Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»Скачати 305.54 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір305.54 Kb.
#1038
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»

Автор: Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Шрагіна Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Буганова В.М.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011- 2012

4.1. Психологія творчості. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030102 Психологія
«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 1,5 ECTS 1 укр

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів - 1

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

4-й

4-й

Загальна кількість годин - 54

Семестр

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних -2
самостійної роботи

студента - 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

12 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Самостійна робота

30 год.

44 год.

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 2/2,5

для заочної форми навчання - 1/4,4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу “Психологія творчості” полягає у створенні умов для засвоєння студентами загальних уявлень щодо методологічних, науково-методичних та прикладних проблем галузі, у знайомстві з підходами до вівчення психологічних аспектів творчої діяльності та засобами психологічного дослідження та оцінки креативності.

Завдання курсу «Психологія творчості»:

 1. Формування спеціальних знань, що визначають загальні теоретичні уявлення про творчість у психології на базі засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни;

 2. Формування знань щодо ролі та місця творчої діяльності у структурі здібностей суб’єкту;

 3. Формування умінь, необхідних для організації та стимуляції творчої діяльності суб’єкта чи групи.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Основні теорії творчості у психології та філософії, поняття та персоналії.

 • Види та загальні принципи творчості.

 • Форми співвідношення творчості та інтелекту, методи вивчення творчості як інтелектуального процесу.

 • Методи вивчення творчості як цілісного феномену.

 • Методи вимірювання креативності.

 • Психологічні засади програм творчого розвитку та стимулювання творчої активності.

вміти:

 • Організовувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі психології творчості.

 • Організовувати психологічну стимуляцію та підтримку творчої активності суб’єкта чи групи.

 • Аналізувати фактори, умови та процес вирішення творчих завдань.

 • Оцінювати та розвивати творчі здібності.

 • Використовувати навички стимулювання власної творчої активності.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Центральні аспекти психології творчості: процес та суб’єкт

Тема 1. Вступ до психології творчості. Проблемне поле та основні напрямки досліджень

Історичний та індивідуальний смисл та сутність творчості. Адаптивні і біфуркаційні механізми у суспільстві і особистості. Феномен трікстеру. Підходи до вивчення творчості: розвиток психологічних уявленнь. Критерії творчості: новизна продукту, суб’єктивна новизна, спонтанна активність. Теорії творчості Анрі Бергсона, Теодора Рібо, Зігмунда Фрейда. Основні принципи та процес наукової творчості. Роль випадка в науковому відкритті. Роль та принципи нешаблонного мислення (Е.Боно) в науці.

Тема 2. Творчість як предмет вивчення психології загальних здібностей

Ознаки суб’єкту творчості. Творчість як високий рівень розвитку здібностей. Інтелект та творчість в структурі психики, їх співвідношення. Лонгитюд Л.Термена та його висновки. Концепція «порогу». Психофізіологія творчих здібностей: стать, вік, функціональна асиметрія мозку.Тема 3. Креативність як окрема здібність до творчості

Основні уявлення щодо креативності. Концепція Дж.Гілфорда. Методи вимірювання креативності. Критика психометричного підходу до креативності. Критерії оригінальності: кількісні та якісні. Креативність як створення парадоксальних виборів. Діагностика креативності: порівняльний аналіз методів.Тема4. Творчість як інтелектуальний процес

Експериментальне вивчення продуктивного мислення гештальт-психологами. Поняття проблемної ситуації, конфлікту, фукціонального рішення, інсайту. Роль минулого досвіду. Вивчення умов та динаміки інсайту. Концепція ЕУС Пономарьова Я.О. : прямий та побічний продукт діяльності. Психологія творчості Я.О. Пономарьова.


Змістовий модуль 2. Творчість як системний феномен

Тема 5. Інтелектуальна активність як предмет психології творчості.

Поняття інтелектуальної ініціативи. Інтеграція когнітивних і мотиваційних аспектів творчості. Метод «Креативне поле» Д. Б.Богоявленської. Рівні інтелектуальної активності. Актуальні дослідження інтелектуальної активності (Савенков А., Кудрявцев В. та інш.).

Тема 6. Розвиток творчіх здібностей

Психолого-педагогічні програми розвитку творчих особистостей: мета, методи, результати. Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові. Перенос механизмів наукової творчості на процес навчання (проблемне навчання). Індивідуальні та соціальні фактори прояву, формування та реалізації творчіх здібностей.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

інд

ср
л

п

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Центральні аспекти психології творчості: процес та суб’єкт

Тема 1. Вступ до психології творчості. Проблемне поле та основні напрямки досліджень.

8

2

2

2

2

8

2
2

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 2. Творчість як предмет вивчення психології загальних здібностей.

8

2

2

2

2

8
2

4

2

Тема 3. Креативність як окрема здібність до творчості.

10

2

2

2

4

10

2
4

4

Тема4. Творчість як інтелектуальний процес.

8

2

2

2

2

10

2
4

4

Разом за змістовим модулем 1

34

8

8

8

10

36

6

2

14

14

Змістовий модуль 2. Творчість як системний феномен

Тема 5. Інтелектуальна активність як предмет психології творчості.

8

2

2

2

2

8
2

2

4

Тема 6. Розвиток творчіх здібностей.

12

2

2

4

4

104

6

Разом за змістовим модулем 2

20

4

4

6

6

18

0

2

6

10

Усього годин

54

12

12

14

16

54

6

4

20

24


5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основні принципи та процес наукової творчості. Роль випадка в науковому відкритті. Роль та принципи нешаблонного мислення в науці.

2

2

Психофізіологія здібностей: стать, вік, функціональна асиметрія мозку.

2

3

Діагностика креативності: порівняльний аналіз методів.

2

4

Психологія творчості Я.О. Пономарьова.

2

5

Актуальні дослідження інтелектуальної активності.

2

6

Фактори прояву, формування та реалізації творчих здібностей.

2


6.1. Самостійна робота для студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Теорії творчості Анрі Бергсона, Теодора Рібо, Зігмунда фрейда.

2

2

Роль випадка в науковому відкритті.

2

3

Роль та принципи нешаблонного мислення в науці.

2

4

Вікова динаміка прояву творчих здібностей.

2

5

Функціональна асиметрія мозку як фактор творчих здібностей

2
1

2

3

6

Оригінальність як критерій креативності. Вимірювання креативності.

4

7

Концепція ЕУС Пономарьова Я.О. : прямий та побічний продукт діяльності.

3

8

Роль минулого досвіду у творчій діяльності.

1

9

Метод «Креативне поле» Д. Б.Богоявленської. Рівні інтелектуальної активності.

3

10

Методи розвитку творчого мислення у проблемному навчанні.

2

11

Творчість як пошукова активність

2

12

Методи вивчення дослідницької поведінки у дітей.

1

13

Творчість як створення низки виборів.

2

14

Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові.

2
Разом

30


6.2. Самостійна робота для студентів заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Теорії творчості Анрі Бергсона, Теодора Рібо, Зігмунда фрейда.

2

2

Основні принципи та процес наукової творчості. Роль випадка в науковому відкритті. Роль та принципи нешаблонного мислення в науці.

4

3

Творчість як високий рівень розвитку здібностей.

2

4

Психофізіологія здібностей: стать, вік, функціональна асиметрія мозку.

4

5

Діагностика креативності: порівняльний аналіз методів.

4

6

Оригінальність як критерій креативності. Вимірювання креативності.

4

7

Вивчення умов та динаміки інсайту.

4

8

Роль минулого досвіду у творчій діяльності.

1

9

Психологія творчості Я.О. Пономарьова.

3

10

Метод «Креативне поле» Д. Б.Богоявленської. Рівні інтелектуальної активності.

3

11

Творчість як пошукова активність

1

12

Методи вивчення дослідницької поведінки у дітей.

1

13

Творчість як створення низки виборів.

1

14

Психолого-педагогічні програми розвитку творчих особистостей: мета, методи, результати.

2

15

Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові.

2

16

Перенос механизмів наукової творчості на процес навчання (проблемне навчання).

2

17

Фактори прояву, формування та реалізації творчіх здібностей.

4
Разом

447. Методи навчання

Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.Семінарські заняття, які включають семінари для закріплення і систематизації знань, та семінари для вивчення нового матеріалу. За формою проведення - семінар-бесіда; семінар-обговорення (реферативний), семінар-дискусія, семінар-практикум.

Використовується метод «мозкового штурму» та виконування творчих завдань.


8. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та реферати, участь у дискусіях та обговореннях, творчі завдання, тестовий контроль.
9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

100

10

20

20

20

20

10


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо
1

2

3

4

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


10. Рекомендована література

Базова:

 1. Джонс Дж. Методы проектирования. 1986.

 2. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М., 1981.

 3. Вертгеймер М. Продуктивное мышление . М., 1987.

 4. Розетт И. Психология фантазии. 1991.

 5. Голдберг Э.Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и цивилизация, 2003.

 6. Лук А. Психология творчества. 1978.

 7. Альтшуллер Г. Творчество как точная наука. 1979.

 8. Воронин А. Интеллект и креативность в межличностном взаимодействии. 2004.

 9. Дружинин В.. Психология общих способностей. 1995.

 10. Практический интеллект. П/р Р.Стернберга.2002.

 11. Боно Э.де. Нешаблонное мышление. 1978.

 12. Богоявленская Д. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та,1983.

 13. Пономарев Я. Психология творчества. 1976.

 14. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. 1991.

 15. Матюшкин А.М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных ситуаций: учебное пособие.-М.: КДУ, 2009. (134-164с.)

 16. Проблемы научного творчества в современной психологии , 1971, Ред. М.Ярошевский.

 17. Развитие и диагностика способностей. Отв. Ред. В.Дружинин, В.Шадриков. 1991.

 18. Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества. Отв. Ред. В.Давыдов.1990.

 19. Развитие творческой активности школьников. П/р Матюшкина А. 1991.

 20. Исследование проблем психологии творчества. П/р Пономарева Я. А.

 21. Психология мышления. П/р Матюшкина А. 1965.

 22. Холодная М. Существует ли интеллект как психическая реальность?// Вопросы психологии. 1990- №5.

 23. Виноградова Т. Сравнительные исследования познавательных процессов у мужчин и женщин// Вопросы психологии. 1993- №2.

 24. Богоявленская Д. Субъект деятельности в проблематике творчества// Вопросы психологии.1999-№2

 25. Матюшкин А. Основные направления исследования мышления и творчества//Психологический журнал.1984-№1.

 26. Богоявленская Д. О предмете и методе исследования творческих способностей// Психологический журнал.1995-№5.

 27. Психология одаренности детей и подростков// Под ред. Лейтеса Н.С.-М., 1996.

 28. Пуанкаре А. О науке. 1990.

 29. Ротенберг В. С. Мозг, обучение, здоровье.М., 1989.

 30. Асмолов А. Психология личности. 1990.

 31. Гусакова М.П. Прояв творчого потенціалу особистості у когнітивних стратегіях категоризації//Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві: колективна монографія. - Одеса: Фенікс, 2011. С.230-263.

 32. Гусакова М.П. Эдвард Боно и все, все, все... (психология творчества в картинках)//Практична психологія та соціальна робота. -№3.-2006.

 33. Богоявленская Д.Б., Сусоколова И.А. Психометрическая интерпретация творчества. Научный вклад Дж.Гилфорда.-М.: МГППУ, 2011. -С.90-108, 144-162, 163-184, 184-204,233-243.

 34. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности.-СПб.: Питер, 2009.

 35. Шубин А.В., Серпионова Е.И. Асимметрия мозга и особенности вербальной креативности // Вопросы психологии.- 2007.- No4.

 36. Голицын Г.А., Данилова О.Н., Каменский В.С., Петров В.М. Факторы межполушарной асимметрии в творческом процессе // Вопросы психологии.-1988.- No5.

 37. Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии//Вопросы психологии.-№ 6.-1985.

 38. Леонтьев Д.А. Пути развития творчества: личность как определяющий фактор// Воображение и творчество в образовании и профессиональной деятельности. Материалы чтений памяти Л.С.Выготского: Четвертая Международная конференция. М.: РГГУ, 2004, с. 214-223.

 39. Основные современные концепции творчества и одаренности. Сб. Работ.-М.,1997.

 40. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению.-М.2006.

 41. Кудрявцев В.Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логико-психологического анализа проблемы// Психологический журнал.-1997.-№1.с716-31.

Допоміжна:

 1. Матюшкин А. Загадки одаренности. 1993.

 2. Пузырей А. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и современная психология. 1986.

 3. Варламова Е., Степанов С. Психология творческой уникальности человека. 2002.

 4. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. 1997.

 5. Матюшкин А. Концепция творческой одаренности//Вопросы психологии.1989- №6.

 6. Одаренные дети. Ред. Г.Бурменская. 1991.

 7. Тихомиров О. Психология мышления. 1984.

 8. Пойа Д. Математическое открытие. 1976.

 9. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты.- СПб.: СПбУПМ, 1997. 2-е издание: СПб.: Дидактика Плюс, 2002.

Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона.- СПб.: СПбУПМ, 1997.

Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. - СПб : OMS, 1994.

 1. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса.- СПб.: Речь, 2003.

 2. Туник Е. Опросник креативности Рензулли [Электронный ресурс] // Школьный психолог :[сайт]. – [2008]. – URL: http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200400406

 3. J.Renzulli, S.Reis. What is schoolwide enrichment? And how do gifted programs relate to total school improvement?//www.gifted.uconn.edu


11. Інформаційні ресурси

www.gifted.uconn.edu

http://tovievich.ru

http://psyjournals.ru/

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/taxonomy/term/278/9

http://psychlib.ru

http://www.psychiatry.ru/lib_show.php?id=114 (Клинический архив гениальности и одаренности 1925 год)

ДОДАТОК 1.

Контрольні запитання до заліку

 1. Предмет психології творчості: суб'єкт, процес, продукт. Аспекти їх вивчення.

 2. Біографічний підхід до продуктів творчості (психоаналіз).

 3. Основні принципи і процес наукової творчості. Поняття «Домінуючої ями» в науці (Е.де Боно).

 4. Визначення і функція «латерального» мислення Е.Боно.

 5. Якісний рівень розвитку здібностей у творчості.

 6. Співвідношення інтелекту та креативності в структурі психики.

 7. Концепція «порогу» Е.Торренса.

 8. Поняття здібностей в концепції М.Теплова: загальнопсихологічний та диференційний підходи.

 9. Гендерні особливості прояву творчих здібностей.

 10. Особливості протікання творчої активності у ліво- та правополушарних субєктів.

 11. Основні характеристики продуктивного мислення в гештальтпсихологиі.

 12. Завдання К.Дункера: поняття інсайта, конфлікту, функціонального рішення.

 13. Роль минулого досвіду у вирішенні творчих завдань.

 14. Недоліки психометричного підходу до креативності.

 15. Поняття креативності: зміст, природа, критерії .

 16. Креативність як основа творчих здібностей по Дж.Гилфорду: можливості і обмеження підходу.

 17. Методи виміру креативності.

 18. Критерії креативності: Дж.Гілфорда, М. Воллаха, С. Медника.

 19. Креативність як створення парадоксального вибору.

 20. Актуальні дослідження інтелектуальної активності у творчості.

 21. Тести креативності Е.Торренса: опис, принципи, обмеження викристання.

 22. Експериментальні дослідження феномену «підказки» при вирішенні завдань на здогадку. Основні умови ефективності «підказки» у вирішенні завдань на здогадку.

 23. Роль прямого і побічного продуктів в процесі пошуку вирішення завдань.

 24. Концепція ЕУС Я.А.Пономарьова.

 25. Груповий процес рішення творчих завдань: методи, механізми, переваги .

 26. Творчість як продуктивний і спонтанний процес.

 27. Поняття інтелектуальної активності як принципу творчості.

 28. Рівні інтелектуальної активності по Д.Б.Богоявленській.

 29. Принципи дослідницького методу «Креативне поле».

 30. Чинники формування, прояву і реалізації творчих здібностей.

 31. Соціально-психологічні бар'єри в реалізації творчого потенціалу.

 32. Методи стимуляції творчої активності: організація зовнішнього і внутрішнього простору суб'єкта творчості.

 33. Напрямки психолого-педагогичного розвитку творчої особистості.

 34. Засоби підвищення ефективності процесу породження нестандартних ідей.

 35. Зв'язок когнітивних аспектів і інтуїції в творчому мисленні.

 36. Принципи стимуляції групової творчої активності.ДОДАТОК 2

Теми рефератів:

 1. Психологічний зміст поняття випадку у науковому відкритті.

 2. Психологічна думка як індивідуальна творчість

 3. Міжполушарна асиметрія та її звязок з творчою активністью

 4. Роль інтуіції у творчому мисленні.

 5. Психологічний аналіз «теорії рішення винахідницьких завданнь» та «теорії розвитку творчих здібностей».

 6. Сучасні закордонні дослідження креативності.

 7. Засоби підвищення ефективності процесу породження нестандартних ідей.

 8. Методи формування творчої діяльності у розвиваючому навчанні


ДОДАТОК 3

Методичні вказівки до підготовки к деяким темам

Відкриття в науці

План:


 • геній та працьовитість

 • випадок в науковому відкритті

 • принципи нешаблонного мислення

 • нешаблонне мислення та творчість

Повідомлення: Як можліва математична творчість?
Загальні уявлення про креативність

План:


 • порівняння 10 визначеннь креативності

 • креативність як критерій творчості: переваги та обмеження використання

 • проведення методики «Креативне поле» Д.Богоявленскої

 • проведення та аналіз результатів тесту Е.Торренса

 • вивчення дослідницької поведінки дітей

Повідомлення: Можливості реалізації креативності у повсякденному житті.
Методи дослідження творчих здібностей

План:


 • дискусія щодо предмету дослідження

 • принципи розробки методів

 • «креативне поле» - можливості та обмеження методу

Повідомлення: Основні труднощі в конструюванні методу дослідження творчих здібностей.
Методи активації творчості

План:


 • організація внутрішнього та зовнішнього простору

 • принципи стимуляції групової творчості

 • основні техніки роботи груп

 • змінені стани свідомості та здатність до творчості

Повідомлення: Що таке вільне натхнення?
Творчий потенціал особистості і характер міжполушарної асиметрії

План:


 • зміст поняття міжполушарної асиметрії

 • різнополушарні стратегії мозгу та поведінки

 • особливості творчої активності у ліво- та правополушарних субєктів

Повідомлення: Чому серед лівшей більше творчих особистостей?

Психологічна думка як творчістьПлан:

 • етапи наукового відкриття (А. Пуанкаре, Е.Боно)

 • відкриття у психології, гідні подиву

 • засади, умови, зміст та наслідки відкриття у психології (по персоналіям)

Повідомлення: Наукова творчість - самореалізація чи самотрансцеденція?Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»

Скачати 305.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка