Одеський національний університет імені І. І. МечниковаСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#1361
ТипРобоча програма
  1   2   3


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної та прикладної психології

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психологія соціальної роботи
напряму підготовки 6.030102_Психологія
для спеціальності бакалавр психології
1

Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна системаорганізації навчального процесу

20__ - 20__

Психологія соціальної роботи Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102_Психологія/
«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади): к.психол.н., доц.каф.соціальної та прикладної психології Яремчук О.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та практичної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної та практичної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – ESTS – 2,5; кред.Укр – 1,5

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

(шифр і назва)

6.030102 Психологія

Модулів - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

4-й

5-й
Семестр

Загальна кількість годин - 81

7-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи

студента - 2

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

10 год.

0 год.
Самостійна робота

33 год.

69 год.
Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 58/33

для заочної форми навчання ­– 12/69

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіти теорією і практикою здійснення основних форм та методів психосоціальної допомоги населенню
Завдання:

 • Розкриття психологічних особливостей соціальної роботи, її категоріального апарату, мети, об’єкта і предмета, методів психосоціальної практики;

 • Виявлення системи поглядів та концептуальних підходів в галузі соціальної роботи з метою формування особливого світогляду, центром якого є цілісна особистість, що самоактуалізується і розвивається у соціальному середовищі;

 • Вивчення впливу психологічних теорій на оформлення моделей практичної соціальної роботи;

 • Вивчення процесу психосоціальної взаємодії з особистістю і групою, характеристика його сутності, змісту, мети, завдань, закономірностей, протиріч, принципів, форм та результатів;

 • Знання організацій, змісту та методики проведення консультативної роботи з особистістю та групою, оволодіння елементарними навичками психологічної допомоги.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

 • Теоретичні засади психології соціальної роботи як відносно самостійної галузі психологічного знання: основні теорії, концепції, категорії, методи впливу;

 • Знати систему поглядів та концептуальних психологічних теорій з метою формування власної психосоціальної позиції, психологічної культури.


Вміти:

 • Застосовувати навички професійного, компетентного використання психосоціальних методів з метою надання професійної допомоги;

 • Вміти аналізувати стандарти якості надання психологічної допомоги населенню.

Програма відображає вимоги МОН України і сприяє на наступні змістові блоки:

ПП 05 Соціальна психологія та соціальна робота

2.01.02.03/ 4.01.05.02 - Зміст та функції спілкування в соціальній роботі

2.01.11.01 / 5.01.05.01 – Міжособистісні стосунки та соціальні відносини

2.01.17.02 / 5.01.10.01 – Особистість в системі соціальних зв’язків

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної роботи

Тема 1. Історичні та концептуальні основи соціальної роботи у різних країнах. Соціальна робота у сучасній Європі.

Категоріальний апарат соціальної роботи. Принципи практики соціальної роботи. Мета, об’єкт і предмет соціальної роботи. Основні завдання та методи. Досвід соціальної роботи у вітчизняних та закордонних соціальних організаціях. Психологічні особливості соціальної роботи як професії.Тема 2. Теоретичні засади соціальної роботи: міждисциплінарне співробітництво

Сучасна класифікація теорій соціальної роботи: психолого-орієнтовані, соціолого-орієнтовані, комплексно-орієнтовані моделі теоретичного обґрунтування соціальної роботи. Основні психологічні теорії і їх вплив на соціальну практику. Психодінамічний підхід в психосоціальній теорії та практиці (З.Фрейд, К.-Г.Юнг, А.Адлер, К.Хорні, Е.Фром, Е.Еріксон). Поведінковий підхід в психосоціальній практиці (Е.Торндайк, І.Павлов, Д.Уотсон, Б.Скіннер, А.Балндура). Екзестенційно-гуманістичні підходи в психосоціальній теорії та практиці (А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл, Р.Мей).Тема 3. Технологія соціальної роботи

Групи методів соціальної роботи. Соціальна терапія та її функції. Індивідуальна терапія в соціальній роботі. Групова терапія. Етапи технології вирішення соціальних проблем.


Тема 4. Основні категорії об’єкту соціальної роботи: соціальний та психологічний статус

Організація соціальної роботи в системі соціальних служб для дітей та молоді, жіноцтва та сімей. Соціальна робота з категорією соціально депривованих осіб (бідні люди, жебраки, бездомні, безробітні). Соціальна робота в сфері міграції населення (іммігранти та емігранти, репатріанти, біженці). Категорія девіантних осіб в соціальній роботі. Соціальна робота з інвалідами та невиліковно хворими.Тема 5. Види та принципи професійної діяльності соціальних працівників

Поняття про соціальну та психологічну допомогу особистості (групі, організації). Основні види професійної діяльності соціального працівника: просвітницька, профілактична, діагностична, психокорекцій на робота, психологічне консультування тощо. Взаємодія та взаємодоповнюваність основних форм роботи соціального працівника. Основні групи принципів професійної діяльності соціального працівника: принципи ставлення до клієнта, принципи взаємодії між соціальним працівником та клієнтом, етичні принципи.


Змістовий модуль 2. Регуляція девіантної поведінки засобами соціальної роботи

Тема 6. Психологічні особливості переживання кризи й ризики девіантної поведінки

Криза й втрата як психологічні умови саморозвитку або деградації особистості. Феномен ПТСР. Психотерапевтична допомога при ПТСР в залежності від його стадії. Виникнення психологічних залежностей на фоні кризи й втрати. Можливості запобігання злочинності шляхом соціальної роботи. Формування та динаміка ціннісних орієнтацій особистості, якій допомогають в соціальній роботі.Тема 7. Особливості соціальної роботи з алко – та наркозалежними. Алкогольні традиції: можливості і способи соціальної роботи. Проблематика соціальної та особистісної ідентичності членів сімей алкоголіків. Співзалежність як фактор зберігання «алкогольних» змін особистості. Особливості реабілітації особистостей із наркозалежністю: кроскультурний досвід. Тенденція до зміни залежності при невирішеності екзістенційних питань особистістю.

Тема 8. Особливості соціальної роботи з суїцидентами. Суїцидальна поведінка як предмет досліджень міждисциплінарної сфери знань «суїцидології» (Е.Дюркгейм, О.Г.Амбрумова, Я.І.Гілинський, П.І.Юнацкевич та ін.) Психологічне розуміння суїцидальних станів, класифікація їх. Психологічна допомога клієнтам, що звершили суїцидальні спроби або мали суїцидальні наміри.

Тема 9. Проституція як психосоціальна проблема суспільства. Проституція як наслідок соціальних негараздів чи особистий вибір. Уявлення про жіночу роль в кроскультурному аспекті найдавнішої професії. Психологічні наслідки проституції як девіантної поведінки.

Тема 10. Психологічна допомога у місцях позбавлення волі. Злочинність як соціальна та психологічна проблема. Злочинні спільноти та групи ризику. Особливості субкультури місць позбавлення волі. Психологічні ефекти ув’язнення, вплив позбавлення волі на психіку в’язня. Основні напрями психологічної допомоги в’язням. Реабілітація після звільнення.
Змістовий модуль 3. Соціальна робота з групою як метод психосоціальної допомоги

Тема 11. Теоретичні та практичні основи роботи з групою

Робота з груповою динамікою. Практикум з використання тренінгових методів: групова дискусія, модерація, фасілітація і т.ін. Тематичні вправи та рольові ігри в груповій роботі. Психогімнастика в соціальній роботі.Тема 12. Соціальна робота з релігійно орієнтованими особами та групами

Церква та соціальна робота: історія та сучасність. Релігійна детермінанта суспільної поведінки релігійно-орієнтованої особи. Роль та функції церкви в різноманітних напрямках соціальної роботи: залучення досвіду інших країн. Соціально-психологічні тенденції сучасного релігійного сектантства. Масовий психоз, релігійний суїцид та тероризм: актуальні проблеми соціальної роботи. Можливості пастирської психотерапії у роботі з дітьми та сім’ями. Хоспіси. Проблематика евтаназії: медичний та релігійний аспекти.Тема 13. Етнічна та міграційна проблематика соціальної роботи

Проблема адаптації маргінальної особистості та соціальна допомога. Расові та етнічні забобони, етноцентризм, міжнаціональна нетерпимість та дискримінації: профілактичні заходи соціальної роботи. «Культурний шок» як проблема соціальної роботи. Соціальна робота в етнічній діаспорі. Соціальна робота в галузі запобігання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.Тема 14. Гендерна проблематика соціальної роботи

Психосексуальний розвиток та взаємовідносини юнаків та дівчат як напрямок соціальної роботи. Підготовка до шлюбу та сексуальна просвіта. Соціалізація особистостей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Соціальна робота в галузі сучасного жіночого руху. Психотерапія травмованої сексуальності в соціальній роботі.Тема 15. Соціальна допомога родині та дитині

Проблематика благополуччя молодих сімей: соціально-економічний та культурно-психологічні аспекти. Взаємодія поколінь в сім’ях: ставлення до родичів похилого віку. Соціальна допомога неповним сім’ям та батькам-одинакам. Соціальна робота з дітьми, позбавленими батьківської опіки. Проблематика насильства в родині. Проблематика всиновлення: зарубіжний та вітчизняний досвід.


Змістовий модуль 4. Розвиток особистісного потенціалу в соціальній роботі

Тема 16.Розвиток професійних стандартів у соціальній роботі

Проблематика підготовки фахівців-гуманітаріїв до соціальної роботи. Етичні правила діяльності психолога та соціального працівника. Особистісні якості, що необхідні для професійної соціальної роботи. Проблематика супервізії соціального працівника. Соціальна робота як духовна практика: розвиток особистого потенціалу соціального працівника.Тема 17. Риторика в соціальній роботі

Індивідуальні особливості особистості та ораторське мистецтво. Основні етапи підготовки публічного виступу: план, композиція, методи викладу матеріалу, ораторські прийоми, демонстрація, контроль. Міні-лекція як вид професійної діяльності соціальних працівників: інформування, зміна установки, мотивування слухачів, алгоритм складання міні-лекції.Тема 18. Розвиток креативності, допомога в самореалізації особистостям різного віку

Самоменеджмент, акмеологія та соціальна робота. Дозвілля людини: можливості соціальної роботи в сприянні духовному та фізичному розвитку особистості. Проблема самотності: деструктивний та креативний аспекти (можливості соціальної роботи). Самоконструювання особистості в культурно-історичному просторі: іграїзація, карнавальність. Масові дійства, телешоу і т.ін.: аспекти соціальної роботи.Тема 19. Обрядове дійство та сучасний ритуал як засоби соціальної роботи

Використання концепції етнокультурної міфотворчості особистості та феномену індивідуального авторського міфу з метою розширення ідентифікації молоді з культурно-історичним корінням. Самопроектування «Я» в архетипіку давньогрецьких та давньослов’янських богів та богинь: креативний підхід до гендерної ідентифікації. Використання творчих психологічних технік у соціальній роботі: міфодрама, етнотерапія, символдрама. Психо-історична реконструкція як розвивальний діалог з минулими епохами.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годинДенна форма

Заочна формаУсього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

срл

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної роботи


Тема 1. Історичні та концептуальні основи соціальної роботи у різних країнах. Соціальна робота у сучасній Європі.

2

2

2

1


1

Тема 2. Теоретичні засади соціальної роботи: міждисциплінарне співробітництво

5

2


3

7

1


6

Тема 3. Технологія соціальної роботи

2

2

1

1

Тема 4. Основні категорії об’єкту соціальної роботи: соціальний та психологічний статус

2

2

1

1

Тема 5. Види та принципи професійної діяльності соціальних працівників

2

2

1

1

Разом за змістовим модулем 1

13

10


3

12

2

Змістовий модуль 2. Регуляція девіантної поведінки засобами соціальної роботи


Тема 6. Психологічні особливості переживання кризи й ризики девіантної поведінки

5

2


3

8

2


6

Тема 7. Особливості соціальної роботи з алко – та наркозалежними

2

2

1

1

Тема 8. Особливості соціальної роботи з суїцидентами.

2

2

2

1


1

Тема 9. Проституція як психосоціальна проблема суспільства

2

2

1

1

Тема 10. Психологічна допомога у місцях позбавлення волі.

5

2


3

7

1


6

реферат

9

9

10

10

Захист рефератів

10


Разом за змістовим модулем 2

35

10


15

29

4

Змістовий модуль 3. Соціальна робота з групою як метод психосоціальної допомоги

Тема 11. Теоретичні та практичні основи роботи з групою

5

2


3

5

2


6

Тема 12. Соціальна робота з релігійно орієнтованими особами та групами

2

2

4

1


1

Тема 13. Етнічна та міграційна проблематика соціальної роботи

5

2


3

4

1


6

Тема 14. Гендерна проблематика соціальної роботи

5

2


3

3

6

Тема 15. Соціальна допомога родині та дитині

5

2


3

3

6

Разом за змістовим модулем 3

22

10


12

19

4

Змістовий модуль 4. Розвиток особистісного потенціалу в соціальній роботі

Тема 16.Розвиток професійних стандартів у соціальній роботі

5

2


3

3

6

Тема 17. Риторика в соціальній роботі

2

2

4

1


1

Тема 18. Розвиток креативності, допомога в самореалізації особистостям різного віку

2

2

4

1


1

Тема 19. Обрядове дійство та сучасний ритуал як засоби соціальної роботи

2

2

3

1

Разом за змістовим модулем 4

11

8


3

14

2


1

Усього годин

81

38


33

81

12


69

Модуль 2

ІНДЗ-

-

12

--

-

12
Усього годин

81

38


33

81

12


69


5. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 2. Теоретичні засади соціальної роботи: міждисциплінарне співробітництво

3

2

Тема 6. Психологічні особливості переживання кризи й ризики девіантної поведінки

3

3

Тема 10. Психологічна допомога у місцях позбавлення волі.

3

4

Тема 11. Теоретичні та практичні основи роботи з групою безробітних

3

5

Тема 13. Етнічна та міграційна проблематика соціальної роботи

3

6

Тема 14. Гендерна проблематика соціальної роботи

3

7

Тема 15. Соціальна допомога родині та дитині

3

8

Тема 16. Розвиток професійних стандартів у соціальній роботі

3

9

Написання реферату до Змістового модулю 2 (Теми 11-15 за вибором)

9
 1. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

По три години самостійної роботи на кожне завдання

Всього: 12 годин самостійної роботи

7. Методи навчання
Індивідуальна робота студента складається з:

1. Виконання тестових (контрольних) завдань з кредитного модулю

2. Презентації та обговорення у групі індивідуальних завдань, рефератів
Самостійна робота студента складається з підготовки до лекцій, практичних занять та контрольних робіт

3. Написання конспектів за новітніми роботами в даній галузі.
8. Методи контролю

Оцінювання відбувається за п'ятирівнєвою шкалою: • Перший рівень ( 50-60 балів) - засвоєння знань - характеризується за такими параметрами: знання базової специфіки (знання термінології, специфічних фактів), знання способів та методів оперування базовою специфікою (знання правил, логічних послідовностей, класифікацій та категорій, критеріїв, методології), знання теоретичних основ щодо базової специфіки (знання принципів, узагальнень, теорій та структур).

 • Другий рівень ( 61-70 балів) - розуміння суті вивченого матеріалу, характеризується за такими параметрами, як трансляція, інтерпретація, екстраполяція на нові сфери діяльності.

 • Третій ( 71-80 балів) – аналіз - тобто вміння розчленити ціле на складові елементи, характеризується за такими параметрами, як аналіз елементів, аналіз взаємозв'язків, аналіз організаційних принципів.

 • Четвертий ( 81-90 балів) - синтез - тобто вміння створювати ціле з частин характеризується за такими параметрами, як створювання власного повідомлення, створення плану, алгоритму дій, створення системи абстрактних відношень.

 • П'ятий ( 91-100 балів) - творче застосування - характеризується як вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язання проблемних ситуацій.9. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

15

100

Т1-4

Т2-4

Т3-4

Т4-4

Т5-4

Т6-4

Т7-4

Т8-4

Т9-4

Т10-4

Т11-4

Т12-4

Т13-4

Т14-4

Т15-4

Т16-4

Т17-4

Т18-4

Т19-4


ТІ, Т2 ... ТІ9 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка