Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#470
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»

Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Вісковатова Т.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Бочелюк В.Й., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
напряму підготовки - аспірантура

Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 - 2012

Психологія вищої школи. Робоча програма навчальної дисципліни для аспірантівза напрямом підготовки - аспірантура
«___»_________ , 20___

Розробник: Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів – 3

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1 -й

Загальна кількість годин -90

Семестр

2

2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи

студента – 3

50 год.

16 год.

Самостійна робота

40 год.

74год.

Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 5/4
для заочної форми навчання ­– 2/5
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - засвоєння аспірантами основних теоретичних підходів та навиків|навичок| використання методів і методик сучасної психології в цілях організації та проведення навчального процесу в вищому навчальному закладі.

Завдання

 1. Вивчення теоретичних основ психології вищої школи.

 2. Ознайомлення з основними психологічними проблемами вищої школи

 3. Ознайомлення з особливостями конструювання тестових завдань об`єктивного контролю знань студентів.

 4. Оволодіння і подальше використання методу спостереження за психологічними процесами у вищому навчальному закладі

 5. Формування у аспірантів внутрішньої мотивації урахування психологічних законів та закономірностей у професійній та педагогічній діяльності|навичок|.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Предмет та завдання психології вищої школи.

 2. Вимоги до особистості спеціалістів з вищою освітою та особливо спеціалістів вищих навчальних закладів.

 3. Вікові особливості студентської молоді.

 4. Особливості психічного розвитку та соціалізації студентів.

 5. Психологічні основи формування у студентів професійних знань та навичок, соціально-психологічні процеси у студентських групах.

 6. Психологічні проблеми вищого навчального закладу як соціальної організації, психологічні фактори педагогічної та наукової діяльності викладачів та їхньої успішної кар`єри.

вміти:

 1. Орієнтуватися в сучасних психологічних проблемах вищої школи.

 2. Самостійно розбиратися на постановці і вирішенні психологічних проблем, пов'язаних з організацією педагогічної та професійної діяльності.

 3. Аналізувати психологічні явища і процеси у вищих навчальних закладах

 4. Грамотно ставити і вирішувати психологічні завдання при учбового та виховного процесів у вищому навчальному закладі.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вища освіта як предмет психологічного аналізу

Тема 1. Вища освіта та сучасні психологічні проблеми її розвитку

Вища освіта України та психологія вищої школи на сучасному етапі. Болонський процес та актуальні психологічні проблеми сучасної вищої освіти в Україні. Об`єкт, предмет та завдання психології вищої школи.Тема 2. Методи дослідження психологічних феноменів у вищій школі

Спостереження психологічних феноменів. Види та типи психологічних спостережень. Метод аналізу продуктів діяльності. Методи аналізу текстів: контент-аналіз, наративний аналіз, дискурсний аналіз. Метод опитувань. Особливості формування питань у соціально-психологічному дослідженні проблем у вищій школі. Вибірка дослідження. Види та типи вибірки та їх особливості. Психологічні тести та особливості їхнього використання у ВНЗ. Особливості використання методів психодіагностики та психокорекції в вищій школі. Оціночні дослідження нововведень у ВНЗ та їх особливості.Тема 3. Тестування як форма об`єктивного контролю знань у ВНЗ

Поняття предметний (контрольний) тест, тест об’єктивного контролю знань. Функції контрольних тестів: діагностична, вимірювання та порівняння, прогностична, функція зворотного зв’язку, навчальна функція, функція вирівняння вимог до студента. Види тестового контролю знань: тесті попереднього контролю, проміжного та загального контролю. Система навчальних елементів: поняття, явища, відношення, алгоритми.

Рівні сформованості знань: ознайомчо-орієнтований, понятійно-аналітичний, продуктивно-синтетичний. Форми та принципі конструювання тестових завдань. Ефективність завдань. Технології конструювання тестів об’єктивного контролю знань рівня освітньо-професійної підготовки фахівців. Технологія психометричного аналізу тестів та тестових завдань. Валідність та надійність тестів.

Змістовний модуль 2. Психологічні особливості формування спеціалістів у ВНЗ

Тема 4. Вікові особливості розвитку юнацтва та дорослої людини

Вік як психологічна категорія. Поняття психологічного часу та психологічного віку. Вікові періодизації та їхні особливості. Період юнацтва та його особливості. Період дорослості та його психологічні особливості. Когнітивна сфера та особливості її розвитку у юнацькому та дорослому періоді. Психологія пізнавальної діяльності студентів. Психологічні основи формування професійного мислення. Емоційна сфера та її особливості розвитку у період навчання у вищої школі. Психологічні процеси та особливості їхнього розвитку у період навчання у вищої школі. Навички та вміння, психологічні основи їхнього формування. Психологічні особливості навчання в вищої школі. Психологічні умови підвищення успішності навчання у ВНЗ.Тема 5. Вища школа як інститут соціалізації людини

Особистість як психологічна категорія. Особистість та особливості її формування у процесі навчання у вищої школі. Типологічне особистісні якості студентів та викладачів. Життєвий шлях та освіта. Механізми соціалізації людини. Соціалізація та адаптація.

Психологічні основи формування особистості студента як спеціаліста з вищою освітою. Мотивація навчання.

Тема 6. Психологічні особливості професійного становлення студентів

Психологічні основи професійного самовизначення людини та профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі. Психологічні особливості формування професійних навичок та вмінь. Психологія творчості. Психологічні основи формування творчої особистості в вищій школі. Психологічні проблеми кар`єрного росту людини. Викладач вищої школи и проблеми його професійного росту.Змістовний модуль 3. Соціально-психологічні та організаційні проблеми студентських та викладацьких колективів

Тема 7. Соціально-психологічні особливості студентських груп та науково-викладацьких колективів

Студентська група та її соціально-психологічні особливості. Лідерські процеси у студентській групі та проблеми формування особистісних якостей. Соціально-психологічні основи індивідуальних та групових методів навчання. Групова динаміка у студентському колективі та активні методи навчання. Соціально-психологічні особливості діяльності викладача вищої школи. Соціально-психологічні проблеми науково-викладацьких колективів вищої школи.

Міжособистісні та міжгрупові конфлікти та засоби вирішення.
Лідерські процеси в навчальних групах. Девіантна поведінка у молодіжному середовище.

Тема 8. Психологія спілкування та його особливості у вищій школі

Психологічні основи активних форм навчання. Психологічні особливості взаємовідносин викладача та студента. Спілкування та соціально-психологічний вплив. Етапи акту спілкування. Зворотній зв`язок у спілкуванні. Невербальні засоби спілкування.Тема 9. Психологічні проблеми розвитку навчальних закладів як соціальних організацій

Типологія освітніх організацій та їхні психологічні характеристики. Педагог як організатор освітнього процесу. Студент як суб`єкт навчальної діяльності и самоосвіта. Психологічний аналіз діяльності студентів викладачів ВНЗ. Керівництво та лідерство в навчальних закладах. Стиль управління та його психологічна ефективність.Психологічні передумови підвищення ефективності праці викладачів ВНЗ. Сучасні технології навчання та їхні психологічні особливості (дистанційне навчання, тренінги).

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

Ср

л

П

Лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вища освіта як предмет психологічного аналізу

Тема 1. Вища освіта та сучасні психологічні проблеми її розвитку

6

4


2

6

2


4

Тема 2. Методи дослідження психологічних феноменів у вищій школі

10

62


4

10

10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 3. Тестування як форма об`єктивного контролю знань у ВНЗ

14

64

8

14

2


12

Разом за змістовим модулем 1

30

166

14

30

4


26

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості формування спеціалістів у ВНЗ.

Тема 4. Вікові особливості розвитку юнацтва та дорослої людини

14

6


4

6

12

2


10

Тема 5. Вища школа як інститут соціалізації людини

6

4


4

8

8

Тема 6. Психологічні особливості професійного становлення студентів

10

62

4

10

2


8

Разом за змістовим модулем 2

30

16


14

30

4


26

Змістовний модуль 3 Соціально-психологічні та організаційні проблеми студентських та викладацьких колективів

Тема 7. Соціально-психологічні особливості студентських груп та науково-викладацьких колективів

8

6


4

10

2


8

Тема 8. Психологія спілкування та його особливості у вищій школі

12

6

4

10

4


6

Тема 9. Психологічні проблеми розвитку навчальних закладів як соціальних організацій

10

6


4

10

2


8

Разом за змістовим модулем 3

30

18


12

30

8


22

Усього

90

50


40

90

16


74


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка