Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний закладСторінка1/5
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.79 Mb.
#55908
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Факультет економіки та управління
Кафедра стратегії підприємств

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот


«___» ___________ 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з наукиМікроекономіка

освітній ступінь бакалавр

галузі знань: 05 – «Соціальні та поведінкові науки»,

спеціальність 056 - «Міжнародні економічні відносини»очна і заочна форма навчання

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри стратегії підприємств

__________________ Л.П.Батенко

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Тематичний план науки.

3. Зміст науки за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

6.4. Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

1. ВСТУП

Сучасна ринкова економіка є результатом еволюційного розвитку різноманітних типів і моделей економічних систем. Порівняно з іншими ринкова система виявилась найбільш гнучкою, здатною перебудовуватись у відповідності з динамікою внутрішніх і зовнішніх умов. Її функціонування протягом століть супроводжувалось нарощуванням якісних характеристик, у тому числі регульованості і соціальності, що дозволяє зробити припущення про те, що і в третьому тисячолітті суспільство ще довгий час буде вирішувати власні проблеми, знаходячись у зоні ринкової економіки.

Існує розгалужена система наук, що вивчають економічне життя суспільства. Це і наука про загальні закони економічного розвитку, і галузеві економічні науки, і науки про економічну історію та розвиток економічної думки тощо.

Переорієнтація економіки України на ринкові механізми вимагає відповідної модернізації підготовки спеціалістів різних професій. Першочерговою проблемою є формування “ринкової психології” учасника суспільного виробництва, здатного на самостійну підприємницьку діяльність або діяльність фахівця з економічних питань. Вирішення цього завдання зумовило необхідність, по-перше, сутнісних змін у викладанні курсів економічної теорії, по-друге, вивчення нових дисциплін, а по-третє, модернізацію змісту традиційних дисциплін.

Теоретична економіка (в Україні прийнято термін “економічна теорія”) представлена циклом дисциплін (наук), що включають передусім такі, як: «Макроекономіка» та «Мікроекономіка», «Основи економічної науки», «Політична економія».

Макроекономіка досліджує функціонування економічної системи в цілому. Об’єктами її вивчення національний дохід, економічне зростання, інфляція, зайнятість, фіскальна та монетарна політика, роль держави в системі макроекономічного регулювання тощо.

Політична економія досліджує закони, які керують виробництвом, розподілом і споживанням життєвих благ, та розробляє методологічні основи використання їх суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Основи економічної науки мають на меті розкрити закономірності розвитку економічної системи та економічної діяльності, які наповнені новим змістом в постіндустріальному суспільстві.

Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, тобто мікросистемами), які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання. У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного їх використання, часткова і загальна рівновага тощо.

Мета науки: формування ринково-орієнтованого економічного світогляду майбутнього учасника суспільного виробництва, здатного до професійної діяльності у якості економіста-фахівця чи менеджера або самостійної підприємницької діяльності, а також опанування студентами знань щодо принципів та методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання: надання знань про базові теоретичні положення мікроекономіки; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення цієї галузі фундаментальних економічних знань в поглиблених курсах мікроекономіки, а також в прикладних дисциплінах, що базуються на мікроекономічній теорії.

Одне з завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх всякого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу і підприємницького таланту, а й від знання закономірностей функціонування економічних суб’єктів у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати. Без цих знань неможливо вільно орієнтуватись у пронизаній конкурентною боротьбою ринковій економіці.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і виробника;

принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в ринкових умовах;

термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу;

вміти: використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для вивчення та оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах;

застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування господарських мікросистем;

виконувати економічні розрахунки параметрів моделей, пов’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки учасників ринку.

Для успішного оволодіння курсом не достатньо механічного запам’ятовування певного обсягу інформації. Необхідне творче осмислення явищ, що вивчаються. Здобуті знання мають стати складником загальної культури спеціаліста, громадянина.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

Таблиця 2.1Тематичний план науки «Мікроекономіка» за спеціальністю 056 – «Міжнародні економічні відносини».

Назва теми

Кількість годин за формами навчання

Очна

Заочна

Дистанційна

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС


Навчальні заняття

СРС

Лекції

Прак-тичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні заняття

Індивідуальні
В дистанційному режимі
Тема 1.Вступ до мікроекономіки

1

-
0

4

1

-

5
2

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції

0

2
0

2

1

-

5

1

2

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції

1

2
1

4

1

1

5

2

4

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

1

2
1

2

1

1

6

2

4

Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача

1

2
1

2

1

1

5

2

4

Тема 6. Аналіз поведінки споживача

1

2
1

3

1

1

5

1

6

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства

1

2
0

3

1

-

5

1

6

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника

1

2
1

3

1

1

5

1

6

Тема 9. Витрати виробництва

1

2
1

5

1

1

5

2

6

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції

1

2
1

3

1

1

5

2

6

Тема 11. Монопольний ринок

1

2
1

3

1

1

5

2

6

Тема 12. Олігополія

1

2
1

5

1

1

5

2

6

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції

1

2
1

4

-

1

5

2

6

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків

1

2
0

5

1

-

7

2

6

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці

1

2
1

2

-

1

5

2

6

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів

1

2
1

3

-

1

7

2

6

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність

1

2
0

3

1

-

5

2

6

Підсумковий контроль, години

4

4

4

Усього:

16

32
12

56

14

12

90

28

88

годин

120

120

120

кредитів

4

4

4

Тематичний план вивчення науки студентами денного та заочного навчання представлено у табл.2.1. Нормативний час вивчення науки на всіх формах навчання 120 годин (4 кредити ECTS). Ця кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання). Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються контактні заняття в порівняно меншій кількості, вони доповнюються засобами дистанційного навчання. Основною формою вивчення науки тут залишається самостійна робота.

На лекціях розглядаються теми або окремі їх питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені у літературі, передусім навчальній.

На практичні заняття (семінари) виносяться найбільш суттєві питання, в першу чергу методичні, які потребують обговорення і поглибленого з’ясування сутності. Для контактних занять характерним є виклад матеріалу, його закріплення засобами сучасних технологій навчання та контроль рівня засвоєння.

Перелік тем занять та їх зміст наведено у розділі 4. Кожен студент денної форми навчання самостійно розв’язує задачі та аналізує конкретні ситуації. На практичних заняттях перевіряються результати рішень, їх обґрунтованість, аналізуються можливі варіанти та приймається остаточне рішення. У процесі практичних занять здійснюється поточний контроль рівня знань студентів (опитування, тестування, контрольні роботи). Крім того, двічі за семестр здійснюється модульний контроль (див. розділ 8).

Студенти заочної форми навчання на контактних заняттях установчої сесії отримують базовий рівень знань, вмінь і навичок, а впродовж міжсесійного періоду працюють самостійно, опановуючи науку в нормативному обсязі. Для забезпечення належного рівня ефективності навчального процесу кафедрою пропонується використовувати дистанційні засоби навчання, як пояснювального, так і контрольного характеру. Крім того, студенти виконують індивідуальне комплексне розрахунково-аналітичне завдання та захищають його на екзаменаційній сесії.

ІКР проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі (див. розділ 6). Враховуючи обмежені можливості студентів-заочників щодо безпосереднього консультування в міжсесійному періоді, кафедра організовує для них надання консультацій в Дні заочника за графіком.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом науки, засвоєння необхідних вмінь і навичок в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона здійснюється за допомогою навчальної, спеціальної літератури, текстів лекцій, а також засобів дистанційного навчання. Ефективною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв’язання задач, аналізу ситуацій, написання рефератів тощо.


3. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка