Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»Скачати 444.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір444.32 Kb.
#699
ТипМетодичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ
4.1 ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»

Автор: Білова М. Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 - 2012

4.1. Психологія спорту. Робоча програма навчальної дисципліни для студентівза напрямом підготовки 6.030102 Психологія

«___»_________ , 20__ - 20__

Розробник: Білова М. Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -1,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів - 1

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

3 - й

4 - й

Загальна кількість годин - 81

6 -й

8 -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи

студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр


24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Самостійна робота

45 год.

69 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4/5

для заочної форми навчання ­– 1/6

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу полягає у створенні умов для засвоєння слухачами науково-методологічних та прикладних проблем галузі, психологічної характеристики спортивної діяльності, засобів психологічного супроводження спортсменів
Завдання курсу “Психологія спорту”:

 1. Формування спеціальних знань, що визначають психологічний супровід спортивної діяльності;

 2. Формування умінь, необхідних для практичної реалізації професійної діяльності психолога у сфері спортивної психології.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Основні етапи розвитку психології фізичного виховання і спорту.

 • Методику психологічного забезпечення фізкультурно-спортивних занять з різними групами населення.

 • Методику психологічного супроводжування і психологічної підготовки спортсменів.

 • Методи і організацію психорегуляції і психогігієни у фізичному вихованні і спорті.

 • Методи організації і проведення науково-дослідної роботи в галузі психології фізичного виховання і спорту

вміти:

 • Організувати психологічне супроводження і психологічну підготовку спортсменів.

 • Організувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі психології фізичного виховання і спорту.

 • Використовувати відповідні види психорегуляції та психофізичний тренінг для профілактики захворювань, зміцнення здоров'я та підвищення розумової і фізичної працездатності.

 • Використовувати засоби фізичної культури і спорту та психогігієни з метою покращення здоров’я та рухової підготовленості, як складових ефективної професійної діяльності.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. «Проблеми психології спорту»

Тема 1. Психология спорту як галузь психологического знания. Виникнення психології спорту як галузі психології. Предмет, об’єкт, дослідницькі і прикладні завдання психології спорту. Хронологічний і методологічний аналіз проблематики психології спорту. Загальні і специфічні особливості спортивної діяльності. Структура спортивної діяльності. Результати спортивної діяльності. Теоретичний і емпіричний підходи до побудови психологічної характеристики видів спорту. Класифікації спортивних вправ. Критерії класифікації по Т.Т. Джамгарову. Циклічні, складно-координаційні і екстремальні види спорту, спортивні ігри. Критерії класифікації видів спорту по Бергер.

Тема 2. Особливості спортивної діяльності. Мотиваційна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності. Мотиви вибору виду спорту та занять їм на різних етапах спортивної кар’єри. Постановка спортивних цілей. Рівень домагань у спорті. Індивідуальні особливості спортивних мотивів. Управління мотивацією спортсмена.

Тема 3. Емоційно-вольова сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності. Передстартові емоційні стани спортсменів. Виникнення емоційної напруги в процесі діяльності. Тривога. Страх. Втома. Стан, викликає мий монотонною тренувальною діяльністю. Стани, пов’язані з оцінкою результатів спортивної діяльності. Способі регуляції передстартових станів. Сила волі та її компоненти. Формування вольових властивостей особистості спортсмена.

Тема 4. Інтелектуально-когнітивна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності. Роль інтелекту та мислення в спортивній діяльності. Оперативне мислення. Когнітивна оцінка тренувальної діяльності та спортивного змагання. Психологічні особливості формування тактичних вмінь. Реакції в спорті.

Тема 5. Психомоторна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності. Психологічні особливості рухових навиків. Стадії формування рухових навиків. Рухові відчуття. Спеціалізовані сприйняття в спорті. Роль уяви в управлінні рухом. Бистрота. М’язова сила. Координованість.

Тема 6. Індивідуально-особистісні особливості спортсменів та їх проявлення у спортивній діяльності. Придатність к спортивної діяльності та типологічні особливості. Здібності та типологічні особливості якостей нервової системи. Стійкість до стресу та типологічні особливості якостей нервової системи. Типологічно обумовленні стилі спортивної діяльності.
Змістовний модуль 2. «Психологічне супроводження спортивної діяльності»

Тема 7. Система психологічного відбору спортсменів. Основні методологічні принципи психологічного відбору спортсменів. Формування цільових ознак психологічного відбору. Вибір прогностичних ознак психологічного відбору. Складання моделі психологічного відбору. Практика психологічного відбору. Основи психодіагностики в спорті.

Тема 8. Психологічна підготовка спортсменів. Поняття про психологічну підготовку. Психологічна підготовка спортсмена до тривалого тренувального процесу. Загальна психологічна підготовка спортсмена до змагань. Спеціальна психологічна підготовка спортсмена до конкретного змагання. Ситуативне управління станом та поведінкою спортсмена в умовах змагань.

Тема 9. Психологічні основи фізичної, технічної та тактичної підготовки спортсменів. Поняття про фізичні якості. Кратка психологічна характеристика основних фізичних якостей. Психологічна структура технічної підготовки. Зв'язок технічної підготовки спортсмена з розвитком психічних процесів. Тактична майстерність спортсмена у зв’язку з рівнем розвитку фізичних, технічних та психічних якостей.

Тема 10. Основи психічної регуляції в спорті. Принципи класифікації методів психічної регуляції. Методи гетерорегуляції: бесіда, приказ, гіпноз та ін.. Методи психічної саморегуляції Заспокійливі варіанти аутогенної тренировки (АТ). Мобілізуючі варіанти АТ. Закріплення навиків|навичок| психічної регуляції під час, до та після тренувань. Формування|відробляння| наполегливості, упевненості, цілеспрямованості.

Тема 11. Психологія діяльності тренерів, спортивних суддів. Функції тренера. Авторитет та псевдоавторитет. Психологічна характеристика успішних та неуспішних тренерів. Стилі керівництва тренерів. Мотивація професійної діяльності спортивного судді. Психологічні особливості спортивних судій. Стилі професійної діяльності спортивних судій.

Тема 12. Психологічні особливості спортивного колективу. Спортивна команда як вид малої групи. Лідерство і лідер в команді. Проблема психологічної сумісності членів спортивного колективу. Інтеграція і диференціація в спортивних групах. Забезпечення динаміки командної діяльності.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовний модуль 1. «Проблеми психології спорту»

Тема 1. Психология спорту як галузь психологического знания.

5

2

12

5

1


4

Тема 2. Особливості спортивної діяльності. Мотиваційна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності.

7

2

14

7

1


6

Тема 2. Особливості спортивної діяльності. Мотиваційна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності.

7

2

14

8

1

16

Тема 4. Інтелектуально-когнітивна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності.

7

2

14

7

1


6

Тема 5. Психомоторна сфера спортсмена та її проявлення у спортивній діяльності.

7

2

14

7

1


6

Тема 6.Індивідуально-особистісні особливості спортсменів та їх проявлення у спортивній діяльності

7

2

14

5

5

Разом за змістовим модулем 1

40

12

622

39

5

133

Змістовний модуль 2. «Психологічне супроводження спортивної діяльності»

Тема 7. Система психологічного відбору спортсменів.

7

2

14

7

1


6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 8. Психологічна підготовка спортсменів

7

2

14

7
16

Тема 9. Психологічні основи фізичної, технічної та тактичної підготовки спортсменів

7

2

14

8

1

16

Тема 10. Основи психічної регуляції в спорті

7

2

14

8

1

16

Тема 11. Психологія діяльності тренерів, спортивних суддів.

7

2

14

6

6

Тема 12. Психологічні особливості спортивного колективу..

6

2

13

6

6

Разом за змістовим модулем 2

41

12

623

42

3

336

Усього годин

81

24

1245

81

8

469


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Проблеми психології спорту

2

2

Особливості спортивної діяльності.

2

3

Психорегуляція в спорті.

2

4

Психологічна підготовка спортсменів.

2

5

Психологічний відбір в спорті.

2

6

Психологія спортивного колективу.

2
Разом

12


6.1. Самостійна робота для денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Історія розвитку вітчизняної спортивної психології.

1

2

Історія спортивної психодіагностики.

1

3

Психодіагностика ігрових видів спорту.

2

4

Психодіагностика особистості спортсмена.

2

5

Психодіагностичні методи дослідження спортивної діяльності.

2

6

Психодіагностичні методи вивчення спортивного колективу.Соціальні функції спортивної діяльності.

2

7

Самооцінка та самовиховання спортсменів.

2
1

2

3

8

Формування і розвиток особистості в спорті.

1

9

Розвиток емоційно-вольової сфери спортсмена.

1

10

Формування та розвиток пізнавальних процесів особистості.

1

11

Мотивація. Процес, результат, досягнення.

2

12

Особистість видатного спортсмена.

1

13

Роль тренера у формуванні емоційно-вольових властивостей спортсмена.

1

14

Індивідуальні властивості спортсменів, їх вплив на процес та результати спортивної діяльності.

2

15

Формування у спортсменів потреби в досягненні.

2

16

Психологічні бар’єри тренування.

1

17

Вплив культури та характеру спорту на виховання особистості спортсмена.

1

18

Психологічні стереотипи та настанови у навчально-виховній роботі тренера.

1

19

Спортивне вдосконалення та свідомість спортсмена.

1

20

Система психологічної підготовки до змагань.

2

21

Глядачі, їх вплив на спортивну діяльність.

1

22

Психогігієна та психофармакологія.

1

23

Спортивні здібності.

1

24

Формування та розвиток спортивних здібностей.

1

25

Спортивна обдарованість.

1

26

Лідерство у спорті як фактор розвитку здібностей особистості.

1

27

Лідерські здібності в командних видах спорту.

1

28

Роль тренера у розкритті обдарованої індивідуальності спортсмена.

1

29

Тактична підготовка спортсменів різних видів спорту.

2

30

Індивідуальні властивості спортсменів. Їх вплив на процес прийняття тактичного рішення.

2

31

Спілкування у спорті. Процес і результати.

2

32

Роль мови у тактичному мисленні спортсмена.

1

33

Спортивна комунікація та командна гра.

1
Разом

45


6.2. Самостійна робота для заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Історія розвитку вітчизняної спортивної психології.

1

2

Історія спортивної психодіагностики.

1

3

Психодіагностика ігрових видів спорту.

2

4

Психодіагностика особистості спортсмена.

2

5

Психодіагностичні методи дослідження спортивної діяльності.

2

6

Психодіагностичні методи вивчення спортивного колективу.Соціальні функції спортивної діяльності.

2

7

Самооцінка та самовиховання спортсменів.

2

8

Формування і розвиток особистості в спорті.

1
1

2

3

9

Розвиток емоційно-вольової сфери спортсмена.

1

10

Формування та розвиток пізнавальних процесів особистості.

1

11

Мотивація. Процес, результат, досягнення.

2

12

Особистість видатного спортсмена.

1

13

Роль тренера у формуванні емоційно-вольових властивостей спортсмена.

1

14

Індивідуальні властивості спортсменів, їх вплив на процес та результати спортивної діяльності.

2

15

Формування у спортсменів потреби в досягненні.

2

16

Психологічні бар’єри тренування.

2

17

Вплив культури та характеру спорту на виховання особистості спортсмена.

1

18

Психологічні стереотипи та настанови у навчально-виховній роботі тренера.

1

19

Спортивне вдосконалення та свідомість спортсмена.

1

20

Система психологічної підготовки до змагань.

2

21

Глядачі, їх вплив на спортивну діяльність.

1

22

Психогігієна та психофармакологія.

1

23

Спортивні здібності.

2

24

Формування та розвиток спортивних здібностей.

2

25

Спортивна обдарованість.

1

26

Лідерство у спорті як фактор розвитку здібностей особистості.

1

27

Лідерські здібності в командних видах спорту.

1

28

Роль тренера у розкритті обдарованої індивідуальності спортсмена.

1

29

Тактична підготовка спортсменів різних видів спорту.

2

30

Індивідуальні властивості спортсменів. Їх вплив на процес прийняття тактичного рішення.

2

31

Спілкування у спорті. Процес і результати.

2

32

Роль мови у тактичному мисленні спортсмена.

1

33

Спортивна комунікація та командна гра.

1

34

Придатність к спортивної діяльності та типологічні особливості.

2

35

Здібності та типологічні особливості якостей нервової системи.
36

Стійкість до стресу та типологічні особливості якостей нервової системи.

2

37

Типологічно обумовленні стилі спортивної діяльності.
38

Психологія діяльності тренерів, функції тренера.

2

39

Психологічна характеристика успішних та неуспішних тренерів.
40

Стилі керівництва тренерів. Авторитет та псевдоавторитет.

2

41

Психологічні особливості спортивних судій.

2

42

Мотивація професійної діяльності спортивного судді.
43

Стилі професійної діяльності спортивних судій.
44

Психологічні особливості спортивного колективу.

2

45

Спортивна команда як вид малої групи. Лідерство в команді.

2

46

Проблема психологічної сумісності членів спортивного колективу.

2
Разом

69


7. Методи навчання

 1. Лекція (лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.

 2. Семінарські заняття, які включають семінари-повторення і систематизації знань та семінари вивчення нового матеріалу. За формою проведення - семінар-бесіда; семінар-обговорення (реферативний).


8. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль

Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка конспектів, перевірка завдання практичної роботи.Форма підсумкового контролю:

для денної форми навчання – модульний контроль, залік;

для заочної форми навчання – залік.
9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

ТІ, Т2 ... ТІ9 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо
1

2

3

4

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

Рекомендована література (базова й допоміжна).

Ілюстративні матеріали до курсу.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. – Одесса: Студия «Негоциант», 2004.

 2. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта.- М., 2004.

 3. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта /Е.Н.Гогунов, В.И.Мартьянов. – М., 2000.

 4. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2008.

 5. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека.- СПб.:Питер, 2003.

 6. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания /Е.П.Ильин. – М., 2000.

 7. Попов А.А. Психология: Учебное пособие для ИФК – М., 2002.

 8. Радионов А.В. Психология физического воспитания и спорта. М., 2004.

Допоміжна

 1. Алексеев А.В. Себя преодолеть /А.В.Алексеев. – М., 1982.

 2. Бабушкин Г.Д. Психология труда тренера по спорту /Г.Д.Бабушкин. – Омск, 1985.

 3. Бабушкин Г.Д. Психология спорту /Г.Д.Бабушкин, В.Н.Смоленцева. – Омск, 1998.

 4. Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте /А.А.Белкин. – М., 1983.

 5. Боген М.М. Обучение двигательным действиям /М.М.Боген. – М., 1985.

 6. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. – М., 1981.

 7. Вяткин Б.А. Управление психологическим стрессом в спортивных соревнованиях /Б.А.Вяткин. – М., 1981.

 8. Ганюшкин А.Д. Задачи, формы и методы совместной работы психолога и тренера /А.Д.Ганюшкин. – Смоленск, 1989.

 9. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика /Г.Д.Горбунов. – М., 1986.

 10. Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера /А.А.Деркач, А.А.Исаев. – М., 1981.

 11. Захарова О.В. Профессиональная ориентация школьников на специальность «Физическая культура и спорт». Дис. … канд. пед. наук /О.В.Захарова. – Омск, 1989.

 12. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие /И.А.Зимняя. – Ростов н/Д., 1997.

 13. Ильясов И.И. Структура процесса учения /И.И.Ильясов. – М., 1986.

 14. Кашанов Р.Р. Курс практической психологии: Учеб. пособие /Р.Р.Кашанов. – Екатеринбург, 1996.

 15. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция /В.П.Кащенко. – М., 1994.

 16. Климов Е.А. Как выбирать профессию /Е.А.Климов. – М., 1983.

 17. Коломейцов, Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде /Ю.А.Коломейцев. – М., 1984.

 18. Крутецкий Г.А. Психология обучения и воспитания школьников /Г.А.Крутецкий. – М., 1976.

 19. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. (Развитие ребенка от рождения до 17 лет); Учеб. пособие /И.Ю.Кулагина – 2-е изд. – М., 1997.

 20. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения /И.Я.Лернер. – М., 1981.

 21. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спорта /Пер. с нем. – М., 1995.

 22. Маркова А.К. Психология труда учителя /А.К.Маркова. – М., 1993.

 23. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал /Л.М.Митина. – М., 1994.

 24. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С.Немов. – кн. 2. – М., 1998.

 25. Петунин О.В. Формирование профессионального мастерства учителя физкультуры /О.В.Петунин. – М., 1980.

 26. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности /Р.А.Пилоян. - М., 1984.

 27. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов /В.Н.Платонов. – М., 1986.

 28. Практические занятия по психологии. Пособие для студентов ИФК. – М., 1974.

 29. Психология. Учебник для ИФК /Под ред. П.А.Рудика. – М., 1974.

 30. Психология. Учебник для студентов ИФК /Под ред. В.М.Мельникова. – М., 1987.

 31. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: В 2-х томах /С.Л.Рубинштейн. – М., 1989.

 32. Сахаров, В.Ф. Профессиональная ориентация школьников /В.Ф.Сахаров, А.Д.Сазонов. – М., 1982.

 33. Шадрин А.А. Формирование интереса к профессии учителя физической культуры у старшеклассников сельских школ: Дис. …канд. пед. наук /А.А.Шадрин. – Челябинск, 1987.

 34. Кретти Д.Б. Психология в современном спорте /Д.Б.Кретти. – М., 1978.


12. Інформаційні ресурси

Електронні ресурси Інтернету:

 1. http://www.psylist.net/sport/

 2. lugor.org.ua  

 3. www.shooting-ua.com  

 4. www.sport-health.com.ua  

 5. www.fizkult-ura.ru  

ДОДАТОК 1.

Плани семінарських занять
Заняття № 1

Тема : “Проблеми психології спорту”

План:

1. Предмет психології спорту.2. Завдання|задачі| психології спорту.

4. Психологічні особливості спортивної діяльності.

5. Структура і етапність спортивної діяльності.

Література: 1,5,3,4,37,38.Заняття № 2


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»

Скачати 444.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка