Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?Скачати 104.03 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір104.03 Kb.
#297
Неуспішні діти
Чому дитина погано вчиться?
Це питання хвилює і сім'ю, і школу. Не може він бути обійдений і в роботі шкільного психолога. Ми розглянемо основні психологічні причини шкільної неуспішності психічно здорових дітей, а також зупинимося на описі тієї допомоги, яку може надати шкільний психолог в їх подоланні. Мова піде про стійкою неуспішності, а не про тих окремих випадках, коли в силу якихось причин (хвороба, домашні обставини тощо) школяр не засвоїв якийсь розділ навчальної дисципліни і отримав незадовільну оцінку. До неуспевающим ми будемо відносити також і «трієчників», неякісно, ​​поверхово і з пробілами засвоюють шкільну програму.
Отже, в чому причини, що породжують неуспішність учнів? Чому неуспішні діти - це «вічна» проблема школи? Педагоги-науковці бачать основну причину неуспішності насамперед у недосконалості методів викладання. З цим не можна не погодитися. Досвід роботи педагогів-новаторів В. Н. Шаталова, С. Н. Лисенкової та інших підтверджує вірність такої точки зору. Тим часом багато вчителів схильні пояснювати слабку успішність недоліком вольових і деяких моральних якостей дітей, відсутністю старанності і старанності. Звідси часто вживані по відношенню до відстаючих школярів такі репресивні заходи, як «опрацювання», виклик батьків і т. д.
Щоб не спрощувати проблему неуспішності учнів, зауважимо, що в її основі лежить не одна причина, а декілька, і досить часто вони діють в комплексі. Буває й так, що на первісну причину неуспішності учня нашаровуються нові, вторинні причини як наслідок відставання в навчанні. Ці причини також можуть бути різноманітними, тому що школярі не однаково реагують на свою неуспішність.
На перших етапах навчання в молодшому шкільному віці допитливість, безпосередній інтерес до навколишнього, з одного боку, і прагнення виконати суспільно значиму діяльність - з іншого, визначають позитивне ставлення до навчання та пов'язані з цим емоційні переживання з приводу отриманих оцінок. Відставання в навчанні, погані оцінки найчастіше гостро, до сліз переживаються дітьми.
Підлітки приділяють навчальним занять вже набагато менше уваги. Сфера їхньої життєдіяльності помітно розширюється: вони беруть участь у різних гуртках, займаються спортом, багато часу відводять ігор і розваг. У переважній більшості підлітки ставляться до навчання досить байдуже, і успішність в середніх класах зазвичай знижується.

Учням старших класів властиво диференційоване ставлення до навчальних предметів в залежності від їх професійних намірів. Цим пояснюється і зазвичай різне ставлення до оцінок, отриманих по окремих предметах. Якщо незадовільна оцінка отримана по предмету, що не входить в сферу майбутніх професійних інтересів школяра, то ставлення до неї буде більш спокійним, ніж до оцінки по його предмету.


Крім того, ставлення до оцінки залежить від особистісних особливостей школяра, таких, як мотивація, взаємини з учителями, батьками, учнями, характеру самооцінки та ін
Не вміючи досить добре диференціювати причини неуспішності, вчителі зазвичай використовують досить невеликий і далекий від досконалості набір засобів допомоги відстаючим учням. Всі кили педагогічної допомоги практично можна звести до двох: організація додаткових занять, на яких застосовуються традиційні (такі ж, як на уроці) методи навчання, і надання різних заходів тиску на учня. Всі ці кошти не тільки малоефективні, але нерідко виявляються і шкідливі, тому що не впливають на причину і дозволяють запустити «хвороба» неуспішності.
Психологічні причини, що лежать в основі неуспішності, ми об'єднали в дві групи, до першої з яких віднесли недоліки пізнавальної діяльності в широкому сенсі слова, aко другий - недоліки у розвитку мотиваційної сфери дітей.
Аналізуючи причини першої групи, ми будемо вести мову про тих випадках, коли школяр погано розуміє, не здатний засвоювати якісно шкільні предмети, не вміє на належному рівні виконувати навчальні дії. Серед психологічних причин першої групи виділимо наступні три:
- Несформованість прийомів навчальної діяльності;
- Недоліки розвитку психічних процесів, головним чином розумової сфери дитини;
- Неадекватне використання дитиною своїх індивідуально-типологічних особливостей, які проявляються в пізнавальній діяльності.
Розглянемо особливості невстигаючих школярів, що відрізняються несформованістю правильних прийомів навчальної діяльності. Про ці учнів можна сказати, що вони не вміють по-справжньому вчитися. Навчальна діяльність, як і всяка інша, вимагає володіння певними навичками та прийомами. Рахунок в умі, списування букв за зразком, заучування вірша напам'ять-навіть такі з точки зору дорослої людини нескладні дії можна виконувати не одним, а декількома різними способами. Не всі вони будуть правильними і однаково ефективними.
Дитина, що надійшов до школи і зіткнувся з необхідністю виконувати нову для себе навчальну діяльність, часто не в змозі самостійно знайти адекватні способи роботи. Якщо його не навчати спеціально необхідним навикам і прийомам, він буде інтуїтивно знаходити їх сам, і не завжди це будуть правильні й ефективні навички і прийоми. Це справедливо не тільки по відношенню до молодших школярів, а й до учнів більш старшого віку. Тільки прийоми навчальної роботи, якими вони не опанували, будуть дещо іншими, ніж у початкових класах.
До числа найбільш поширених неправильних і малоефективних способів навчальної роботи можна віднести такі, як заучування без попередньої логічної обробки матеріалу, виконання різних вправ без попереднього засвоєння відповідних правил, недоліки контролюючої діяльності та ін Неадекватні способи навчальної діяльності можуть носити і більш індивідуалізований характер. Так, психолог К. В. Бардін описує маленьку першокласницю, яка при списуванні букви за зразком орієнтувалася на попередню букву, а не на зразок, виконаний вчителькою.
Можливі й такі випадки, коли учень формально засвоює навчальні прийоми, переймаючи у вчителя лише зовнішню сторону їх виконання. Нерідко слабоуспевающие учні в процесі засвоєння навчальних навичок спрощують і вульгаризує їх. Наприклад, вони можуть виокремлювати основні частини тексту по абзацах, а не по смисловим зв'язкам, співвідносити контурну карту з основною по квадратах, утвореним паралелями та меридіанами, переносячи умовні позначення без урахування умов завдання. Є учні, які взагалі не мають стійких способів роботи і використовують випадкові, не відповідають характеру завдань прийоми.
Неуспішність, пов'язана з неадекватними способами навчальної роботи, може носити яскраво виражений виборчий характер і виявлятися тільки по відношенню до окремих навчальних предметів або навіть розділам шкільної програми. Але вона може мати і більш загальний характер і виявлятися в прогалинах і недоліки засвоєння багатьох або всіх навчальних дисциплін.
Якщо спеціально не звернути уваги на неправильні навички і прийоми навчальної роботи, вони можуть закріпитися і привести до стійкого відставання школяра в навчанні. Поступового закріплення їх у навчальній діяльності сприяють такі її особливості, як, по-перше, відносна легкість навчальної праці на початку навчання, що дозволяє на перших порах використовувати малоефективні способи без помітного відставання в навчанні, і, по-друге, відсутність реального контролю з боку вчителя за способами навчальної роботи учня.
Як навчити правильним способам навчальної роботи.
Ясно, що зробити це можна, замінивши неправильні способи і прийоми правильними. Але самостійно виявити помилковість своїх способів і провести їх заміну на більш ефективні школяр не може. Йому потрібна допомога з боку дорослого. Навряд чи цю допомогу може надати вчитель. Адже, для того щоб розкрити недоліки навчальної роботи учня, він повинен уважно спостерігати за самим процесом цієї роботи, а не оцінювати її за кінцевим результатом, як це робиться зазвичай. Учитель просто не в змозі уважно спостерігати за кожним учнем, якщо в класі 30-40 чоловік. Додаткові заняття з такими неуспевающими по закріпленню навчального матеріалу не приведуть до потрібного ефекту, так як вони не спрямовані на ліквідацію причини неуспішності.
Шкільний психолог в індивідуальній роботі з учнем, спостерігаючи його в навчальному процесі та при виконанні спеціальних експериментальних завдань, розмовляючи про те, як він виконує те чи інше навчальне завдання, може виявити помилки і промахи учня, звернути на них його увагу і увагу його батьків, навчити правильним прийомам роботи, а батьків - способам контролю за їх використанням. Часто завдання психолога полягає не в тому, щоб повністю зруйнувати небажані прийоми роботи і сформувати нові, а перебудувати ті, які реально є в невстигаючого учня. Необхідно пам'ятати, що просто відкинути старий спосіб і замінити його новим не завжди доцільно. Якщо можливо цей спосіб вдосконалити, то потрібно зробити це спільно з дитиною, дотримуючись коректність і не позбавляючи дитину права на індивідуалізацію своєї роботи (Е. Д. Божович).
Так, наприклад, добре відомо, що багато учнів, навіть старших класів, при засвоєнні тексту підручника використовують такий спосіб роботи, як багаторазове прочитування цього тексту. Між тим, щоб засвоїти прочитане, потрібно використовувати такі раціональні прийоми смислового обробки, як угруповання матеріалу, виділення опорних пунктів, складання плану, тез, логічної схеми прочитаного, формулювання головної думки і т. д.
Ці прийоми можна поступово ввести в діяльність учня, не позбавляючи його звичного способу роботи, що полягає в багаторазовому перечитуванні тексту. Так, якщо перше прочитування буде служити для загального ознайомлення зі змістом тексту, то при другому прочитування можливо розбивка його за допомогою невеликих пауз на окремі, логічно пов'язані між собою уривки. При третьому прочитування можна змусити учня виділяти в кожному з уривків основну думку, а після читання проговорити ці основні положення у вигляді логічної схеми прочитаного і т. д.
Тому, вирішуючи завдання корекції навчальних прийомів роботи, шкільного психолога слід, по-перше, спробувати знайти і зберегти їх позитивні сторони, а по-друге, намацати і проаналізувати причини слабких або негативних сторін окремих прийомів.
Іноді корекція неадекватних способів роботи може викликати невдоволення і певний опір учня, що пояснюється небажанням змінювати звичні форми діяльності. Для подолання таких труднощів психолог Е. Д. Божович радить запропонувати дітям протягом 2-3 тижнів простежити (хоча б за відмітками) результати своєї навчальної праці на основі старої звичної системи, а потім нової, рекомендованої психологом. Якщо учень не приймає цих рад, можна порекомендувати вчителю давати йому індивідуальні завдання, які неминуче вимагають нових способів роботи. Такі завдання не будуть викликати протесту в учня, оскільки вони сприймаються ним поза зв'язком з пропозицією змінити свої звички.
Дитина, яку важко вчити.
Тепер розглянемо невстигаючих учнів іншого типу, що характеризуються недостатньою сформованістю основних психічних процесів. Ця психологічна причина неуспішності є більш прихованою і менш очевидною для спостерігача. З цієї причини виникають важко виявляються помилки і промахи учнів, і вони ставляться найчастіше до розумовим прийомам і способам роботи, а також до особливостей пам'яті та уваги.
Кожному вчителю очевидно, що не всіх учнів можна навчити однаково легко. При будь-якій методиці навчання,, при найкращою її організації одні учні будуть просуватися успішніше, інші повільніше і з великими труднощами. Одні добиваються високих досягнень, великих успіхів без особливої ​​витрати сил, у порівняно короткий термін, інші при всьому бажанні не можуть піднятися так само швидко до того ж рівня. У зв'язку з цим говорять зазвичай про різні здібності учнів, а точніше, про різні навчальних здібностях. Психолог розробила спеціальне поняття «учитися» як сприйнятливість до навчання. Обучаемость залежить від інтелектуальних особливостей людини, які впливають при інших рівних умовах на успішність навчання. Серед складових навченості відзначаються узагальненість розумової діяльності, економічність мислення, самостійність мислення, гнучкість розумових процесів і ін Дослідження підтвердили як існування загальної здатності до навчання (загальної здібності до навчання), так і спеціальної навченості (здібностей до вивчення якогось навчального предмета).
Мислення є найважливішим серед психічних процесів, що впливають на здатність до навчання школяра. Саме недоліки у розвитку мислення, а не пам'яті та уваги, як це зазвичай вважають в школі, є поширеною
психологічною причиною неуспішності школярів. Психолог проводив досліди з метою дослідження пам'яті та уваги невстигаючих учнів. Він встановив, що слабоуспевающие діти дають хороші результати при запам'ятовуванні слів, чисел, доступного їм за змістом тексту, близького їх життєвому досвіду. Однак при запам'ятовуванні більш складних текстів, де вже потрібно використовувати логічну, опосередковану пам'ять, тісно пов'язану з процесом мислення, вони дають гірші результати в порівнянні з іншими дітьми того ж класу. Слабоуспевающие учні не мають раціональних прийомів запам'ятовування, але ці недоліки пам'яті нерозривно пов'язані з недоліками у розвитку мислення.
Точно так само при виконанні спеціальних завдань на увагу (коректурна проба) неуспішні учні дають результати не гірше тих, які отримують їхні товариші по класу. Низька концентрація уваги у них обумовлена ​​тим, що вони в силу особливостей свого мислення не залучені в активну навчальну роботу, їм важко в ній брати участь. Тому на уроці вони часто відволікаються на сторонні розмови, запитання вчителя застають їх зненацька.
Отже, не пам'ять і увагу, а специфіка розумової діяльності є першоджерелом труднощів у значної частини невстигаючих дітей.
При характеристиці психологічних особливостей мислення невстигаючих слід спеціально звернути увагу на вікові особливості дітей, особливо на ті з них, які вступають у відоме протиріччя (особливо на першому етапі навчання) до вимог школи, не відповідають тим якостям пізнавальної діяльності, які потрібні учням. Звичайно, самі по собі вікові особливості не можуть бути причинами неуспішності, але вони певною мірою пояснюють ті індивідуально-психологічні риси, які формуються в несприятливих умовах навчання і виховання. Які ж ці вікові особливості мислення, на базі яких можуть виникнути труднощі і відставання в навчанні?
Дитина, прийшовши в школу, має конкретним, наочним мисленням. Чим молодше діти, тим більше в їх поняттях про світ відбиваються такі його риси, які сприймаються безпосередньо. Мова дитини недостатньо розвинена. За деякими джерелами, слабкість розвитку мовлення - одна з суттєвих причин неуспішності дітей у початковій школі.
Шкільне навчання вимагає від дитини вміння абстрагувати і узагальнювати, а це, особливо на перших порах, дається важко. Так, наприклад, учні молодших класів при вивченні граматики часто називають дієсловами віддієслівні іменники, тобто слова-іменники, що позначають дію, такі, як «біг», «ходьба», «читання». Вони не вміють відволіктися від реального значення слова і зосередитися на тих його властивості, які характеризують його як частину мови. У вивченні математики виникають
труднощі при підведенні завдання під загальний вигляд. Складно для дитини знайти загальне поняття, що об'єднує кілька приватних понять.
Нелегко учням виділити основне, істотне, відкинути несуттєве, непотрібні деталі, що спостерігається при переказі, при підготовці усних уроків, при складанні плану викладу та усної відповіді і т. д. Засвоюючи поняття, діти не розрізняють істотні і несуттєві ознаки і прагнуть в рівній мірі запам'ятати як ті, так і інші. Тому нове поняття виявляється слабо пов'язаним в пам'яті з іншим поняттям смисловим ставленням. Забуваються суттєві і несуттєві ознаки однаково легко. Відволікання від несуттєвого нерідко відбувається з великими труднощами, ніж виділення істотного. Ці особливості розумової діяльності дітей створюють несприятливі умови для засвоєння знань
Каталог: uploads -> editor -> 3576 -> 265062 -> sitepage 84 -> files
editor -> Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> Лекція для батьків «Жорстокість серед школярів»

Скачати 104.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка