Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»Скачати 285.43 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір285.43 Kb.
#749
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПП-17 ПСИХОЛІНГВІСТИКА

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»

Автор:Сапригіна Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Шрагіна Л.І.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПП-17 ПСИХОЛІНГВІСТИКА
для спеціальності 7.040101. Психологія

спеціалізації Організаційна психологія
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Психолінгвістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентівза спеціальністю7040101 Психологія

«___»_________ , 20__ - 20__

Розробник: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної і практичної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладноїї психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Рік підготовки:

Модулів – 1,5

Спеціальність

(професійне спрямування):
7.040101 Психологія

5

6

Змістових модулів - 2

Семестр

Загальна кількість годин - 61

9

11

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи

студента – 2,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеіціаліст

24 год.

10 год.

Практичні, семінарські

12 год.

год.

Самостійна робота

25 год.

год.

Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання ­

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення змісту та впливу тексту формування навиків|навичок| аналізу змісту та складових текстових повідомлень. Вивчення основ аналізу повідомлення на природній мові, які дають можливість виявити особливості ціннісно-мотиваційної сфери індивіда та психологічні проблеми індивіда.

Завдання

 1. Вивчення теоретичних аспектів проблеми зв’язку мови та мислення, мови та свідомості, проблеми «мова та особистість».

 2. Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 3. Охарактеризувати методи психолінгвістики та їх практичне застосування.

 4. Ознайомити з категоріями семантики, основами семантичного аналізу.

 5. Розкрити закономірності відображення адресанта та адресата у текстах, призначених для діалогічної комунікації

 6. Охарактеризувати особливості процесів сприйняття, розуміння та впливу текстів.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері.

 2. Історію становлення та розвитку психолінгвістики.

 3. Теорії впливу інформаційних продуктів

 4. Особливості впливу вербального повідомлення та окремих слів на індивіда.

вміти:

 1. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію.

 2. Здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції.

 3. Формалізувати - переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати теоретичне абстрагування)

 4. Інтерпретувати - переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему

 5. У процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу;

 6. Враховувати моральні переконання та смакові уподобання при здійсненні безпечної та ефективної діяльності.

 7. Розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації спілкування; робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір реалізувати комунікативні наміри на письмі.

 8. У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психолінгвістика мовних одиниць

Тема 1. Предмет і об’єкт психолінгвістики. Історія психолінгвістики. Основні напрямки. Постулати психолінгвістики. Одиниці психолінгвістики. Галузі психолінгвістики.

Тема 2. Проблема розуміння повідомлення. Психолінгвістичні концепції процесів сприйняття й декодування мовлення. Причини труднощів у сприймання та розумінні текстів. Розуміння як декодування та інтерпретація. Паралельні та послідовні процеси розпізнання мовлення. Глубинна структура речення. Помилки при сприйманні та породження повідомлення.

Тема 3. Методи експериментального дослідження у психолінгвістиці. Асоціативний експеримент. Метод семантичного диференціала. Фоносемантичний диференціал.

Тема 4. Значення слова та смисл висловлювання. Денотативне й конотативне значення. Вплив конотацій на ставлення адресата до висловлювання. Системні властивості мови. Мовний знак і його властивості. Знак і символ. Код УПК. Мовна картина світу. Етнопсихолінгвістика. Психолінгвістика та соціум.
Змістовий модуль 2. Психолінгвістика тексту

Тема 5. Комунікаційний акт та його учасники. Системність комунікативних процесів. Діалог як основна форма їх реалізації. Мовна особистість. Зв'язок мовної діяльності з біографією індивіда. Особистісний смисл.

Тема 6. Психолінгвістичні концепції породження мовлення. Моделі породження висловлювання. Теорія мовленнєвої діяльності. Мовленнєва діяльність в онтогенезі. Письмове мовлення як специфічна форма мовленнєвої діяльності. Система письма. Особливості внутрішнього мовлення.

Тема 7. Текст як комунікативна та інформаційна цілісність. Одиниці тексту. Ознаки текста. Тема, рема, семантичні поля та пресупозиції при сприйнятті повідомлення. Дискурс, наратив, метатекст. Контекст, підтекст. “Семіотичний простір”.

Тема 8. Програми та алгоритми текстів. Вплив архетипичних уявлень на сприйняття текстів. Роль підсвідомості у заміщенні суб’єктивно значущої інформації на нейтральну. Роль стереотипів, жанрів, ситуацій у сприйманні текстів. «Подвійність» художніх творів. Співтворчість читача, емпатія та ідентифікація як умова сприйняття та розуміння художнього твору.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психолінгвістика мовних одиниць

Тема 1. Предмет і об’єкт психолінгвістики. Історія психолінгвістики. Основні напрямки. Постулати психолінгвістики. Одиниці психолінгвістики. Галузі психолінгвістики.

4

2


2

2

1


1

Тема 2. Проблема розуміння повідомлення. Психолінгвістичні концепції процесів сприйняття й декодування мовлення. Причини труднощів у сприймання та розумінні текстів. Розуміння як декодування та інтерпретація. Паралельні та послідовні процеси розпізнання мовлення. Глубинна структура речення. Помилки при сприйманні та породження повідомлення.

6

4


2

4

1
1

1

1

Тема 3. Методи експериментального дослідження у психолінгвістиці. Асоціативний експеримент. Метод семантичного диференціала. Фоносемантичний диференціал.

10

4

42

2

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4. Значення слова та смисл висловлювання. Денотативне й конотативне значення. Вплив конотацій на ставлення адресата до висловлювання. Системні властивості мови. Мовний знак і його властивості. Знак і символ. Код УПК. Мовна картина світу. Етнопсихолінгвістика. Психолінгвістика та соціум. Мовна особистість. Зв'язок мовної діяльності з біографією індивіда. Особистісний смисл.

7

4

2
1
4

21

1

Разом за змістовим модулем 1

27

14

6
1

6

11

62

3

Змістовий модуль 2. Психолінгвістика тексту

Тема 5. Комунікаційний акт та його учасники. Системність комунікативних процесів. Діалог як основна форма їх реалізації.

5

2

21

3


2

1

Тема 6. Психолінгвістичні концепції породження мовлення. Моделі породження висловлювання. Теорія мовленнєвої діяльності. Мовленнєва діяльність в онтогенезі. Письмове мовлення як специфічна форма мовленнєвої діяльності. Система письма. Особливості внутрішнього мовлення.

5

2

21

6

2
1

2

1

Тема 7. Текст як комунікативна та інформаційна цілісність. Одиниці тексту. Ознаки текста. Тема, рема, семантичні поля та пресупозиції при сприйнятті повідомлення. Дискурс, наратив, метатекст. Контекст, підтекст. “Семіотичний простір”.

7

4

21

4

221

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 8. Програми та алгоритми текстів. Вплив архетипичних уявлень на сприйняття текстів. Роль підсвідомості у заміщенні субєктивно значущої інформації на нейтральну. Роль стереотипів, жанрів, ситуацій у сприйманні текстів. «Подвійність» художніх творів. Співтворчість читача, емпатія та ідентифікація як умова сприйняття та розуміння художнього твору.

3

21
2
11

Разом за змістовим модулем 2

20

10

6
1

3

14

4

1
6

3

Усього годин

47

24

12
2

9

25

10

1

2

6

6


5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Галузі психолінгвістики. Предмет і об’єкт психолінгвістики у різних наукових школах

1

2

Розуміння як інтерпретація. Помилки при сприйманні та породження повідомлення

1

3

Письмове мовлення як специфічна форма мовленнєвої діяльності. Система письма

1

4

Мовна особистість. Зв'язок мовленнєвої діяльності з біографією індивіда. Особистісний смисл та його відображення у висловлюваннях

1

5

Мовна картина світу

1

6

Особливості внутрішньог о мовлення (за концепцією Л.С. Виготського — О.Р.Лурії — О.ОА. Леонтьєва)

1

7

Вплив архетипичних уявлень на сприйняття текстів

1

8

Л.С.Виготський про подівійність сюжету художнього твору

1

9

Співтворчість читача, очікування, емпатія та ідентифікація як умови сприйняття та розуміння художнього твору

1
Разом

9


6. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі. Надаються приклади аналізу семантики слів та змісту і смислів тексту. Демонструється, як виявляються суб’єктивні смисли – конотації, оцінки, що викликають певний вплив на реципієнта тексту. Знайомляться з методами аналізу сприйняття слова реципієнтом.
7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.
8. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

КР

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20

100


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

відміннозараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


9. Рекомендована література

Базова

 1. Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 томах. Т. 2. М., 1982. Глава 7. «Мысль и слово».

 2. Ушакова Т.Н. Глава 14. Речь Т.Н. Ушакова // Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. ред. В.Н.Дружинина. – (Серия «Учебник нового века») СПб.: Питер, 2007. – с. 237-270

 3. Ушакова Т.Н. Теоретические проблемы современной психолингвистики / Т.Н.Ушакова // Психолингвистика: Учебник для вузов / [подгот.: И.В. Королева и др.]; под ред. Т.Н. Ушаковой. – (Современное образование). М.: PerSe, 2006. - с.179 – 185.

 4. Ушакова Т.Н. Семантика речи: имя, слово, высказывание/ Т.Н.Ушакова // Психолингвистика: учебник для вузов / [подгот.: И.В.Королева и др.]; под ред. Т.Н. Ушаковой. – (Современное образование). М.: PerSe, 2006. - с. 189 – 218.

 5. Горелов И.Н. Основы психолингвистики / И.Н.Горелов К.Ф. Седых. – М., 1997.

 6. Глухов В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов В.П.. Глухов М..: Астрель, 2005. 351 с.

 7. Линдсей П. Переработка информации у человека / П. Линдсей, Д.Норман / Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.Р. Лурия. –М.: Мир, 1974550 с.

 8. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин / Ин-т языкознания. - 159 с. М.: Наука, 1982.

 9. Лурия А.Р. Язык и сознание: [Курс лекций, прочит. на фак. психологии МГУ] / А.Р. Лурия - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1998. 335 с.

 10. Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи / И.А. Стернин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985. - 171 с.

 11. Осгуд Ч. Приложение методики семантического дифференциала к исследованиям по эстетике и смежным проблемам / Ч.Осгуд, Дж.Суси, П.Танненбаум// Семиотика и искусствометрия: Сб.переводов. - (Современные зарубежные исследования). М.:Мир,1972.- с. 278 – 297.

 12. Калмикова Л.О. Психологія мовлення і психолінгвістика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.О.Калмикова, Г.В.Калмиков, І.М.Лапшина, Н.В.Харченко. - (Вища освіта). Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький пед. ін- т, 2008. — 325с.

 13. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: учеб. для студентов вузов по специальности "Психология" / А.А. Леонтьев. - 2-е изд., испр. - 287 с. - (Психология для студента). М.: Смысл: Academia, 1999.

 14. Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику: Курс лекций / Л.В.Сахарный; Ленинград. гос. ун-т им. А.А Жданова.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 180 с.

 15. Слобин Д.И. Когнитивные предпосылки развития грамматики / Д.И. Слобин //Психолингвистика: Сб. ст.: [Переводы] / Сост. А.М. Шахнарович; Предисл. Р.М Фрумкиной. М.: Прогресс, 1984. – с. 143 – 207.

 16. Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П.Журавлев.- 160 с. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

 17. Garman M. Psycholinguistics Cambridge University press, 1994

 18. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Психология бессознательного / З. Фрейд / Сост., научн. ред. М. Г. Ярошевского. М.: Просвещение, 1990.- с. 202 – 309.

 19. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Соврем. гуманитар. ун-та, 2001.- 209 с. - (Антология гуманитарных наук. Психология).

 20. Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів.-98 с. К.: Либідь,1990.

 21. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Проективная диагностика в сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Е.А. Тихонова. - 202 с. СПб.: Речь, 2005.

Допоміжна

 1. Базжина Т.В. Психолингвистический анализ некоторых этапов доречевого развития Базжина Т.В. // Становление речи и усвоение языка ребёнком. М., 1986.

 2. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М., 1982.

 3. Горелов И.Н., Седых К.Ф. Основы психолингвистики. М., 1997.

 4. Батов В.И. Существует ли формула авторства? // Число и мысль. – Вып. 7. М., 1984. С. 117-137.

 5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

 6. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М.: Наука, 1884.

 7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.:, 2003.

 8. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я. Пропп. – М., 1990.

 9. Салямон Л.С. О физиологии эмоционально-эстетических процессов / Л.С.Салямон // Психология художественного творчества. - Минск, 2003.

 10. Салямон Л.С. Элементы физиологии и художественное восприятие / Л.С. Салямон // Художественное восприятие. Л., 1981
 1. Інформаційні ресурси

 1. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html

 2. http://www.nopril.ru/science/doc.php?ID=35

 3. http://www.dialog-21.ru/trends/?id=33076&forum_id=19&f=1

 4. http://www.i-u.ru/biblio/archive/beljanin_psi/05.aspx

 5. http://flogiston.ru/library/saharn

 6. http://www.pedlib.ru/Books/3/0307

 7. http://www.infolex.ru/Cs19.html

ДОДАТОК 1.


 1. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин
Змістовий модуль 1. Психолінгвістика мовних одиниць

1

Предмет і об’єкт психолінгвістики. Історія психолінгвістики. Основні напрямки. Постулати психолінгвістики. Одиниці психолінгвістики. Галузі психолінгвістики.

2

2

Методи експериментального дослідження у психолінгвістиці. Асоціативний експеримент. Метод семантичного диференціала. Фоносемантичний диференціал.

2

3

Значення слова та смисл висловлювання. Денотативне й конотативне значення. Вплив конотацій на ставлення адресата до висловлювання. Системні властивості мови. Мовний знак і його властивості. Знак і символ. Код УПК. Мовна картина світу. Етнопсихолінгвістика. Психолінгвістика та соціум. Мовна особистість. Зв'язок мовної діяльності з біографією індивіда. Особистісний смисл.

2
Змістовий модуль 2. Психолінгвістика тексту

4

Комунікаційний акт та його учасники. Системність комунікативних процесів. Діалог як основна форма їх реалізації.

2

5

Текст як комунікативна та інформаційна цілісність. Одиниці тексту. Ознаки текста. Тема, рема, семантичні поля та пресупозиції при сприйнятті повідомлення. Дискурс, наратив, метатекст. Контекст, підтекст. “Семіотичний простір”.

2

6

Програми та алгоритми текстів. Вплив архетипичних уявлень на сприйняття текстів. Роль підсвідомості у заміщенні субєктивно значущої інформації на нейтральну. Роль стереотипів, жанрів, ситуацій у сприйманні текстів. «Подвійність» художніх творів. Співтворчість читача, емпатія та ідентифікація як умова сприйняття та розуміння художнього твору.

2

Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»

Скачати 285.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка