Опис досвіду роботи. Проблемно-орієнтований аналіз діяльності ПроблемністьСкачати 172.84 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір172.84 Kb.
#2414
Опис досвіду роботи.

Проблемно-орієнтований аналіз діяльності

Проблемність базується на протиріччях, що виникають в процесі вивчення навколишніх предметів. Найкращим засобом навчання служить завдання, яке викликає в учнів теоретичне або практичне утруднення, пов’язане з певним протиріччям. Таке завдання можна назвати проблемним. Воно може бути у формі запитання, задачі або практичного завдання. Відомо, що інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень. Для того, щоб викликати інтерес в учнів до уроків трудового навчання, я, як вчитель , маю шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання. Під час навчання потрібно використовувати такі методи, при яких:

• в учнів виникає бажання до творчої, результативної роботи;• учні стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху, при цьому не порушують поведінку у класі.

 • Формування життєвих компетентностей засобами проектної технології.

 • Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.

 • Інноваційні методики професійного самовизначення особистості учня на уроках трудового навчання.

 • Розвиток креативних якостей, як засіб успішної особистості школяра на уроках трудового навчання.

 • Формування самоактуапізуючої особистості учня в процесі навчання.

 • Забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до навчально-трудової діяльності учнів.

 • Формування та розвиток ключових компетентностей учнів на уроках трудового навчання засобами інтерактивних технологій.

 • Інноваційний підхід у навчально-виховному процесі з метою формування в учнів творчого мислення і підготовці їх до активної, професійної, суспільної діяльності.

 • Формування в учнів основ технічної творчості методами розв'язування винахідницьких задач.

 • Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як нового методологічного засобу інтерактивного навчання на уроках технічної праці.

 • Формування соціально-трудової компетентності учнів основної школи.

 • Проектно-технологічна діяльність як засіб активізації творчості учнів.

 • Формування базових та предметних компетентностей з трудового навчання шляхом використання в навчально-виховному процесі проектно-технологічної діяльності учнів та нових інформаційних технологій.

 • Індивідуалізація та диференціація навчання на уроках технічної праці.

 • Розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій навчання.

 • Розвиток творчих здібностей та обдарованості особистості як результат співпраці "учень-учитель".

 • Побудова індивідуальних траєкторій розвитку здібностей учнів на уроках трудового навчання.

 • Роль проектно-технологічної діяльності у формуванні національної самосвідомості учнів.

 • Творчий підхід до проектно-технологічної організації уроків трудового навчання.

 • Виховання творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.

Відомо, що одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання, яке основане на діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони - рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання і не відчувається домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В таких умовах, учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані самостійні рішення. На мою думку, мета сучасної школи полягає в тому, щоб виховувати дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати, жити, розвиватись та досягати поставленої мети.

Обґрунтування актуальності досвіду і його практичної значущості

Комп'ютеру належить щільне місце серед сучасних інформаційних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп'ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і школа не може стояти осторонь цієї справи.

З використанням інноваційних технологій у навчанні можна реалізувати програмоване і проблемне навчання. Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі; об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Використовувати інформаційні ресурси Інтернет доцільно за наступними напрямками:

• Самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн.

• Підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка атестаційних матеріалів.

• Позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завданнях.

• Використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо.

• Тестування знань учнів з певних розділів курсу.

У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для вчителя підвищує і рівень підготовки самого вчителя, і рівень проведення занять, і якість знань учнів. При цьому інтерес більшості учнів до комп'ютера й Інтернету підвищує мотивацію навчання.

Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні програмні засоби використовую для  імітації складних  реальних процесів, ситуацій, візуалізації абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів, демонструю фрагменти передач, фільмів, віртуальних екскурсій тощо. Використовую готові мультимедійні засоби, а також створюю власні додатки до уроків трудового навчання

Електронні підручники та посібникисистеми дистанційного навчання є корисними для організації дистанційної форми навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі. Значно полегшують  роботу  і, що досить суттєво, дозволяють виявити реальний рівень знань учнів тестові програми. Вони корисні ще й тому, що кожен учень може самостійно перевірити свої знання та звернути увагу на недостатньо засвоєний матеріал.

Отже, використання новітніх технологій на уроках трудового навчання забезпечує такі результати:

• вміння працювати з інформацією, розвиток компетентності та здібностей;

• підвищення ступеня наочності;

• посилення мотивації навчання і, як наслідок - підвищення інтересу до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки;

• це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів, формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів.

Участь школярів у трудовій діяльності створює можливість ознайомити їх із сучасною (у тому числі й комп'ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання ПК у трудовому навчанні пов'язане з вирішенням дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках з цієї дисципліни. Необхідно також відзначити, що інформаційно-комунікаційні  технології відкрили вчителю нові можливості  при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання.

Актуальність використання цих технологій обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже, вчитель повинен визначити місце та роль новітніх технологій у своїй професійній діяльності.

У процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках необхідно ретельно продумати поєднання з ними слова вчителя, можливості використання різних методичних прийомів: пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (простеженням) окремих елементів комплексу чи комплексу загалом, бесіда за їх змістом; пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів; демонстрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням); демонстрування (прослуховування), що супроводжується поясненням (синхронним коментуванням).

У процесі підготовки до проведення уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій  слід:

·  детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу;

·  визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність демонстрування предмета, явища або їх зображення;

·  відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змістові та меті уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так і комплексу загалом; встановити, на якому попередньому пізнавальному досвіді здійснюватиметься вивчення кожного питання теми;

·  визначити методи і прийоми забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, набуття умінь і навичок.Визначення провідної педагогічної ідеї досвіду, мети, завдань

До провідної ідеї педагогічного досвіду в більш вузькому і строгому сенсі цього поняття відносять таку практику, яка містить в собі елементи творчого пошуку, новизни, оригінальності, те, що інакше називається новаторством. Використання інноваційних технологій для формування компетентностей учнів передбачає активне залучення кожної дитини до навчального процесу. Школярі набувають навичок здорової між особистісної комунікації, критичного мислення для розв’язання складних проблем, пошуку альтернатив, висловлення думок.Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що учні:

- уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;

- з великим бажанням виконують творчі роботи;

- вміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу;

- успішно опановують поставленні перед ними завдання з використанням ЕОМ.

У своїй роботі намагаюсь правильно організувати життя й навчання кожної дитини з її неповторною індивідуальністю, забезпечити таке спілкування з дитиною на кожному етапі її розвитку і навчання, яке дасть максимальний ефект. Такий педагогічний досвід особливо цінний тому, що він прокладає нові шляхи у педагогічній практиці та педагогічній науці, тому саме новаторський досвід в першу чергу підлягає аналізу, узагальнення та поширення. Між простим: майстерністю і новаторством часто буває важко провести межу, тому що, опанувавши відомими в науці принципами та методами, педагог зазвичай не зупиняється на досягнутому. Знаходячи і використовуючи все нові і нові оригінальні прийоми або по-новому, ефективно поєднуючи старі, педагог-майстер поступово стає справжнім новатором. З цього випливає, що поширювати і впроваджувати в практику інноваційні технології, треба будь-який позитивний досвід, але особливо глибоко і всебічно потрібно аналізувати, узагальнювати і поширювати досвід педагогів-новаторів.
Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів

Інформаційні технології забезпечують інтерактивність навчання, що сприяє врахуванню індивідуальних особливостей учня під час формування творчих здібностей. Інтерактивне навчання сприяє формуванню атмосфери співробітництва та взаємодії. В міру того як учень просувається в навчанні, комп’ютер аналізує його відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, детальніший розгляд теми, що викликала зацікавленість, або можливість повторити чи пропустити певний розділ цього заняття. Інтерактивне навчання передбачає моделювання різних ситуацій, використання ігор, вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, тобто учень приймає обґрунтовані рішення з елементами творчості. В умовах інтерактивного навчання є можливість організувати диференційоване навчання, котре максимально враховує умови формування творчих здібностей учнів.

Комп’ютер дозволяє більш широко використовувати міжпредметні зв’язки. Праця в навчальних майстернях стає більш усвідомленою, а значить і творчою. Уміння в процесі практичної роботи застосовувати знання фізики, хімії та інших природничих наук свідчать про їхнє глибоке розуміння. Крім того, багатофакторність системи, науковий підхід, багатий інструментарій, великий обсяг електронної довідкової інформації, залучення мультимедійних засобів дозволяють досягнути вдалого поєднання ігрової, пізнавальної та експериментально-дослідницької активності. Ефективність раціонального використання інформаційних технологій обумовлюється, ще й тим, що скорочується час вивчення теоретичного матеріалу програми. Вивільняється час до творчої практичної роботи, усунення прогалин у знаннях, актуалізації раніше вивченого матеріалу. У разі виникнення труднощів учень за допомогою комп’ютера може самостійно швидко знайти необхідну інформацію й повторити її. Використання ІКТ у процесі трудового навчання, створює можливість для більш предметного ознайомлення школярів із технікою (в тому числі комп’ютерною) та її використанням у сучасному виробництві. Це сприяє розширенню в учнів кругозору, розвитку обізнаності в різних сферах людського життя, бачення проблем сучасного виробництва та життя. Творча людина не обмежується якимось одним видом діяльності, вона повинна бути компетентною в широкому колі питань. Використання інформаційних технологій у трудовому навчанні пов’язане з вирішенням низки дидактичних питань, спрямованих на глибоке засвоєння змісту навчального матеріалу, використання наочності, організацію творчої діяльності учнів, виховання учнів тощо. У сукупності добре організоване навчання й виховання безумовно, позитивно впливає на формування творчих здібностей школярів.

Якість та міцність засвоєння навчального матеріалу учнем залежить не тільки від об’єктивних факторів (змісту й структури матеріалу, використання різних форм і методів навчання, часу навчання), але й від суб’єктивного відношення учня до даного навчального матеріалу й навчання в цілому. Використання ІКТ у процесі трудового навчання дає можливість, впливати на мотиваційну сферу школяра, викликати інтерес у учнів, як за рахунок використання самого комп’ютера, так і можливостей сприйняття, перетворення та подачі інформації.

Можливості використання ІКТ як засобу в процесі трудового навчання показано на рис. 1. Використання програмних засобів, таких як електронні підручники й навчальні посібники, мультимедійні енциклопедії, відкриває доступ учням до великого об’єму нової інформації, яка в традиційному вигляді (на паперовій основі) практично не реалізується. Це сприяє вихованню в учнів здатності відчувати, бачити проблеми. Бачення проблем це одна з важливих ознак творчої особистості. Тому навчальний матеріал учням повинен презентуватися проблемо, дискусійно, з розкриттям різних точок зору, підходів, альтернативних рішень тощо.

описание: http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/duplomni_2010_2011/bakalavr/masnyk/duplom_masnyk.files/image002.jpg

Рис. 1. Можливості ІКТ

 

При вивченні такого матеріалу учень не є сторонньою особою, а стає активним учасником подій, ситуацій, висловлює свою думку, своє ставлення до проблеми. Крім того, він вчиться за допомогою комп’ютера вести пошук шляхів розв’язання проблеми, запускати програму, користуватись електронним довідником, виділяти необхідну інформацію, її друкувати тощо.У діяльності сучасної людини існує немало трудомістких інформаційно-пошукових, обчислювальних та інших подібних операцій, які допоможе виконати комп’ютер за наявності відповідного програмного забезпечення і його вмілого використання. Не звільняючи учнів від необхідності навчитися користуватися звичайним довідковим матеріалом, ми в той же час готуємо їх до майбутньої трудової діяльності в умовах сучасного автоматизованого виробництва.

Використовуючи комп’ютер, мультимедійні засоби, можна демонструвати й аналізувати прийоми виконання технологічних операцій, їх послідовність, спостерігати за процесом зміни об’єкту, побудувати креслення і т.д. Завдяки комп’ютерній техніці, в процесі трудового навчання, з’являється можливість значно впливати на розвиток таких рис як уважність, спостережливість, зосередженість, які є важливими для творчої особистості.

Значні можливості комп’ютерних технологій полягають у розвитку технічного мислення. Особливість технічного мислення полягає в його теоретико-практичному характері, тобто нерозривній єдності понять, образів і практики. Це означає, що теорія повинна безперервно перевірятися практикою, а практика – теорією. Тому саме для кращого засвоєння понять та образів, моделювання певних ситуацій доцільно використовувати ІКТ. Важко отримати задовільне рішення більш-менш складної технічної задачі тільки умоглядним шляхом. Часто успіх рішення технічних задач значно залежить від того, на скільки ефективно унаочнена ситуація.

Технічне мислення в учнів неможливо сформувати й розвинути, якщо учнів навчати тільки теоретично. Для цього потрібно виконувати практичні, лабораторні роботи, проводити експерименти, дослідження, приймати участь у технічній творчості. Дослідження показують, що ефективність практичної діяльності значно зростає під час використанні комп’ютерної техніки, це пов’язано з тим, що вона активізує розумову діяльність учнів, яка, у свою чергу, активізує їх практичну активність.

Важливою особливістю технічного мислення є його оперативність. Тобто за короткий проміжок часу треба прийняти правильне рішення. Така діяльність вимагає швидкого орієнтування в нестандартних ситуаціях, уміння швидко сприймати й розуміти інформацію, точно й за призначенням використовувати наявні знання, реагувати на ситуації, котрі виникають несподівано. Створення таких ситуацій можна урізноманітнити за допомогою ІКТ.

Таким чином, у технічному мисленні поняття, образи й практичні дії займають рівноправне місце й знаходяться в складній і динамічній взаємодії між собою. Добре розвинене технічне мислення дає можливість людині швидко й легко переводити словесне технічне завдання в образи і схеми, а образи і схеми – у практичні дії.

Ефективність використання комп’ютерної техніки у формуванні творчих здібностей учнів була б значно вищою, якщо навчальний процес забезпечити спеціально підготовленими педагогічними програмними засобами. Покищо немає достатньої кількості програмних засобів, котрі б відповідали викладеним вище вимогам. В основному використовуються програми, які були розроблені для використання в певних галузях виробництва і адаптуються для використання у навчальному процесі, а саме PhotoShop, CorelDRAW, QuarkXPress, 3D studio MAX, та ін., або стандартні програми Paint та текстовий редактор Word, Ехсеl. Аналізуючи різні класифікації програмних засобів [1; 2; 5], ми прийшли до висновку, що, класифікацію програмних засобів для трудового навчання бажано здійснювати в системі педагогічного ланцюжка теорія – практика – контроль”:

   демонстраційні – використання таких програм дозволяє вчителю ілюструвати матеріал за допомогою зображень (статичних чи динамічних);

   навчально-тренувальні, ігрові, моделюючі програмні засоби, які призначені для повторення, закріплення усвідомлених знань, формування вмінь, навичок їх застосування у практичній діяльності;

   контролюючі – призначені для використання під час поточного або підсумкового контролю знань учнів; систематичне використання таких програм дозволяє відслідковувати динаміку успішності кожного учня;.

   комбіновані навчальні програмні засоби, які при необхідності можуть містити у своїх змістових і операційно-діяльнісних компонентах усі вище перераховані призначення.

Для того, щоб програмні засоби в навчальному процесі були доцільними й ефективними важливо, щоб вони несли необхідну інформацію в цікавій формі, були послідовними, відповідали віковим особливостям учнів та ергономічним і санітарно-гігієнічним умовам.

ІКТ повинні створюватись для включення в цілісну навчальну діяльність, але на сучасному етапі, поки що, існують обмежуючі чинники використання комп’ютерів для забезпечення потреб навчального процесу:

 недостатній попередній досвід і неврахування здібностей учнів;

 необхідність формування певних навичок роботи з комп’ютером;

 недостатня забезпеченість навчального процесу комп’ютерною технікою та програмними засобами.


Результативність представленого досвіду.

Лише добре знаючи свій предмет і постійно удосконалюючи свою майстерність , можна навчити інших .


В багатьох дітей ( особливо у підлітків ) змінилося коло інтересів , захоплень, посилилось не бажання вчитись , послабився інтерес до шкільних предметів. Учні стали пасивними , неуважними на уроках.
До найбільш поширених причин втраченого інтересу до знань можна віднести :
- невміння вчитися і долати труднощі пізнавальної діяльності;
- складність та великий об'єм матеріалу, який потрібно засвоїти ;
- відсутність в учнів мотивації та бажання навчатися ;
- застарілість засобів навчання ;
- монотонність , одноманітність занять , традиційна структура уроку ;
- відсутність швидкої зміни подій , яскравих вражень ;
- пасивність учнів , які в переважній більшості випадків отримують „ готові завдання” через подачу вчителя , що зрештою призводить до неспроможності учнів аналізувати , самостійно осмислювати інформацію та приймати належні рішення , звикання отримувати все у готовому вигляді. Використання інноваційних технологій забезпечує підвищення ефективності навчального процесу , гарантує досягнення запланованих результатів навчання. Інноваційну технологію слід розглядати як комплекс , що складається з :
- подання планових результатів навчання :
- засобів діагностики стану знань , умінь та навичок ;
- критерії вибору оптимальних моделей для конкретних умов .
У процесі викладення трудового навчання, на мою думку, варті найбільшої уваги технології, засновані на особистісно - орієнтовному навчанні:
- розвивальне навчання;
- інтерактивне навчання ;
- креативне навчання ;
- проектна робота.
Особистісно - орієнтований навчальний процес передбачає певну переорієнтацію свідомості вчителя , погляд на особистість учня та на себе як цінність . В особистісно-орієнтовному навчанні слід пропонувати матеріал , для якого характерна новизна, практична спрямованість , створювати ситуацію успіху, доброзичливо коментувати відповіді та дії учнів тощо . Отже, застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів та формування компетентної особистості.

Бібліографія

1.  Дидактичні засоби і навчальна техніка. Комплексна програма державної національної програми “Освіта. (Україна ХХI століття)”.Проект. Укл. В. П. Волинський, А. М. Гуржій, Г. О. Козлакова. – К. : ІСДО, 1994. – с. 40 ; 1981. №11. – с. 13 – 19.

2.  Дубова Н. Мотивація творчої діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - №2. – с.8 – 10.

3.  Зайцева О. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів школи у процесі трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – Вип.1 5 – 8 с.

4.  Лернер И.А. Дидактические основи методов обучения. – М.: Педагогіка, 1981. – 185с.

5.  Морев О. Формування загальнотрудових умінь у різних дидактичних системах трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. - №5. – с.51 – 53.

6.  Пантелеева Р. Изготовление сувениров как возможность виразить свое „Я”: (педагогу дополнительного образования) /Р. Пантелеева, В.Гайнулина // Воспитание школьников. – 2004. - №4. – с.27 – 32.

7. Яшин Н.В. Компьютер в слесарной мастерской /Шк. и пр.-во. – 2003. - №1. – С.52-53.

8. Цідило І. Роль комп’ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання / Труд. підготов. в закл. освіти. – 2004. - №3. – С.37-39. – Бібліогр.:7 назв.

9. Бойчук В.,Гуревич Р. Упровадження нових інформаційних технологій у процес вивчення різьблення деревини /Труд. підготов. в закл. освіти. – 2004.-№1. – С. 30-34. – Бібліогр.: 8 назв.10. Білоконна Н.І., Білоконний С.П. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. Междунар. конф., 16-18 окт. 2003 г. – Тирасполь, 2003. – С. 49-53. – На тит. арк. помилк. 2002. 1. Алексеева М.Б. Технология использования систем мультимедиа: Учеб.пособие / Алексеева 11. М.Б., Балан С.Н. – СПб.: Изд.Дом „Бизнесс-пресса”, 2002. – 176 с.

Гнедко Н. Застосування мультимедійних курсів лекцій в освітньому процесі вищих навчальних закладів / Наталя Гнедко // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 13-14 травня 2009 року, м.Рівне. – Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – С.30-31.
Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 172.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка