Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. ОСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.5 Mb.
#425
ТипПоложення
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний університет імені В .О. Сухомлинського
Положення про організацію освітнього навчального процесу
Миколаїв-2015
ББК 74.202


П 52

Затверджено вченою радою

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (протокол №7 від 25.12. 2014 року)

Укладач:Рехтета М. А., проректор із науково-педагогічної роботи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

П 52


Положення про організацію освітнього навчального процесу. – Миколаїв : МНУ, 2015. – с.

ББК 74.202


© МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015

Вступ
Розширення євроінтеграційних процесів у житті українського суспільства визначає напрями модернізації національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності та мобільності, підвищення якості підготовки фахівців.

Прагнення українських університетів долучитися до Болонського процесу передбачає подальше вдосконалення модульної організації навчального процесу, системи рейтингового оцінювання знань студентів як необхідних умов запровадження кредитно-трансферної системи. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ставить за мету стати рівноправним членом європейської освітньої спільноти. Це положення розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 р. № 943, методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119 та прийнятого Закону України «Про вищу освіту»). Під час розробки цього документа враховано принципи Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі – ECTS).


Основні терміни та визначення
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження й використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) – модель організації навчального процесу, що ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Державний стандарт освіти – це сукупність норм, що визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня.

Освітня характеристика – це основні вимоги до якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень.

Кваліфікаційна характеристика – це основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків.

Тест – це система формалізованих завдань, призначених для встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик.

Навчальний план – це нормативний документ університету, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки й визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їхнього вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного й підсумкового контролю.

Індивідуальний навчальний план студента формується на основі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів навчальних дисциплін), укладених на основі освітньо-професійної програми підготовки та структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Індивідуальний навчальний план студента містить нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися в певні навчальні дисципліни.

Інформаційний пакет – документ, який містить загальну інформацію про структурний підрозділ, назву напрямів, спеціальностей, спеціалізації, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики й технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти тощо.

Договір про навчання – документ, який укладається між студентом і університетом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, правила й джерела фінансування, система розрахунків).

Академічна довідка засвідчує досягнення студента в системі накопичення кредитів за національною шкалою успішності, шкалою університету та в системі ECTS.

Кваліфікація – сертифікація досягнень або компетенція студента із зазначенням виду та назви підготовки, яка надає право доступу до подальшої освіти та професійної діяльності.

Компетентність – знання, уміння, навички та досвід, які формують професійні властивості фахівця для якісного виконання ним професійних функцій.

Компетенція – сукупність знань, умінь і навичок, набутих протягом навчання та необхідних для виконання певного виду професійної діяльності.

Компетентнісний підхід – оцінка підготовленості фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них визначених стандартами компетенції.

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Магістр – академічний ступінь (кваліфікація), що отримують бакалаври (дипломовані фахівці) в результаті засвоєння основної освітньої програми вищої освіти з тривалістю навчання один-два роки; дає право на зайняття основних посад на ринку праці, продовження навчання в аспірантурі.

Магістрат – ступінь вищої освіти на базі бакалавра.

Навички – дії, які набуваються під час здійснення певної діяльності, а завдяки багаторазовим повторенням стають автоматичними та виконуються без усвідомленого контролю.

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи т. ін. (система змістових модулів, об’єднаних за змістом освіти) будь-якої галузі діяльності (або сукупності галузей діяльності) з визначенням необхідного рівня сформованості в тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок, передбачених для засвоєння студентом.

Навчальний елемент – автономний навчальний матеріал, призначений для засвоєння елементарної одиниці знання чи вміння, який використовується для самонавчання або навчання під керівництвом викладача. Навчальний елемент починається з декларації про той об’єм знань і вмінь, яким повинна оволодіти особа, яка навчається, містить відповідний теоретичний матеріал, різні тести та вправи і, як правило, закінчується тестом «Перевірка досягнень», результати якого свідчать про рівень засвоєння знань, змісту певного матеріалу. Навчальні елементи групуються у змістові модулі, які є основними структурними одиницями навчального курсу (дисципліни).

Навчальний об’єкт – обсяг навчальної інформації, яка має самостійну логічну структуру та зміст, а також дає можливість оперувати цією інформацією у процесі розумової діяльності.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти – забезпечення навчальною та науковою літературою, методологічними, дидактичними та методичними розробками відповідно до стандартів вищої освіти, що здійснюється педагогічними колективами або органами виконавчої влади в галузі освіти.

Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в університеті провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

Наукові працівники – це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну чи науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

Нормативний термін і навчання – тривалість навчального процесу, що визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету.

Нормативні змістові модулі – змістові модулі, необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Сукупність нормативних змістових модулів визначає нормативний (обов’язковий) складник індивідуального навчального плану студента.

Програма навчання – перелік курсів (навчальних дисциплін), необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти. Програма також визначає напрями навчання й необхідні для отримання кваліфікації вимоги.

Програма навчальної дисципліни – програма, що визначає мету, зміст, об’єм, порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне забезпечення.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, за якої студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння й навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію щодо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Вебінар – це сучасна форма навчання, яка проходить із використанням інтернет-технологій. Виглядає це як веб-сторінка, на якій розміщено такі елементи: вікно ведучого вебінару, вікно чату учасників, вікно із файлами вебінару, вікно презентації.

Організаційно-діяльнісна гра – форма організації навчального процесу, що застосовується на початку і / або наприкінці навчального року, і на яку відводиться 2-3 навчальні дні.

Навчальний тренінг – форма організації навчального процесу з певної дисципліни, на яку відводиться один навчальний день. Навчальний тренінг передбачає моделювання навчальної ситуації з метою формування базових понять та компетенцій на основі проблематизації індивідуального досвіду учасників.

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їхнього застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня та має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Консультація – один із видів навчальних занять (індивідуальні або групові), який проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їхнього практичного застосування протягом семестру (поточні, семестрові) та перед контрольним заходом (екзаменаційні).

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке використовується у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу та завершується підсумковим контролем.

Результати навчання – специфічні інтелектуальні та практичні навички (компетенції), отримані в результаті засвоєння змісту освітньої програми навчання.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу лише на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується в разі відсутності модульного контролю та екзамену й не передбачає обов'язкову присутність студентів.

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо).

Система освіти – сукупність взаємодіючих освітніх програм і державних освітніх стандартів різного рівня та спрямованості; мережа освітніх установ, що реалізують їх незалежно від організаційно-правових форм, типів і видів; система органів управління освітою та підвідомчих їм установ і організацій.

Спеціальність – сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань та практичної діяльності, набутих у процесі цілеспрямованої підготовки та досвіду практичної роботи, підтверджених відповідним документом про освіту.

Трансфер кредитів – «перенесення кредитів», що передбачає визнання в закладах країни А чи в закладах іншої країни Б, де задокументовано ці кредити.

Зміст освіти – це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.

Зміст вищої освіти – зумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва.

Освітньо-професійна програма підготовки – це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їхнього вивчення, форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове та методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Модульний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом частини навчального матеріалу, що складає завершений навчальний модуль. Контроль систематичності та активності роботи студента передбачає оцінку систематичності відвідування всіх навчальних занять та контрольних заходів, а також активності під час їхнього проведення.

Поточний контроль – це систематична перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу, виконання практичних і лабораторних робіт та самостійних завдань. Поточний контроль об’єднує модульний контроль і контроль систематичності та активності роботи студента.

Максимальний рейтинговий бал – це максимально можлива сума балів за всі види робіт із певної дисципліни.

Поточний рейтинговий бал – це сума балів із навчальної дисципліни, отриманих протягом семестру, яка не перевищує максимально допустиму.

Підсумковий контроль – це контрольний захід у вигляді екзамену чи заліку, призначений для перевірки засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни.

Підсумковий рейтинговий бал – бал, що визначається на підставі проведення підсумкового контролю (де і = 1, 2, ..., п, де п – кількість навчальних дисциплін, що вивчаються протягом семестру).

Нормований рейтинговий бал – бал, що визначається у відсотках від максимального значення рейтингової шкали і застосовується для порівняння рівня підготовки студентів різних спеціальностей і напрямів

.

ІІідсумкова оцінка – це кількість балів, переведена за 4-х бальною шкалою, що показує рівень засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни й записується до заліково-екзаменаційної відомості на підставі поточного чи підсумкового рейтингового балу.

Семестровий (середній) рейтинговий бал студента rс – бал, що визначається як середньо зважений показник його рейтингу rі з кожної опанованої ним у семестрі дисципліни за такою формулою:

, і = 1,2,...,n,

де – кількість рейтингових балів, отриманих студентом із і-ї навчальної дисципліни; k1,k2,... ki – кількість кредитів навчального часу, відведених для вивчення і-ї навчальної дисципліни (трудомісткість дисципліни).Загальний рейтинговий бал студента R3 – бал, що визначається як середнє арифметичне всіх попередніх семестрових рейтингів.

,

де – семестрові рейтингові бали студента, N – кількість семестрів.Навчальний рейтинг студента – це порядкова позиція студента серед студентів курсу, спеціальності, напряму підготовки чи інституту / факультету, визначена на підставі його загального рейтингового балу по закінченню семестру.

Якість вищої освіти – сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби суспільства.

Структурно-діяльнісними елементами ЄКТС є:

кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, досягнутих на певний момент виконання програми навчання; складається з 30 години навчального часу (сума годин аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи студента за тиждень);

заліковий кредит – це завершена задокументована частина (навчальної дисципліни, практики, курсової роботи тощо) навчання студента, що підлягає обов’язковому оцінюванню та зарахуванню. У заліковому кредиті оцінюються всі види навчальної діяльності студента, що формують компетенції. Протягом навчального року для успішного навчання кожний студент має відпрацювати 60 кредитів;

модуль – задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується у відповідних формах навчального процесу;

змістовий модуль – система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об’єкту, яка забезпечує досягнення мети модуля.
Освітній процес
Навчальний процес у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського (далі – університет) – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому чи кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Метою впровадження освітнього процесу є підвищення якості вищої педагогічної освіти й забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу української педагогічної освіти в європейському та світовому освітньому й науковому просторі.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, а також галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освіти та університету й відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також у ході проведення навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Мовою викладання в університеті є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності університет має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та / або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою університет створює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляє індивідуальні програми. В цьому випадку університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається університетом.

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.

Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти.

Вибіркова частина змісту освіти визначається університетом.


Структурно-логічна схема підготовки
Організація навчального процесу в університеті відбувається відповідно до Закону України «Про вищу освіту», державних стандартів освіти, інших актів законодавства України з питань освіти.

Складники державного стандарту освіти:  • освітня (кваліфікаційна) характеристика;

  • освітньо-професійна програма;

  • нормативна частина змісту освіти;

  • тести.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їхніх назв та обсягів є обов'язковим для університету.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються університетом.

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій університету, регіональних потреб тощо.

Місце та значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою частиною державного стандарту освіти.

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється університетом.


Навчальний план

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами університету (інститутами / факультетами, кафедрами тощо). Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямі освітньої чи кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Навчальний план затверджується ректором університету.

Нормативна кількість залікових одиниць для підготовки бакалавра становить 240 кредитів із таким розрахунком: на один навчальний рік – 60 кредитів, на один семестр – 30 кредитів (табл. 1).

Великі за обсягом навчальні дисципліни (у тому числі такі, що вивчаються протягом кількох періодів навчання) поділяються на модулі, яким також встановлюються кредити. Встановлення кредитів курсовим роботам може здійснюватись як самостійним навчальним складникам, так і на правах окремих модулів дисциплін. Навчальним складовим елементам, що плануються в тижнях (практики та кваліфікаційні роботи), можна встановлювати 1,5 кредити за кожний тиждень.

Не рекомендується встановлювати навчальним складникам та періодам навчання величини кредитів, що не є цілими числами. Допускається округлення кількості кредитів до цілих чисел.

Розподіл кредитів між циклами дисциплін та встановлення мінімальної кількості кредитів нормативним дисциплінам (практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам) визначається галузевим стандартом вищої освіти. Університет самостійно встановлює кредити вибірковим дисциплінам (практикам та курсовим роботам), а також може спрямувати частину кредитів вибіркової частини змісту освіти на збільшення кількості кредитів нормативних дисциплін (практикам, курсовим та кваліфікаційній роботам). Формування компонентів навчального плану та встановлення кредитів вибіркової частини змісту освіти є виключною прерогативою університету.

Встановлення кредитів компонентам навчального плану повинно відповідати кількості кредитів навчального плану, навчального року та періодів навчання.

Для державної підсумкової атестації кредити не встановлюються.

В університеті функціонує відкрита система моніторингу встановлення кредитів, яка використовує зворотній зв’язок зі студентами та викладацьким колективом для систематичного оцінювання та перегляду встановлення кредитів відповідно до фактичних витрат часу.Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями теоретичного навчання є прерогативою університету. При цьому максимальне тижневе аудиторне навантаження (разом із заняттями позакредитної дисципліни «Фізичне виховання») для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів не повинно перевищувати такої кількості годин:

  • «молодший спеціаліст» та «бакалавр» – 30 годин,

  • «спеціаліст» – 24 години,

  • «магістр» – 18 годин.

Складання заліків, як правило, проводиться на останньому практичному, семінарському чи лабораторному занятті.

Таблиця 1

Календарний розподіл залікових кредитів (годин)

Кількість залікових кредитів

Загальна (підготовка бакалавра)

2240

На один навчальний рік

660

На один навчальний семестр

330

Кількість годин

Загальна для підготовки бакалавра

Загальна

77200

Аудиторна та індивідуальна

33840

Самостійна робота

33360

На навчальний рік


Загальна

11800

Аудиторна та індивідуальна

9960

Самостійна робота

8840

На навчальний семестр

Загальна

9900

Аудиторна та індивідуальна

4480

Самостійна робота

4420

На навчальний тиждень (у середньому)

Загальна

645

Аудиторна та індивідуальна

324

Самостійна робота

321

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка