Методичне забезпечення дисципліни «метододогічні засади педагогічних досліджень» розгорнутий план лекцій з курсу «методологічні засади педагогічних досліджень»Сторінка1/4
Дата конвертації12.09.2017
Розмір0.63 Mb.
#50640
  1   2   3   4
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОДОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Змістовий модуль 1.

Загальні основи організації науково-дослідної роботи студентів у класичному університеті
Тема 1. Викладач як дослідник педагогічного процесу

Розкрити сутність поняття «науково-дослідницька робота», «науково-дослідницька діяльність», видатні педагоги (Ю.К.Бабанський, Г.В.Ф. Гегель В.О.Сухомлинський та ін.) про роль педагогічного дослідження в роботі педагога у вищій школі.Розглянути роль викладача у розв’язанні існуючих проблем студентської наукової роботи в історико-педагогічному аспекті. Наголосити на дефектах організації науково-дослідної роботи зі студентами, розкрити основні положення «Закону про вищу освіту» з даного питання і вимоги до викладача.Тема 2. Класифікація наукових теорій. Зміст і організаційна структура наукових досліджень в Україні. Організація науково-дослідної роботи в класичному університеті
Розкртити сутність поняття «наука», «наукові теорії», їх класифікації. Запропонувати організаційну структуру наукових досліджень в Україні. Схарактеризувати діяльність НАН як головного наукового центру України. Висвітлити діяльність галузевих наукових установ, розкривши особливості діяльності Національної Академії педагогічних наук України та схарактеризувати паспорти педагогічних досліджень.

Розкрити проблеми студентської науково-дослідної роботи в класичному університет як складову підготовки майбутнього фахівця. На основі останніх документів про вищу освіту(Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.», ін.) обґрунтувати систему науково-дослідницької роботи студентів в аудиторній, позааудиторній, гуртковій роботі, заняттях в проблемних групах, написанні наукових робіт, наукових статей, підготовці до олімпіад із фаху тощо. Основні напрями активізації студентської науково-дослідної роботи в класичному університеті. Обґрунтувати особливості організації НДРС педагогічного спрямування.


Змістовий модуль 2.

Методологія науково – педагогічних досліджень
Тема 3. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи

Показати, що умовою розвитку любої науки і досягнення значущих результатів є її методологічна озброєність.Для цього розкрити сутність поняття «методологія» як вчення про науковий метод пізнання, а також систему самих методів. Розкрити функції, які виконує методологія науки, сутність поняття «методологічна свідомість», «методологічна культура» кваліфікованого фахівця сфери науки й освіти. Теоретично обґрунтувати з наведенням прикладів із практики три рівні методології: філософський або фундаментальний, загальнонауковий і частково науковий.Тема4. Конкретно наукова методологія педагогічних досліджень

Показати, що конкретно-наукова методологія педагогіки як і кожної науки і відповідно практики розкривається за допомогою специфічних підходів чи принципів. Розкрити підходи, які є у сучасній педагогіці: особистісний, діяльнісний, ділогічний (полісуб’єктний), культурологічний, національний, антропологічний, структурно-функціональний, системно-генетичний, сенергетичний, інформаційний, аксіологічний, ін.Тема 5. Логіка і методи науково-педагогічного дослідження

Розкрити значення наукових досліджень для розв’язання проблем педагогіки взагалі та в період реформування освіти зокрема. Наголосити, що дослідження педагогічних явищ і процесів мають враховувати: неоднозначність їх перебігу; неповторність педагогічних процесів; участь у педагогічних процесах людей усіх вікових категорій; необхідність багаторазових спостережень для об’єктивних висновків. Дати визначення методу науково-педагогічного дослідження, розкрити їх систему та охарактеризувати кожний із них (спостереження, анкетування, бесіди, інтерв’ю, педагогічного експерименту, вивчення вузівської документації, студентських робіт, рейтингу, узагальнення незалежних характеристик, психолого-педагогічне тестування, соціометрії, ранжування, моделювання, математичної статистики тощо). Виокремити принципи використання методів дослідження.


Змістовий модуль 3.

Організація та проведення наукового дослідження
Тема 6. Послідовність і етапність проведення педагогічного дослідження

Організація наукового дослідження, налагодження стосунків із науковим керівником, ознайомлення студентів із складовими наукової роботи, її етапами (вибір наукового напряму дослідження, його теми, наукової проблеми, її актуальність в теоретичному і практичному значенні, виокремлення протиріч, які існують в сучасній освіти з досліджуваної проблемиопрацювання джерел інформації, визначення мети, завдань, об’єкта, предмета, методологічної основи, складання попереднього змісту наукової роботи та визначення росистеми методів дослідження, визначення критеріїв та показників рівня вияву предмету дослідження, складання методики констатувального та формувального експерименту та їх проведення, обробка отриманих результатів, літературне оформлення роботи тощо). Розкрити можливі шляхи реалізації принципів педагогічного дослідження (цілісного вивчення педагогічного явища чи процесу, комплексного використання методів дослідження, об’єктивності, ін.) та основні вимоги до проведення педагогічного дослідження (врахування вимог суспільства, випереджальна функція педагогічної науки, достатня кількість фактичного матеріалу, особлива уважність, оскільки масивом дослідження завжди є люди, розробляючи теорію проблеми, необхідно вказати на її впровадження в практику, виявляти у стосунках дослідника і учасників експерименту спільну творчість, довіру, взаємодопомогу, щоб усім було цікаво і корисно, ін.)Тема 7. Педагогічний досвід як важлива складова науково-пошукової роботи дослідника педагогічних проблем. Підготовка студента до захисту науково-дослідної роботи

Розкрити суть поняття « передовий педагогічний досвід викладача» (школи передового педагогічного досвіду, наставництво, експериментальні майданчики, творчі групи викладачів, педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, науково-методичні семінари, «Викладацький міст» тощо). Запропонувати студентам форми вивчення й узагальнення досвіду викладача з різних проблем педагогіки як системи наук.Ознайомити студентів з процедурою підготовки та захисту курсових, дипломних, магістерських робіт. Особливий наголос зробити на підготовку до захисту магістерських робіт (підготувати наукову доповідь, потрібну наочність, відгук наукового керівника, рецензію фахівця, довідку про навчання, витяг з засідання відповідної кафедри про допуск до захисту, а також довідку про проведення експерименту). На захисті автор наукової роботи, який повинен постати як особистість, громадянин, інтелігент, викладає змiст проведеного дослідження, акцентуючи увагу на власному внеску у розглядувану проблему, зазначивши, де апробовувалась дана проблема, після доповіді студент відповiдає на питання членiв комiсiї.

Особливої уваги набувають самостійність, оригінальність висловлених думок, їх обґрунтованість, уміння спростовувати хибні думки.

Після публічного захисту наукової роботи студент отримує оцінку, до якої ставляться такі вимоги: правильність визначення мети, завдань, предмета дослідження; всебічність аналізу проблеми, що вивчається;повнота змісту науково-дослідної роботи; наявність статистичного опрацювання отриманих результатів;чіткість та аргументованість висновків; повнота списку літературних джерел; дотримання вимог до оформлення роботи; своєчасність виконання роботи; уміння викласти основні положення при захисті роботи; якість відповідей на запитання при захисті роботи; участь у наукових семінарах та конференціях із доповідями за темою роботи; опублікування одержаних результатів, урахування рецензії.


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. Основні напрями активізації студентської науково – дослідної роботи в університеті

Питання для обговорення

Тема 1. Основні напрями активізації студентської науково-дослідної роботи в університеті
Питання для обговорення

1.Навчально-дослідницька робота студентів.

2.Дослідницька робота студентів у позанавчальний час.

3. Система заохочень науково обдарованої студентської молоді.

4. Особистісний характер наукової творчості.
Ключові слова: навчально-дослідницька робота, наукова творчість, заохочення, НДРС, науковий світогляд, особистісно-діяльнісний підхід.
Контрольні запитання

1.Що називається науковою роботою?

2.Які ознаки наукової роботи?

3.Які наукові завдання Ви виконували, навчаючись у школі?

4. Які наукові завдання Ви виконували, навчаючись в університеті?

5.Які наукові завдання виконували студенти у ХІХ столітті на заняттях?

6.Що Вам відомо про стиль наукових робіт в Україні у 30-х роках ХХ столітті?

7.Як ставляться до студентської наукової роботи в зарубіжних країнах?

8.Які проблеми студентської наукової роботи існують в університетах України?

9.Що називається навчально-дослідницькою роботою? Яка її мета і завдання?

10. Які, на Вашу думку, існують недоліки в навчально-дослідницькій роботі?

11.Які пошукові завдання Ви виконували в період навчальної практики?

12.Які критерії наукових досягнень можна виділити залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр – спеціаліст – магістр)?

13. У чому суть дослідницької роботи студентів у позанавчальний час?

14. Яка система заохочень, на Вашу думку, матиме стимул?

15.Чи є у Вас бажання займатися науковою роботою?

16.Яким чином, на Вашу думку, розвивати наукове бажання?

17.Чи прищеплюють Вам викладачі прагнення до наукового пошуку?


Пошукові і творчі завдання

1. Підготуйте тематику рефератів з курсу «Вступ до спеціальності»

2. Розробіть завдання-інструкції, завдання-реконструкції, завдання-пошуки з елементами наукових досліджень для навчального курсу (курс   на вибір).

3. Підготуйте анотацію наукової статті, монографії, збірника наукових праць.

4. Разом із завданням, яке Вам запропонували виконати з певного навчального курсу, подайте власні запитання і завдання з цієї ж проблеми з елементами наукового пошуку

5. Підготуйте проект системи заохочень для студент.ів, котрі займаються науковою роботою.

6. Закінчіть думку:

1. Наукова робота – це...

2. Проблемна група – це...

6. Науковий семінар – це...

7. Наукова лабораторія – це...

8. Навчально-дослідницька робота – це...

9. Дослідницька робота в позанавчальний час – це...

10. Дослідник – це...

11. Науковий пошук – це...
Тестові запитання

1.Наука –

1.1.це система знань, форма людської свідомості;

1.2.це діяльність, пов'язана з дослідженням нових фактів;

1.3.це динамічна ситема знань, яка розкриває нові явища в суспільстві, природі з метою використання їх у практичній діяльності людей.
2.Організацією і контролем за наукою займаються:

2.1.Міністерство освіти і науки України;

2.2. Національна академія наук України;

2.3.Академія педагогічних наук україни;

2.4.Вищі навчальні заклади України.
3.Формуванню особистості науковця сприяють:

3.1.виконання наукових досліджень на заняттях;

3.2. виконання наукових досліджень у рефератах;

3.3. виконання самостійних досліджень з обраної теми.


4.На продуктивність праці науковця впливають:

4.1.розмови сторонніх;

4.2.невміння сконцентрувати увагу на роботі;

4.3.зарплата;

4.4.мотив;

4.5.позитивні і негативні емоції;

4.6.харчування.

Література

[8, 10, 11, 13, 15, 17, 20]
Тема 2. Види наукових робіт, їх загальна характеристика.

Питання для обговорення

1.Види наукових робіт, їх загальна характеристика.

2.Організація та порядок виконання студентських наукових робіт.

3.Збір матеріалу дослідження.

4. Характеристика основного змісту роботи.
Ключові слова: реферат; курсова, дипломна та магістерська роботи; алгоритм написання робочий план, матеріал дослідження, курсова, дипломна, магістерська,

Контрольні запитання

1.Що називається:

рефератом;

курсовою роботою;

дипломною роботою;

магістерською роботою?

2.Що таке звіт про пошукову роботу?

3.Формуванню яких умінь сприяє виконання рефератів, курсової роботи; дипломної роботи; магістерської роботи?

4.Які завдання доводиться вирішувати при написанні рефератів, курсової роботи; дипломної роботи; магістерської роботи?

Тестові запитання

1.Реферат – це

1.1.короткий виклад у письмовій формі або в публічному виступі змісту наукової праці;

1.2.короткий виклад опрацьованої літератури за темою дослідження;

1.3.доповідь, повідомлення на основі опрацювання певного питання.

2.Курсова робота передбачає

2.1.закріплення, поглиблення й узагальнення знань із певної фахової чи професійно-орієнтованої дисципліни;

2.2.розвиток дослідницьких навичок, спроможності самостійного осмислення філологічної, методичної проблеми.

2.3. систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із базової фахової навчальної дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних наукових і практичних завдань у відповідній галузі знань.

3.Дипломна робота передбачає:

3.1. розвиток дослідницьких навичок, спроможності самостійного осмислення філологічної, методичної проблеми;

3.2. систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із базової фахової навчальної дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних наукових і практичних завдань у відповідній галузі знань;

3.3. розвиток навичок самостійної пошукової роботи і оволодіння методикою дослідження;

3.4.ступінь володіння професійною мовою у предметній галузі знання.

4.Магістерська робота –

4.1. містить сукупність перспективних і актуальних проблем, відображає творчий потенціал виконавця, його вміння інтерпретувати різні концепції і теорії, здатність до творчого осмислення аналізованого матеріалу, ступінь володіння професійною мовою у предметній галузі знання;

4.2. містить короткий виклад опрацьованої літератури за темою дослідження;

4.3. містить систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із базової фахової навчальної дисципліни.

5. Орієнтовна тематика курсових, дипломних, магістерських робіт розробляється:

5.1. викладачами відповідних кафедр;

5.2. студентами;

5.3. вчителями.

6.Науковий керівник:

6.1. пояснює мету і завдання роботи над обраною темою;

6.2. затверджує накреслений студентом план;

6.3.консультує усно чи письмово з питань підбору монографічної і навчально-методичної літератури, довідкових матеріалів, вивчення та систематизації матеріалу з теми дослідження;

6.4. відповідає за якість оформлення роботи.

7.Вимоги до якого виду наукової роботи названі? Доведіть на прикладі.

7.1.чітка характеристика предмета, мети, методів дослідження;

7.2.логічна побудова викладеного матеріалу;

7.3.вивчення і критичний аналіз монографічної і періодичної літератури з теми дослідження;

7.4.опис і аналіз проведених автором мовних чи літературних спостережень;

7.5.розкриття теми дослідження; узагальнення результатів;

7.6. обґрунтування висновків і практичних результатів.

8.Вимоги до якого виду наукової роботи названі? Доведіть на прикладі.

8.1.актуальність теми, відповідність сучасному стану мовознавства, літературознавства та перспективам їх розвитку, практичним завданням;

8.2.опрацювання і критичний аналіз монографічних, довідкових, періодичних видань з окремої проблеми;

8.3. характеристика історії досліджуваної проблеми;

8.4.чітка характеристика предмета, мети, методів дослідження;

8.5.опис та аналіз мовних або літературних фактів;8.6.узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки, практичні рекомендації.

9. Вимоги до якого виду наукової роботи названі? Доведіть на прикладі.

9.1.обов’язкова наявність спостережень і висновків, які мають теоретичне і практичне значення, наукову новизну;

9.2. це засіб перевірки всебічної готовності до самостійного наукового пошуку.
Пошукові і творчі завдання

1.Прокоментуйте загальну схему наукового дослідження.

2. Назвіть види і форми науково-дослідної студентської роботи.

3.Визначте спільне і відмінне у написанні курсових, дипломних, магістерських робіт.

4. Назвіть приклади реферативних і дослідницьких курсових робіт.

реферативні курсові роботи дослідницькі курсові роботи

5. Проаналізуйте особливості формулювання об’єкта, предмета, гіпотези, мети дослідження.

Література

[1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 19]
Тема 3. Методологічні засади дослідження проблем вищої школи.

Питання для обговорення

1.Основні засоби науково-теоретичного дослідження.

2.Сутність поняття «метод», його функції.

3.Загально і конкретно наукова методологія педагогіки.

4.Характеристика методологічних принципів (підходів) педагогіки (системний, особистісний, діяльнісний, полісуб'єктного (діалогічний), культурологічний, національний (етнопедагогічний), антропологічний).

5. Конкретно методологічні принципи педагогічних дослідженьКлючові слова: метод, прийом, методологія, загальнонаукова методологія, конкретна методологія, методологічні принципи (підходи) педагогіки
2. Контрольні запитання

1.Продовжити речення: Метод – це….

2. Складовими методу є…

3. Назвіть основні функції методу.

4. Як Ви розумієте твердження «Кожен метод виявиться неефективним і навіть марним, якщо ним користуватися не як "керівною ниткою" в науковій або іншій формі діяльності, а як готовим шаблоном для перекроювання фактів?

5.Яке поняття ширше «методологія» чи «теорії пізнання» ? Обґрунтуйте своє твердження.


3. Пошукові і творчі завдання

1. Обгрунтувати (письмово) теоретичні основи Ващого дослідження і презентувати на практичному занятті.


Література

[5, 6, 8, 9, 26, 37, 50, 65, 81, 84]
Тема 4. Організація та порядок виконання студентських

наукових робіт (4 год.).Питання для обговорення

1. Основні вимоги до обсягу наукової роботи.

2. Структура наукової роботи.

3. Опрацювання лiтературних джерел.

4. Становлення дослідника у процесі педагогічної практики.

5. Наукова культура дослідника.Ключові слова: наукова робота, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота, форми наукового викладу матеріалів дослідження
Контрольні запитання

1.Чи відрізняється методика вивчення навчальної, навчально-методичної, наукової літератури?

2.Чи має значення, де ставити нумерацію сторінок у науковій роботі? Чому?

3. Які сторінки наукової роботи не нумерують?

4. Що таке бібліографія?

5.Які є типи бібліографічних покажчиків?

6.Яка інформація подається за системним та алфавітним каталогами?

7. Які наукові завдання виконуються в період педагогічної практики?


Тестові завдання

1. У чому суть бібліографічного покажчика:

1.1. інформують читачів про наявну літературу;

1.2. здійснюють опис літературного джерела;

1.3. розподіляють праці за галузями знань.
2.Каталоги – це:

2.1. періодичні видання;

2.2. картки, що включають опис літературного джерела;

2.3. упорядковані сукупності карток, що включають опис літературних джерел;

2.4. групування літератури за алфавітом;

2.5. ваша відповідь.


Пошукові і творчі завдання

1.Охарактеризуйте методику вивчення наукової літератури.

2.Охарактеризуйте змістове наповнення, структуру і функції:

2.1 змісту (плану);

2.2 переліку умовних позначень;

2.3 вступу; розділів основної частини; висновків; списку використаної лiтератури; додатків.

3.З’ясуйте відмінності у структурі та змістовому наповненні структурних елементів курсової, дипломної, магістерської роботи.

Література_[1,_7,_8,_15,_16,_17,_20,_21]'>Література [1, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 21]

Тема 5. Підготовка і захист наукової роботиПитання для обговорення

1. Підготовка до захисту.

2. Захист наукової роботи.

3. Вимоги до оцiнки роботи.

4. Наукові студентські конференції як засіб інтелектуальної підготовки студента-дослідника.


Ключові слова:захист наукової роботи, презентації наукової роботи, рецензія, ДЕК, якісна підготовка до виступу.
Контрольні запитання


  1. Назвіть етапи підготовки до захисту наукової роботи?

  2. Які документи повинні мати студенти для захисту наукової роботи?

  3. Які елементи повинна мати комп’ютерна презентація?

  4. Хто повинен давати рецензії на наукову роботу?

  5. Як підготуватись до студентської наукової конференції?

  6. Що потрібно зробити, щоб доповідь на конференції була цікавою?


Тестові завдання

1. Студентський науковий семінар передбачає:

1.1. поглиблене вивчення питань з тематики НДРС;

1.2. виступ усіх студентів з доповідями з обраної ними науково-дослідної теми;

1.3. захист своїх висновків і пропозицій, отриманих у результаті проведеного дослідження
2.Закінчіть думку:

2.1.Об’єктом наукового дослідження є …

2.2.Експеримент – це...

2.3.Гіпотеза – це наукове...

2.4.Науковий реферат – це ...

2.5.Наукова стаття – це ... Анотація – це ...

2.6.Рецензія – це ...
Пошукові і творчі завдання

1.Проаналізуйте тематику студентської наукової конференції. Запропонуйте власний варіант її організації.

2. Розробіть фрагмент виступу з проблем власного дослідження.

3.Розробіть фрагмент виступу з проблем власного дослідження із залученням технічних засобів навчання.

4.Підготуйте повідомлення про хід наукового дослідження на семінар.

5.Підготуйте виступ з проблем власного дослідження для роботи з обдарованими учнями.

6.Напишіть статтю до наукового збірника чи журналу з описом наукового дослідження.

7.Розробіть комп’ютерну презентацію з проблем власного дослідження.

8.Підготуйтеся до ролі «рецензента» на прес-конференції із зазначеної теми, під час виконання цієї ролі створіть умови для критичного обговорення ділової гри.

9.Проведіть імітаційно-моделюючу гру «Засідання методичного об’єднання вчителів української мови і літератури району» «Оцінювання творчих робіт учнів, учасників Всеукраїнського конкурсу МАН».

10. Подайте характеристику монографій, наукових статей.
Література

[4, 12, 14, 15, 15-20]
Тема 6. Рольова гра «Захист наукової роботи»

Завдання для підготовки

1.Розподілити ролі (члени комісії, магістри, наукові керівники (1), рецензенти(1)) і підготувати відповідні документи для процедури захисту.

2.Кожному підготувати міні виступ зі своєї проблеми і міні презентацію(форма за вибором студента).

3. Одногрупники готують по одному питанню з проблеми кожному студенту, який «захищає» магістерську роботу.


Плани самостійної роботи
ТЕМА1. Принципи розвитку педагогічної науки в Україні та у зарубіжних країнах (10/10 год.)

1.Питання для обговорення

1.1. Поняття про «принцип» як педагогічну категорію.

1.2. Охарактеризувати принципи розвитку науки в Україні та інших (за вибором студента) країнах.

1.3. Розкрити особливості принципів розвитку педагогогічної науки як складової соціально - гуманітарних наук.2. Питання для самоконтролю

2.1. Сутність поняття « принцип».Поняття при принцип розвитку науки.

2.2. Особливості розвитку педагогічної науки.

2.3.Розкрити принципи розвитку соціально – гуманітарних наук.

2.4. Реалізація на практиці принципів розвитку педагогічних наук.

2.5. Інформація про захист дисертацій з проблем педагогічної науки..

2.5.Навести приклади дотримання науковцями принципів розвитку педагогічної науки.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ ст. // Інформаційний збірник МОН України. – 2003.- №8. – С.3-14.

2.. Джус О.

3. Енциклопедія освіти /Акад. пед наук України; головний ред. В.Г.Кремінь. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

4. Історико – педагогічниі дослідження : регіональний вимір // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2006. - № 19 (Ч.ІІ). – 276 с.

5.Марушкевич А.А. Актуальні проблеми науково – педагогічної спадщини Івана Огієнка:Навчальний посібник з педагогіки. – К. : Видавництва «АСМІ», 2005. – 312 с.

6.Нариси історії українського шкільництва. 1905 – 1933: Навч. Посібник / О.В.Сухомлинська та ін.; за ред. О.В.Сухомлинської. – К.:Заповіт, !996.- 304 с.

7. Сухомлинська О.В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру // Сухомлинської О. Історико – педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: А.П.Н.,2003. –С.47-66.

8. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.:Навч. Посібник /За ред

О.В.Сухомлинської. – К. К.: Либідь,2005. – Кн.1. -624 с.; Кн. 2. -552 с.
Каталог: depart -> PedagogicsHistory -> resource -> file -> robocha%20programa
depart -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
depart -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
depart -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
depart -> Предмет і основні категорії педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка