Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Організація обліку»Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#11898
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «Організація обліку»
галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит»

обліково-економічний факультет

Чернівці


2015

РОЗРОБНИКИ: Кузь В.І., к.е.н., доцент б.в.в.з. кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу

Протокол №____ від «___»_____________ 2015 р.


В.о. завідувача кафедри _________________ к.е.н., доцент Ілащук С.А.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Написання курсової роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» передбачено навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Така робота посідає чільне місце в системі підготовки фахівців і виконується на заключних етапах вивчення відповідного курсу організації обліку.

Курсова робота є видом самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота є однією з форм контролю знань студентів, важливим етапом підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності у визначеній сфері, першим кроком до написання магістерської чи дипломної роботи.

Тематика курсової роботи та проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в дипломних роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Назва курсової роботи повинна бути чіткою, конкретною, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті розв’язання наукових проблем, вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назвах слід уникати ускладненої термінології.

Курсова робота відображає глибоке знання основних понять, термінів досліджуваної теми, основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності певного підприємства, вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних, використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації, розробляти пропозиції щодо поліпшення роботи на підприємстві, логічно і чітко викладати матеріал, робити висновки та узагальнення, давати ґрунтовні оцінки різним явищам і процесам, оформляти роботи відповідно до існуючих стандартів.

При написанні курсової роботи студентам необхідно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі тези. У процесі виконання роботи необхідно глибоко вивчити законодавчий, методичний та інструктивний матеріал, літературні джерела з теми, теоретично обґрунтувати основні положення теми, проаналізувати роботу підприємств, організацій із даної теми, сформулювати конкретні висновки і дати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення форм і методів організації обліку.

В процесі написання курсової роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» виділяють такі етапи:


 • вибір теми та об’єкта дослідження;

 • затвердження теми дослідження;

 • складання студентом плану курсової роботи, погодження з викладачем-науковим керівником;

 • формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

 • написання й оформлення курсової роботи;

 • подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

 • доопрацювання курсової роботи відповідно до рекомендацій та зауважень рецензента;

 • захист курсової роботи.

Курсова робота з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» повинна відповідати наступним вимогам:

 • відображати рівень загальної економічної підготовки з обраної теми;

 • містити економіко-правовий аналіз нормативних документів;

 • містити огляд бібліографічних джерел;

 • відображати критичний аналіз практики організації обліку базового підприємства порівняно з вимогами нормативних документів, передовим міжнародним та вітчизняним досвідом;

 • включати елементи наукових досліджень і пошуку самостійного підходу до розв’язання облікових задач;

 • завершуватись висновками, конкретними пропозиціями і розрахунками ефективності їх впровадження тощо.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» полягає в систематизації і поглибленні теоретичних і практичних знань щодо вирішення конкретних питань з організації обліку на підприємстві, організації обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів на підприємстві; надбанні студентами навичок самостійно працювати з навчальною та науковою літературою, комп’ютерною технікою, сучасними інформаційними засобами і технологіями; узагальненні і логічному викладенні матеріалу, складанні таблиць, рисунків тощо.

Виходячи з мети курсової роботи можна визначити наступні завдання:


 • вивчити організаційні, методичні і теоретичні аспекти обраної проблеми;

 • дослідити і дати оцінку різним напрямкам розвитку проблеми (теми) в загальнотеоретичному плані і з урахуванням прив’язки сучасного стану, перспектив і розвитку економіки та вимог, які висуваються до обліку;

 • ув’язати теоретичний матеріал з діючою практикою організації обліку на підприємстві і показати відповідність такої організації сучасним вимогам розвитку економіки;

 • вивчити можливість подальшого удосконалення методики обліку в умовах постійних змін економічного механізму і використання сучасних засобів обчислювальної техніки;

 • розробити конкретні заходи, направлені на удосконалення організації обліку для відповідного підприємства.

Повнота та особливості реалізації цих завдань залежить від напряму дослідження, сфери діяльності підприємств і його специфічних рис. Предметом дослідження курсової роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» виступає існуюча методика організації обліку.

Курсова робота базується на практичних матеріалах підприємств, організацій різних форм власності та видів діяльності, містить таблиці, графіки, схеми і носить практичний характер.

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно із тематики курсових робіт, затверджених кафедрою обліку, аудиту і економічного аналізу. Основні критерії вибору теми – її актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання студента. Тема погоджується з керівником курсової роботи і затверджується кафедрою обліку, аудиту і економічного аналізу. Рекомендована тематика курсових робіт наведена в додатку А.

Відповідно до складеного графіку регулярно проводяться консультації, на яких студент доповідає про стан дослідження, консультується щодо питань, які виникають у процесі роботи. Завершені курсові роботи здаються керівнику, який перевіряє їх якість, викладає свої зауваження, пропозиції. Якщо курсова робота виконана у відповідності до вимог, керівник рекомендує її до захисту і повертає студенту.3. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» наступна:  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновки і пропозиції;

  • список використаних джерел;

  • додатки.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 45 сторінок комп’ютерного набору.

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Матеріал теми курсової роботи розміщується згідно з її структурою.

Титульний аркуш курсової роботи оформляється відповідно до зразка, наведеного у додатку Б, Б1.

Зміст являє собою план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент. При складанні плану курсової роботи студенту слід ознайомитись з проблемами, розв’язання яких передбачає тема дослідження, самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи, методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджується з викладачем-науковим керівником, який надає індивідуальні консультації під час написання курсової роботи. У додатку В до методичних рекомендацій наводиться орієнтовний план тем курсових робіт.

Зміст роботи повинен відповідати програмі навчальної дисципліни та робочій програмі дисципліни «Організація обліку». У додатку В1 до методичних рекомендацій наводиться орієнтовний зміст тем курсових робіт.

У вступі до курсової роботи необхідно зазначити актуальність теми, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, основні джерела інформації та методи дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок.

Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів та за необхідністю, підрозділів. Зміст питань відповідних пунктів курсової роботи має відповідати їх назві. Теоретичні положення слід пов’язувати з практичним станом досліджуваного питання. В кінці кожного пункту стисло (3-4 речення) формуються висновки.

В розділах основної частини подаються:


 • огляд наукової літератури з обраної теми дослідження;

 • вивчення практичних аспектів організації обліку на підприємстві;

 • виклад результатів власних досліджень з висвітленням того нового, що виноситься у розробку проблеми.

Перший розділ, як правило, присвячений питанням огляду наукової літератури з досліджуваного питання, викладається теоретична суть обраної теми курсової роботи (розкривається економічна сутність організації об’єктів обліку, що вивчаються, надається їх характеристика, класифікація, порядок оцінки об’єктів, формування показників, здійснюється економіко-правовий аналіз діючих нормативних документів та огляд спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури з теми дослідження).

В другому розділі описується практичне застосування об’єкта дослідження, здійснюється його аналіз, виявляються розбіжності, недоліки та їх причини (описується порядок організації обліку в цілому по досліджуваному підприємству відповідно до наказу чи положення про облікову політику, визначаються фактори, що впливають на організацію обліку досліджуваного підприємства, етапи організації обліку, характеризуються підходи до організації обліку активів, капіталу та зобов’язань, їх документальне оформлення виходячи з конкретних практичних даних за темою дослідження).

У третьому розділі курсової роботи окреслюються недоліки діючої системи організації обліку на підприємствах України та, зокрема, на досліджуваному підприємстві з досліджуваної теми, вказуються шляхи вирішення виявлених проблем, вносяться пропозиції щодо покращення стану об’єкта дослідження (методики організації обліку), наводиться зарубіжний досвід організації обліку.

У висновках та пропозиціях наводяться узагальнення за темою дослідження в цілому. Формування висновків є стислим викладом одержаних результатів по досліджуваній проблемі. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи.

У висновках узагальнюються рекомендації та пропозиції щодо теоретико-методичних аспектів та способів дослідження проблеми. На підставі проаналізованих матеріалів студентом надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Пропозиції мають бути спрямовані як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність для підприємства на даний час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру. Кількість пропозицій становить 7-10, з них 4-5 – загального характеру, решта стосується базового підприємства.

Рекомендованих обсяг заключної частини складає 3-5 сторінок.

У списку використаних джерел рекомендується включати не менше 35 найменувань. Першоджерела вміщуються у список в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

У додатках до курсової роботи розміщуються інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки включають первинні документи, облікові регістри, форми бухгалтерської (фінансової) та податкової звітності, а також інші документи базового підприємства, інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які в роботі наводяться посилання. Усі додатки повинні бути пронумеровані, підписані.
5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
5.1. Загальні вимоги
Курсова робота набирається на комп’ютері. Написання здійснюється на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм), 14 кеглем, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм. Параметри абзацу – 1,27 см. Шрифт повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності, ніяких виділень жирним шрифтом і курсивом в тексті не повинно бути (крім заголовків структурних частин та підрозділів). Щільність повинна бути однаковою. Для формул і графіків використовують стандартні вмонтовані в текстовий редактор режими.

Щільність тексту повинна бути однаковою. Після того, як робота надрукована, її необхідно уважно прочитати і акуратно виправити всі друкарські помилки. Робота подається до захисту добре вичитаною, без будь-яких помилок і виправлень.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, жирним шрифтом, симетрично до тексту. Оскільки курсова робота поділяється на окремі розділи, то заголовки друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком структурної частини та підрозділом або структурної частини та текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам (додаток Г).

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки (підрозділ не є структурною частиною роботи, тому відстань між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного підрозділу та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам (додаток Д).

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Порядок оформлення маркованого чи нумерованого списків відображено у додатку Е . У курсовій роботі може бути використано тільки один вид списку із запропонованих у додатку.

5.2. Нумерація
Нумерація сторінок, розділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Номера наступних сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Нумерація починається із сторінки «3». Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки і пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини друкованої роботи, нумеруються звичайним способом, не нумеруються лише їх заголовки.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (другий підрозділ першого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.


5.3. Ілюстрації, таблиці, формули
Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються в роботі після тексту, де вони згадані. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрація розміщена на окремій сторінці роботи, її включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Цифровий матеріал роботи подається у формі таблиці, кожна з яких повинна мати змістовний заголовок, який розміщують під словом «Таблиця». Графи у таблиці нумерують тільки тоді, коли у тексті є на них посилання або коли таблицю необхідно перенести (продовжити) на наступну сторінку. В такому випадку на наступній сторінці роботи у правому верхньому куті пишуться слова «Продовження табл. 2.1» (якщо таблиця продовжується). Нумерація таблиць здійснюється так само, як нумерація ілюстрацій курсової роботи, тобто послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках). Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 2.1 (перша таблиця другого розділу).

Слово «Таблиця 2.1» розташовується у правій крайній позиції від заголовка і починають з великої літери. Назву не підкреслюють і в кінці заголовку крапки не ставлять.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово таблиця в тексті пишуть скорочено, наприклад, «… відображено в табл. 2.1». Заголовки таблиць мають відповідати її змісту, бути короткими, чітко визначеними і повністю відповідати розміру таблиць. Їх розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту..

Таблицю розміщують відразу ж після першого згадування про неї в тексті.

Заголовки граф починаються з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Формули нумеруються окремо від ілюстрацій та таблиць у межах розділу. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад (2.4).

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують у середині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків рівності «=» або після знака «+», мінус «-», множення «х», ділення «:».

Нумерувати слід лише формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.2) (друга формула першого розділу). Номер формули – дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. У додатку Є1 до методичних рекомендацій наводиться порядок оформлення формул.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Зразок оформлення таблиць та рисунків подано у додатку Є.


5.4. Посилання, цитування та скорочення
Посилання у тексті на номер рисунку, таблиці, сторінки, розділу пишуть скорочено і без значка «№», наприклад: рис. 3.1, табл. 1.4, с. 24, розд. 2. Якщо вказані слова не супроводжуються порядковим номером, то їх слід писати в тексті повністю, без скорочень, наприклад, «з рисунку видно, що…», «таблиця показує, що…» тощо.

Якщо за текстом курсової роботи наведено цитати, статистичні дані тощо необхідно зробити посилання на першоджерела інформації. Посилатися рекомендується на останні видання публікації. Текст цитати береться у лапки і наводиться у тій граматичній формі, в якій він наведений у першоджерелі, зі збереженням особливостей авторського написання.

Вимоги до цитування наступні:


 • текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

 • цитування повинно бути без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

 • при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) треба бути граматично точними у викладі думок автора і давати посилання на відповідне джерело і його автора.

У посиланні в тексті роботи на використані джерела слід зазначати порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними дужками, наприклад, Курсель-Сенель Ж. Г. свого часу відмітив: «Знання обліку необхідно усім, але більш за все управлінцям» [8, 7] або Курсель-Сенель Ж. Г. вважав, що для бухгалтера «… досить бути акуратним, працелюбним, вміти швидко та легко рахувати, вміти гарно писати» [8, 7]. У дужках цифра 8 означає джерело в списку використаних джерел, а цифра 7 – сторінку в цьому джерелі.

При використанні скороченого запису слів можна використати три основних способи: • залишити тільки першу (початкову) букву слова (рік – р.);

 • відкинути закінчення, суфікс і залишити частину слова (радянський – рад.);

 • пропустити декілька букв у середині слова, замість яких ставиться дефіс (університет – ун-т).

Слід мати на увазі, що скорочення повинно закінчуватися на приголосну, а не на голосну (якщо тільки вона не початкова буква в слові, окрім букви «і»).

У тексті курсової роботи можуть зустрічатися наступні види скорочень: • літерні абревіатури;

 • складноскорочені слова;

 • умовні графічні скорочення за початковими літерами слів;

 • умовні графічні скорочення за частинами слів і початковими літерами.


5.5. Список використаних джерел
Список використаних джерел розміщується після основного змісту роботи (їх повинно бути не менше 35). Літературні джерела вказуються в такому порядку:

 • Конституція України;

 • Закони України;

 • Постанови Верховної Ради України;

 • Укази Президента України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Нормативні документи міністерств і відомств;

 • Монографії, підручники, журнальні та газетні статті в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел українською та російською мовами;

 • Друковані джерела іноземною мовою в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел;

 • Інформація з Інтернету;

 • Статистичні збірники, інформаційні бюлетені.

Приклади бібліографічних записів:

Книги

Однотомний документ

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14). – Переклад за вид. Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J. P. Migne, 185766). Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8744-87-Х.

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). – Бібліогр.: с. 97106 (93 назви) та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3964-5.

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с : іл., портр. – (Ювеліри України ; т. 1). – ISBN 966-965-810-1.

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. : портр. – (Першотвір = Individual). – ISBN 966-663-178-4.

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. : іл., портр. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). – Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. – ISBN 966-518-338-9.

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). – ISBN 966-8062-37-Х.

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. : іл., табл., портр. Бібліогр.: с. 358362. – ISBN 978-966-2004-01-4.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. : ил. Предм. указ.: с. 263265. Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-415-020-7.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. : табл. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 966-7803-97-Х.

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. : іл., табл. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). – Бібліогр.: с. 472473. – ISBN 966-8081-58-7.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 504510. –ISBN 966-83243-34-Х.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13). – Бібліогр.: с. 8485 та в підрядк. прим. – ІSBN 966-8435-10-9.

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. : іл., табл., портр. (Грані світу). – ISBN 978-966-2923-73-5.

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-349-045-Х.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. : іл. Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-966-2923-76-6.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. : іл., табл. Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-568-897-6.

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– . – (Джерела з історії науки в Україні). Бібліогр. В підрядк. прим. ISBN 978-966-02-4254-8. Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] c. : іл., табл. Бібліогр.: с. 346370 (2046 назв). Імен. покажч.: с. 529554. Геогр. покажч.: с. 555565. – ISBN 978-966-02-4256-5.

або

Історія Національної академії наук України, 1941–1945. Ч. 2. Додатки / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – 573, [1] c. : іл., табл. (Джерела з історії науки в Україні). – Бібліогр.: с. 346 370 (2046 назв). Імен. покажч.: с. 529554. Геогр. покажч.: с. 555565. – ISBN 978-966-02-4256-5. 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005– . – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-45-1.

Т. 1. – 2005. – 277 с. – ІSBN 966-7961-46-Х.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – 369, [1] с.: портр. – (Сочинения : в 8 кн. / Алиса Дарова ; кн. 4). – ISBN 966-318-562-7.

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002– . – ISBN 966-95754-6-Х.

Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4.

 1. Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О. М. (голова) [та ін.]. — К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006– . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.). Кн. 3. – 2007. – 655 с.: іл., портр. Текст: укр., рос. Бібліогр. в тексті. – ІSBN 978-966-8837-06-01.

 2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с. : іл.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. : іл., табл. – ISBN 966-8059-08-5.

 3. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 69 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). – Текст парал.: укр., рос., англ. Бібліогр. в кінці доп.

 4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. : іл., табл. Текст: укр., рос. Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7056-81-3.

 5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 2728 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. – Текст: укр., рос. Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7257-60-6.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4). – Библиогр.: с. 1819 (23 назв.).

 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. –7, [1] с. : іл., табл. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). – Бібліогр.: с. 8.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. Алф. покажч. ст.: с. 166175. – ISBN 978-966-2011-05-0.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. : табл. – ISBN 966-301-090-8.

 3. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. – ISBN 966-8387-23-6.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. : іл., табл., портр., карти. – ISBN 966-585-199-3.

 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 217218. – ISBN 966-7985-93-8.

 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с. : іл. Алф. покажч.: с. 9496. – ISBN 966-672-178-3.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-412-7.

 2. Медична статистика : зб. нормат. док. / М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистик ; упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. : табл. – (Нормативні директивні правові документи). – ISBN 966-8318-99-4.

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. : іл., табл. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). – Бібліогр.: с. 73.

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. : табл. – (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України). – Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. : табл. – (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт, 2006 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х.

Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3.

Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 966-7961-76-1. 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. : іл., табл. – ISBN 966-96146-0-0.

 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. : іл.

 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с., [4] л. ил. : табл. Библиогр.: с. 226227 (28 назв.). Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181192. – ISBN 966-508-397-Х.

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 олімп. і проф. спорт, 24.00.02 фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. : табл. Текст: укр., рос., англ.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Новосад Іван Ярославович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл. Бібліогр.: с. 1718.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України «Харків. політехн. ін-т». – К., 2007. – 20 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 1718.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. –№ 6. – С. 15–18, 35–38. – Бібліогр.: с. 38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. –2006. – № 6. – С. 14–17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование HE-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. – Библиогр.: с. 5961.

 4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. – Бібліогр.: с. 29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. – Бібліогр.: с. 20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша / Микола Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

або

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 1. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 35 окт. 2007 г. : тезисы докл. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т». – Х., 2007. – С. 33.

 2. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХпочаток ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв . – Електрон. дані. – Одеса : Одес. медуніверситет, 2001. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з екрану. – На контейнері назва сер. парал. укр., англ. – ISBN 966-573-216-1.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Електрон. дані. – К. : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукраїнський перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbugov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – Назва з екрану.

Елементи, виділені напівжирним курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний опис залежно від теми роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими і їх використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Загальне позначення матеріалу (в даному випадку [Електронний ресурс]) наводиться у списках літератури за наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.


5.6. Додатки
Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Як правило, кожен додаток починається з нової сторінки. Він має заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово: «Додаток _» і номер, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно за допомогою алфавіту. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. У випадку наявності декількох однакових форм документів чи регістрів, їх доцільно нумерувати як Додаток А1, Додаток А2 і т.д.
6. Захист курсової роботи
Завершена, підписана студентом курсова робота здається на кафедру обліку, аудиту і економічного аналізу у визначені строки, реєструється і передається керівникові на рецензію. На підставі рецензії керівника вирішується питання про допуск курсової роботи до захисту.

Не допускаються до захисту: • роботи, що не відповідають плану;

 • роботи, які не відповідають вимогам щодо оформлення;

 • роботи, в яких виявлені текст і матеріали повністю або частково запозичені з джерел інших авторів.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам, повертається студенту на доробку.

При захисті курсової роботи студент повідомляє про мету, зміст і основні результати роботи, приділяючи особливу увагу організаційним аспектам обліку об’єктів обраної теми дослідження, висвітленню конкретних проблем організації обліку, а також обґрунтуванню пропозицій по її удосконаленню. Процедура захисту включає відповіді на питання членів комісії.

Позитивна оцінка курсової роботи свідчить про відповідність студента критеріям професійної підготовки.

У разі негативної оцінки результатів захисту студенту надається нова тема курсової роботи.

Досвід і підсумки захисту, запропоновані рекомендації й пропозиції узагальнюються і використовуються кафедрою для подальшого підвищення якості курсових робіт, удосконалення їх тематики, організації виконання і керівництва.

Найбільш якісні, змістовні курсові роботи рекомендуються на конкурс курсових робіт, учасники і переможці якого заохочуються морально і матеріально.
Додаток А
Рекомендована тематика курсових робіт

з дисципліни «Організація обліку»


 1. Організація облікового процесу на підприємстві.

 2. Теоретичні основи організації обліку на підприємствах.

 3. Етапи організації обліку на підприємстві.

 4. Облікова політика як засіб управління бухгалтерським обліком на підприємстві.

 5. Облікова політика підприємства як базовий елемент організації обліку на підприємстві.

 6. Документація та організація документообігу на підприємстві.

 7. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві та відображення її результатів в обліку.

 8. Організація бухгалтерського обліку на промислових підприємствах.

 9. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.

 10. Організація бухгалтерського обліку на автотранспортних підприємствах.

 11. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування.

 12. Організація бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

 13. Організація бухгалтерського обліку в будівельних організаціях.

 14. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу.

 15. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації.

 16. Організація бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах.

 17. Організація бухгалтерського обліку в товариствах з додатковою відповідальністю.

 18. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах державної форми власності.

 19. Організація бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

 20. Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності.

 21. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу підприємства.

 22. Організація бухгалтерського обліку забезпечень наступних витрат та платежів.

 23. Організація бухгалтерського обліку довгострокових зобов’язань.

 24. Організація бухгалтерського обліку довгострокових та короткострокових кредитів банку.

 25. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 26. Організація бухгалтерського обліку розрахунків за податками і платежами.

 27. Організація бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам.

 28. Організація бухгалтерського обліку розрахунків зі соціального страхування.

 29. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з учасниками.

 30. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з іншими кредиторами.

 31. Організація бухгалтерського обліку витрат і доходів майбутніх періодів.

 32. Організація бухгалтерського обліку нематеріальних активів підприємства.

 33. Організація бухгалтерського обліку основних засобів підприємства.

 34. Організація бухгалтерського обліку інших необоротних матеріальних активів.

 35. Організація бухгалтерського обліку капітальних інвестицій.

 36. Організація бухгалтерського обліку довгострокових та поточних біологічних активів.

 37. Організація бухгалтерського обліку амортизаційних відрахувань підприємства.

 38. Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів.

 39. Організація бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 40. Організація бухгалтерського обліку процесу виробництва.

 41. Організація бухгалтерського обліку процесу постачання товарно-матеріальних цінностей.

 42. Організація бухгалтерського обліку процесу реалізації на підприємстві.

 43. Організація бухгалтерського обліку готової продукції.

 44. Організація бухгалтерського обліку товарів та торгівельної націнки.

 45. Організація бухгалтерського обліку готівкових розрахунків підприємства.

 46. Організація бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків підприємства.

 47. Організація бухгалтерського обліку інших коштів підприємства.

 48. Організація бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.

 49. Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємства.

 50. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з іншими дебіторами.

 51. Організація бухгалтерського обліку доходів від операційної діяльності.

 52. Організація бухгалтерського обліку доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.

 53. Організація бухгалтерського обліку витрат від операційної діяльності.

 54. Організація бухгалтерського обліку витрат від фінансової та інвестиційної діяльності.

 55. Організація бухгалтерського обліку доходів і витрат від надзвичайних подій.

 56. Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності підприємства.

 57. Організація бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку підприємства.

 58. Формування фінансової звітності на підприємстві та порядок її подання.

 59. Організація інформаційного забезпечення обліку.

 60. Організація ергономічного забезпечення обліку.

 61. Організація технічного забезпечення обліку.

 62. Бухгалтерська служба як окремий структурний підрозділ підприємства.

 63. Кваліфікаційні, етичні вимоги та нормування праці облікового персоналу.

 64. Плани розвитку бухгалтерського обліку на підприємстві.

 65. Удосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 66. Організація обліку на підприємстві за міжнародними стандартами.

 67. Формування і функціонування облікових підрозділів на підприємстві.

 68. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві.

 69. Інструменти забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку.

 70. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління.

 71. Система захисту облікової інформації на підприємстві.


Додаток Б
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу

(14 кегель, великі букви, по центру, одинарний інтервал)Курсова робота (по центру, 28 кегель, жирний)

з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»

на тему: (по центру, 12 кегель)

«Організація обліку дебіторської заборгованості підприємства»

(по центру, 28 кегель, жирний, перша велика)

(на матеріалах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Розма»)

(14 кегель)


Студентки V курсу ОАм-51

Спеціальності «Облік і аудит»

Громко Х.О.

Керівник: к.е.н. Кузь В.І.

Національна шкала ____________

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії: _______________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
(12 кегель, по правому краю, одинарний інтервал)

м. Чернівці – 2015 рік

(14 кегель)

Додаток Б1
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу


Курсова робота

з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»

на тему:

«Організація обліку дебіторської заборгованості підприємства»

(на матеріалах фінансово-господарської діяльності ТОВ «Розма»)


Студентки V курсу ОАм-51

Спеціальності «Облік і аудит»

Громко Х.О.

Керівник: к.е.н. Кузь В.І.

Національна шкала ____________

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії: _______________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Чернівці – 2015 рік


Додаток В
Рекомендований план курсової роботи

Тема: Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємстваПлан

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. Організаційні АСПЕКТИ обліку дебіторської заборгованості підприємства

1.1. Сутність, принципи та завдання організації обліку дебіторської заборгованості підприємства

1.2. Організація документального забезпечення обліку дебіторської заборгованості

1.3. Організація синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

РОЗДІЛ 2. Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості в ТОВ «РОЗМА»

2.1. Загальні засади організації бухгалтерського обліку в ТОВ «РОЗМА»

2.2. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості товариства

2.3. Порядок формування та обліку резерву сумнівних боргів

РОЗДІЛ 3. шляхи вдосконалення організації обліку дебіторської заборгованості підприємства

3.1. Проблеми організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємства

3.2. Шляхи вдосконалення організаційних аспектів обліку дебіторської заборгованості

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Додаток В1

Приклад оформлення змісту роботи

ЗМІСТ

(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт)


↕ 3 інтервали


ВСТУП..................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ..........................

6


1.1. Сутність, принципи та завдання облікової політики як засобу управління бухгалтерським обліком на підприємстві...................................................................................

6


1.2. Порядок формування та затвердження облікової політики підприємства…..............................................................................

10


1.3. Документальне оформлення облікової політики підприємства……………………………………………………..

13


РОЗДІЛ 2. дослідження порядку ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТОВ «РОЗМА»....................................................

17


2.1. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку в ТОВ «РОЗМА»

17


2.2. Дослідження порядку формування облікової політики ТОВ «РОЗМА»........................................................................................

22


2.3. Вплив облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства..................................................................................

27

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАСОБУ УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ...........................................................................

30


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................

37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................

40

ДОДАТКИ..............................................................................................................

45


Додаток Г
Приклади оформлення заголовків структурних частин
ВСТУП
(14 кегель, по центру, великі букви жирний шрифт)

↕ 3 інтервали


В системі бухгалтерського обліку
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт)

↕ 3 інтервали


Отже, організація обліку
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт)

↕ 3 інтервали
 1. .Додаток Д

Приклади оформлення заголовків структурних частин та підрозділів

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
(14 кегель, по центру, великі букви, жирний шрифт)

↕ 3 інтервали


1.1. Сутність, принципи та завдання облікової політики як засобу управління бухгалтерським обліком на підприємстві
(14 кегель, з абзацу, перша велика, жирний шрифт)

↕ 2 інтервали


Поняття облікової політики розкривається через можливість вибору суб’єктом організації обліку різних методологічних та методичних підходів до побудови системи бухгалтерського обліку на підприємстві.
↕ 2 інтервали

1.2. Порядок формування та затвердження облікової політики підприємства
(14 кегель, з абзацу, перша велика, жирний шрифт)

↕ 2 інтервали


Формування облікової політики підприємства базується на організаційному та методичному аспектах.
Додаток Е

Приклад оформлення маркованого або нумерованого списку

При формуванні облікової політики висвітлення потребують питання щодо: 1. визначення переліку первинних документів, зведених облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку тощо;

 2. перелік посадових осіб, які підписують звітність підприємства і несуть відповідальність за неї;

 3. графік документообігу.
АБО

При формуванні облікової політики висвітлення потребують питання щодо:

 • визначення переліку первинних документів, зведених облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку тощо;

 • перелік посадових осіб, які підписують звітність підприємства і несуть відповідальність за неї;

 • графік документообігу.
АБО

При формуванні облікової політики висвітлення потребують питання щодо:

 1. Визначення переліку первинних документів, зведених облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку тощо.

 2. Перелік посадових осіб, які підписують звітність підприємства і несуть відповідальність за неї.

 3. Графік документообігу.


Додаток Є

Приклад оформлення таблиць та рисунків

Таблиця 1.3

Структура методичного аспекту облікової політики підприємства

Об’єкти облікової політики

Елементи облікової політики

1

2

Нематеріальні активи

 • вибір методу нарахування амортизації нематеріальних активів;

 • встановлення ліквідаційної вартості об’єктів нематеріальних активів;

 • визначення строку корисного використання (експлуатації) нематеріальних активів

Основні засоби

 • встановлення одиниці обліку основних засобів (об’єкт, група об’єктів);

 • визначення вартісного критерію поділу необоротних матеріальних активів на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи;

 • вибір методу нарахування амортизації основних засобів;

 • встановлення ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів
Каталог: images -> fotokaf -> oblik -> doc
images -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
images -> Зінчук Наталія Анатоліївна
images -> загальна педагогіка та історія педагогіки
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
doc -> Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит» підготовки бакалавра
doc -> Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка