Назва установи, організаціїСкачати 56.93 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір56.93 Kb.
#36(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛУ КАДРІВ

I. Загальні положення

 1. Менеджер з персоналу призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства _________________ за поданням начальника відділу.

 2. Менеджер з персоналу підпорядкований начальнику відділу.

 3. У своїй діяльності менеджер з персоналу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.

 4. _____________________________________________________________________.

 5. _____________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки

Менеджер з персоналу: 1. організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;

 2. забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;

 3. безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології;

 4. вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;

 5. організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства;

 6. розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах;

 7. інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;

 8. очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників;

 9. організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;

 10. забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок;

 11. організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами;

 12. бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів;

 13. контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;

 14. організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;

 15. контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

 16. забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

 17. _____________________________________________________________________.

 18. _____________________________________________________________________.

III. Права

Менеджер з персоналу має право: 1. представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до компетенції Відділу за дорученням директора підприємства, його заступника або начальника відділу;

 2. одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ обов’язків;

 3. перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах апарату управління підприємства;

 4. вносити пропозиції начальнику відділу щодо заходів покращення роботи з кадрами.

 5. _____________________________________________________________________.

 6. _____________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених доручень начальника відділу; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.


V. Повинен знати

Менеджер з персоналу повинен знати: 1. законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які реґламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;

 2. цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;

 3. трудове законодавство;

 4. основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;

 5. кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;

 6. методику планування і прогнозування потреби персоналу;

 7. методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;

 8. сучасні концепції управління персоналом;

 9. систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;

 10. основи технології виробництва та перспективи розвитку, структуру управління та кадровий склад;

 11. основи соціології та психології праці;

 12. етику ділового спілкування;

 13. передові технології кадрової роботи, стандарти та уніфіковані форми кадрової документації;

 14. методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;

 15. правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

 16. _____________________________________________________________________.

 17. _____________________________________________________________________.VI. Кваліфікаційні вимоги

Менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки "Менеджмент" (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом “Менеджмент”.VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою


 1. У відділі організації праці отримує штатний розпис і зміни до нього та зміни в структурі підприємства.

 2. Отримує від інспектора з кадрів необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.

 3. _____________________________________________________________________.

 4. _____________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО:Керівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.


Скачати 56.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка