Мета навчального курсуСкачати 193.39 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір193.39 Kb.
#94
МЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Мета курсу: полягає у формуванні знань щодо змісту, видів, психологічних чинників та особливостей мотиваційної сфери особистості, а також сприянні розвитку відповідних умінь та навичок.

По завершенню вивчення курсу «Психологія мотивації» студенти повинні:Знати: психологічні механізми мотивації людини; детермінанти розвитку мотивації; мотиви й спрямованість особистості; мотиваційні складові навчальної діяльності; класифікацію мотивів; мотиваційні сфери особистості.

Уміти: аналізувати теоретичні проблеми мотивації поведінки та діяльності людини; категорії мотивів, що є центральними при поясненні сутності особистості, зокрема активності, структури і спрямованості.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І. Природа та психологічна сутність мотивації.

ЗМ 1. Мотивація пізнавальної діяльності.

Проблема співвідношення понять "мотив" й "мотивація" у психології. Потреби й мотиви. Потреба як психологічне явище. Властивості потреб, їх класифікація. Психологічні механізми мотивації людини. Детермінанти розвитку мотивації людини. Мотиви у структурі діяльності. Мотиви й цілі діяльності. Зсув мотиву до цілі. Функції мотивів поведінки. Класифікація мотивів поведінки.

Джерела мотивації пізнавальної діяльності. Мотивація й пізнавальні процеси. Мотивація розумової діяльності. Психологічна структура, динаміка й розвиток пізнавальної активності. Закон "оптимуму мотивації" і пізнавальна активність.

ЗМ 2. Мотиваційна характеристика особистості. Мотиви й спрямованість особистості. Інтереси і мотиви. Переконання і мотиви. Цінності й мотиви. Знання й мотиви. Емоції й мотиви. Взаємодія мотиву та емоцій у регуляції діяльності. Сила мотивації та стійкість особистості. Проблема рушійних сил соціальної поведінки особистості у зарубіжні психології- Теорія когнітивного Дисонансу (Л-Фес-гінгер). Проблема вивчення процесу каузальної атрибуції (Ґ.Келлі, Ф.З'Сайдер). Модель відповідного висновку (Е.Джоунс та К.Девіс). КовіарціЙна модель (Ґ.Келлі). Концепція "власної причетності" (Р.де Чармс). Теорія самосприйняття (Д.Бем). Дослідження інфляції та чутливості до знехтування (А.Мсхрабіай). Проблема рушійних сил соціальної поведінки особистості у вітчизняній психології. Вивчення впливу ціннісних орієнтацій, позицій та диспозицій на мотивацію поведінки. Диспозиційна концепція регуляції соціальної поведінки особистості (В.А.Ядов).

ЗМ 3. Психологічні механізми мотивації досягнення. Мотивація досягнення та успіх у діяльності. Мотивація і мотив досягнення. Очікування успіху. Вплив значущості успіху на силу мотивації досягнення. Категорії мотивації досягнення. Тренінг мотивації досягнення. Потреба у досягненнях та її основні характеристики. Експериментальні моделі мотивації досягнення. Модель мотивації досягнення Дж-Аткинсона. Узагальнююча когнітивна модель мотивації досягнення Х-Хекхаузена. Системно-динамічна модель мотивації досягнення М.Ш.Магомед - Емінова.

ЗМ 4. Мотивація навчальної діяльності. Мотивація діяльності досягнення. Зовнішня і внутрішня мотивація. Учбова ситуація і проблеми мотивації учіння. Організація мотивації учбової діяльності.

ЗМ 5. Теоретичні основи мотивації.

Класифікація потреб людини. Потреби й мотиви. Потреба як психологічне явище. Властивості потреб, їх класифікація. Етапи у розвитку теоретичних поглядів на мотивацію. Суть і особливості змістовних теорій мотивацій (теорії Маслоу, Альдерфера, Герцберга, Мак-Клелланда). Визначення поведінки людини у світлі процесійних теорій мотивації (теорія очікувань, справедливості, концепція партисипативного управління, модель Портера-Лоулера).ЗМ 6. Методи дослідження мотивів. Розгляд основних психодіагностичних методів, що використовуються психологами з метою дослідження мотиваційної сфери особистості

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль І. Природа та психологічна сутність мотивації.


Тема 1. Мотивація пізнавальної діяльності.

9

2

25

7

1


6

Тема 2. Мотиваційна характеристика особистості.

9

2

25

9

1


8

Тема 3. Психологічні механізми мотивації досягнення.

9

2

25

10

1

18

Тема 4. Мотивація навчальної діяльності.

9

2

25

10

1

18

Тема 5. Теоретичні основи мотивації.


9

2

25

9
18

Тема 6. Методи дослідження мотивів.

9

2

25

9
18

Усього годин


54

12

1230

54

4

446ІНДЗ

Усього годин


6. Теми практичних занять

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Модуль І. Природа та психологічна сутність мотивації.Тема 1. Мотивація пізнавальної діяльності.

2Тема 2. Мотиваційна характеристика особистості.

2Тема 3. Психологічні механізми мотивації досягнення.

2Тема 4. Мотивація навчальної діяльності.

2Тема 5. Теоретичні основи мотивації.

2Тема 6. Методи дослідження мотивів.

2

 1. Разом
12

8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Модуль І. Природа та психологічна сутність мотивації.

1

Тема 1. Мотивація пізнавальної діяльності.

5Тема 2. Мотиваційна характеристика особистості.

5Тема 3. Психологічні механізми мотивації досягнення.

5Тема 4. Мотивація навчальної діяльності.

5Тема 5. Теоретичні основи мотивації.

5Тема 6. Методи дослідження мотивів.

5

 1. Разом
30

Самостійна робота

9. Індивідуальні завдання

Написання реферату.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Проблема рухомих сил поведінки людини у психоаналітичних концепціях.

 2. Біхевіоризм та категорія мотиву.

 3. Теоретична модель мотивації поведінки у персонологічних концепціях гештальт-психології.

 4. Проблема мотивів і мотивації поведінки в екзистенціально-гуманістичній психології.

 5. Дослідженню мотивів поведінки у соціально-психологічних концепціях (Г.Мерфі, Д.Черч, Ф.Олпорт та ін.).

 6. Мотиваційна концепція Д.М.Узнадзе.

 7. Проблема усвідомленості мотивів.

 8. Форми та рівні пізнавальної активності у тварин.

 9. Зарубіжні дослідження мотивації пізнавальної діяльності (Д.Берлайн, Дж Аткінсон.).

 10. Дослідження мотивації пізнавальної діяльності у вітчизняній психології (Б.Г-Ананьєв, П.І.Зінченко, Ю.Н.Кулюткін та ін.).ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Методи дослідження мотивів

 • Мотиваційні явища як об'єкт психодіагностики.

 • Проблема вимірювання мотивів.

 • Мотиваційної сфери особистості. Особистісні опитувальники для вимірювання мотивів. Проективні методи.

Розвиток мотивації.

 • Психологічні механізми розвитку мотивації.

 • Мотиваційне переключення.

 • Мотиваційне замовлення.

 • Мотиваційна фіксація.

 • Мотиваційне зміщення.

 • Домотиваційні утворення і формування мотивів.

Типи мотивації.

 • Зовнішня та внутрішня мотиваційна процесуальна мотивація.

 • Неузгодженість, новизна і несподівані зміни як фактори процесуальної мотивації. «відчуття потоку».

 • Самоствердження як принцип процесуальної мотивації.

 • Підкріплення і процесуальна мотивація.

 • Вплив зворотного зв’язку на формування процесуальної мотивації.10. Методи навчання

 • виконання творчих завдань;

 • робота в Інтернет;

 • робота у дискусійних дослідницько-навчальних групових семінарах;

 • розв’язування психологічних задач;

 • індивідуальна самостійна робота студентів;

 • індивідуальні консультації викладача;

 • лекції з використанням нестандартних, творчих завдань;

 • виконання творчих завдань,

 • проведення самостійних занять.


11. Методи контролю

Виступи на семінарських чи практичних заняттях оцінюються максимальною кількістю балів. При цьому враховується:

 • повнота відповіді;

 • усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу;

 • вміння самостійно використовувати теорію в практичних ситуаціях;

 • логіка викладу матеріалу, включаючи висновки та узагальнення;

 • розуміння змісту понятійного апарату;

 • знання матеріалу, літератури, періодичних видань.

12.Розподіл балів, що присвоюється студентам (денна форма навчання)

Модуль І

(практичний)

Модуль ІІ (теоретичний)

Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль 3

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Робота з тестами

Самопідготовка

Наукова робота

Реферат

Рейтинг за практичні заняття

Всього за змістовий модуль 1

Заняття 1

Заняття 2

Заняття 3

Заняття 4

Заняття 5

Заняття 6

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

25

30

6

6

6

2

20

100

Критерії оцінювання:

5 – 4,1 бали

4 –3,0 бали

3 – 2,0 балиРозподіл балів, що присвоюється студентам (заочна форма навчання)

Практичний модуль

Самост.

робота

Теорет.

(ПТК)

Всього

Змістовий 1

Разом

Заняття 1

Заняття 2

30

15

15

20

50

100

Критерії оцінювання:

5 – 15 балів

4 –11,2 бали

3 – 7,5 балівШкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. опорні конспекти лекцій;

2. інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

3. нормативні документи;

4. ілюстративні матеріали тощо.

14. Рекомендована література


 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1993.

 2. Алексєєва М.І., Дригус М.Т. Дослідження мотиваційної сфери особистості підлітка // Вивчення особистості підлітка. К., 1994.

 3. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М, 1976.

 4. Васильєв И.А., Магомед-Зминов М.Ш. Мотивация действиями. М., 1991.

 5. Занюк С. С. Мотиваційний тренінг. Луцьк, 1998.

 6. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. Пос. - К.: Либідь, 2002.-304с.

 7. Козелецкий Ю. Принятие решений. М., 1979.

 8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

 9. Максименко С.Д. Загальна психологія. К., 2000.

 10. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. К., 1989.

 11. Москвинев С.Г. Проблеми мотивации в психологических исследованиях. К., 1975.

 12. Обуховский К. Психология влечения человека. М., 1972.

 13. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М., 1991.

 14. Перлз Ф. Практикум по гештальттерапии. СПб., 1995.

 15. Ратшер М. Помощь трудньшзз детям. М., 1987.

 16. Рейковский Я. Зкспериментальная психология змоций. М., 1979.

 17. Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989.

 18. Фрейд А. Психология «Я» и защитньїе механизмьі. М., 1993.

 19. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.

 20. Юнг К, Психология бессознательного. М., 1994.

 21. Яценко Т. Активная социально-психологическая подготовка учителя с учащимися. К., 1993.

РЕСУРСИ

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ БІБЛІОТЕК

Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского, Киев - http://www.nbuv.gov.ua/

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва - http://www.library.vinnitsa.com/

:::НПБ України::: ttp://nplu.kiev.ua/

Бібліотека Верховної Ради України - http://www.rada.gov.ua

Головна сторінка | ДОУНБК : Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської - http://www.library.donetsk.ua/

Бібліотека Курта Зонтгаймера - http://www.library.ukma.kiev.ua/

Обласна універсальнанаукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського, м.Кіровоград, Україна - http://www.library.kr.ua

Наукова бібліотека ЗНУ - http://library.zsu.zp.

Наукова бібліотека ЛНУ - http://prima.franko.lviv.ua/library

Обласна бібілотека імені Островського - http://www.ounb.km.ua/

ЦНБ : Наука : Підрозділи :: ХНУ - http://www-ukr.univer.kharkov.ua.

Center for Information and Social Programs: Internet Library - http://www.cisp.org.ua

Електронна бібліотека Інституту журналістики - http://journlib.univ.kiev.ua/

Бібліотека Максима Мошкова - http://lib.ru/

Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/

Бесплатная электронная библиотека - http://webww.net.ru/

Русская виртуальная библиотека: Russian Virtual Library- http://www.rvb.ru

Библиотека Комарова - http://ilibrary.ru/

Библиотека православного христианина - http://www.wco.ru/biblio/

ALLBEST.RU - http://www.allbest.ru/libraries.

-=Альдебаран=- OCR библиотека // http://www.aldebaran.ru // http://disser.h10.ru/

Научная библиотека Томского государственного университета // http://www.lib.tsu.ru/

LIB.com.ua [электронная библиотека] - http://lib.com.ua/BIGLIB.COM.UA :: Народная библиотека :: Главная// http://biglib.com.ua/

Библиотека "Вехи". Русская религиозно-философская и художественная литература. - http://www.vehi.net/index.html
Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 193.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка