Конспект лекцій для студентів спеціальностейСкачати 310.15 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір310.15 Kb.
#27
ТипКонспект


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІНМЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


для студентів спеціальностей:

7.010100(21) Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин і руд

7.010100(22) Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд

7.010100(36) Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні

Затверджено

Науково-методичною Радою

Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № __ від «____» _________ 200_ р.

Стаханов, 2008


УДК 378.147
Конспект лекцій по дисципліні «Менеджмент освіти». Спеціальності: 7.010100.22, 21, 36 / Упор. Т.В. Яковенко – Стаханов: ГФ УІПА, 2008. –24 с.

В посібнику викладено лекції по дисципліні «Менеджмент освіти», наведено рекомендовану літературу до кожної лекції та
Відповідальний випусковий:

М.А. Шегута

канд. філос. наук,

зав. каф. СЕПДРецензент:


М.А.Горбань

канд екон. наук,

доц. каф. СЕПД


 Т.В. Яковенко
 УІПА

ЗМІСТ


Тема 1 . Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво. 4

1.1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери. 4

1.2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти. 6

1.3.Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. 7

1.4.Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери. 9

1.5.Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем. 10

Тема 2. Управління учбово-виховним процесом в ПТЗО. 12

2.1.Управління процесом теоретичного навчання ПТЗО. 12

2.2.Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів. 13

2.3.Внутрішній контроль учбово-виховного процесу. 14

Тема 3. Самоврядування в учнівському колективі ПТЗО. 16

3.1.Учнівський колектив і етапи його становлення. 16


3.2. Учнівське самоврядування, його мета і завдання. 17

3.3.Структура і органи учнівського самоврядування. 19

Рекомендована література 22

Тематика рефератів 23
Тема 1 . Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво.


 1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери.

 2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти.

 3. Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери.

 4. Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери.

 5. Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем.


1.1. Поняття педагогічного менеджменту. Предмет, продукт і результат праці менеджера освітньої сфери.


Менеджмент в загальному вигляді розуміється, як уміння керівника добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, і мотиви поведінки інших людей.

Відмінність терміну «менеджер» від терміну «керівник» полягає в тому, що менеджер на відміну від керівника, крім наукових основ теорії управління чудово розбирається в суті справи, якою керує, а також володіє знаннями в області психології і педагогіки, необхідні для ефективної і безконфліктної роботи з підлеглими.Педагогічний менеджмент – комплекс принципів і технологизованних способів управління освітнім процесом, яке направлене на неухильне підвищення його ефективності і здійснюється за допомогою використання творчого потенціалу не тільки керівників закладів освіти, але і їх педагогів, що вчаться, студентів, слухачів.

Основу будь-якого менеджменту, у тому числі і педагогічного, складає антропоцентриський підхід, в основі якого лежать три вимоги: 1. проявляти пошану підлеглим;

 2. надавати їм довіру;

 3. забезпечувати успіх їх діяльності.

Антропоцентриський підхід («людина») істотно коректує цілі і завдання управління. Стрижнем управлінської діяльності стає продуктивне використання творчого потенціалу людей. У зв'язку з цим, реалізація менеджменту вимагає розробки нової стратегії діяльності, що базується на реалізації наступних стратегій:

 1. підвищення якості ухвалюваних рішень за рахунок створення творчих груп і залучення виконавців до ухвалення рішень;

 2. розвиток у співробітників відчуття відповідальності і причетності за рахунок делегування повноважень по вертикалі і горизонталі;

 3. поліпшення мікроклімату в учбовому закладі за рахунок надання інженерно-педагогічним працівникам всієї релевантної інформації і умов для більшого спілкування;

 4. своєчасна оцінка праці викладачів і майстрів виробничого навчання, підтримка їх творчих ідей і інновацій;

 5. залучення учнів, студентів до ухвалення рішень і підвищення їх відповідальності.

Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність керованого суб'єкта, направлена на здобування освіти того або іншого вигляду і рівня.

Для викладача або майстра виробничого навчання – це діяльність що вчиться по засвоєнню систематизованих знань, умінь і навиків, а також придбанню певних якостей і властивостей особи. Для директора школи, ПТУ, ректора вузу – це діяльність педагогів даного закладу освіти по навчанню і вихованню учнів, студентів, слухачів. Для керівників райвно, міськвно, обласного управління освітою – це діяльність вищеназваних директорів і ректорів закладів освіти.Продуктом праці менеджера є засвоєна учнями, студентами, слухачами освітня інформація, а також наявність у них заданих якостей і властивостей особи.

Результатом праці менеджера освітнього процесу є зафіксований за допомогою педагогічної діагностики ступінь навченої і вихованості, ступінь розвиненості об'єкту управління, тобто що вчаться, студентів, слухачів.

Ефективність управління процесами навчання і виховання учнями, студентів у вирішальному ступені визначається педагогічною компетентністю менеджера сфери освіти.

Розглянувши структуру компетентності педагога професійної школи як систему певних знань в різних сферах і узявши за основу уявлення В.П.Симонова про педагогічну майстерність можна визначити ППК як сукупність наступних умінь:


 1. вирішувати завдання навчання, виховання і розвитку в їх діалектичному взаємозв'язку і єдності;

 2. враховувати вік і психологічні особливості учнів, а також рівень їх розвитку і, на основі цього, забезпечувати індивідуальний і диференційований підхід;

 3. привертати увагу учнів, зацікавлювати їх матеріалом, що вивчається;

 4. уникати шаблонності в проведенні учбових занять і виховних заходів, роблячи їх різноманітними за формою, змісту і методам проведення;

 5. спілкуватися з учнями на гуманній і демократичній основі;

 6. досконало володіти мовою;

 7. поєднувати теорію і практику у викладанні учбового предмету;

 8. перетворювати майбутню професію на засіб виховання що вчаться, студентів;

 9. критично мислити і демонструвати таким, що вчиться органічна єдність слів, переконань і справи;

 10. грамотно використовувати новинки передової педагогічної науки і практики в своїй роботі.


1.2. Завдання педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти.


Основна мета педагогічного менеджменту у сфері професійної освіти – це забезпечення максимальної ефективності процесу професійної освіти людини за допомогою цілісної єдності управління даним процесом, а також керівництва педагогами професійної школи і учнями, студентами, слухачами.

До основних завдань педагогічного менеджменту можна віднести:в області ухвалення і реалізації рішень:

 • планування діяльності підлеглих на різних ступенях ієрархії закладу освіти і протікання учбово-виховного процесу – розробка стратегії діяльності;

 • оформлення управлінських рішень: складання відповідних планів і програм з чітким визначенням змісту роботи, термінів виконання, відповідальних і т.д.;

 • підготовка і ухвалення управлінських рішень, інструктаж підлеглих, підбір кадрів, розподіл обов'язків відповідно до їх психологічних особливостей;

 • з метою регулювання проведення інструктажів в ході здійснення рішення, зборів, нарад, педрад і т.д.;

 • здійснення поточного і підсумкового контролю і обліку ходу виконання управлінського рішення;

 • аналіз роботи учнів, колективу учнів, педагогів, всього закладу освіти, і так далі згідно ієрархії системи освіти;

в області створення умов, необхідних для виконання рішень:

 • створення сприятливого морально – психологічного клімату в педагогічному і учнівському колективах, сприяючого ефективному досягненню мети освіти;

 • здійснення педагогічного і ділового спілкування в ході реалізації управлінського рішення;

в області підвищення ефективності управління:

 • розробка перспективних напрямів і відбір способів самоудосконалення, управління педагогами, учнями, учбово-виховним процесом, і, відповідно, постановка нових цілей і завдань;

 • формування індивідуального стилю діяльності, менеджера, що оптимально враховує всі особливості педагогічного і (або) учнівського колективу, яким він управляє.

Успіх в досягненні основної мети і вирішенні завдань педагогічного менеджменту залежить від ряду умов, які можна розділити на чотири групи:

  1. Особовий чинник керівника (ступінь його підготовленості і професіоналізму, його цільові установки і ціннісні орієнтації і потреби).

  2. Морально – психологічний клімат в системі суб'єкт – суб'єктних відносин (стиль взаємин і ступінь зацікавленості в спілкуванні).

  3. Тимчасові характеристики і умови його діяльності.

  4. Просторові характеристики і умови його діяльності (матеріально – технічне забезпечення, гігієнічні і естетичні умови, в яких протікає діяльність).1.3.Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери.


Педагогічний менеджмент як діяльність людини базується на принципах наукового управління, зважаючи на специфіку об'єкту управління в освітній сфері, що є двоєдиним, оскільки в ролі його виступають: 1) педагоги і учні, студенти; 2) учбово-виховний процес.

Принципи педагогічного менеджменту – це сукупність найважливіших вимог і правил, що є початковими в діяльності менеджера освітньої сфери, які відображають об'єктивні закони управління і психології міжособових відносин, грунтуються на них і співвідносяться з цілями і особливостями педагогічного процесу.

Як менеджер освітньої сфери можуть виступати: • керівник закладу освіти (директор ПТЗО, ректор вузу), який управляє педагогічним і учнівським колективами, а також учбово-виховним процесом;

 • заступники керівника, начальники служб і підрозділів закладу освіти;

 • рядові інженерно-педагогічні (у ПТЗО) і науково-педагогічні (у вузі) працівники.

До основних відносяться наступні принципи діяльності менеджера освітньої сфери:

1) педагогічній спрямованості менеджменту;

2) конкретності і діагностичности целеполагания;

3) функціональній доцільності;

4) комплектності управлінських дій;

5) кооперації і розподіли управлінської праці;

6) систематичного самоудосконалення.

1. Принцип педагогічної спрямованості менеджменту освітньої сфери вимагає всі дії керівника будь-якого рангу в закладі освіти підпорядковувати інтересам педагогічного процесу, який в даному закладі протікає і є основою і сенсом його діяльності.2. Принцип конкретності і діагностичности целеполагания вимагає від менеджера освітньої сфери мети діяльності педколективу і колективу що вчаться задавати з урахуванням реальності їх досягнення так, щоб завжди можна було продіагностировать ступінь їх досягнення.

3. Принцип функціональної доцільності. Вимагає всі акти управління і керівництва здійснювати тільки на основі їх відповідності основній меті функціонування будь-якого освітнього закладу – забезпечення підростаючого покоління і дорослих людей професійним утворенням високої якості. Виконання даного принципу вимагає від менеджера освітньої сфери постійного творчого пошуку.

4. Принцип комплектності управлінських дій. Припускає гармонійне поєднання функціонального управління і лінійного адміністративного керівництва.

Згідно даному принципу добре, грамотно складений план без адміністративного підкріплення його виконання успіху в освітній діяльності ніколи не принесе. Тому менеджер завжди повинен забезпечувати і грамотну реалізацію функцій процесу освіти, і адміністративне керівництво їх реалізацією, задіюючи всю «вертикаль» управління.5. Принцип кооперації і розподілу управлінської праці вимагає від менеджера сміло спиратися на колективну творчість і колективний розум. Він не рекомендує керівникові все робити самому, так це блокує розвиток ініціативи підлеглих, приводить до серйозної перевтоми досягши посередніх результатів і неможливості істотного підвищення ефективності управління.

6. Принцип систематичного самоудосконалення на основі досягнень теорії і передової практики менеджменту. Вимагає від менеджера освітньої сфери виконання основних акмеологических закономірностей і як керівника, і як педагога:

 • закономірності самокритичності, виконання якої полягає в умінні здійснювати систематичний аналіз власної особи і власної діяльності з чіткою фіксацією виявлених достоїнств і недоліків;

 • закономірності саморуху до найвищих результатів, яка вимагає від менеджера орієнтуватися в роботі на максимально можливий за якістю і кількості результат, як в управлінській, так і в педагогічній діяльності;

 • закономірності технологічності, що полягає в тому, що менеджер отримання високого за якістю і кількості результату своєї діяльності завжди прагнути перетворити на технологію, тобто в спосіб управління освітнім процесом і керівництва педагогами і навчаними, що дає гарантований, не залежний від випадкових чинників результат;

 • закономірності фундаментальності, яка вимагає опори в своїй діяльності на знання фундаментальних законів управління, психології і уміння, а також постійного прагнення їх застосовувати в своїй роботі.

 • закономірності цілісності, що базується на системному підході, який вимагає сприймати будь-яку систему в цілісній єдності її складових частин незалежно від того, чи є вона системою управління, навчання або виховання.

Умовно всі методи педменеджмента можна розділити на чотири групи:

 • методи психологотипу – педагогічної дії;

 • адміністративні методи;

 • економічні методи;

 • методи суспільної дії.

 1. Методи психологотипу – педагогічної дії засновані на знанні менеджером законів, закономірностей психології і педагогіки і свідомого їх застосування. Реалізуються вони у формі ради, прохання, побажання, заохочення, подяки і тому подібне Ці методи спираються на використання різних форм колективного і індивідуального морального заохочення, враховують індивідуальні психологічні особливості членів колективу. Дана група методів в значній мірі сприяють формуванню демократичного стилю керівництва.

 2. Адміністративні методи педагогічного менеджменту за своєю суттю є організаційно-розпорядництвами. Ці методи реалізуються шляхом регламентації діяльності виконавців, її нормування і інструктажу виконавців у формі вказівки, розпорядження, наказу, вимоги і тому подібне За допомогою цих методів здійснюється підбір і розстановка, розробляються і упроваджуються посадові інструкції.

 3. Економічні методи виконують роль економічного стимулу. Проте цю роль вони виконують тільки тоді, коли винагорода адекватна трудовим витратам підлеглого, його трудовому внеску в учбово-виховний процес. До даної групи методів відноситься також преміювання педагогів і що вчаться за підсумками роботи і навчання.

 4. Методи суспільної дії припускають широке залучення педагогів і що вчаться до управління учбовий – виховним процесом і колективом. Ці методи, значною мірою, сприяють підтримці і розвитку відчуття власної гідності у педагогів і що вчаться, а також забезпеченню їх прав і свобод.1.4.Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери.


Основними критеріями ефективності професійної праці менеджера сфери освіти є:

  • оптимальність (необхідність і достатність) зусиль, що витрачаються, засобів і часу для досягнення поставлених цілей, обумовлених доцільністю поставлених і вирішуваних завдань;

  • раціональність способів і прийомів діяльності суб'єктів в її органічній єдності, взаємозв'язку і взаємообумовленості;

  • конкретність мети як відповідність всіх дій характеру цілеспрямованості діяльності суб'єкта менеджменту, обумовлених його цільовою програмною установкою і системою управлінських дій;

  • перспективність як виняток можливості малозначимого підсумку здійснюваної діяльності, її обмеженого, тупикового результату, який неможливий при правильній організаторській діяльності суб'єкта менеджменту;

  • актуальність діяльності як повна відповідність всіх дій і операцій поставленим цілям і завданням;

  • активність і самостійності діяльності що вчаться в учбово-пізнавальному процесі.

Залежно від задоволення вищеназваним критеріям можна виділити п'ять рівень в діяльність менеджера сфери освіти:

1. Репродуктивний – на нім керівник обмежується збором інформації про роботу педагогів і повідомленням педагогічного колективу цієї інформації, а також того, що він знає по окремих питаннях методики професійного навчання і виховання.

2. Адаптивний – керівник здатний визначати істотні моменти в роботі педагогів, концентрувати на них увагу педколективу, трансформувати отриману інформацію про роботу колективу в індивідуальні професійні особливості кожного педагога.

3. Локально – що моделює – керівник здатний моделювати, але тільки окремі аспекти педагогічної діяльності, але і працювати з педагогами по окремих питаннях учбово-виховного процесу.

4. Системно – що моделює – керівник здатний моделювати системний розвиток учбово-виховного процесу в рамках актуальних проблем освіти.

5. Екстраполяційний – керівник здатний вибудовувати перед педагогічним колективом модель перспективного, випереджаючого розвитку освітнього закладу на основі вивчення тенденцій соціального прогресу.


1.5.Роль особи менеджера в підвищенні ефективності функціонування педагогічних систем.


Поза сумнівом, що у виборі методу управління значну роль грає суб'єктивний чинник, тобто особові характеристики менеджера освітньої сфери, до яких можна віднести:

  • рівень володіння керівником спеціальними знаннями по управлінню ПТЗО, вузом, факультетом, кафедрою, учбовою групою;

  • ступінь досвідченості, що виникають в процесі управління учбово-виховним процесом, педагогічним і учнівським колективом;

  • структура особи керівника і його ступінь сформованості кожного її компоненту;

  • домінуючий стиль в керівництві закладом професійної освіти;

  • уміння зважати на специфіку педагогічного і учнівського колективів;

  • відношення керівника до новаторства і педагогічної творчості;

  • ступінь ієрархії в структурі управління, на якій знаходиться даний керівник.

Особливе місце в контексті ролі особових характеристик менеджера займають ті характеристики, які обмежують успіх і ефективність менеджерської діяльності. До таких обмежень відносяться:

1. Невміння управляти собою. Мається на увазі невміння раціонально використовувати свій час, енергію, навики, здатність долати стреси.

2. Розмитість особових цінностей. Полягає у відсутності ясного розуміння цінностей своєї власної діяльності і особи.

3. Невизначеність особистих цілей – це відсутність ясності в питанні про меті свого особистого і ділового життя.

4. Зупинений саморозвиток. Відсутність настроєності на нові життєві цілі, можливості.

5. Недостатні навики вирішення проблемних ситуацій. Відсутність стратегії.

6. Недостатність творчого потенціалу. Відсутність здатності генерувати нові ідеї, невміння використовувати нові ідеї.

7. Невміння впливати на людей. Недостатня здатність забезпечувати участь і допомогу з боку навколишніх людей, а також здатність впливати на їх рішення.

8. Недостатнє розуміння особливостей управлінської роботи. Недостатність розуміння необхідності мотивації і стимулювання підлеглих, застарілі авторитарні, негуманні уявлення про роль керівника.

9. Слабкі навики керівника. Відсутність практичних умінь і навиків добиватися результатів від діяльності підлеглих.

10. Невміння навчати. Відсутність здатності або бажання допомагати підлеглим в розвитку і розширенні їх можливостей.

11. Низька здатність формувати колектив. Відсутність уміння сприяти розвитку і підвищенню ефективності учбових груп і педагогічних колективів.

12. Відсутність педагогічного і адміністративного покликання. У менеджера освітньої сфери немає завдатків і схильностей до навчання і виховання підростаючого покоління, а також керівництва іншими людьми.

Тема 2. Управління учбово-виховним процесом в ПТЗО.


 1. Управління процесом теоретичного навчання ПТЗО.

 2. Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів.

 3. Внутрішній контроль учбово-виховного процесу.2.1.Управління процесом теоретичного навчання ПТЗО.


Основний зміст управління теоретичним навчанням ПТЗО включає вирішення наступних основних завдань:

 1. підбір викладацьких кадрів, оптимальний розподіл між ними учбового навантаження;

 2. створення і вдосконалення матеріальне – технічної бази навчання: кабінетів, устаткування, технічних засобів;

 3. методична робота з викладачами в рамках наочних або циклічних методичних комісій;

 4. встановлення і забезпечення режиму учбової роботи в училищі;

 5. складання розкладу занять теоретичного навчання;

 6. перспективне, річне і поточне планування заходів щодо вдосконалення теоретичного навчання;

 7. організація роботи по виконанню намічених заходів;

 8. повсякденне регулювання і стимулювання учбової роботи;

 9. облік учбової роботи;

 10. контроль і аналіз стану теоретичного навчання учнів.

Ефективність теоретичного навчання в значній мірі залежить від місця уроку теоретичного навчання в учбовому режимі. Дослідженнями колишнього ВНІЇ профтехосвіти встановлене, що окрім фізиолого-гігіеничниих працездатність учнів визначається ще і поряд психолого-педагогических чинників, використовуваних викладачами в процесі управління учбовою діяльністю учнів:

 • змістом і об'ємом учбового матеріалу уроку;

 • структурою і типом уроку, а також інших учбових форм занять;

 • застосуванням наочної допомоги і ТСО;

 • методами і прийомами навчання;

 • видами діяльності учнів.

У керівництві теоретичним навчанням важливе місце відводиться роботі із слабоуспевающими що вчаться. З цією метою заступник ректора по УПР і завучеві по загальноосвітній підготовці здійснюють наступні види робіт:

1. складають загальний розклад додаткових занять і консультацій викладачів;

2. контролюють роботу викладачів і явку слабоуспевающих що вчаться.

Напрями діяльності менеджера освітньої сфери по управлінню теоретичним навчанням:


 1. підпорядкування всього процесу теоретичного навчання інтересам оволодіння майбутньою професією і перспективам подальшого професійного зростання – практична реалізація принципу професійної спрямованості;

 2. планування і організація теоретичного навчання з урахуванням його випереджаючого характеру по відношенню до навчання виробничому;

 3. оптимальний розподіл занять теоретичного навчання протягом учбового тижня і одного учбового дня, що враховує психофізіологічні особливості вікової групи ПТЗО, що вчаться;

 4. організація, методичний супровід і координація діяльності викладачів по відбору і розрахунку оптимального об'єму змісту теоретичного навчання на одне заняття і домашнє завдання;

 5. оптимальний розподіл педагогічного навантаження інженерів-педагогів, зайнятих в теоретичному навчанні, в течію: а) навчального року, би) півріччя (семестру), в) учбового тижня; г) одного робочого дня.

 6. розробка і впровадження такої системи контролю за теоретичним навчанням, яка б враховувала наукові вимоги психології, педагогіки, фізіології і гігієни.2.2.Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів.


Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів засновано на наступних закономірностях:

 1. Управління виробничим навчанням і виробничою практикою учнів повинно враховувати закономірності і принципи протікання двох взаємозв'язаних процесів: учбово-виховного і виробничого.

 2. Управління виробничим навчанням і виробничою практикою має ієрархічну структуру, яка включає наступні рівні:

 1. рівень – директор училища;

 2. рівень – заступник директора по учбово-виробничій роботі;

 3. рівень – старший майстер училища;

 4. рівень – майстер виробничого навчання певної учбової групи;

 5. рівень – колектив учбової групи;

 6. рівень – колектив учбової бригади;

 1. В процесі практичного навчання на підприємстві можливе утворення таких підсистем управління як:

майстер в/н – наставник – учні;

майстер в/н – бригадир – учні;майстер в/н – майстер ділянки – бригадир учбової бригади – учні і так далі

 1. Кожен з суб'єктів управління на кожному з рівнів управління реалізує весь управлінський цикл: планування, організацію, регулювання, контроль, облік і аналіз.

Функції управління виробничим навчанням і практикою учнів:

Планування виробничого навчання і практики що вчаться – це комплекс робіт з підготовки і складання перспективних, річних і поточних планів роботи учнів.

Організація виробничого навчання і практики що вчаться включає:

 1. підготовку матеріально-технічної бази навчання;

 2. підбір і закріплення за учбовими групами майстрів виробничого навчання;

 3. забезпечення режиму уроків виробничого навчання в майстерень училища;

 4. організація виробничої практики на виробничих об'єктах;

 5. організація занять по вивченню досвіду роботи новаторів;

 6. організація і персональний розподіл учнів по робочих місцях;

 7. організація і проведення випускної пробної кваліфікаційної роботи.2.3.Внутрішній контроль учбово-виховного процесу.


Питання організації контролю в ПТЗО, як і в будь-якому іншому закладі професійної освіти, є ключовим в організації менеджера освіти. Це обумовлено тим, що з погляду кібернетики будь-який неконтрольований процес є завжди процесом некерованим.

Внутрішній контроль училища – це система роботи керівників ПТЗО, що включає реалізацію всіх функцій управління учбово-виховним процесом, його відповідність цілям і завданням загальної і професійної освіти майбутніх робочих, визначення заходів по приведенню діяльності ПТЗО у відповідність з державними вимогами.

Завдання контролю:

  1. перевірка якості теоретичного і виробничого навчання що вчаться, виявлення рівня їх знань, умінь і навиків;

  2. підвищення його ефективності учбово-виховного процесу на основі надання допомоги майстрам в/н і викладачам;

  3. виявлення кращого досвіду роботи інженерів-педагогів з метою узагальнення і розповсюдження його в педагогічному колективі.

Принципи контролю:

 1. цілеспрямованість;

 2. всебічність;

 3. об'єктивність;

 4. систематичність;

 5. дієвість;

 6. гласність.

Функції контролю:

 1. інформаційна;

 2. дидактична;

 3. що виховує;

 4. що розвиває;

 5. організуюча.

Методи контролю:

 1. вивчення і аналіз плануючої і обліково-звітної документації;

 2. спостереження за роботою викладачів, майстрів в/н і уроків, що вчаться під час відвідин;

 3. бесіди з педагогами про стан учбово-виховної роботи;

 4. проведення письмових і лабораторно – практичних, контрольних робіт і бесід з учнями;

 5. заслуховування і обговорення звітів викладачів і майстрів в/н про учбову і виховну роботу;

 6. вивчення статистичних даних, що характеризують стан теоретичного і виробничого навчання.

Види контролю. Класифікація видів контролю, кожному з яких властива своя організація, грунтується на характері цілей і об'єктів контролю.

Залежно від мети контроль може бути:комплексним (фронтальним), таким, що проводиться для всестороннього вивчення роботи педколективу і окремих викладачів і майстрів в/н;

тематичним, який призначений для глибокого вивчення окремих питань з метою вирішення конкретних педагогічних завдань;

Залежно від характеру об'єкту контролю розрізняють:персональний – перевіряється робота одного викладача або майстра виробничого навчання;

наочно-узагальнювальний – перевіряється робота педагогів, ведучих один предмет або спеціальність;

класно-узагальнювальний – перевіряється робота викладачів і майстрів в/н, що працюють в одній групі.

Критеріями ефективності внутрішнього контролю училища можуть служити:

  1. Якість підготовки викладачів і майстрів в/н до уроків.

  2. Підвищення ефективності уроків.

  3. Підвищення методичної компетентності викладачів і майстрів в/н.

  4. Зростання рівня сформованості ЗУН що вчаться:

а) засвоєння що вчаться основних компонентів знань;

б) оволодіння необхідними уміннями і навиками застосування знань в нових ситуаціях;

в) творче застосування знань.

5. Глибина і повнота аналізу діяльності педагогічних працівників.

6. Раціональність і обгрунтованість витрат часу керівників училища на контроль за учбово-виховним процесом.


Тема 3. Самоврядування в учнівському колективі ПТЗО.


 1. Учнівський колектив і етапи його становлення.

 2. Учнівське самоврядування, його мета і завдання.

 3. Структура і органи учнівського самоврядування.3.1.Учнівський колектив і етапи його становлення.


Масові форми навчання, використовувані в процесі отримання, як загальної, так і професійної освіти породили необхідність розбивати всіх учнів учбового закладу на учнівські колективи.

Колектив – це група людей, об'єднаних єдиною соціально значущою метою, для досягнення корою вони вступають в певні взаємини і організовують спільну діяльність на основі товариства і взаємодопомоги.

Учнівський колектив – це окремий випадок існування колективу.

У освітньому закладі розрізняють первинний і загальний колективи.Первинний колектив – це клас в загальноосвітній школі або учбова група в ПТЗО або вузі.

Загальний колектив – це все що вчаться, студенти, слухачі даного учбового закладу за умови відповідності приведеному вище визначенню колективу.

Колектив як соціальна одиниця може існувати тільки при виконанні ряду умов. Такими умовами існування колективу є: 1. наявність єдиної мети і спільної діяльності, направленої на її досягнення;

 2. гармонійне поєднання цілей життєдіяльності колективу і індивідуальних життєвих цілей кожного її члена;

 3. відповідальність кожного члена перед всім колективом і всього колективу перед кожним його членом;

 4. рівноправ'я всіх членів колективу у виборі керівних органів при підпорядкуванні рядових членів колективу вибраним його керівникам;

 5. наявність сприятливих умов для розвитку і прояву індивідуальних кожного члена колективу;

 6. задоволеність переважної більшості членів колективу результатами колективної діяльності;

 7. розподіл продукту, отриманого в результаті колективної праці залежно від особистого трудового внеску кожного його члена;

 8. встановлення доцільних взаємин даного первинного колективу з іншими учбовими колективами і загальним колективом ПТЗО.

У процесі становлення первинного учнівського колективу зазвичай можна виділити декілька етапів:

Перший етап. Вимоги до учнів пред'являються в основному з боку педагогів.

Перший етап вважається завершеним, якщо в колективі підтримується дисципліна, дотримується розпорядок і режим дня, виконуються правила і норми поведінки.Другий етап. Актив учбової групи не тільки підтримує вимоги педагогів, але і веде за собою решті вчаться. Це вимагає від майстрів і викладачів училища повсякденної, копіткої роботи з активом, а також організації його планомірного навчання.

Суть цього етапу полягає в переході до учнівського самоврядування і опосередкованого педагогічного керівництва учнями, підвищенню їх відповідальності за свої вчинки і дії перед товаришами.Третій етап. Він характеризується тим, що вимоги до окремої особи пред'являє весь колектив на основі громадської думки, що склалася.

Четвертий етап. На основі високої вимогливості з боку колективу, кожен учень приводить в строге узгодження свою особисту поведінку з вимогами, прийнятими в даному колективі. На даному етапі створюються оптимальні умови для постановки перед колективом і окремо узятими учнями вищих і ускладнених завдань, обкреслювання нових перспектив колективної діяльності.


3.2. Учнівське самоврядування, його мета і завдання.


Учнівське самоврядування (УСВ) – це спосіб організації життєдіяльності колективу що вчаться, студентів або слухачів, при якому усередині колективу з числа його членів і по його волевиявленню формуються органи управління даним олективом.

Таким чином, згідно визначенню, дане управління виникає в середовищі абсолютно рівноправних членів колективу і здійснюється їх силами.

Основною метою УСВ є підготовка навчаних до участі в управлінні трудовими колективами, громадськими організаціями і структурами, а зрештою – державою, країною.

В той же час УСВ в будь-якому закладі освіти вирішує ряд конкретних практичних завдань: • формує і розвиває уміння і навики учнів в області самоврядування в колективі;

 • дозволяє виявляти лідерів, що вчаться із завдатків, і ефективно ці завдатки розвивати;

 • привчає учнів до уміння поєднувати централистские і демократичні початки в управлінні колективі;

 • учить розділяти персональну і колективну відповідальність при вирішенні різних завдань (учбових, виробничих, виховних, побутових);

 • дозволяє моделювати для учнів виробничі і соціальні ситуації і відносини, які можуть виникати у них в майбутньому;

 • сприяє підвищенню організації учбово-виховного процесу;

 • формує уміння по взаємодії з адміністрацією і профспілкою на користь забезпечення своїх прав і свобод, а також уміння взаємодії із старшими в цих же цілях.


ОРГАН УСУ

2-я управляющая подсистемаУченический коллектив

Прямая связь - 1

Прямая связь - 2

Обратная связь - 2

Рис. 20.1. – Структурная схема управления ученическим коллективом при наличии УСУ
Особливістю схеми є те, що підсистема, що управляє, складається з двох підсистем. Одну підсистему, що управляє, втілює педагог, а другу – учнівське самоврядування, а точніше – його органи. Зважаючи на це в системі є два канали прямого зв'язку: один – між педагогом і учнівським колективом, а другий – між органом учнівського самоврядування і цим же колективом. Крім наявності двох каналів прямого зв'язку в даній схемі управління присутньо також два канали зворотного зв'язку: один – між учнівським колективом і педагогом, а другий – між учнівським колективом і органом учнівського самоврядування.

Розглянемо дану схему управління і з позиції педагога, і з позиції органу УСВ .З позиції педагога. Гідністю даної схеми є те, що інформація зворотного зв'язку, що поступає до педагога, може приходити до нього як по ланцюгу «колектив – педагог», так і по ланцюгу «колектив – орган УСВ – схема узгодження – педагог». Таким чином, педагог в даній ситуації має можливість отримувати додаткову інформацію про стан керованої системи через додатковий канал зворотного зв'язку.

Недоліком приведеної схеми управління є те, що інформація по ланцюгу «колектив – орган УСВ – схема узгодження – педагог» може приходити в спотвореному вигляді.

З позиції органу УСВ . Гідністю є можливість отримувати кваліфіковану інформацію, необхідну для управління колективом, від педагога.

Недоліки даної схеми можуть визначаться особовими якостями педагога:

 • схильність до авторитаризму і небажання погоджувати свої дії з органом УСВ ;

 • недостатнім досвідом і компетентністю в області управління колективом.

Наявність УСВ вимагає вирішення ряду практичних завдань:

Завдання 1. Узгодження планів і дій між органом УСВ і педагогом можливо тільки при виконанні наступних умов:

 • одноманітному розумінні цілей і завдань управління учнівським колективом;

 • єдності підходів до вибору методів, засобів і форм управління;

 • наявність плановості в управлінській діяльності, як педагогів, так і органу УСВ ;

 • складання планів виховної роботи сумісне педагогом і органом самоврядування за участю всього учнівського колективу.


Завдання 2. До цінностей і установок, які учні повинні визнати і прийняти в процесі професійної освіти пріоритетно слід віднести:

 • визнання чесної праці єдиним прийнятним джерелом існування людини;

 • усвідомлення того, що рівень кваліфікації фахівця безпосередньо пов'язаний з його доходами і рівнем життя;

 • розуміння того факту, що досягнутий рівень кваліфікації безпосередньо залежить від успіхів в професійному навчанні і вихованні.

Завдання 3. Визнання учнівським колективом як пріоритетні освітні цілі і завдання, характерні для даного ПТЗО, припускає в першу чергу наявність у переважної більшості учнів ідеального мотиву надходження на навчання. Таким мотивом є стійке бажання що вчиться оволодіти в даному ПТЗО певною робочою професією, а також прив'язка всіх своїх подальших життєвих планів до роботи по цій професії.

Завдання 4.Разумное поєднання ініціативи, породженої самоврядуванням учнів, з домінуючою роллю педагога в управлінні колективом учнів пред'являє ряд вимог, як до педагога, так і до учнів, беруть участь в самоврядуванні.

З боку педагога потрібний:

 • створити умови, в яких може повною мірою виявитися ініціатива учнів у сфері самоврядування;

 • організувати навчання учнівського активу основам управління колективом, що дозволить педагогові і в цій сфері для учнів залишитися вчителем, тобто тією людиною, яка дає необхідні для майбутнього життя і професійної діяльності знань і уміння.

З боку органів УСВ необхідно:

 • знати форми, в які може бути оформлена ініціатива учнів;

 • знати порядок ухвалення рішень по різних питаннях для даного учбового колективу в даному учбовому закладі;

 • знати свої права при обстоюванні думки учнівського колективу і порядок перегляду і оскарження вирішень педагога.

Завдання 5. Беззастережне визнання педагогом має рацію що вчаться на наявність власної думки і свободу його відстоювання в рамках існуючих правових і морально – етичних норм вимагає від педагога:

 • розуміння і знання всіх проблем, з якими стикається сучасний хлопець або дівчина;

 • знання міжнародних і державних нормативно – правових актів в області прав і свобод юнацтва;

 • ознайомлення учнів з їх правами і обов'язками як що вчаться, і як громадян країни.3.3.Структура і органи учнівського самоврядування.


У структурі діяльності ПТЗО, що вчаться, можна виділити такі її види:

 • учбово-трудову;

 • досуговую;

 • суспільну;

 • побутову.

Учбово-трудова діяльність – це навчання в цілях оволодіння певною професією, що неможливе без зусиль.

Досуговая діяльність – має неоднорідну структуру, в якій можна виділити такі види її діяльності: • клубно-кружковую;

 • спортивно – оздоровительную;

 • культурно – масову.

Суспільна діяльність зараз представлена в профтехучилищах тільки участю в роботі профспілок.

Побутова діяльність учнів в ПТЗО, що вимагає створення системи самоврядування, може бути виділена в окремий вид діяльності тільки у разі мешкання їх в гуртожитку.

Таким чином, УСВ в ПТЗО може бути підрозділено на чотири основні компоненти:


Представимо узагальнену структуру учнівського самоврядування у вигляді структурно - ієрархічної схеми (мал.3.1.).

Розглянемо докладно основні елементи схеми.

1. УСВ в трудовій-учбово-трудовій діяльності. У трудовій-учбово-трудовій діяльності можна виділити УСВ в училище (ліцеї) у процесі, переважно, теоретичного навчання й УСВ на підприємстві, де здійснюється виробниче навчання.

При здійсненні УСВ в училище вищим органом на общеучилищном рівні є общеучилищное учнівські збори.

Між общеучилищными зборами поточні питання учнів вирішує учнівська рада училища.

На рівні навчального курсу вищим органом УСВ є збори учнів курсу.

На рівні навчальної групи є збори навчальної групи.

При здійсненні УСВ на підприємстві вищим органом УСВ є збори учнівської бригади. 1. УСВ в досуговой діяльності.

У клубно-гуртковій роботі вищим органом УСВ є загальні збори членів клубу, кружка, студії.

У спортивно-оздоровчій на рівні навчальної групи керування здійснюється спорторгом (спортивним організатором). Він здійснює: • проведення внутрігрупових спортивних заходів;

 • участь команд навчальної групи по різних видах спорту в змаганнях.

У культурно – масовій роботі УСВ виглядає так. На общеучилищном рівні її здійснює культорг училища, що обирається общеучилищним зборами. На рівні курсу - культорг курсу.

3. УСВ в суспільній діяльності. На общеучилищном рівні в структурі УСВ важливе місце займає учнівська профспілкова організація.

До сфери учпрофкома ставляться: • захист законних прав і інтересів учнів;

 • контроль якості й організації харчування;

 • питання соціального захисту молоді;

 • організація дозвілля.

4. УСВ в побутовій діяльності. Для учнів, що проживають у гуртожитку вищим органом УСВ , є збори мешканців гуртожитку. Крім голови ради гуртожитку, учнями обираються старости поверхів і старости кімнат. У їхньому обов'язку входить:

 • складання графіків чергувань по поверсі й по кімнаті й контроль їхнього виконання;

 • подання й захист інтересів мешканців поверху в раді гуртожитку;

 • забезпечення збереження майна, що перебуває на поверсі й у кімнатах;

 • підтримка порядку в побутових приміщеннях, що перебувають на поверсі (кухні, душовій, туалетах).


Рекомендована література

з/п


Найменування навчальної літератури

Рік видання

Автори

1.

Педагогический менеджмент: 50 НОУХАУ в управлении педагогическими системами

1999

Симонов В.П.

2.

Основы менеджмента

1992

Маскон М.,

Альберт М.,Хедоури Ф

3.

Искусство управления

1997

Кнорринг В.Н.

4.

Основы менеджмента

2001

Кабушкин Н.И.

5.

Управління навчальним закладом

2001

Мармаза О.І.

6.

Управление образовательными системами

2003

И.А.Зайцева, В.С.Кукушин, Т.В.МироноваТематика рефератів

 1. Система успішного керування в освітній сфері (4 складові успішні керування).

 2. Система знань про керування в освітній сфері в загальній системі управлінських знань.

 3. Система знань про менеджмент в освітній діяльності.

 4. Сутність мети керування й проблеми її формування в освітній сфері.

 5. Систематизація цілей керування в освітній сфері.

 6. Дерево цілей - як інструмент реалізації цільового підходу в керуванні.

 7. Формування дерева цілей у сфері освітніх послуг.

 8. Застосування методу мозкового штурму при формуванні дерева цілей.

 9. Формування принципів успішного керування в освітній сфері.

 10. Аналіз і систематизація методів керування в освітній сфері.

 11. Аналіз функцій керування керуючих і керованої підсистем в освітніх установах.

 12. Організація процесу підбора управлінського й навчального персоналу в освітніх установах.

 13. Проблеми стимулювання персоналу в освітніх установах.

 14. Оцінка персоналу в освітніх установах.

 15. Аналіз структури керування навчального закладу, орієнтованого на ринок освітніх послуг.

 16. Аналіз технічних коштів навчання й керування в навчальних закладах.

 17. Проблеми вдосконалювання системи керування навчальними закладами.

 18. Оцінка конкурентоспроможності освітньої установи.

 19. Керування конкурентоспроможністю навчального закладу.

 20. Аналіз наслідків удосконалювання системи керування навчальним закладом.

 21. Ресурсно-надійністний аналіз заходів щодо вдосконалювання керування навчальним закладом.

 22. Аналіз і оцінка грошових потоків у цільовому керуванні навчальним закладом.
Каталог: download -> version -> 1353068001 -> module -> 6996080786 -> name
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів
version -> Будуємо шлях до успіху

Скачати 310.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка