Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка1/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
#234
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Націанальна академія педагогічних наук України

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИТематична збірка праць Всеукраїнського науково-практичного семінару в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти14 – 15 червня 2011 року


Рекомендовано науково-методичною радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Протокол № 6 від 20.10.2011 року).
Відповідальний за випуск:

Віднічук М.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, академік Української Академії акмеологічних наук, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Упорядники:

Мельник Н.А. – завідувач кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Ніколайчук Т.А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Волосюк А.А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тематична збірка праць присвячена проблемі інноваційних підходів до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Роботи друкуються в авторській редакції.


Чернишова Євгенія Родіонівна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародної діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У сучасних умовах входження України у світовий освітянський простір післядипломна педагогічна освіта є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в державі, оскільки вона безпосередньо пов’язана з процесами розвитку та соціальної стабільності суспільства. За словами Президента НАПН України Василя Григоровича Кременя, «завдання полягає не тільки у забезпеченні реальної, а не декларативної пріоритетної освіти. Не менш важливо побудувати освіту в контексті вимог і можливостей ХХІ століття, тобто осучаснити і модернізувати всі її складові ланки».

Саме в цьому контексті визначених державних завдань щодо розвитку системи післядипломної педагогічної освіти Університетом менеджменту освіти здійснюється цілеспрямована робота з питань сучасного ефективного науково-методичного супроводу закладів післядипломної педагогічної освіти, розвитку й забезпечення стратегічних і тактичних функцій у напрямку постійного вдосконалення фахової майстерності керівників і педагогічних працівників освіти.

Пріоритетним напрямом у діяльності Університету є забезпечення єдиної державної політики у сфері післядипломної освіти педагогічних кадрів, підвищення якості фахової підготовки. Університетом започатковано громадське об’єднання – науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти», який створено у 2009 році для згуртування провідних установ системи післядипломної педагогічної освіти та координації їх діяльності щодо вирішення основних проблем післядипломної педагогічної освіти України. Консорціум, дійсно, став результатом об’єднання зусиль державної, регіональної влади та науковців з усієї України. Основні завдання, що стоять перед членами Консорціуму, це — забезпечення координації діяльності з реалізації законодавства про освіту, запровадження системи освіти дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури, організація підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти, спільне проведення науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень щодо проблем післядипломної педагогічної освіти, розроблення навчально-методичного забезпечення. Ця спільнота із 25 інститутів та академій післядипломної педагогічної освіти України є гарантом ефективної спільної діяльності з вирішення нагальних питань розвитку системи післядипломної педагогічної освіти.

В умовах модернізації національної системи освіти проблема якості підвищення кваліфікації працівників освіти, розроблення її сучасного змісту є особливо актуальною. Вона зумовлена потребою зростання рівня професійної культури педагогічних працівників як високоосвічених, компетентних особистостей, здатних до роботи в умовах конкуренції, підприємництва і ринкових відносин. Для розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти Університетом створено творчі групи з висококваліфікованих працівників УМО, інститутів післядипломної педагогічної освіти.Важливою подією стало започаткування Університетом Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників України в межах Консорціуму закладів ППО, яка є формою підвищення фахового рівня зазначених категорій працівників. Метою діяльності цієї Школи є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів України. До діяльності Школи залучаються наукові та науково-педагогічні працівники установ Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, досвідчені й визнані фахівці з усіх регіонів України, автори інноваційного досвіду, представники галузевих видань, засобів масової інформації. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у межах Консорціуму закладів ППО працює на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань дошкільної освіти, з питань загальної середньої освіти – на базі Луганського обласного інституту ППО, з питань післядипломної педагогічної освіти – на базі Рівненського обласного інституту ППО. Університетом менеджменту освіти проводиться системна робота з вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду. Проведено вивчення досвіду науково-методичної діяльності з виїздом до колективів Хмельницького, Рівненського, Дніпропетровського, Івано-Франківського, Полтавського ОІППО, Запорізької академії ППО, Херсонської академії неперервної освіти. Підсумки такої роботи було представлено на засіданнях науково-методичної ради УМО, висвітлено на сторінках журналу «Післядипломна освіта в Україні», сайтах Університету та закладів ППО, тематичних виставках про діяльність ОІППО, Консорціуму. Школа новаторства є важливою складовою науково-методичної діяльності Університету в рамках Консорціуму. Проведення круглих столів, майстер-класів, інтернет-конференцій, всеукраїнських науково-практичних семінарів із питань інноваційних підходів до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти в рамках Всеукраїнської школи новаторства знайшло підтримку і позитивно оцінено педагогічними колами закладів освіти України. Прикладами таких заходів є науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти», що відбувається сьогодні в Рівному; науково-практичний семінар «Координація науково-методичної роботи закладів ППО в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища», запланований на жовтень 2011 р.; науково-практичний семінар «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі», запланований на грудень 2011 р. та ін. Уже вчетверте Університетом проводиться Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок у системі післядипломної педагогічної освіти, що є показником системної роботи щодо підтримки та впровадження досвіду закладів ППО з організації науково-методичної діяльності в сучасних умовах реформування галузі.

Університет є засновником або співзасновником п'яти наукових періодичних видань, які сприяють упровадженню результатів наукових досліджень у педагогічну й управлінську практику, один із яких має міжнародний індекс ISSN. Зокрема, це: міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні»; фахові журнали, що внесені до наукових видань ДАК: електронний журнал «Теорія та методика управління освітою», науково-методичний журнал «Горизонти освіти», збірник наукових праць «Вісник післядипломної педагогічної освіти» (має індекс ISSN); збірник наукових праць «Простір арт-терапії».

Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA), яка об’єднує 131 членську організацію із 41 країни, що діє в сфері освіти дорослих. У 2011 році делегація Університету як лідера освіти дорослих у країні була запрошена до участі у VIII Всесвітній асамблеї Міжнародної ради з освіти дорослих (ICAE) та науковій конференції «Світ, у якому варто жити», що відбулися у м. Мальмо, Швеція, головним організатором яких є Європейська асоціація освіти дорослих (EAEA). Всесвітня асамблея Міжнародної ради з освіти дорослих є головною подією, яка об'єднує освітян з усього світу один раз на чотири роки.

Любченко Надія Василівна,

директор науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
сучаснА практикА координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти
Визначення основних шляхів подальшого розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України, яка покликана забезпечити високий освітньо-кваліфікаційний рівень професійної компетентності та зрілості керівних, педагогічних, методичних, наукових і науково-педагогічних кадрів загальної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, є головною метою розроблення стратегічних напрямів і завдань її розбудови.

Післядипломна освіта педагога у сучасному інформаційно-технологічному суспільстві, за визначенням В. Олійника, виступає як професійна й суспільна цінність [15]. Вона покликана максимально задовольнити професійні, соціальні й культурологічні запити педагогів-практиків у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації, спонукати їх до постійного самовдосконалення у професійному та особистісному вимірах. Післядипломна педагогічна освіта має стати своєрідним випереджувальним механізмом, що стабілізує та адаптує систему освіти до нових вимог соціально-економічного розвитку держави. Саме тому, на нашу думку, сьогодні для реалізації такого покликання необхідні якісні зміни в підходах до управління в системі післядипломної педагогічної освіти, функціонування якої як комплексу соціально-освітніх установ «органічно пов’язане з якістю багаторівневого управлінського впливу (державного, регіонального, місцевого) з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх умов життя суспільства» [12, с.27].

Специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності є науково-методична робота – складова єдиної системи безперервної освіти педагогічних працівників, що розглядається як цілісна система взаємопов’язаних заходів, дій, засобів, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі професійних потреб педагогічних працівників [11; 17].

Отже, науково-методична робота сьогодні розуміється як «сучасна система з основними її ознаками організаційного та науково-методичного забезпечення неперервного духовного й професійно-творчого розвитку особистості педагогічного працівника», дієвий засіб педагогічного управління навчально-виховним процесом [16, с.120].

Система науково-методичної роботи в післядипломній педагогічній освіті має бути спрямована на науково-методичне забезпечення ефективності процесів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних кадрів; науково-методичний супровід процесів ефективного функціонування й розвитку закладів ППО на основі партнерства між усіма структурами і підрозділами системи освіти; науково-методичний супровід процесів розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, професійної педагогічної освіти; розроблення сучасних моделей супроводу професіоналізації педагогічних і управлінських кадрів в умовах інноваційного розвитку національної освіти і науки, інформатизації суспільства [10; 17 ].

Функціонування науково-методичної роботи як системи сприяє її стабілізації та забезпеченню динамічного розвитку в сучасних умовах постійних змін середовища [16]. Управління такою динамічною системою можливе за умови здійснення адекватних до змін управлінських заходів. Університетом менеджменту освіти спрямовується діяльність структурних підрозділів на забезпечення системних заходів із координації науково-методичної роботи регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, а отже, координація «…як управлінська функція є складовою частиною процесів управління, що полягає в узгодженні, впорядкуванні дій різних частин керованої системи» [2]. Ми вважаємо, що координацією є взаємодія сторін, що виступають рівноправними учасниками координаційних управлінських відносин із метою ефективного погодження та об’єднання зусиль, спрямованих на реалізацію спільної мети [9, с.86]. На думку Є. Чернишової, координуюча функція управління спрямована на подолання дублювання, паралелізму змістового, часового та науково-методичного характеру і виступає як процес забезпечення погоджених дій її функціонуючих компонентів [17, с.147].

Статутом державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України одним із головних завдань його діяльності визначено координацію діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти України. У серпні 2009 року Університет став засновником науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», спільною місією учасників якого є забезпечення динамічного партнерського вирішення нагальних питань із реалізації законодавства про освіту, ефективного використання науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури, науково-методичного забезпечення діяльності, розвитку системи післядипломної педагогічної освіти тощо.

Науково-методичним центром координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв'язків, який функціонує в структурі Університету менеджменту освіти НАПН України саме для здійснення координаційної функції, проводиться системна робота у рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» щодо модернізації змісту, форм, засобів науково-методичної роботи на всеукраїнському рівні.

Важливим напрямом у роботі з координації науково-методичної діяльності обласних інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти стало започаткування Університетом Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників України в межах Консорціуму закладів ППО, яка є формою підвищення фахового рівня зазначених категорій працівників. Координатором роботи цієї Школи новаторства є Науково-методичний центр координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти. Школа новаторства є важливою складовою науково-методичної діяльності Університету в рамках Консорціуму. Проведення круглих столів, майстер-класів, інтернет-конференцій, всеукраїнських науково-практичних семінарів із питань інноваційних підходів до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти в рамках Всеукраїнської школи новаторства знайшло підтримку і позитивно оцінено педагогічними колами закладів освіти України. Прикладом таких заходів є науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (червень 2011 р.), проведений на базі Рівненського обласного інституту ППО. Уже вчетверте Університетом проводиться Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок у системі післядипломної педагогічної освіти, що є показником системної роботи щодо підтримки та впровадження досвіду закладів ППО з організації науково-методичної діяльності в сучасних умовах реформування галузі.

Науково-методичним центром координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти проводиться системна робота з вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження передового педагогічного досвіду. Тільки за минулий рік проведено тематичне вивчення досвіду науково-методичної діяльності з виїздом до колективів Хмельницького, Рівненського, Дніпропетровського, Івано-Франківського, Полтавського ОІППО, Запорізької академії ППО, Херсонської академії неперервної освіти. Мета такої роботи - виявлення та популяризація досвіду, сприяння впровадженню його в педагогічну практику в системі закладів післядипломної педагогічної освіти в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти». Окрім цього важливим є те, що аналіз досвіду регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти з метою виявлення спільних тенденцій перебудови системи науково-методичного забезпечення закладів освіти регіону має стати одним із важливих джерел сучасних змін в організації координаційних управлінських відносин у системі післядипломної педагогічної освіти.

Слід зазначити, що становлення науково-методичної системи регіональних методичних установ є одним із феноменів у сучасних умовах професійного розвитку педагогічних працівників [16, с.119]. Процес формування науково-методичної системи регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти неоднозначний і вимагає при аналізуванні результативності обов’язкового розгляду єдності в ній загального і специфічного, урахування властивих конкретному закладу умов функціонування, складу працівників. За підсумками тематичного вивчення науково-методичним центром діяльності обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти можна зробити висновки щодо ефективного функціонування в них системи науково-методичної роботи та системного управління науково-методичною роботою в регіоні.Рис. 1. Схема взаємодії Науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти з регіональними закладами ППО з питань науково-методичної діяльності у рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти»

Вимогою сучасного етапу модернізації післядипломної педагогічної освіти є запровадження мобільної системи управління науково-методичною роботою з керівними і педагогічними кадрами, яка є теоретично обґрунтованою і здатною вчасно реагувати на інноваційний пошук, стимулювати і впроваджувати інновації [4].Цілеспрямовані системні дії — ось істинний шлях фактичних якісних перетворень в управлінні науково-методичною роботою на всіх рівнях. Здійснення координації діяльності регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти Науково-методичним центром Університету менеджменту освіти через системну роботу щодо модернізації змісту, форм, засобів науково-методичної роботи є актуальною потребою і конкретним кроком на задоволення запиту закладів післядипломної педагогічної освіти у рамках Консорціуму заради розвитку динамічної спільної діяльності, забезпечення погодження та об'єднання дій щодо їх науково-методичного забезпечення.

Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Адаптивне управління в освіті / за заг. ред. Г. Гребенюка. - Харків: Стиль Іздат, 2007.

 2. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2003. - 895 с.

 3. Віднічук М. Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти – регіональний аспект світи / М. Віднічук, Н. Мельник // Нова педагогічна думка. - 2010. - № 1. - с. 3–8.

 4. Гуменюк В. І. Науково-методична робота з педагогічними кадрами: навч.-метод. посіб. / В. В. Гуменюк, І. А. Наумчук, П. П. Хмельницький, М. І. Мошак. - Кам’янець-Подільський: ПП М. І. Мошак, 2005. - 160 с.

 5. Дивак В. Методична робота – складова післядипломної педагогічної освіти / В. Дивак // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2003. - № 1. -
  С. 13–14.

 6. Колегія «Нові горизонти української освіти». Завдання академії – максимально сприяти модернізації освіти в Україні // Педагогічна газета. — № 8 (205). - серпень 2011. - с. 1–2.

 7. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.

 8. Лапенок М. І. Модернізація функцій і змісту діяльності інститутів післядипломної освіти в умовах регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: 130.00.01 / М. І. Лапенок ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 1998. - 20 с.

 9. Любченко Н. В. Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру Університету менеджменту освіти НАПН України / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України, редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. - К., 2005. - Вип. 2(15) / гол. ред. В. В. Олійник. - 2011. - 256 с.

 10. Маслов В. І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. [для працівників освіти] / В. І. Маслов, В. П. Драгун, В. В. Шаркунова. - К.: УІПКККО, 1996. - 87 с.

 11. Набока Л. Я. Науково-методична робота у вищому навчальному закладі освіти І–ІІ рівня акредитації: метод. рек. / Л. Я. Набока. - К.: Міленіум, 2003. - 52 с.

 12. Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні у контексті світового розвитку / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. - 2002. - № 2. - с. 25–29.

 13. Олійник В. Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні / В. Олійник, В. Семиченко, Л. Пуховська [та ін.] // Післядипломна освіта в Україні. - 2007. - № 1 -
  С. 18–23.

 14. Олійник В. Система післядипломної педагогічної освіти України: стратегія розвитку / В. Олійник // Освіта на Луганщині. - 2009. - № 2 (31). - с. 14–19.

 15. Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. - К.: Міленіум, 2005. - с. 32.

 16. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету: наук.-метод. посіб. / К. М. Старченко, В. І. Пуцов, Ю. І. Завалевський, Г. М. Литвиненко. - Чернівці: Букрек, 2010. - 344 с.

 17. Чернышова Е. Управление инновационными процессами в регио-нальной системе образования: материалы Международной научно-практической конференции / Е. Чернышова. - Уральск, 2008.

 18. Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах євроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти. - 2010. - № 1. -
  С. 8–12.

 19. Чернишова Є. На шляху модернізації післядипломної педагогічної освіти / Є. Чернишова // Освіта України. - 2010. - № 53–54.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет
iblock -> Рівненський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка