Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університетСторінка1/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.95 Mb.
#9089
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Історичний факультет

EUROPEAN CREDIT SYSTEM

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Напрями підготовки: 6.020302 Історія*

6.040104 Географія*

2010


ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ

А. Загальний опис факультету

Історичний факультет

вул. Остроградського, 2

м. Полтава

Україна


36003

тел. (05322) 2-59-08

е-mail: historic@ukr.net

1. Координатор ЕСТS від факультету Кравченко Петро Анатолійович, декан факультету, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України (тел. (05322) 2-59-08, е-mail: historic@ukr.net)

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі,
з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Шевчук Сергій Миколайович – заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат географічних наук, доцент (тел. (05322) 2-59-08, е-mail: historic@ukr.net)

2. Структура факультету

2.1. Кафедра історії України

Кількість штатних працівників: 13

З них:


докторів наук, професорів – 3;

кандидатів наук, доцентів – 9;

викладачів без наукового ступеня – 1.

2.2. Кафедра всесвітньої історії та методики навчання історії

Кількість штатних працівників: 10

З них:


докторів наук, професорів – 1;

кандидатів наук, доцентів – 7;

викладачів без наукового ступеня – 2.

2.3. Кафедра географії та краєзнавства

Кількість штатних працівників: 8

З них:


докторів наук, професорів – 1;

кандидатів наук, доцентів – 5;

викладачів без наукового ступеня – 2.

2.4. Кафедра філософії

Кількість штатних працівників: 9

З них:


докторів наук, професорів – 1;

кандидатів наук, доцентів – 6;

викладачів без наукового ступеня – 2.

2.5. Кафедра правознавства

Кількість штатних працівників: 5

З них:


• докторів наук, професорів – 0;

• кандидатів наук, доцентів – 3;

• викладачів без наукового ступеня – 2.

3. Умови для навчання:

бібліотека та спеціалізовані читальні зали;

комп’ютерний клас;

безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

кабінети: історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, історіографії історії України, археології, геології, картографії та топографії, загального землезнавства, географії материків та океанів, географії України;

аудиторії-музеї: Макаренка А.С., Сухомлинського В.О.

лабораторії: сучасних технологій навчання шкільних предметів.

4. Програми навчання

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки:

історія*: кваліфікація: вчитель історії з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

географія*: кваліфікація: вчитель географії та основ економіки з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальностей:

історія*: кваліфікація: історик. Вчитель історії з можливістю набуття додаткової спеціальності вчитель географії, або однієї із додаткових спеціалізацій: вчитель суспільствознавства, вчитель правознавства та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Історія”;

географія*: кваліфікація: географ. Вчитель географії та основ економіки з можливістю набуття однієї із додаткових спеціалізацій: вчитель природознавства, організатор краєзнавчо-туристичної роботи та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Географія”;

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальностей:

історія*: кваліфікація: історик. викладач історії; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” з напряму підготовки (спеціальності) “Історія”;

географія*: кваліфікація: географ. викладач географії; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” з напряму підготовки (спеціальності) “Географія”.

5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні, інтерактивні.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуальних навчально-дослідних завдань, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, навчальні, польові та педагогічні практики, державна атестація.

6. Шкала виставлення оцінок

Оцінка ECTSЗміст оцінкиЗа 100-бальною шкалоюНаціональна шкалаЕкзаменЗалікAВідмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення90 – 100 баліввідміннозарахованоBДуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками83 – 89 балівдобреCДобре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками75 – 82 балівDЗадовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності68 – 74 балівзадовільноEДостатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності60 – 67 балівFXНезадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання35 – 59 балівнезадовільноне зарахованоFНезадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни0 – 34 балів

Б. Ступенева структура

1. Кваліфікації (освітня і професійна)

Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:

Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом чотирьох років студенти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Також починаючи з першого курсу кожен студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний блок дисциплін за вибором студента).

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (з історії чи з географії) і можуть продовжити навчання на другому ступені.

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових кваліфікацій чи спеціалізацій.

До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі передбачає окрім фундаментальної фахової підготовки також підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій середній школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту магістерської кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної спеціальності і викладача.

Випускники історичного факультету, які проявили здібності до науково-дослідної роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті функціонує аспірантура з таких спеціальностей:

07.00.01. – історія України. Наукові керівники – доктор історичних наук, професор Сітарчук Р.А; доктор історичних наук, професор Киридон А.М.; доктор історичних наук, професор Волошин Ю.В.; кандидат історичних наук, доцент Киридон П.В.

09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Наукові керівники – доктор філософських наук, професор Кравченко П.А.; доктор філософських наук, професор Куцепал С.В.

13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Год Б.В.

2. Діаграма структури навчання

План напряму підготовки 6.020302 Історія*

№ п/пНАЗВИ ДИСЦИПЛІНФорми підсумкового


контролюОбсяг роботи студентівКредитів ECTSВсього годАудиторні заняттяІндивідуальна роботаСамостійна роботаЕкзамениЗалікиКурсові роботи,
практикиЛекціїПрактичні,
семінарськіЛабораторні1Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки          1.1.Нормативна частина циклу          1ГЕ 01. Українська мова (за проф. спрямуванням)53,43108185418182ГЕ 02. Філософія33108262628283ГЕ 03. Історія української культури7272141621214ГЕ 04. Іноземна мова

215180844848 Разом нормативна частина циклу   13468581801151151.2.Вибіркова частина циклу          5ГЕ 05. Дисципліни за вибором студентів  Разом вибіркова частина циклу 20720150150210210 Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки   3311882083303253252Цикл математичної та природничо-наукової підготовки          2.1.Нормативна частина циклу          6ПМ 01. Основи екології11,554121215157ПМ 02. Археологія13,5126302635358ПМ 03. Спеціальні історичні дисципліни24,5162403245459ПМ 04. Історична географія131083018303010ПМ 05. Етнографія словянських народів251804230545411ПМ 06. Етнографія України331082820303012ПМ 07. Історичне краєзнавство, архівознавство і музеєзнавство331082622303013ПМ 08. Етногеографія України з основами етнополітичної географії431082424303014ПМ 09. Нові інформаційні технології і ТЗН історії527210202121 Разом нормативна частина циклу   28,51026242184202902902.2.Вибіркова частина циклу           ПМ 10. Дисципліни, які визначає ВНЗ          15ПМ 10.01 Економічна теорія5310822263030 Разом вибіркова частина циклу 5310822263030 Всього за циклом математичної та природничо-наукової підготовки 31,51134264210203203203 Цикл професійної та практичної підготовки          3.1.Нормативна частина циклу           Професійно-педагогічна підготовка          17ПП 01. Психологія326216502426585818ПП 02. Педагогіка54,67,5270782424727219ПП 03. Вікова фізіологія і валеологія2310824618303020ПП 04. Методика навчання історії54,51624032454521Курсова робота з історії України7д13636 Професійна науково-предметна підготовка          22ПП 00.1 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці42721816191923ПП 00.2 Історія філософії131083416292324ПП 00.3 Історія первісного суспільства131082820303025ПП 00.4 Історія стародавнього світу1,293248856909026ПП 00.5 Історія середніх віків4372526050717127ПП 00.6 Нова історія країн Європи та Америки5,6762167040535328ПП 00.7 Новітня історія країн Європи та Америки8762165244606029ПП 00.8 Нова історія країн Азії та Африки631082820303030ПП 00.9 Новітня історія країн Азії та Африки741443430404031ПП 00.10 Історія словянських народів4,6,73,51657614211216116132ПП 00.11 Давня історія України331082622303033ПП 00.12 Середньовічна історія України441443628404034ПП 00.13 Нова історія України5,682887058808035ПП 00.14 Новітня історія України7,882886860808036ПП 00.15 Історіографія всесвітньої історії731083216303037ПП 00.16 Історіографія історії України831083018303038ПП 00.17 Вступ до історичних дисциплін11,554168151539ПП 00.18 Історія міжнародних відносин831083018303040ПП 00.19 Історія середньовічного сходу431083216303041ПП 00.20 Типологія та динаміка розвитку людських цивілізацій81,554146171742ПП 00.21 Історія країн Латинської Америки82722012202043ПП 00.22 Курсова робота з всесвітньої історії6д13636 Практична підготовка          32Педагогічна практика  8д9324    32433Державна атестація   4,5162    162 Разом нормативна частина циклу   135,54878112075268126216763.2.Вибіркова частина циклу           ПП 00. Дисципліни та практики, які встановлює ВНЗ          34ПП 00.01 Основи педмайстерності32728420202035ПП 00.02 Методика виховної роботи61,5721222191936ПП 00.03 Психологічна практика4д1,5545437ПП 00.04 Археологічна практика2д310810838ПП 00.05 Етнографічна практика6д310810839ПП 00.06 Архівна та музейна практика7д1,5545440ПП 00.07 Практика з фахових методик6д1,5545441ПП 00.08 Практика в літніх НВЗ4д4,516216242ПП 00.09 Педагогічна з педмайстерністю практика5д310810843ПП 00. Дисципліни за вибором студентів Згідно запропонованого переліку1,2,3,6,71,1,2,7,81761218813814314344ПП 00.01 Оглядові лекції до ДЕК136121212 Разом вибіркова частина циклу 40144022014242 194842 Всього за циклом професійної та практичної підготовки 175,56318134089411014562518 Підготовка бакалавра  Кількість екзаменів40          Кількість заліків32   Кількість курсових робіт (всього)2   Кількість практик (всього)8  4Позакредитні дисципліни  44Фізичне виховання 1,2,

3,4 7,5270 270  Додаток А до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів)


Спеціалізація: людина і світ 1Демографія та географія населення 1310818123939 2Етикет1136861111 3Логіка1310822183434 4Філософія Середніх віків та епохи Відродження227224181515 5Громадянське суспільство в Україні21,55418141111 6Історія філософії Нового часу327220141919 7Історія сучасної світової філософії627224181515 8Теорія та історія світової культури71,554282033 9Етика7136161244 10Естетика81361061010Додаток Б до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів)
Спеціалізація: правознавство 1Теорія держави та права1310822183434 2Римське право1136861111 3Історія держави та права зарубіжних країн1310818123939 4Порівняльне правознавство21,55418141111 5Конституційне право України227224181515 6Цивільне право і цивільний процес України 327220141919 7Історія держави та права України627224181515 8Адміністративне право України7136161244 9Судові та правоохоронні органи України71,554282033 10Міжнародне публічне право81361061010

Додаток В до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів)


Додаткова спеціальність: географія 1Загальне землезнавство1310822183434 2Картографія з основами топографії1136861111 3Біогеографія та географія ґрунтів1310818123939 4Історія та методологія географії21,55418141111 5Метеорологія та кліматологія227224181515 6Гідрологія та геоморфологія327220141919 7Фізична географія материків та океанів627224181515 8Фізична географія материків та океанів71,554282033 9Основи ландшафтознавства7136161244 10Основи теорії суспільної географії81361061010

План напряму підготовки 6.040104 Географія*№ п/пНАЗВИ ДИСЦИПЛІНФорми підсумкового
контролюОбсяг роботи студентівКредитівВсього годАудиторні заняттяІндивідуальна роботаСамостійна роботаЕкзамениЗалікиКурсові роботи,
практикиЛекціїПрактичні,
семінарськіЛабораторні1Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки          1.1.Нормативна частина циклу          1ГЕ 01. Історія України1  31083416029292ГЕ 02. Українська мова (за професійним спрямуванням)53,4 31081854018183ГЕ 03. Філософія3  31082626028284ГЕ 04. Історія української культури6  2721416021215ГЕ 05. Іноземна мова21 518008404848 Разом нормативна частина циклу   165769219601441441.2.Вибіркова частина циклу          6ГЕ 06. Дисципліни за вибором студентів 5,6,

7,8 8288645608484 Разом вибіркова частина циклу   8288645608484 Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки   2486415625202282282 Цикл математичної та природничо-наукової підготовки          2.1.Нормативна частина циклу          7ПМ 01. Загальне землезнавство15180403055558ПМ 02. Картографія з основами топографії15180403652529ПМ 03. Геологія1,210360807010510510ПМ 04. Метеорологія і кліматологія25,51985046515111ПМ 05. Основи екології12722012202012ПМ 06. Біогеографія362165426686813ПМ 07. Географія грунтів з основами грунтознавства32722412181814ПМ 08. Гідрологія341443230414115ПМ 09. Основи теорії суспільної географії24,51624036434316ПМ 10. Геоморфологія451805040454517ПМ 11. Ландшафтознавство531083218292918ПМ 12. Нові інформаційні технології і ТЗН в географії527210202121 Разом нормативна частина циклу   541944472123645485482.2.Вибіркова частина циклу           19ПМ 13. Дисципліни, які визначає ВНЗ          20ПМ 13.01 Економічна теорія34,51624026484821ПМ 13.02 Геоекономіка42724212181822ПМ 14. Дисципліни за вибором студентів 7,7,872524828148181 Разом вибіркова частина циклу 13,55401367214159159 Всього за циклом математичної та природничо-наукової підготовки 67,5 2430584783786956953 Цикл професійної та практичної підготовки          3.1.Нормативна частина циклу           Професійно-педагогічна підготовка          23ПП 01. Психологія326216502426585824ПП 02. Педагогіка54,67,5270782424727225ПП 03. Вікова фізіологія і валеологія2310824618303026ПП 04. Методика навчання географії7,87,52707456707027Курсова робота з фахової методики або суспільної географії7д13636 Професійна науково-предметна підготовка          28ПП 05. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці42721816191929ПП 06. Вступ до географії13108148701630 ПП 07. Географія населення441443218474731 ПП 08. Основи технологій виробництва4414428224747 32 ПП 09. Історична географія3414432224545 33 ПП 10. Фізична географія материків і океанів6,7511,54141209010210234ПП11. Фізична географія України5,6,79,53429682828235ПП 12. Економічна і соціальна географія України5,66,52346654575736ПП 13. Географія сітового господарства551806030454537ПП 14. Регіональна економічна і соціальна географія6,7,81139611890949438Курсова робота з фізичної географії6д13636 Практична підготовка39Топографічна польова практика1д1,5545440Метеорологічна польова практика2д1,5545441Польова практика з геології2д1,5545442Польова практика зі спортивного туризму2д1,5545443Біогеографічна польова практика4д1,5545444Польові практики з гідрології та геоморфології4д310810845Комплексна польова практика з фізичної географії6д4,516216246Економіко-географічна польова практика8д310810847Педагогічна виробнича практика8д9324324Оглядові лекції і державна атестація   621640176 Разом нормативна частина циклу   119,5430585015645491019323.2.Вибіркова частина циклу           ПП 15. Дисципліни та практики, які встановлює ВНЗ          48ПП 15.01 Основи педагогічної майстерності32718420202049ПП 15.02 Методика виховної роботи62721222191950ПП 15.03 Основи туризму11,554206141451ПП 15.04 Спортивний туризм і орієнтування22,5901422272752ПП 15.05 Історія географічних відкриттів і досліджень531082018181853ПП 15.06 Географічні аспекти охорони природи62721818181854Психологічна практика4д1,5545455Практика із фахової методики7д310810856Педагогічна з педмайстерністю практика5д1,55454

41ПП 16. Дисципліни за вибором студентів 103606354121121 Разом вибіркова частина циклу 2910441566896254470 Всього за циклом професійної та практичної підготовки 148,55346100622455011642402 Підготовка бакалавра 2408640172855092820983336 Кількість екзаменів34 Кількість заліків35 Кількість курсових робіт (всього)2 Кількість практик (всього)124Позакредитні дисципліни42Фізичне виховання1,2,3,4

В. Індивідуальні розділи програми навчання

Напрям підготовки 6.020302 Історія*

Ідентифікація

ГЕ 01. українська мова (за професійним спрямуванням)

Опис. Змістові модулі.

1.Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування.

2.Професійна комунікація. 3.Наукова комунікація як складова фахової діяльності.

Рівень:


А) Попередні умови: курс української мови за шкільною програмою.

Б) Цілі та завдання: узагальнення й систематизація знань, набутих у школі, формування мовної особистості, обізнаної з культурою усного і писемного мовлення, підвищення рівня мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, забезпечення професійного спілкування на належному мовному рівні.

В) Бібліографія:

1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К.: Каравела, 2008.

2. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008.

3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Арій, 2009.

4. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс. – К.: Алєрта, 2009.

5. Культура фахового мовлення / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.

Викладацький склад:

Н.В. Котух (канд. пед. наук, доцент); С.О. Педченко (канд. філолог. наук, ст.викладач), Н.П. Лебідь (ст. викладач), С.П. Галаур (асист.).

Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 3, 4, 5.

1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння

2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння

1 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький, спостереження над мовним матеріалом, ділові ігри, робота з підручником, метод вправ.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, диктанти, правописний коментар текстів);

модульний (тести, тематичне опитування за змістом модуля);

підсумковий – залік у 3, 4 семестрах, екзамен у 5 семестрі.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ГЕ 02. Філософія

Опис. Змістові модулі.

1. Історія систем мислення. 2. Буття світу, буття людини у світі.

Рівень:


А) Попередні умови: курс «Людина і світ» в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: сприяння у виробленні світоглядної орієнтації, усвідомлення свого місця та ролі в суспільстві, сенсу соціальної та особистої активності, формування культури мислення, вміння аналізувати інформацію; розвиток уміння логічного мислення та коректного ведення дискусії, усвідомлення філософських аспектів власної наукової діяльності.

В) Бібліографія:

Ільїн В.В. Філософія: Підручник: В 2-х ч. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К.: Альтерпрес, 2002.

Ч.1. Історія розвитку філософської думки. – 2002. – 464 с.

Ільїн В.В. Філософія: Підручник: В 2 ч. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К.: Альтерпрес, 2002.

Ч. ІІ. Актуальні проблеми сучасності. – 2002. – 480 с.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

Кредитно-модульний курс з фiлософiї: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.А. Подольська; Харк. гуманіт. ун-т «Нар. укр. акад.». – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Инкос, 2006. – 623 с.

Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с

Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2005. – 516 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.

Викладацький склад:

П.А.Кравченко (д. філос.н., проф.), Д.І. Слободянюк (ст. викл.).

Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 3.

4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

підсумковий – екзамен 3 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ГЕ 03. Історія української культури

Опис. Змістові модулі.


Каталог: text -> educational services -> departments
text -> Методические рекомендации социальным педагогам и школьным психологам по работе с агрессивными детьми
text -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки
text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
text -> Професійний інтелект та його характеристики
text -> Алекcандр Иванович Доронин Бизнес разведка
text -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрям підготовки
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
departments -> European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
departments -> Природничого факультету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка