Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «управління конкурентоспроможністю»Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#16891
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄНИЦТВА «СТРАТЕГІЯ»

Кафедра менеджменту і соціальної роботи


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи

з дисципліни

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ»

для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»®

м. Жовті Води – 2015 рік

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТНА РАДА

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄНИЦТВА «СТРАТЕГІЯ»


КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Рекомендовано Методичною радою

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з дисципліни

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ»

для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»®

Укладачі:Приймак Наталія

Сергіївна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи

Рудченко Сніжана Михайлівна

старший викладач кафедри менеджменту і соціальної роботи

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту і соціальної роботи

(протокол №___ від __________)

Методичні вказівки призначені для студентів 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». Наведені вимоги щодо структури курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю», правил її виконання, оформлення та захисту.

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», 2015ЗМІСТ

стор.1. Загальні положення

4

2. Основні етапи виконання курсової роботи

5

3. Структура курсової роботи

9

4. Правила оформлення курсової роботи

19

5. Порядок оцінювання курсової роботи

21

6. Тематика курсових робіт

22

7. Рекомендована література для підготовки курсових робіт

24

8. Додатки

26


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Важливою складовою навчального процесу підготовки майбутніх спеціалістів профілю менеджменту є виконання курсових робіт з дисциплін фахового спрямування. Курсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного, творчого та розрахункового характеру, яка має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, періодичними виданнями, іншими джерелами економічної та управлінської інформації.

Курсова робота з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є невіддільною частиною, заключним етапом вивчення цього курсу і згідно з навчальним планом виконується студентами – спеціалістами за встановленим кафедрою графіком.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» передбачено навчальним планом підготовки спеціалістів у І семестрі.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» є формування, закріплення та поглиблення у студентів теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є: засвоєння теорії та практики управління конкурентоспроможністю підприємств певної галузі, що забезпечує їх стабільне функціонування й розвиток; практичне оволодіння теоретичними і прикладними аспектами діагностики конкурентного середовища, обґрунтування конкурентної стратегії в певному бізнесі; формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень щодо управління конкурентоспроможністю; розвиток у студентів дослідницьких і організаторських здібностей опанування та застосування методичних підходів щодо здобуття фірмою конкурентних переваг на певному ринку.

Розробка питань, які передбачені змістом даної курсової роботи, та захист отриманих результатів дає змогу визначити ступінь готовності спеціаліста до практичної діяльності, його вміння ініціативно вирішувати комплексні завдання.

Базою для виконання курсової роботи і опрацювання питань діагностування конкурентоспроможності та визначення можливостей її підвищення є інформаційні масиви даних про результати діяльності регіональних підприємств, які накопичені у статистичних даних та в результаті польових досліджень студентіві які дають можливість в ретроспективі виявити та оцінити тенденції діяльності підприємств і дослідити окремі економічні проблеми в їх розвитку. Перелік обов’язкової інформації та її зміст студент має узгодити зі своїм науковим керівником.

Основна ідея курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» полягає у обґрунтуванні перспективних напрямків прийняття системою менеджменту підприємства певної галузі господарювання господарських рішень щодо розвитку та покращення конкурентних позицій на цільовому ринку.

Успішне виконання студентами курсової роботи залежить від чіткості розуміння ними основних вимог до теоретичного та практичного рівнів опрацювання, змісту, структури, обсягу та оформлення матеріалу за обраною темою дослідження.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Виконання студентом курсової роботи передбачає послідовну реалізацію таких етапів:

• вибір теми дослідження;

• огляд літератури за темою роботи: законодавчої, нормативно-правової, спеціальної (в тому числі тієї, що міститься в періодичних виданнях), підбір фактологічного та фактичного матеріалу;

• складання плану;

• складання та затвердження у наукового керівника завдання до курсової роботи;

• аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу;

• написання та оформлення курсової роботи;

• подання роботи на рецензування;

• захист курсової роботи.

Обов’язковим є додержання студентами орієнтовного графіка виконання курсової роботи, який зазначається у завданні до курсової роботи (додаток Б), оскільки це забезпечує можливість своєчасного виявлення та усунення недоліків і помилок щодо її змісту та оформлення.

Невиконання графіку є однією з підстав недопуску студента до захисту курсової роботи та зниження балів.

Вибір теми та об’єкта дослідження. Першим етапом виконання курсової роботи є вибір її теми. Тематика курсових робіт готується на початку навчального семестру, затверджується кафедрою і подається на ознайомлення і вибір студентам.

У цілому спрямованість тем курсових робіт має бути такою, щоб кожна тема давала б змогу майбутньому фахівцю у комплексі вирішувати чи висвітлювати питання організації та управління підприємством в умовах загострення конкуренції, що є актуальними для сучасного етапу розвитку національної економіки. Крім того тематика курсових робіт, яка рекомендується студентам, повинна бути в основному забезпечена доступними джерелами інформації, в першу чергу аналітичною інформацією. Тематика курсових робіт щороку переглядається і доповнюється членами випускової кафедри.

Вибір теми курсової роботи кожним студентом здійснюється самостійно із переліку затверджених кафедрою тем. При цьому кафедра рекомендує тим студентам, які вчаться за направленнями підприємств, максимально враховувати місце майбутньої роботи та актуальність для базового підприємства конкретного питання. Студент має право запропонувати для розроблення тему, яка відсутня у переліку рекомендованої тематики, але при обов’язковому дотриманні наступних умов: назва теми та її спрямованість мають відповідати професійній орієнтації фахівця, а структура роботи – рекомендованій даними методичними вказівками.

Слід пам’ятати, що на потоці не можуть виконуватися дві курсові роботи на одну і ту ж тему. При наявності достатньої аргументації доцільності роботи студента над темою, що вже закріплена за іншим студентом, – продовження попередніх досліджень, написання роботи на конкурс студентських робіт, робота над дослідженнями студентського наукового гуртка тощо – викладач-керівник має право вносити корективи в розподіл тем курсових робіт.

Студенти повинні вибирати і закріплювати за собою теми в установлений термін (як правило, не пізніше, ніж 2 тижні від дати видачі тематики курсових робіт).

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, окреслити коло завдань, які мають бути вирішені для її досягнення, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали з обраної тематики, фактологічний і статистичний інформаційний матеріал.Огляд літератури за темою роботи. В процесі складання плану та написання курсової роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає бібліографію.

Перегляду мають підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. До них належать матеріали, які опубліковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, з урахуванням періодичних, а також статистичні збірники, Закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, накази Президента України, а також інші нормативно-правові документи, фактичні статистичні показники та дані бухгалтерського обліку й фінансової звітності, планові та прогнозні показники.

Для самостійного пошуку літературних джерел студент використовує бібліографічні каталоги (алфавітний і систематичний), бібліографічні довідники, реферативні журнали, а також автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних, на підставі чого формує список літератури за темою дослідження.

При вивченні літератури не слід прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно необхідно осмислювати знайдену інформацію. Цей процес повинен відбуватися протягом всієї роботи над темою, тоді власні думки, що виникають в процесі опрацювання зібраного матеріалу, стають основою курсової роботи та висновків. При викладенні матеріалу з обраної теми використовується не вся інформація, а тільки та її частина, яка безпосередньо стосується теми курсової роботи і є найбільш цінною та корисною для розв’язання поставлених завдань дослідження.Складання плану курсової роботи. Попереднє ознайомлення з досліджуваною проблемою на підставі літературних джерел є основою для складання плану курсової роботи. План курсової роботи наводиться в її окремому розділі, який має назву «ЗМІСТ». Складання плану є одним із найважливіших етапів підготовки курсової роботи, оскільки на його основі формується загальне уявлення про якість виконання роботи, реалізовані напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Зі складеного плану видно, наскільки студент розібрався в обраній темі, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи – рівень досягнення поставленої мети.

План складається з переліку вузлових питань, що пов’язані внутрішньою логікою дослідження за темою. Формулювання назв розділів і підрозділів повинно відповідати таким вимогам: конкретність, стислість, відсутність двозначності. При складанні плану базові питання необхідно розмістити в такій послідовності, яка є найбільш логічною і прийнятною для даного дослідження схемою викладення матеріалу.

Типова структурна схема (не плутати з планом!!!) курсової роботи має наступний вигляд:

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО РИНКУ ТА КОНКУРЕНЦІЇ НА НЬОМУ

  1. Характеристика базового ринку та підприємств-конкурентів на ньому

  2. Характеристика сил конкуренції, які діють на базовому ринку

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА БАЗОВОМУ РИНКУ

2.1. Оцінка рівня інтенсивності конкуренції на базовому ринку залежно від розподілу ринкових часток між конкурентами

2.2. Оцінка рівня інтенсивності конкуренції залежно від темпів росту базового ринку

2.3. Оцінка рівня інтенсивності конкуренції залежно від рентабельності базового ринку

2.4. Оцінка ступеня схильності базового ринку процесам конкуренції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗОВОМУ РИНКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

План курсової роботи студент складає самостійно і погоджує його з керівником. У подальшому він може уточнюватися, залишаючи основне завдання роботи незмінним.Аналіз та обробка теоретичного та фактичного матеріалу. Написання та оформлення курсової роботи. Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи.

Вимоги щодо структури та оформлення курсових робот з дисциплін, що викладаються кафедрою менеджменту і соціальної роботи, наведені в даних методичних рекомендаціях.

У процесі написання окремих розділів студент подає їх керівнику на перевірку, виправляє та вносить доповнення у разі необхідності, звітує перед ним про виконану роботу.

Обговорення проблемних питань з викладачем-керівником курсової роботи здійснюється на індивідуально-консультативних заняттях з підготовки та захисту курсової роботи (якщо їх проведення передбачено робочим навчальним планом з дисципліни) або на консультаціях викладача відповідно до затвердженого розкладу.

Обов’язками керівників є:

• консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

• контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки курсової роботи;

• рецензування курсової роботи з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до критеріїв оцінювання.Подання роботи на рецензування. Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці списку використаної літератури із зазначенням дати завершення роботи та надається у встановлений строк на кафедру менеджменту і соціальної роботи для реєстрації з подальшим передаванням її керівнику, який здійснює рецензування та оцінювання якості виконання роботи, робить висновок щодо допуску її до захисту. Форма рецензії курсової роботи, критерії та порядок її оцінювання регламентуються даними методичними рекомендаціями (додаток В).

Захист курсової роботи. День і час захисту курсової роботи визначає викладач-керівник згідно з графіком навчального процесу. Захист курсової роботи відбувається тільки у комісії, склад якої затверджується кафедрою.

Готуючись до захисту роботи, студент складає тези виступу, оформлює ілюстрований матеріал, обмірковує відповіді на зауваження, які надані керівником.

Тривалість захисту курсової роботи не повинна перевищувати 10 хвилин. Для розкриття змісту курсової роботи студенту надається не більше 5 хвилин.

У своєму виступі студент повинен відобразити таке: мету дослідження, об’єкт та предмет, результати проведеного аналізу за обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або напрями удосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням можливості їх реалізації в реальних умовах, при цьому можна робити посилання на ілюстративний матеріал, що винесений на захист. Виступ не повинен містити загальних відомостей, теоретичних положень, що містяться у літературних або нормативних документах, оскільки вони не є предметом захисту. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на власних розробках, висновках і рекомендаціях, відповідях на зауваження рецензента.

Після виступу студент відповідає на питання, поставлені йому рецензентом, а також присутніми на захисті.

Захист курсової роботи оцінюється за критеріями, передбаченими даними методичними рекомендаціями.


3. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна містити:

• титульний аркуш (додаток А);

• завдання на курсову роботу;

• зміст;


• вступ;

• основну частину;

• висновки;

• список використаних джерел;

• додатки.

Обсяг курсової роботи при виконанні із застосуванням технічних засобів не повинен перевищувати 45 сторінок (без додатків).

Зміст роботи подається на початку курсової роботи. Він повинен бути оформлений як розгорнутий план. Зміст містить назву та нумерацію усіх розділів і підрозділів.

Гармонійне поєднання структурних частин курсової роботи суттєво впливає на її результативність. Ось чому основні розділи курсової роботи мають бути органічно пов’язані між собою: теоретичні положення повинні служити відправним моментом для виконання конкретних розрахунків та здійснення аналізу, а запропоновані заходи повинні бути всебічно обґрунтовані.

У вступі до курсової роботи має бути обґрунтована актуальність обраної теми, її практичне значення, стисло викладена оцінка сучасного стану проблеми.

Чітко формулюються мета і завдання роботи, зазначаються об’єкт, предмет, методи та інформаційна база дослідження.Обсяг вступу – до 2-х сторінок.

Структура всупу та послідовність викладення в ньому інформації має бути тако:. 1. Актуальність теми.

 2. Ступінь вивчення даної теми.

 3. Мета і завдання дослідження.

 4. Об’єкт і предмет дослідження.

 5. Методи дослідження.

 6. Джерела отримання інформації для написання курсової роботи.

 7. Структура курсової роботи.

В кінці вступу студент зазначає її структуру за таким шаблоном: курсова робота виконана на ____ сторінках, містить ___ розділи, втуп на ___ сторінках, список використаних джерел із ___ найменувань, ___ додатків.

Основна частина передбачає безпосередній виклад змісту теми курсової роботи, глибоке і всебічне висвітлення її основних положень.

У першому розділі курсової роботи надається загальна характеристика базового ринку. Тут студент повинен охарактеризувати ринок, конкуренція на якому досліджується. Опис ринку повинен розпочатися із зазначення його територіальних меж (ринок міста, області чи країни буде досліджено). Потім надається академічний опис ринку, історії його виникнення, становлення та розвитку до сьогодення. На наступному етапі зазначаються продукти, представлені на ринку та надається їх детальна характеристика. Слід окремо підкреслити регіональні особливості базового ринку та фактори, які на них впливають. На наступному етапі надається характеристика фірм-конкурентів, які діють на ринку (із зазначенням повної назви, форми власності та юридичної адреси) та масштабів їх діяльності.

Також у даному розділі студент характеризує конкурентні сили, які діють на ринку та тип конкуренції (використовується концепція п’яти сил конкуренції за М.Портером).

Дослідження М. Портера доводять, що на ринкові відносини впливають такі конкурентні сили: • суперництво між продавцями однієї галузі, яке зводиться до маневрування підприємств – виробників різними версіями одного й того самого виду товару чи послуги;

 • суперництво конкурентноздатних за ціною товарів, які виробляють фірми інших галузей і можуть замінити товар підприємства – конкуренція підприємств, які можуть запропонувати товар виготовлений з інших матеріалів, або з поліпшеними якостями;

 • загроза появи в галузі нових конкурентів – характеризується наявність вхідних бар’єрів;

 • економічні можливості та торгові здібності постачальників;

 • економічні можливості та торгові здібності покупців

Процедура проведення аналізу сил конкуренції може складатися із наступних стадій:

1. Оцінка масштабу конкуренції: локальна, регіональна, національна, глобальна;

2. Оцінка стратегічних намірів кожного конкурента щодо лідерства: бути лідером, бути одним із лідерів, піднятися в рейтингу галузі, зберегти позицію, вижити;

3. Цілі відносно частки ринку;

4. Конкурентне положення;

5. Характер дій кожного конккурента: наступальний, захисний., агресивний і т.д.;

6. Конкурентна стратегія: лідерство у витратах, фокусування на певній ринковій ніші, диференціація продукції

Обсяг першого розділу не має перевищувати 12 сторінок.

В другому розділі залежно від теми визначаються аналіз особливостей управління конкурентоспроможністю на певному ринку.

Методика виконання другого розділу курсової роботи викладена нижче.


2.1. Інтенсивність конкуренції залежно від розподілу ринкових часток між конкурентами


Найбільша активність конкуренції спостерігається при приблизній рівності ринкових часток конкуруючих фірм. У цьому випадку їх стратегії конкуренції майже ідентичні, що є ознакою нестійкого конфліктного стану ринку. При відсутності явних лідерів і аутсайдерів, коли ринок представлений конкурентами, які володіють рівними частками ринку - інтенсивність конкуренції максимальна.

Крім того, при аналізі інтенсивності конкуренції часто використовують індекс Херфіндала-Хіршмана (Herfindal-Hirshman index), який визначається як сума квадратів часток усіх фірм, що діють на ринку:(3.1.)

Індекс набуває значень від 0 (в ідеальному випадку досконалої конкуренції, коли на ринку нескінченно багато продавців, кожний з яких контролює незначну частку ринку) до 1 (коли на ринку діє тільки одна фірма, що здійснює 100% випуску). Якщо вважати ринкові частки у відсотках, індекс буде набувати значень від 0 до 10 000. Чим більше значення індексу, тем вище концентрація продавців на ринку.

Якщо частки всіх фірм однакові, то HHI=1/n.

Індекс Херфіндала-Хіршмана завдяки чутливості до зміни ринкової частки фірми здобуває здатність побічно свідчити про величину економічного прибутку, отриманої в результаті здійснення монопольної влади.

Альтернативним варіантом оцінки інтенсивності конкуренції є розрахунок коефіцієнта варіації, який дорівнює відношенню середньоквадратичного відхилення часток до їх середньоарифметичного значення. Чим вище коефіцієнт варіації тим нижче інтенсивність конкуренції й навпаки.

, (3.2)

Dі - частка і - го підприємства в загальному обсязі реалізації продукції заданого асортименту;

n - кількість підприємств на заданому ринку.

2.2. Інтенсивність конкуренції залежно від темпів росту ринку


Прискорені темпи росту ринку навіть при відносній рівності часток конкурентів значно пом'якшують протиріччя між підприємствами. Це відбувається тому, що збільшення прибутку підприємства відбувається не за рахунок зменшення ринкових часток конкурентів, а за рахунок збільшення кількості споживачів або обсягів покупок вже існуючих споживачів. У цій ситуації інтенсивність конкуренції падає.

Але ринок не може постійно перебувати в стані прискореного росту, дуже часто ринки переживають стан застою, у цьому випадку збільшення частки ринку підприємства може відбуватися тільки за рахунок зменшення частки ринку конкурентів, що в значній мірі підвищує конкурентну активність підприємств і інтенсивність конкуренції в галузі.

Головна складність такого розрахунку полягає в неоднозначності визначення граничних показників темпів зростання, за межами яких інтенсивність конкуренції мінімальна (зона значень темпів зростання, більших за 100 %), або наближається до максимуму (значення темпів зростання, менших за 100 %). Практика бізнесу свідчить, що більшість ситуацій, які описують динаміку ринків конкретних товарів, можна обмежити двома граничними значеннями річних темпів зростання обсягів реалізації: 70 % і 140 %.

У цьому діапазоні ринкових ситуацій можуть бути розподілені значення показника інтенсивності конкуренції, який враховує темпи зростання обсягу продажу на даному ринку (UТР ).
(3.3)
де Т — річний темп зростання обсягу продажу на даному товарному ринкові без урахування інфляційної складової, %.

Загальна схема визначення (UТР ) матиме вигляд:
(3.4)
Тр - річний темп росту обсягу продажу на розглянутому товарному ринку без обліку інфляційної складової.

Необхідно також відзначити, що при значеннях Тр менше 70% інтенсивність конкуренції значно слабшає, однак даний стан ринку не можна віднести до діючих ринків, це скоріше пов'язане із ситуаціями, що характеризуються припиненням реалізації розглянутих товарів або зі значними економічними потрясіннями ринку. Абсолютну ж більшість реальних ринкових ситуацій можна оцінити з використанням формули (3.3).2.3. Інтенсивність конкуренції залежно від рентабельності ринку


Ринок з високою рентабельністю (R) характеризується перевищенням попиту над пропозицією. Це дозволяє реалізувати поставлені перед підприємством цілі відносно безконфліктним способом, що не зачіпає інтереси конкурентів. У противному ж випадку ситуація в значній мірі змінюється.

Чим вище R, тим нижче інтенсивність конкуренції й навпаки, цей висновок можна узагальнити у вигляді формули:(3.5)

де UR - інтенсивність конкуренції залежно від рентабельності ринку;- середньогалузева прибутковість;

- середньогалузевий рівень затрат.

І цей факт необхідно враховувати при комплексній оцінці інтенсивності конкуренції. Головна складність такого методу укладається в неоднозначності визначення граничних значень темпів росту ринку. Практика бізнесу свідчить, що більшість ситуацій ринків конкретних товарів, що описують динаміку, можна позначити двома граничними значеннями річних темпів росту обсягів реалізації: 70% й 140%. У цьому діапазоні ринкових ситуацій можуть бути розподілені значення показника інтенсивності конкуренції враховуючі темпи росту обсягів продажу на розглянутому ринку:


(3.6)
Необхідно відзначити, що представлені фактори не вичерпують всі можливі напрямки впливу конкурентного середовища на інтенсивність конкуренції. Це зроблено не випадково, при детальному розгляді абсолютна більшість змін конкурентного середовища знаходять своє відображення в динаміці ринкових часток конкурентів, темпах росту ринку й рентабельності ринку.

Узагальнення часткових показників можна зробити на основі середньої геометричної:, (3.7)

Таким чином, представлена формула розрахунку дозволяють дати загальну оцінку конкурентного середовища підприємства. Разом з тим було б невірним уважати, що за допомогою даної характеристики можна описати все різноманіття стану аналізованої діяльності. За допомогою цього показника немає можливості виявити при яких умовах досягаються ті або інші переваги над конкурентами. Цей факт вимагає деталізації оцінки на основі більш повного врахування різних сторін діяльності конкурентів, що і є предметом розгляду наступної теми.Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка