О. М. Шушко Розробка та використання тестових завдань для перевірки знань учнівСкачати 425.95 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір425.95 Kb.
#33745
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки

Димитровський професійний гірничий ліцей

О.М. Шушко

Розробка та використання тестових завдань для перевірки знань учнів

Донецьк -2009

Автор: О.М. Шушко

Розробка та використання тестових завдань для перевірки знань учнів: методичний посібник. – Димитров: Димитровський професійний гірничий ліцей, 2009 р. – 33 с.

В посібнику визначаються такі активні методи навчання, як використання тестових завдань для перевірки знань учнів, та приведена методика розробки та оцінювання тестів.

Посібник також має приклади розробки тестових завдань, види та типи тестів, вказівки на програми-тести.

Цій посібник стане в нагоди викладачам як загальноосвітніх, так і професійно-теоретичних предметів, які цікавляться використанням тестів, як методу визначення рівня знань учнів.

Рецензенти: Заболотна М. М. – завідуюча кабінетом професійної підготовки, методист вищої категорії НМЦ ПТО у Донецькій області; Тюрікова О.Д. - завідувач відділу дистанційного навчання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Рекомендовано

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Донецькій області ( протокол № від 2009 року)


 1. Зміст
 1. Актуальність використання тестів……………………………………………….4

 2. Розробка та використання тестових завдань для перевірки знань учнів

2.1 Етапи розробки тесту…………………………………………………………....5

2.2 Загальні рекомендації до тестових завдань…………………………………....6

2.3 Принципи відбору змісту тестових завдань для тестів…………………..…7

2.4 Типи тестових завдань………………………………………………………..…..7

2.5 Рекомендації до формулювань тестових завдань……………………….....….9

2.6 Критерії якості тестів………………………………………………..…….……11

2.7 Критерії виставляння оцінки…………………………………………….…......13

3. Комп’ютерні тести як форма фронтальної перевірки знань та навичок

учнів……………………...……………………………………………………….14 Висновки…………...………………………………………………..…………….…..16

Список використаних джерел…………………………………………..…………....19

Додаток 1 Варіанти тестових завдань…………………………………………..…..21

Додаток 2 Приклад плану тесту……………………………………………….…....25

Додаток 3 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів професійно-

технічних закладів……………………………………………..……..……………….26

Додаток 4 Спеціальні тестові програми…………………………………..……...…28


 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ

Одне з найважливіших завдань, що стоїть перед кожним вчителем, - удосконалювання системи перевірки й оцінки знань учнів, і вміння застосовувати ці знання на практиці.

Перевірка знань підбиває підсумок головної праці учня - навчання. Від організації перевірки в системі уроку, характеру й змісту знань, що перевіряються, залежать успіхи в навчанні й вихованні. Більшу роль при цьому грають форми й методи перевірки, застосовувані вчителем з метою об'єктивного підходу до рішення цієї проблеми.

Можна використати різноманітні форми й методи перевірки знань і вмінь. Ефективність їхнього застосування залежить від майстерності й творчої діяльності кожного вчителя.

Основними формами й методами перевірки якості засвоєння досліджуваного матеріалу є: усне опитування, при якому два-три учня дають докладні відповіді на головні питання, заплановані для перевірки засвоєння на даному уроці, фронтальний (усне або письмовий) опитування, виконання програмних практичних робіт, комбіновані опитування, що сполучать поряд з усним опитуванням використання всіляких карток із завданнями для письмового опитування й інші.

На сучасному етапі однієї з ефективних форм перевірки якості засвоєння досліджуваного матеріалу є тестові завдання. Тестові завдання - це сучасна, міжнародно-признана форма контролю знань. Ця форма контролю знань дозволяє швидко, об'єктивно й, що немаловажне, непредвзято визначити рівень засвоєння учнем пройденого матеріалу.

Ціль - виявити й обґрунтувати педагогічні основи конструювання й застосування багатоступінчастих дидактичних тестів як напрямку підвищення адекватної оцінки професійної підготовки фахівців соціальної сфери у вузі.

У системі професійної підготовки в ПТНЗ значне місце належить поточному й підсумковому контролю її результативності. У процесі контролю застосовуються різноманітні традиційні методи. Провідна роль в умовах активного впровадження інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців належить багатоступінчастим дидактичним тестам. Вони дозволяють забезпечувати індивідуальний і диференційований підхід в оцінці тих, яких навчають, у процесі їхньої професійної підготовки.Завдання:

1) вивчити науково - практичний стан проблеми оцінки (поточної й підсумкової) професійної підготовки фахівців у ПТНЗ за допомогою тестування й виявити її достоїнства й недоліки;

2) визначити методологічні основи вивчення й рішення проблеми конструювання й застосування дидактичного тесту для оцінки рівня кваліфікації майбутніх фахівців;

3) розробити й обґрунтувати теоретичні основи створення й застосування тесту як засобу об'єктивної оцінки рівня професійної готовності майбутніх фахівців;

4) побудувати й описати модель (структурного й функціональну) тесту;

5) розробити методику застосування тесту компетентності для оцінки професійної підготовки учнів;

6) розробити рекомендації з конструювання й застосування тестів для контролю й оцінки професійної підготовки майбутніх фахівців.


 1. РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ


2.1. Етапи розробки тесту.
При створенні тестів для перевірки знань по відповідній дисципліні або для перевірки підсумкових знань учнів на підставі програми дисципліни визначається область змісту тесту й мети тестування. План тесту для проміжного контролю знань повинен охоплювати знання, уміння й навички по однієї або декількох дидактичних одиницях, для підсумкової атестації - по всіх дидактичних одиницях дисципліни відповідно до програми дисципліни, для перевірки залишкових знань по всіх дидактичних одиницях дисципліни відповідно до програм за фахом.

Для кожного пункту специфікації розробляється кілька тестових завдань. Методична комісія оцінює відповідність завдань області змісту й цілям тестування. Проводиться внутрішнє пробне тестування викладачами. Здійснюється попереднє коректування тесту.

Визначається час тестування учнів. Тривалість відповіді, що рекомендується, на тестове завдання становить 1,5 хвилини. Проводиться пробне тестування учнів в аудиторії. Учні не повинні усвідомлювати, що проходить пілотне тестування. На підставі аналізу статистичних параметрів за кожним завданням і тесту в цілому виробляється повторне коректування тесту - віддаляються невдалі завдання, якщо необхідно - складаються нові.

Виробляється вибір стандартів оцінювання експертними й емпіричними методами. Виконується оцінка надійності тесту й змістовної валідності (відповідності завдань змісту дидактичних одиниць). Складається остаточний варіант тесту і його паралельних форм. Тиражується сам тест і пов'язаний з ним матеріал.
  1. Загальні рекомендації до тестових завдань

При складанні тестів треба притримуватися деяких загальних рекомендацій:

• Зміст тестового завдання повинне бути орієнтоване на одержання від тестуємого однозначного висновку;

• Основні терміни тестового завдання повинні бути явно і ясно визначені;

• Тестові завдання повинні бути прагматично коректними й розраховані на оцінку рівня навчальних досягнень учнів по конкретній області знань;

• Тестові завдання повинні формулюватися у вигляді згорнутих коротких суджень;

• У змісті тестового завдання визначальна ознака повинна бути необхідною та достатньою;

• Варто уникати тестових завдань, які жадають від тестуємого розгорнутих висновків на вимоги тестових завдань;

• При конструюванні тестових ситуацій можна застосовувати різні форми їхнього подання, а також графічні й мультимедійні компоненти з метою раціонального та більш зрозумілого пред'явлення змісту навчального матеріалу.

Кількість слів у тестовому завданні не повинне перевищувати 10-12, якщо при цьому не спотворюється понятійна структура тестової ситуації. Головним уважається ясне і явне відбиття змісту фрагмента предметної області.

  1. Принципи відбору змісту тестових завдань для тестів

Зміст тесту повинен відповідати змісту навчальної дисципліни. Завдання тесту повинні в правильній пропорції охоплювати всі важливі аспекти області змісту.

Необхідне включення в тести тільки найбільш важливих, базових знань, що виражають сутність, зміст, закони й закономірності

розглянутих явищ. Всі спірні точки зору, припустимі в науковій суперечці, варто виключити з тестових завдань.

Кожний навчальний елемент повинен мати деяку усереднену міру труднощів, яку необхідно враховувати в процесі контролю знань.
2.4. Типи тестових завдань
2.4.1 Тестове завдання з варіантом вибору відповіді

На місці ключового елемента в змісті завдання необхідно поставити прочерк або крапки. При кожному пред'явленні тестового завдання порядок розташування елементів з безлічі припустимих висновків повинен змінюватися. Елементи групи не маркіруються.

З лівої сторони кожного елемента розташовується графічне зображення логічного ідентифікатора, стан якого тестуємий змінює при виборі коректного висновку. Позначка вірних висновків здійснюється випробуваним за допомогою миші.

Припустимо використання двох варіантів завдань даного типу:

Вибір однієї відповіді:

до уведення тестуємим висновку

після уведення тестуємим висновку

Значення струму при якому наступає фібріляція серця.
○ 10 ○ 40 ○ 80 ○ 200


Значення струму при якому наступає фібріляція серця.
○ 10 ○ 40 ● 80 ○ 200

Кілька відповідей:до уведення тестуємим висновку

після уведення тестуємим висновку

Індивідуальні засоби захисту від поразки електричним струмом
□ діелектричні рукавички

□ попереджуючі знаки

□ діелектричні боти

□ заземленняІндивідуальні засоби захисту від поразки електричним струмом
■ діелектричні рукавички

□ попереджуючі знаки В

■ діелектричні боти

□ заземлення
2.4.2 Тестове завдання відкритої форми
Вимагає сформульованого самим тестуємим висновку на вимоги завдання. Має вигляд неповного твердження, у якому відсутній один або кілька ключових елементів. Як ключові елементи можуть бути: число, слово або словосполучення. При формулюванні завдання на місці ключового елемента, необхідно поставити прочерк або крапки. Відсутній елемент (правильний висновок) у завданні відкритої форми вводить тестуємий, при цьому вводиться заключение, що, відображається на екрані монітора на місці прочерку й/або в спеціальному полі, добре видимому випробуваним.
2.4.3 Тестові завдання на встановлення відповідності
Складається із двох груп елементів і чіткого формулювання критерію вибору відповідності між ними.

Відповідність установлюється за принципом 1:1 (одному елементу першої групи відповідає тільки один елемент другої групи) або 1 :М (одному елементу першої групи відповідає М елементів другої групи). Усередині кожної групи елементи повинні бути однорідними. Кількість елементів у другій групі повинне перевищувати кількість елементів першої групи, але не більш ніж в 1,5 рази. Максимально припустима кількість елементів у другій групі не повинне перевищувати 10. Кількість елементів у першій групі повинне бути не менш двох.2.4.4 Тестові завдання на встановлення правильної послідовності
Складається з однорідних елементів деякої групи й чіткого формулювання критерію впорядкування цих елементів.

Варіанти тестових завдань наведені у додатку 1.  1. Рекомендації до формулювань тестових завдань


Основними елементами тестового завдання є інструкція, завдання (змістовна частина), відповіді до завдання. Тестові завдання можуть бути чотирьох форм:

- завдання з вибором одного або декількох правильних відповідей;

- завдання на встановлення відповідності;

- завдання на встановлення правильної послідовності;

- завдання відкритої форми, тобто без вказівки відповідей.

Інструкція до тестових завдань визначає перелік дій учня при проходженні тестування. Вона повинна бути адекватна формі й змісту завдання («укажіть правильну відповідь (відповіді)», «встановити відповідність», «визначити правильну послідовність», «уведіть правильну відповідь»).

Використовувана термінологія не повинна виходити за рамки основних підручників і нормативних документів.

Змістовна частина завдання не повинна включати елементи інструкції. Змістовна частина завдання формулюється в логічній формі висловлення, а не у формі питання; у ній не повинні бути двозначні й неясні формулювання, вступні фрази, подвійне заперечення, оцінне судження, що з'ясовує суб'єктивну думку випробуваного. Всі повторювані слова повинні бути виключені з відповідей і винесені в змістовну частину завдання. У змістовній частині й у відповідях необхідно виключити слова «великий, невеликий, багато, мало, менше, більше, часто, завжди, рідко, ніколи ...».

Всі варіанти відповідей повинні бути грамотно погоджені зі змістовною частиною завдання, одноманітні по змісту й структурі, рівноприбавливими. Між відповідями необхідні чіткі розходження. Правильна відповідь однозначна й не повинна опиратися на підказки.

Серед відповідей повинні бути відсутні відповіді, що випливають один з іншого.

У варіанти відповідей не можна включати формулювання «все перераховане вище», «всі твердження вірні», «перераховані відповіді не вірні», тому що такі відповіді порушують логічну конструкцію тестового завдання або несуть підказку.

Число тестових завдань із запереченням повинне бути мінімальним. При цьому частка «не» виділяється жирним шрифтом.

Приведемо деякі рекомендації до завдань із вибором відповіді:

1. У тексті завдання повинна бути усунута всяка двозначність або неясність формулювань;

2. Основна частина завдання формулюється дуже коротко, не більше однієї пропозиції із семи-восьми слів;

3. Завдання повинне мати гранично просту синтаксичну конструкцію;

4. В основну частину завдання включається як найбільше слів, залишаючи для відповіді 2-3 ключових слова для даної проблеми;

5. Всі відповіді до одного завдання повинні бути приблизно однієї довжини, або в деяких завданнях правильна відповідь може бути коротше інших;

6. З тексту повинні бути виключені всі асоціації, що сприяють вибору правильної відповіді за допомогою здогаду;

7. Частота вибору того самого номера місця для правильної відповіді в різних завданнях повинна бути приблизно однакова;

8. Основна частина завдання повинна бути звільнена від усякого іррелєвантного для даної проблеми матеріалу;

9. З відповідей виключаються всі повторювані слова за рахунок уведення їх в основний текст завдань;

10. У відповідях не рекомендується використати слова «всі», «жодного», «ніколи», «завжди», «жоден з перерахованих», «всі перераховані», тому що в окремих випадках вони сприяють угадуванню правильної відповіді;

11. Із числа неправильних повинні виключатися відповіді, що випливають один з іншого;

12. Із числа тестових повинні виключатися завдання, що містять оцінні судження або думки випробуваного по якому-небудь питанню;

13. Всі варіанти відповідей повинні бути рівноможливими привабливі для випробуваних;

14. Жоден з варіантів відповідей не повинен бути частково правильним, преобертовим при певних додаткових умовах у правильний;

15. Основна частина завдання формулюється у формі твердження, що звертається в щире або помилкове висловлення після підстановки відповідей;

16. Відповідь на одне завдання не повинна служити ключем до правильних відповідей на інших завдань тесту, тобто не слід використати дистрактори з одного завдання як відповіді до інших завдань тесту;

17. Якщо завдання містить серед інших альтернативні відповіді, не треба відразу після правильного приводити альтернативну відповідь, тому що увага відповідаючого звичайно зосереджується тільки на цих двох відповідях;

18. Всі відповіді повинні бути паралельні по конструкції й граматично погоджені з основною частиною завдання тесту.
2.6 Критерії якості тестів

Рекомендується дотримувати наступних параметрів тестів:

- відповідність змісту тестових завдань навчальним планам і програмам по навчальній дисципліні (базова частина тестових завдань -70%- 85%), а також включення додаткових тестових завдань (варіативна частина тестових завдань - 15%-30%);

- необхідно проводити підбор завдань, що комплексно відображає основні теми навчальної дисципліни;

- тестові завдання по конкретній навчальній дисципліні повинні найбільше повно відображати її зміст і ключові поняття, щоб мати якісну об'єктивну оцінку знань учнів. Включення в тест другорядних елементів змісту може привести до невиправданих висновків про знання або незнання навчальної дисципліни;

- необхідно дотримуватися пропорцій у кількості тестових завдань по темах навчальної дисципліни;

- необхідно перевіряти відповідність змісту тестових завдань знанням, навичкам і вмінням, оцінюваним у учнів;

- у кожному тестовому завданні необхідна визначеність, логічність, відсутність некоректних формулювань, виділення одного предмета виміру (ключового поняття, терміна, правила, визначення й т.д.).

Після складення тесту необхідно провести внутрішню експертизу якості тесту. Кожному експертові методичного об'єднання видаються наступні матеріали:

- специфікація й план тесту;

- інструкція з експертизи;

- форми для висновку про експертизу й запис рішень.

У процесі експертизи проводиться наступна робота:

• Виконується кожне завдання тесту (вказується правильна відповідь, приводиться рішення завдання, де необхідно);

• Аналізуються формулювання завдання (перевіряється предметна коректність формулювань);

• Аналізується зміст завдань на їхню тематичну приналежність і рівень складності (базовий, підвищений або високий);

• Формулюються зауваження кожному із завдань, у конструктивній формі із пропозиціями, що і як необхідно змінити;

• Формулюється висновок про придатність тесту для використання.

Специфікація тесту включає:

- ціль створення тесту, обґрунтування вибору підходу до його створення, опис можливих сфер його застосування;

- перелік нормативних документів (базисних програм, вимог до рівня підготовки випускників і ін.), використовуваних при плануванні змісту тесту;

- кількість завдань різної форми із вказівкою числа відповідей до закритих завдань, загальне число завдань у тесті;

- час виконання, що рекомендується, тесту, середній час виконання одного завдання з урахуванням специфіки форми.

Оцінка якості змісту тесту проводиться незалежними експертами, що не брали участь у розробці тесту. Число експертів становить не менш 3-х найбільш досвідчених викладачів, з великим стажем роботи. У комплект матеріалів для експертизи повинен входити перелік вимог до рівня підготовки випробуваних.

Експертам при роботі будуть потрібні годинник для фіксації часу роботи над кожним завданням і бланк для експертного висновку. Якщо завдання тесту перевіряє ступінь досягнення вимог на мінімальному рівні - це базове завдання, на рівні «гарної» оцінки - завдання підвищеного рівня, «відмінної» оцінки - складне завдання.

Експерт повинен оцінити значимість змісту тесту по наступній шкалі - 0 - невиправдане включення завдання в тест, 1 - незначуще завдання, 2 - значиме, 3 - найбільш важливий опорний елемент.

При розробці плану тестових завдань по дисципліні робиться зразкова розкладка процентного вмісту розділів і визначається необхідне число завдань (але не менш 3-х) по кожному розділі дисципліни (по кожній дидактичній одиниці) виходячи з його важливості й числа годин, відведених на його вивчення в програмі ( додаток 2).
2.7 Критерії виставляння оцінки
Після проведення тестування, необхідно провести оцінювання знань тестуємого. Експертною комісією при Димитровському професійному гірничому ліцею розроблені критерії виставляння оцінки на підставі розробки використаної у магістерський роботі (23). ( додаток 3)

При проміжному й підсумковому тестуванні завдання вважається виконаним, якщо учень правильно відповів на 55 і більше відсотків питань.

При 12 - бальній системі оцінки знань - оцінки «4,5,6» ставляться, якщо учень відповів на від 55 до 70% питань. Оцінки «7,8,9» ставляться, якщо учень одержав від 71 до 85%. Оцінки «10,11,12» ставляться, якщо учень відповів на 86% питань і більше.

При оцінюванні знань можна використати й часовий фактор, якщо можливо контроль часу на відповіді (як при звичайному, так і із застосуванням мультимедійних засобів).3. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕСТИ ЯК ФОРМА ФРОНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Існують кілька видів тестових завдань. Найпоширенішим видом тестового завдання є "закритий". Це такі завдання, при яких з декількох варіантів запропонованих відповідей абсолютно вірним є тільки один. Інший вид тестів - це завдання на встановлення відповідності. Таке тестове завдання складається із двох стовпчиків. У кожній з них утримуються якісь об'єкти, явища або поняття. Об'єкти в першому стовпчику нумеруються цифрами (1,2, 3, 4), об'єкти в другому стовпчику нумеруються буквами (А, Б, В, Г). Вирішується таке тестове завдання шляхом підбора відповідних один одному об'єктів з першого й другого стовпчиків. Ще одним видом тестових завдань є "відкритий". Це таке завдання, коли учень повинен дописати відповідь на поставлене питання. Нарешті, останній вид тестів - це завдання на встановлення послідовності.

Звичайно, при такій формі перевірки знань учні не дають розгорнутої відповіді, але це не применшує цінності цієї відповіді. Незважаючи на гадану простоту, тестові завдання вимагають досить глибоких знань і вмінь, а виконання їх - особливої зосередженості й мобілізації уваги.

Будь-яку форму перевірки знань можна значно пожвавити впровадженням нових технічних засобів. У наші дні комп'ютер стає учневі й учителеві вірним помічником. Так чому б не використати його для перевірки знань і вмінь учнів. Наприклад, можна за допомогою програми "Microsoft Office PowerPoint" створювати комп'ютерні тести. Для створення такого тесту не треба брати велику кількість завдань (досить 3-5), щоб виконання тесту не займало багато часу на уроці. Практика показала, що краще вибирати "закриті" тестові завдання, тобто завдання при яких з декількох варіантів запропонованих відповідей абсолютно вірним є тільки один. Учень, прочитавши завдання, вибирає на його погляд правильну відповідь. Наводить курсор на цей варіант відповіді й підтверджує свій вибір натисканням лівої клавіші миші. Застосовувати комп'ютерні тести можна на різних етапах уроку: як на етапі закріплення знань, так і для перевірки домашнього завдання. Тести, створені за допомогою програми "PowerPoint" при необхідності можна змінювати й доповнювати.

Застосування комп'ютерних тестів як однієї з форм фронтальної перевірки знань і вмінь учнів дозволяє задіяти всіх учнів, заощаджується час на уроці, вирішується проблема накопичування оцінок, підвищується інтерес до предмета. Застосування подібної перевірки привчає учнів бути активними й сумлінно готується до уроків.

Приведемо опис декількох спеціальних програм тестів для перевірки знань учнів, які використовуються викладачами у Димитровському професійному гірничому ліцею (додаток 4).

У даний час у ліцею використовується 9 програм для тестування учнів з загальних ( хімія, алгебра, біологія, література) та спеціальних

( охорона праці, технологія, шахтна автоматика, гірничошахтне обладнання). Використання тестів у електронному вигляді дає можливість більш якісно перевірити закріплення знань, та дозволяє провести тестування усіх учнів групи за академічну годину.

Деякі програми мають можливість формувати та зберігати результати усіх проведених тестів кожного учня, що дає можливість більш якісно підходити до визначення рівня вивчення предмету учнем.

Ще одним позитивним моментом при використанні електронних тестів є гнучкість при корегуванні тем, окремих питань, оперативне внесення змін.Скачати 425.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка