Обґрунтування Не так важливо, чого навчають у школі, а важливо, як вчатьСкачати 164.41 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір164.41 Kb.
#52183


ПРОЕКТ

«Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках природничо – математичного циклу»

Актуальність та обґрунтування

Не так важливо, чого навчають у школі,

а важливо, як вчать ...

(М. Планк)

Система освіти, відповідно до вимог сучасності, потребує докорінного переосмислення, практичної реалізації- навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитися жити.

         XXI століття — час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства  в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.


            Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження комп'ютерної техніки в процесі навчання .

Українська освіта сьогодні стоїть на порозі значних зрушень у розвитку та запровадженні інноваційних технологій для покращення загальної якості освіти. Важливим напрямом розбудови для українських освітян є сфера інформаційної грамотності та запровадження ІКТ у всі освітні процеси, починаючи від процесу навчання до процесів управління освітою та моніторингу освітніх результатів.


Серед останніх тенденцій у розвитку педагогічних технологій слід відмітити той факт, що ІКТ надають можливості для вчителя застосовувати в роботі так зване проблемно-орієнтоване або конструктивістське навчання. Воно передбачає навчання у насиченому інформаційному середовищі в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами та тим самим урізноманітнити професійні педагогічні навички та форми роботи.
     Комп’ютери  у навчанні варто використовувати лише тоді, коли вони забезпечують здобуття знань учнями, які неможливо або достатньо складно отримати за умови використання традиційного навчання. Дуже важливо навчальний процес організувати таким чином, щоб учень розумів, що завдання вирішує він, а не машина, що лише він несе відповідальність за наслідки прийнятого рішення.    Школярі втрачають інтерес до роботи, якщо результати їхньої праці не реалізуються в подальшому, тому необхідно використовувати виконану роботу на уроках у процесі створенні програмних продуктів або розробленні методичних матеріалів.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
        Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

Інформаційні технології - це сукупність інформаційних процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації.


Комунікаційні - підвищення ролі комп’ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів.

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі школи є процес навчання школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.
Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання

          Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?                                                                                                          

Це потрібно для того щоб з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

             Необхідно:

- навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати,

-перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації.

- організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

 Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Такого партнера  їй  часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.


Демонстрація об’єктів процесів та явищ

Лабораторні та практичні роботи

Створення та показ презентацій, вебсторінок

Підготовка до олімпіадНауково-дослідницька рроботаПроектна діяльністьКонтроль знаньДистанційне навчанняКомп’ютерне моделювання

Джерело інформації


Місія закладу освіти

Створення дієвої інформаційно – комунікаційної системи при викладанні предметів природничо – математичного циклу.Мета запровадження проекту

Створити систему цілісної шкільної освіти з підготовки молодої людини до повноцінної плідної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, підвищення якості освіти через активне втілення інформаційно-комунікаційних технологій.Основні вектори створення інформаційно-комунікаційного середовища у навчальному закладі:

 • створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності як учнів школи, так і педагогічного колективу, створення системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ;

 • надання кожному учню можливості для здобуття знань, умінь і навичок із використанням ІКТ під час навчання та виховання

Стратегічні завдання:

1.Створення сприятливих умов для піднесення соціального престижу

творчо працюючих вчителів;

2. Підвищення ролі вчительства в поліпшенні якості природничо-математичної освіти в місті, оновлення її змісту та основної форми організації навчального процесу – уроку;

3.Модернізація технологічного забезпечення уроків у школі, підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів природничо- математичного циклу;

4.Розробка і проведення міжпредметних навчальних проектів з використанням ІКТ.


Тактичні завдання:

 1. Створення оптимальних умов для впровадження в навчальний процес інформаційних технологій.

 2. Робота у мережі Інтернет.

 3. Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ).

 4. Розвиток інформаційної системи управління освітою спрямованої на автоматизацію процесів збирання, обміну, використання та поширення даних.

 5. Організація діяльності щодо теоретичної та практичної підготовки вчителів з метою підвищення інформаційної культури. 

 6. Реалізація проблемного навчання через метод проектів з використанням комп’ютерних технологій для створення умов самореалізації учнів.

 7. Створення єдиного інформаційного простору школи. 

 8. Застосування моніторингу для проблемного аналізу та своєчасної корекції діяльності педагогічного колективу. 

 9. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі на інформаційному рівні. 

 10. Створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.Концептуальні положення
Концепція враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення та інформатизації різних сфер життя. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація та демократизація освітніх послуг, які надає навчальний заклад, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної інформаційно розвиненої особистості з критичним мисленням. Охоплюються всі сфери шкільного життя, навчально-виховний процес в цілому, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. Передбачається, що педагог виконує роль рівноцінного партнера у процесі формування інформаційної культури школяра та його вміння самостійно здобувати знання шляхом доцільного добору та правильного використання різних інформаційних ресурсів.
У Концепції визначено методологічні й концептуальні основи розробки базового змісту освіти, що забезпечать його безперервність й наступність при виборі учнями подальшого навчання; розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності навчально-виховного комплексу, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості.

Напрямки модернізації освітнього процесу

 • Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, тобто навчання, виховання та підготовка молодого покоління до життя в нових соціально-економічних умовах;

 • Інтенсифікація управління, тобто пошуки нових напрямів і підходів до удосконалення організації навчання на уроках природничо-математичного циклу ;

 • Методичне та дидактичне реконструювання шляхом забезпечення науково-методичного супроводу навчального процесу

 • Інформатизація освітнього процесу через створення системи дистанційного навчання .

Структура проекту

І етап

 • Технічне оснащення кабінетів, лабораторій, бібліотеки засобами інформатизації;

 • Підвищення рівня комп’ютерної грамотності педагогічних кадрів, підготовка до використання інформаційних медіа, як засобів ефективного викладання предметів;

 • Створення соціальних, психологічних, педагогічних умов для набуття учнями навичок з використання інформаційно комунікаційних технологій, організація дистанційного навчання учнів;

 • Створення медіатеки з природничо-математичних дисциплін.


ІІ етап

 • Створення предметних сайтів школи, веб-сторінок з предметів природничо-математичного циклу;

 • Здійснення дослідницько-експериментальної роботи за проектом «Щоденник.ua»;

 • Обладнання мультимедійного кабінету для роботи учителів-предметників з електронними навчальними посібниками;

 • Здійснення дистанційного навчання учнів згідно предметних програм ;

 • Поповнення шкільної медіатеки ;

 • Створення Інтернет бази методичних наробок з досвіду вчителів природничо-математичного циклу закладів освіти міста.


ІІІ етап

 • Оновлення технічних засобів інформатизації школи;

 • Входження школи до системи відкритої освіти на основі дистанційних технологій навчання;

 • Розробка та запровадження електронних класних журналів, щоденників учнів на основі загальношкільної бази даних;

 • Розробка блогів учителів природничо – математичних дисциплін;

 • Поповнення шкільної медіатеки.


IV етап

 • Поповнення методичними матеріалами шкільних сайтів;

 • Поновлення інформаційно-технічного забезпечення школи;

 • Розробка електронних предметних посібників вчителями предметниками;

 • Участь вчителів предметників природничо-математичного циклу в методичних заходах різних рівнів з досвіду роботи впровадження ІКТ ;


V етап

 • Забезпечення дистанційного навчання для обдарованих учнів;

 • Проведення моніторингів : з якості знань учнів з предметів

природничо-математичного циклу, вибору профілю навчання та

вступу до вищих навчальних закладів згідно обраного профілю;

- Проведення вебінарів для вчителів природничо-математичного циклу ;

- Поширення педагогічного досвіду вчителів природничо-

математичного циклу в фахових виданнях;

- Створення бази даних передового педагогічного досвіду для вчителів

природничо-математичного циклу


 • Вдосконалення мережі інформаційного простору закладу


Функції учасників навчально-виховного процесу

Адміністрація:

1.     Моніторинг якості освіти

2.     Організація роботи груп «Користувач ПК», «Програма INTEL»

3.     Проведення семінарів, педрад, конференцій щодо втілення ІКТ на урокахприродничо-математичних дисциплін.

4.     Комп’ютеризація шкільної бібліотеки, кабінетів, лабораторій.

5.     Забезпечення навчально-виховного процесу електронними посібниками

6. Підтримка сайту школи

7. Розміщення на сайті школи матеріалів закладу освіти, щодо втілення ІКТ на уроках природничо-математичного циклу.

8. Організація системи контролю за впровадженням інформаційно-

комінікаційної програми в діяльності закладу.

9. Організація роботи з батьківською громадкістью.

10. Організація роботи щодо заповнення шкільної електронної документації.Учитель:
 1.Реалізація Інтернет-технології як частини загальної інформаційної культури учителя

2.  Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в організації пізнавальної діяльності учнів

3.  Підвищення кваліфікації та комп’ютерної грамотності.

4. Втілення інформаційних технологій на різних етапах уроку або вивчення програмового матеріалу.

5. Створення інтернет–уроків, презентацій

6. Використання електронних навчальних програм

7. Розробка власних проектів, формування та використання медіатеки

8. Розробка електронних тренувальних тестів, завдань, тощо.

9. Ведення шкільної електронної документації.

Учень:
 1. Інтернет-технології - частина загальної інформаційної культури учня.

2.Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет для самоосвіти.

3.Інтернет–технології в організації додаткової освіти.

4. Використання дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами;

5.Оволодіння комп’ютерними технологіями для підготовки до уроку, науково-дослідницької роботи, олімпіад;

6.Обговорення актуальних проблем на Інтернет-форумі шкільного сайту.


Батьки:


 1. Участь у курсах з підвищення інформаційної, комп’ютерної грамотності.

3.Залучення до  інтернет - спілкування з адміністрацією школи та вчителями на форумі сайту.

4. Отримання інформації про навчання дітей з електронних журналів та щоденників.Очікувані результати від запровадження проекту «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках природничо-математичного циклу»

1.Системне запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у ході навчально-виховного процесу .

2. Систематичне підвищення комп’ютерної грамотності як педагогів, так і учнів закладу.

3. Застосування комп’ютерного та мультимедійного обладнання на різних етапах урочної діяльності, особливо під час перевірки рівня засвоєння учнями предметного матеріалу шляхом тестування, використовуючи електронні завдання та тести.

4. Ефективне сприйняття та засвоєння програмового матеріалу учнями.

5. Створення та постійне використання матеріалів медіатеки закладу.

7. Створення шкільного, предметних, класних сайтів, їх підтримка та постійне поновлення матеріалів.

8. Організація дистанційного навчання для виявлення творчих здібностей учнів.

9. Підвищення мотивації та рівня пізнавальної активності учнів через унаочнення процесу навчання .

10. Створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання учнів.

11. Підвищення рівня якості навчально-виховного процесу.

Ресурсне обґрунтування

На момент запровадження проекту інформатизації навчального закладу передбачено, що фінансування здійснюється за рахунок міського бюджету та використання благодійних коштів, тобто шляхом залучення інвесторів, а також в рамках реалізації регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини».Дидактичний аспект

Мета: сприяти формуванню в учнів знань, умінь та навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії, розвитку пізнавальної творчої активності особистості, природних здібностей учнів, уяви та критичного мислення.


Основні завдання:
1. Формування ключових компетентностей школярів через запровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

2. Робота з обдарованими учнями.


3.Моніторингова оцінка діяльності учасників навчально – виховного процесу.
5.Забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності.
6. Підготовка учнів до майбутньої творчої діяльності.

7. Формування комп’ютерної грамотності школярів.


Шляхи реалізації:
1. Реалізація Програми роботи зі здібними дітьми
1.1. Методи проблемного навчання у школі II ступеня.
1.2. Науково-пошукова і творча робота у школі III ступеня.
1.3. Участь у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах.
1.4. Залучення учнів до роботи в регіональних секціях МАН.
1.5. Проведення предметних тижнів, декад.
2. Апробація нових підручників.
3. Створення умов для інформаційно-комунікативної діяльності учасників навчально – виховного процесу.
4. Реалізація нових форм додаткової освіти.
5. Зміна акценту з питання «Як вчити?» на питання «Чому вчити?», « Для чого вчити?» .
6. Диференціація та індивідуалізація змісту навчання.

Зміст загальної середньої освіти

Пріоритетним акцентом у роботі навчального закладу є розвиток особистості учня. Педагогічний колектив школи ставить собі за мету, використовуючи відповідні методики та технології, не тільки формувати інформаційну культуру школярів, але й підвищувати рівень власної компетентності, постійно відслідковувати нововведення у системі освіти, „йти на крок попереду учня” як рівнозначного активного партнера та учасника навчально-виховного процесу, а також забезпечення варіативності освіти, диференціації у навчанні, профілізації старшої школи.

Зміст освіти ґрунтується на положеннях, визначених Концепцією загальної середньої освіти, конкретизується базовим навчальним планом, який унормовує основні параметри організації навчально-виховного процесу: його тривалість, розподіл часу за роками навчання, освітніми галузями, інваріантною і варіативною складовими.

Зміст освіти формується з урахуванням пріоритетів:

- впровадження сучасних педагогічних технологій спрямованих на комп’ютерно-орієнтоване навчання; 

- творче оволодіння основами знань і способу мислення, з новими світоглядними орієнтирами;

- комп’ютеризація освіти;

- забезпечення допрофільної освіти;

- психологізація освіти.

Зміст освіти та її структура сприяє:

- формуванню наукового світогляду та гуманістичної свідомості;

- формуванню управлінської культури;

- формуванню комп’ютерної грамотності.Висновок

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд пріоритетних

Кожний шкільний предмет здатний суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує себе як особистість, на методи вирішення не тільки шкільних завдань, а й навколишнього середовища. Сучасний випускник школи повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному житті. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.Нові інформаційні технології відкривають учням доступ :

 • до нетрадиційних джерел інформації;

 • підвищують ефективність самостійної роботи;

 • дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок;

 • дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Нові інформаційні технології дозволяють вчителям-предметникам

 • Краще оцінити здібності та знання учня

 • Шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання

 • Розвивати творчі здібності учня

 • Розвивати самостійне мислення

 • Посилити компетентність учня

 • Істотно змінити способи управління навчальною діяльністю.


Література

 1. Радул В. В., Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с.

 2. Жаболенко М. В. Инновации в области использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе/ М. В. Жаболенко, Н. О. Жданова // Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ гол. ред. С. В. Смерічевська. - Донецьк: Кальміус, 2007 р.

 3. Кочевой Р. А. Информационные технологиив процес се обучения/ Р. А. Кочевой //доп. Учасників V Всеукр. Наук. -метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя:ЗДІА, 2005 р.

 4. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Урядовий кур’єр. 2007. -№6.

Каталог: uploads -> editor -> 1474
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
1474 -> Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання продуктів харчування у днз
1474 -> Методична служба Відділ освіти Синельниківської міської ради Рекомендації щодо створення моделі загальноосвітнього навчального закладу
1474 -> Святковий стіл у день народження дитини
1474 -> Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22. 11. 2004 №1591
1474 -> Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930
1474 -> План проведення тижня англійської мови
1474 -> Кодексу законів про працю України від 10. 12. 1971 №322-viii

Скачати 164.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка