської міської ради Харківської областіСторінка1/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.78 Mb.
#20346
  1   2   3   4   5
Івахненко Антоніна Серафимівна. Учитель російської мови та зарубіжної літератури. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області. Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Доброго дня, шановна редакціє. Давно цікавлюся вашим виданням, виписую журнали, підшиваю цікаві матеріали. Але жодного разу не зверталася до редакції зі своїми доробками. Відчуваю, що все важче готуватися до уроків в умовах розширеного інформаційного простору, адже учні сьогодні підготовлені , завдяки мережі Інтернет, читачі. Особливу увагу віддаю культурологічному аспекту в викладанні літератури. Може, і мої матеріали стануть комусь у пригоді. Буду дуже вдячна, якщо матеріали зацікавлять вас.

Держстандарт основної та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України, визначив вимоги до освідченості учнів та грунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту кожного предмета. Цілісність реалізації на практиці включає основні компетентності, що складаються зі знань, умінь і навичок через залучення досвіду та ціннісне ставлення до навчання в школі взагалі. Усі дванадцять компетентностей учні набувають через реалізацію кожним учителем-предметником діяльнісного підходу до навчання, спрямованого на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань, успішну орієнтацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти, включаючи плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства в навчанні. В своїй практиці віддаю перевагу таким компетентностям Держстандарту, як соціальна, предметно-мистецька, міжпредметна, комунікативна, естетична, загально-культурна та предметна. Названі напрямки стараюсь реалізувати, застосовуючи методику критичного мислення. Як приклад пропоную методичну збірку «Українська та зарубіжна культура в таблицях і схемах».

АНОТАЦІЯ


Методична збірка «Українська та зарубіжна культура в таблицях і схемах» підготовлена для проведення уроків та факультативних занять з учнями середньої школи 8-11 класів з предмету «Зарубіжна література» або «Українська література». Матеріали можуть бути використані як у філологічних класах при поглибленому вивченні української та зарубіжної літератури, так і у класах фізико-математичного та технічного профілю. Особливо важливим є можливість використання таблиць при впровадженні спецкурсів в умовах скорочення часу на вивчення літератури та, водночас, збільшення уваги суспільства до гуманітарних компонентів освіти.

Кожна тема курсу включає основні питання до розгляду, опорні ключові поняття до теми, таблицю основних матеріалів, список додаткової літератури.

Методична збірка побудована за змістовними лініями, що включають культуру первісного суспільства, Близького Сходу, Індії та Китаю, Давньої Греції і Риму, Ренесансу, Просвітництва, модернізму. Основна увага зосереджена на міфології, літературі, філософській думці, образотворчому мистецтві, театрі, кіномистецтві, що дає змогу розглянути розвиток культури у хронологічній послідовності й головних проявах на кожному з етапів. Особливо доречно автор робить акцент на таких явищах соціокультурного процесу, як лицарська культура, світоглядні орієнтації, вплив на суспільство мілітаризму, тоталітаризму, а також елітарна та народна культура та ін.

Матеріали обгрунтовані з точки зору врахування вікових особливостей учнів середньої школи, допускається використання різних форм роботи, уміння вчителя скеровувати самостійну роботу учнів, коли учитель перебуває в руслі пошуків новітньої методології викладання культурологічних дисциплін. Матеріали можуть бути використані повністю або частково на уроках викладання літератури як у електронному так і друкованому вигляді.ТЕМА 1. ВСТУП. Українська та зарубіжна культура: методологія, структура, функції.

Питання

1. Що означає «культурологія» в буквальному значенні? Що виступає предметом культурології?

2. Методи і принципи аналізу культури.

3. Основні моделі структурування культури та її функції.

4. Поняття цивілізації. Зв’язок і відмінність цивілізації та культури.

5. Сутність геокультурної концепції існування культури.Опорні поняття до теми:

*культурологія *морфологія культури *євроцентризм

*культура *психологія культури *полілінійність

*цивілізація *соціологія культури *локальні цивілізації

*концепція *феноменологія культури *еволюціонізм

*структура *філософія культури *функціоналізмФункції культури

Культура

Комулятивна, інтегративна, регулятивна, виховна, світоглядна, гуманістична, гносеологічна, аксіологічна, комунікативна, рекреативна, прогностична.Соціум

КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ

Теорія

Зміст

Автори

Критика культури й цивілізації

Культура й цивілізація ворожі людині, порушують гармонію людини й природи. Основне гасло – «назад до природи».

Ж.Ж.Руссо

1712-1778Морально-етичне обґрунтування культури

Культура не можлива без підпорядкування моральному обов’язку. Мораль – основа культури.

І.Кант

1724-1804Просвітницько-прогресистська

Культурний процес – це розвиток розуму, освіти, науки як запорука прогресу.

Й.Гердер

1744-1803Культура як втілення абсолютної ідеї

Культура нації, епохи тим вища, чим краще виражає абсолютну ідею. Найцінніше надбання культури – держава.

Г.Гегель

1770-1831Естетична основа культури (німецький романтизм)

Фундаментом культурної творчості є мистецтво, міфологія, фольклор та ін..

Ф.Шеллінг 1775-1854

А.Шлегер 1767-1845

Ф.Шлегель

1772-1829Культ сили і «волі до влади» (анти-

християнська)Завдання культури – вдосконалення сильної надлюдини – борця, переможця. Взаємоєв’язок діонісійського та аполонійського у культурі.

Ф.Нійше 1844-1900

Еволюційна

Культура – результат безперервного спадкоємного процесу, ускладнення матеріальних і духовних цінностей, створюваних людством.

Л.Морган

1818-1881

Е.Тайлор 1832-1917


Кругообертів локальних цивілізацій

Цивілізації як ізольовані культурні контактуючі у часі та просторі («Виклик – Відповідь»). Культура народжується, розвивається і гине (Шпенглер, Данилевський). Культурні надсистеми: ідеаційна, ідеалістична, чуттєва.

М.Данилевський

1822-1885

О.Шпенглер

1880-1936

П.Сорокін 1889-1968

А.Тойнбі 1889-1975Національна (українська)

В основі культурного процесу – традиційне прагнення до свободи, волелюбність.

М.Костомаров 1817-1885

П.Куліш


1819-1897

Слов’яно

фільська


Самобутність слов’янської культури на відміну від західноєвропейської

К.Аксаков

1817-1860

О.Хом’яков

1804-1860Євразійська

Культура – це єдність соціально-історичного середовища географічного оточення

Л.Гумільов 1912-1992

М.Трубецькой 1890-1938

Л.Корсавін

1882-1952
Психоаналітич-

на - «індивідуального та колективного несвідомого»Культура – результат сублімації психобіологічної та сексуальної енергії людини у діяльності та творчості (Фрейд). Культура твориться на основі «колективного несвідомого»

З.Фрейд

1856-1939

К.Юнг

1875-1961Осьового часу

VІІІ-ІІІ ст.. до н.е. – це час, коли людина усвідомлює буття. Пізнає саму себе.

К.Ясперс

1883-1969Ігрова

Культура народилася і функціонує як гра. (Хейзінга) У світі де гуманізованої маскультури справжня культура – елітарна. Людина – це самосвідома, творча особистість (Гессе).

Й.Хейзінга

1872-1945

Г.Гессе

1877-1962Богословська

Культура – результат розвитку релігійних культів. Філософія, наука, архітектура, живопис, мораль вийшли з релігії.

П.Тілліх

18861965


М.Бердяєв

1874-1948Символічна

Культура – «другий Всесвіт», світ символів (у Сковороди – Біблія). Мова, наука, релігія, мистецтво – системи знаків, символів.

Г.Сковорода

1772-1794

Ю.Лотман

1922-1993Екзистен-

ціальна


Культура – результат переживання людиною свого буття.

Ж.Сартр

1905-1980

А.Камю

1913-1960Геокультурна

Культура – форма адаптації нації до географічного й природного простору.

М.Грушевський

1866-1934

Є.Маланюк

1897-1968КЛАСИФІКАЦІЯ КУЛЬТУРИ за різними засадами

Засади

Змістові компоненти

Діяльність

Матеріальна, духовна.

Світоглядні моделі

Класична, некласична (модернізм), постнекласична (постмодернізм)

Носії

Особистісна, групова, класна, національна, суспільна, людська.

Суспільна свідомість (теоретичний рівень)

Моральна, правова, релігійна, філософська, політична, економічна, екологічна, професійна, естетична, фізична.

Суспільна свідомість (суспільна психологія)

Уявлення, звички, звичаї, традиції, почуття, менталітет, переконання, ідеали.

Історія розвитку

Первісна, стародавніх цивілізацій Сходу, антична, середніх віків, Відродження, Просвітництво, новітня.

Спрямованість

Офіційна, тоталітарна, масова, елітарна, субкультура, контркультура, антикультура, «вигнана»

Організаційні інститути

Держава, партії, спілки, армія, церква, суд, заклади культури та освіти

ЛІТЕРАТУРА

 1. Данилевський М.Я. Россия и Европа. – М.:Изд-во полит.лит.,1991

 2. Шперглер О. Закат Европы. – Новосибирск:ВО Наука,1993

 3. Бердяэв Н.А. Смысл истории. – М.: Республика,1990

 4. Левяш И.Я. Культурология: Курс лекцій. – Минск, 2000

 5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Республика,1992

Тема 2. ВИЗНАЧАЛЬНІ ЕПОХИ ІСТОІЇ ЛЮДСТВА.

РАННІ ФОРМИ КУЛЬТУРИ.

Питання.

1. Значення ранніх форм культури для людства.

2. Синкретизм первісної культури.

3. Специфіка міфологічної свідомості.

4. Чи можна говорити про мораль і первісному суспільстві?

5. Первісні обряди та ритуали.Опорні поняття:

*ранні форми культури *синкретизм *етногенез

*антропосоціогенез *традиціоналізм * міф, міфологічна

*дикість *табу свідомість

*варварство *ініціація *неолітична революція

Вірування

Памятка культури

Дія

Магія

Анімізм


Фетишизм

Тотемізм


- Виникнення перших знарядь праці;

- випал глини (кераміка) (VІІІ-VІ тис. до н.е.)

- плавка металів (V – ІV тис. до н.е.)

- відкриття ткацького верстата (V – ІV тис. до н.е.)

- відкриття колеса (V – ІV тис. до н.е.)

- виникнення мистецтва;

- виникнення писемності;

- виникнення перших поселень, містРитуали:

 • магія;

 • жертвоприношення;

 • похоронні обряди, що виникають у надрах:

* ранньоплемінних культів;

* культу таємних союзів;

* культу вождів;

* культу племінного богаРАННІ ФОРМИ КУЛЬТУРИ

Археоло

гічні


епохи

Форми

соціальної організаціїТип виробництва і культури

Тип свідомості і способи мислення

Форми світо- сприй-

няття


Ранній і середній палеоліт

Пізній палеоліт,

мезоліт і неоліт

Неоліт і енеолітДородове суспільство

Родова громада

Сусідська (територіальна) община


А

Р

ХА

Ч

НА

К

УЛ

Ь

ТУ

Р

АКультура збирання і полювання ( культура привласнюваль ного типу)

Виникнення свідомості

Цілісна перед- міфологічна і міфологічна свідомість, конкретне синкретичне дуальне мислення

Рання землеробна культура (культура продуктивного типу)


Магія, фетишизм,

анімізм,


тотемізм

МіфРАННІ ФОРМИ МИСТЕЦТВА

Види мистецтва

Форми мистецтва

Характерні риси мистецтва

Загальні

Специфічні

Танок

Музика, спів

Образотворче мистецтво

Архітектура

Кераміка

Усна творчістьРитуальний танок, пантоміма

Ударно-шумова, хорова

Наскельний живопис ( реалістичний, абстрактно-геометричний, умовний); скульптура (палеолітична та неолітична «Венери», ритуальні зображення тварин); малюнки на керамічному посуді

Культові споруди, оборонні мури, житло

Ритуальні фігурки і сосуди, посуд, прикраси

Міфи, сказання, легендиСинкретизм

Імітаційність

Ритуально-магічний сенс

Зв’язок із розвитком свідомостіЗв’язок із предметно-практичною діяльністю; оповідальний характер

Супроводжувальний характер, майже повна відсутність інструментів, крім ударно-шумових, тісний зв’язок із мовою

Використання природних матеріалів (частин тіла звірів – шкіра, кістки, зуби), природних фарб – кров, охра, сажа

Використання накопичених знань і нових технологій

Використання нових технологій (випал глини, гончарний круг)

Безпосередній зв’язок із розвитком свідомостіЛІТЕРАТУРА

1.Алексеев В.П. История первобытного общества.-М.,1990

2.Любимов Л.Д. Искусство древнего мира.- М.,1980

3. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М.,1994

4. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1991

ТЕМА 2. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.

Питання.

1. Причини спільності культурних еволюцій давніх культур.

2. Загальні відзнаки та розбіжності в культурах Стародавнього Сходу ( життєдіяльність, світосприйняття, релігії тощо).

3. Найвидатніші досягнення культури Єгипту, Месопотамії, Палестини, Індії, Китаю.

4. Трипільська культура.

5. Культура трипільських племен - одне із джерел зародження української культури.Опорні поняття.

*антропоцентризм *політеїзм *катапульти

*балісти *раціоналізм *клинопис

*бумеранги *тарани *конфуціанство

*дуалізм *фаланги *муміфікація

*еволюція *архітектура *монотеїзм

*ієрогліфічне письмо *буддизм *Пантеон

*канони *веди *пращі

*Месопотамія *гуманізм *санскрит

*міфи *даосизм *тотемізм

*онагри *іудаїзм *індуїзм

*гедонізм *брахманізм * сакралізаціяОСНОВНІ НАДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУР СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Назва держави, регіон

Хронол.

межі існування

Релігія, культи, боги

Памятки культури

Військо

Стародавній Єгипет (північний схід Африки)

Царство Шумер (Месопо тамія)

Вавилонське царство (Месопотамія)


ІV-І тис. до н.е.

ІV-ІІІ тис. до н.е.

ІІ-І тис. до н.е.


Культ тварин (тотемізм), політеїзм (багатобожжя), бог сонця Ра (Амон), бог-творець Птах, бог Осіріс (царство мертвих), бог Гор (неба і світла), бог Тот (мудрості) та ін.. Обожнювання влади фараонів.

Пережитки анімізму, тотемізму, культ предків, природи; політеїзм: бог Ану (верховний бог , бог неба), бог Уту (сонця), бог Зуен (місяця), бог Енліль (грому) та) та ін..

Пережитки анімізму, тотемізму, культ предків, природи; політеїзм: бог Ану (неба), бог Сін (місяця),бог Еа (води), бог Таммух і богиня Іштар (вмираючої і воскресаючої природи), бог Мардух (покровитель Вавілону, верховний бог)


Піраміди, сфінкси, храми, художні портрети людей (Нефертіті), рельєфи на побутові і військові теми. Ієрогліфічне письмо; архіви, літописи, папіруси; «Книга мертвих», «Оповідання Сінухета», казки, філософські роздуми; наукові досягнення: астрономія, математика, медицина, календар, словник-енциклопедія.

Гончарний круг, вироби з золота, бронзи, срібла. Клинопис, правові акти, договори, розписки. Епос: «Сказання про Гільгамеша». Астрономія, система обчислення (шістдесяткова)

7-рівнева вежа храму бога-покровителя Вавілона Мардука, Висячі сади Семираміди (у згадках).

Глиняні і кам’яні скульптури людей, тварин, барельєфи. Зведення законів Хаммурапі. Астрономія, система обчисленняСтворення піхоти високої боєздат- ності

Створення професійної армії, оснащення її бойовими колісницями.РОДОВІД УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ

ДавньофінікійськаДавньогрецька

СхідногрецькаЗахідногрецька

грузинська, глаголиця * Латинська:

 • Кирилиця: Германські мови (німецька

східнословянські мови англійська, шведська,

(українська, російська, норвезька, датська)

білоруська) Романські мови (італійська,

південнословянські мови французька, іспанська,

(болгарська, сербська, румунська, молдавська,

македонська) португальська)

Західнослов'янські мови

(галицька, чеська, слов’янська)

Фіноугорські мови

(фінська, угорська, естонська)

Балтійські мови

(литовська, латвійська)

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабій Л.І. Діалектика розвитку історичних типів культур.- Львів:Світ,1991

2. Бичко А.К.Теорія та історія світової та вітчизняної культури.-К.: Либідь,1993.

3. Давня історія України: У 2-х кн.: Навч.пос./Толочко П.П.- К: Либідь, 1994

4. Полікарпов В.С.Лекції з історії світової культури: Навч.пос.-Х.:Основа, 1995.

Тема 3. АНТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФУНДАМЕНТ

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Питання

1. Стародавні культури, які знаходяться біля витоків давньої грецької цивілізації.

2. Славнозвісні «чудеса світу».

3. Походження грецького театру.

4. Особливість релігійних уявлень римлян. Приклади ототожнення грецьких і римських богів.

5. Пам’ятки художньої культури Давнього Риму.Опорні поняття

*агональність *релігія *арка

*ордер *стратег *базиліка

*античність *колегія *терми

*курос *фалера *акведук

*кура *авангард *гоплід

*демократія *трибун *фаланга

*поліс *легіон *маніпула

*принципат *кініки *римське право

*домінант *амфітеатр *стоїцизм

*імперія *форум *ейдос

ЧУДЕСА СВІТУ

Сім чудес світу (зафіксовані античністю у ІІ ст.. до н.е.)

Чудеса, що збереглися й визнані пізніше

Чудеса світу

ХІХ-ХХ ст..

* Єгипетські піраміди (збереглися)

* висячі сади Семіраміди у Вавілоні

* Мавзолей у Галікарнасі

* Статуя Зевса в Олімпії

* Колос Родоський

* Храм Артеміди в Ефесі

* Олександрійський Маяк (о. Фарос)


* Парфенон в Афінах

* Собор Св. Софії в Константинополі

* Реймський собор

* Палац-замок Альгамбра у Гранаді

* Собор Св. Петра в Римі

* Покровський собор в Москві ( храм Василя Блаженного

* Мавзолей Тадж-Махал в Індії


* Ейфелева башта в Парижі

* тунель під Ла-Маншем

* Скляна піраміда Лувру

* оперний театр у Сіднеї

* Космічний центр Кеннеді

* Асуанська гребля на Нілі

* Канадієн Нейшенел Тауер (телевізійна вежа в Торонто)


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУР АНТИЧНОСТІ

Греція
Рим

 • будівництво храмів (конструкції прямокутні)

 • творча діяльність (виробництво ідей)

Види діяльності:

 • хліборобство

 • скотарство

 • ремісництво

 • торгівля

 • мистецтво

 • будівництво (аркові конструкції)

 • храмів

 • мостів

 • шляхів

 • водогонів

 • військова справаХарактер влади, державний устрій

 • демократія

 • поліс-держава

 • аристократична республіка

 • імперія

 • громадянська общинаРелігійна система

 • пантеон богів

 • міфологія

 • космоцентризмСистема цінностей

 • демократія

 • раціональне мислення

 • почуття прекрасного

 • гармонія духу і тіла

 • римська ідея

 • римське право

 • римська община

 • військові цінності

 • служіння колективу

 • виконання громадянського обов’язку

 • агональність

ЛІТЕРАТУРА


 1. Боннар А. Греческая цивилизация: В 2 т.- Ростов-на-Дону: Феникс,

1994

 1. Культура Древнего Рима: В2 т.- М.: Наука, 1985

 2. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001

 3. Українська та зарубіжна культура. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000


Каталог: doc -> files -> news -> 494
news -> «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність»
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду
494 -> Урок позакласного читання. 3 клас Тема. Із скарбниці казкарів світу. Шарль Перро Попелюшка, або соболевий черевичок


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка