Пояснювальна записка Навчальними планами зі спеціальностей 050104 Фінанси, 050105 Банківська справа, 050107 Економіка підприємства, 050111 Бухгалтерський облік, затвердженими Укоопспілкою 30. 05Сторінка1/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.93 Mb.
#17529
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Пояснювальна записка

Навчальними планами зі спеціальностей 5.050104 Фінанси, 5.050105 Банківська справа, 5.050107 Економіка підприємства, 5.050111 Бухгалтерський облік, затвердженими Укоопспілкою 30.05.03, з дисципліни "Політична економія" передбачено виконання однієї контрольної роботи.

Контрольні завдання розроблено відповідно до навчальної програми "Політична економія", затвердженої Укоопспілкою 04.07.03.

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу "Політична економія" з метою перевірки вміння студента самостійно працювати над літературою, законодавчими та нормативними документами.

Контрольні завдання включають 63 теоретичні питання, що охоплюють усі теми курсу.

Мета даних методичних рекомендацій - допомогти студенту розкрити зміст питань контрольної роботи.

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію щодо відповіді на теоретичні питання, запитання для самоперевірки, варіанти і завдання домашньої контрольної роботи.

Програмою визначаються зміст предмета і вимоги, що ставляться до студента при складанні екзамену.

Мета курсу - надати студентам систему знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Завдання курсу - вивчення загальних засад економічного життя суспільства, закономірностей розвитку економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх людьми в процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем і напрямів їх еволюції.

з

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від останніх цифр номера особової справи студента (за реєстрацією заочного відділення). У таблиці по вертикалі і горизонталі розміщені цифри від 0 до 9. Необхідно знайти по вертикалі передостанню цифру номера особової справи, а по горизонталі - останню. Перетин вертикального стовпчика та горизонтального рядка визначає клітинку з номерами питань контрольної роботи.


Порядок виконання роботи

 1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитися з тематичним планом, потім за таблицею варіантів визначити питання своєї контрольної роботи.

 2. Знайти сторінку з питанням і уважно прочитати зміст теми програми, з якої визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до цього питання.

 3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, знайти за кодом літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови, що вона відповідає змісту питання і є сучасною).

 4. Ознайомитися з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватися таких вимог:

 1. контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

 2. контрольна робота має бути виконана українською мовою, особисто; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишати поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;3) правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються


назва дисципліни, прізвище, ім'я та по батькові, група, курс,
навчальний заклад, номер особової справи;

4) вказати номер варіанта;

5) номери і назви завдань вказуються безпосередньо
перед їх виконанням;


 1. назву кожного питання підкреслити;

 2. відповідь на кожне наступне питання повинна починатися з нової сторінки;

 3. відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слів не допускаються, крім загальноприйнятих;

 4. наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення переліку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишається дві-три чисті сторінки для написання рецензії;

10) обсяг роботи повинен становити 22 - 25 сторінок
(у зошиті) або до 12 сторінок комп'ютерного набору у форматі
А4(№ог<і14);

11) до роботи додається заповнений бланк, що висилається


навчальним закладом, із зазначенням прізвища, імені та по
батькові студента, шифру, назви дисципліни, номера контроль-
ної роботи.

Перелік питань для виконання контрольної роботи

1. Виникнення та основні етапи розвитку політичної


економії, її напрями та школи.

2. Визначення предмета політичної економії. Мета, мето-
ди досліджень і функції політичної економії.

3. Економічні категорії та економічні закони.

 1. Економічні відносини та їх місце в системі економічних наук. Система соціально-економічних відносин, її структура і субординація.

 2. Суспільне виробництво як процес; його суть, зміст і стадії. Матеріальне і нематеріальне виробництво.

Основні чинники суспільного виробництва, їх взаємодія.

 1. Поняття технологічного способу виробництва та основних етапів його історичної еволюції. Періодизація суспільного розвитку.

 2. Економічні потреби, їх суть, структура і роль у розвитку виробництва. Закон зростання потреб.

 3. Поняття та групи економічних інтересів, їх взаємозв'язок із потребами.
 1. Обмеженість економічних ресурсів та їх основні види. Умови ефективного використання ресурсів.

 2. Закон спадної дохідності виробництва і механізм його впливу на поведінку споживача.

12. Поняття, типи, форми і види власності.

13. Еволюція відносин власності. Новітні тенденції в роз-
витку відносин власності.

 1. Відносини власності в Україні. Роздержавлення та приватизація.

 2. Форми суспільного господарства: натуральне і товарне виробництво.

 3. Риси, причини та історичні умови виникнення товарного виробництва. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

17. Товар та його властивості. Конкретна та абстрактна праця, втілена в товарі. Продуктивність та інтенсивність праці. 18с Вартість товару. Закон вартості.

19. Ціна і механізм ціноутворення в ринковій економіці.

 1. Становлення та еволюція грошових відносин. Функції грошей.

 2. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей.

 3. Суть, причини виникнення та соціально-економічні наслідки інфляції. Види, рівні та темпи інфляції.

23. Ринок; його суть і функції. Інфраструктура ринку.

 1. Суть закону попиту і закону пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції. Механізм утворення ринкової (рівноважної) ціни.

 2. Економічний закон конкуренції. Методи, способи та види конкурентної боротьби.

26* Структура і види ринків. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

27« Монополії та олігополії за умов капіталістичної економіки.

28. Поняття, умови та принципи підприємництва.

29. Аграрні відносини як система рентних відносин,
відносин власності на землю та форм підприємництва.

3@« Земельна рента, її суть, причини, умови та джерела. Ціна землі.

, 31. Акціонерний капітал і акціонерні товариства. Акції та облігації,

32« Капітал підприємства та його кругообіг. Особливості обороту основних та оборотних фондів.

 1. Класифікація та організаційно-правові форми підприємств. Одноосібне володіння, партнерство або товариство, корпорація.

 2. Витрати підприємства, їх види. Собівартість продукції та прибуток.

 3. Суть кредиту та його роль у розвитку макроеконо-мічних процесів.

36. Капіталістична економіка як вища форма ринкової
економіки. Процес зародження, етапи розвитку і механізм
функціонування.

37. Умови виникнення, суть і ознаки змішаної економіки.

38. Суть, ознаки, особливості та типи перехідної еконо-
міки.

39* Основні форми та методи державного регулювання економіки.

40. Фінансові методи регулювання економіки. Держав-
ний бюджет. Суть і функції податків. Крива Лаффера.

 1. Суть і види відтворення суспільного продукту.

 2. Структура і вартісні форми суспільного продукту.

43. Національне багатство, його суть, структура і пробле-
ми розширеного відтворення.

44« Суть, фактори та типи економічного зростання -екстенсивний та інтенсивний.

45. Інвестиції та економічне зростання. Проблеми еконо-


мічного зростання в різних країнах та в Україні.

46. Економічні цикли: суть і види. Економічні кризи.

 1. "Довгі хвилі" в економіці та їх вплив на формування технологічних укладів.

 2. Виробництво національного доходу. Функціональний та родинний розподіл національного доходу.

 3. Суть, функції споживання та заощадження. Національні заощадження та норма заощаджень.
 1. Суспільні фонди споживання. Шляхи оптимізації фондів споживання та нагромадження.

 2. Об'єктивні основи формування доходів населення. Диференціація доходів і проблема бідності.

 3. Система і принципи соціального захисту населення в умовах ринку.

 4. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості.

 5. Безробіття, його суть і форми. Взаємозв'язок між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса.

 1. Суть, етапи розвитку і закономірності формування світового господарства.

 2. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні економічні об' єднання.

 3. Міжнародний поділ праці та світовий ринок. Міжнародна торгівля, її сучасні форми і структура. Теорії міжнародної торгівлі.

 4. Світовий ринок позикового капіталу. Міжнародний кредит та його форми.

 5. Міжнародні валютні відносини, їх еволюція. Міжнародна система валютних курсів.

60о Проблеми інтеграції економіки України у світову.

 1. Інтернаціоналізація господарських відносин. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою.

 2. Міжнародна трудова міграція. Міжнародне науково-технічне співробітництво.

63. Економічні аспекти глобальних проблем.

Зміст програми та методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука

Економіка - основа життя людського суспільства. Економічна структура суспільства. Економічні відносини та їх місце у системі суспільних відносин. Продуктивні сили і виробничі відносини.

Предмет дисципліни "Політична економія". Місце політекономії в системі економічних наук.

Економічні категорії та закони. Методи дослідження соціально-економічних явищ.

Мета і функції політичної економії.

Формування освіти й наукового економічного мислення. Політична економія - наукова основа економічної теорії.


Із цієї теми для контрольної роботи визначено чотири питання (1-4).

Питання 1. Виникнення та основні етапи розвитку політичної економії] її напрями та школи

Література: 2«, гл. 1, 2; 4, гл. 2; 105 розд. 42 - 46; 11.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Дати визначення економіки як основи життя людського суспільства. Охарактеризувати сутність економічної структури суспільства. Показати, як виник термін "політична економія". Розкрити: ® суть меркантилізму;

 • основні положення теорій класиків буржуазної політичної економії У. Петті, П. Буагільбера, Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо;

 • суть теорії, створеної К. Марксом і Ф. Енгельсом;

• суть положень таких напрямів сучасної економічної думки, як економічний дирижизм (представники: Б. де Жуве-нель, Е. Гейлак, Ж. Піру, Р. Курбі та ін.); інституціоналізм (представники: У. Гамільтон, У. Мітчелл, Дж. К. Гелбрейт); неолібералізм (представники: В. Ейкен, Л. Ерхард); кейнсіанство (представник Дж. Кейнс); неокласицизм (представники: К. Мен-гер, Бем-Баверк, Дж. Кларк, А. Маршал, Дж. Е. Мід, Дж. Хікс, М. Фрідмен, В. Леонтьєв);

© основні напрями економічної думки в Україні.


Запитання для самоперевірки

 1. Чому політекономія вважається суспільною наукою?

 2. Як і коли наука "політична економія" одержала свою

назву?

 1. Визначте етапи розвитку політичної економії.

 2. Які політекономічні школи і течії відомі?

5. Які відміни в економічних поглядах меркантилістів,
фізіократів і класиків політичної економії?

6. Охарактеризуйте сучасні напрями економічної теорії.Питання 2. Визначення предмета політичної економій Мета, методи досліджень і функції тттичшЛ економії

Література: 2, гл. 3,4; 3, розд. 1,2; 4, гл. 1; 10, розд. 1,2.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дати визначення предмета політичної економії як науки про суспільство та економіку, показати її роль у системі економічних знань.

Розкрити такі функції політичної економії:


 • пізнавальну; ® теоретичну;

 • практичну;

® ідеологічну;

• методологічну.

Охарактеризувати суть таких методів: Загальнонаукових:


 • структурно-функціонального;

 • математичного; спеціально-економічних:

« наукової абстракції;

 • системного аналізу;

 • поєднання кількісного та якісного аналізу;

 • логічного та історичного підходів;

 • порівнянь;

 • індукції та дедукції;

 • аналогії.

Показати вплив політичної економії на економічну політику та управління економікою як мету політичної економії.
Запитання для самоперевірки

1. Що вивчає політична економія та чим її предмет


відрізняється від інших економічних і прикладних наук?

2. Які функції виконує політична економія в суспільстві?

3. У чому полягають відмінності між політичною еко-
номією та економічною теорією?

Питання 3. Економічні категорії та економічні закони

Література: 2, тема 2, п. 2; З, розд. 1. п.п. 2, 4? гл. 1, п. 3.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дати визначення економічної категорії. Навести приклади економічних категорій.

Дати визначення поняття "закон" та економічного закону зокрема. Навести приклади економічних законів.

Показати систематизацію економічних законів, пізнання та використання економічних законів для прийняття безпосередньо управлінських рішень і використання їх у практиці господарювання.Запитання для самоперевірки

 1. Яка особливість економічних законів?

 2. Які існують методи дослідження соціально-економічних явищ?

 3. Визначте складові поняття економічної системи суспільства.

 4. Що означає поняття "економічна категорія"?

 5. У чому полягає сутність методу поєднання логічного та історичного підходів?

 6. Чим відрізняються загальні економічні закони від специфічних?

Питання 4. Економічні відносини та їх місце в системі економічних наук Система соціально-економічних відносин, її структура і субординація

Література: 4, гл. 1, п. 2; 10, розд. 1; 12, гл. 1, п. 1.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розкрити, що економіка як народне господарство має дві сторони вираження:

 • продуктивні сили,

 • виробничі відносини.

Дати характеристику відносин власності як основи виробничих відносин,

Дати характеристику відносин між людьми в процесі виробництва та обміну, розподілу та споживання матеріальних благ.

Показати відмінність між соціально-економічними та організаційно-економічними (конкретно-економічними та загальними організаційно-економічними) відносинами.
Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте організаційно-економічні та соціаль-


но-економічні відносини.

2. Назвіть основні фактори розвитку продуктивних сил.

3. Розкрийте поняття "власність" як основа виробничих відносин.

. 4. Охарактеризуйте характер з'єднання робочої сили та засобів виробництва за умов капіталізму.


Тема 2. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт

Виробництво як процес, його суть і зміст. Рівень розвитку виробництва. Поняття технічного способу виробництва та основних етапів його історичної еволюції. Доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний типи технологічних способів виробництва. Основні чинники суспільного виробництва, їх взаємодія. Економічні форми поєднання робочої сили і засобів виробництва у різних суспільно-економічних формаціях. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.

Із цієї теми для контрольної роботи визначено три питання (5 - 7).

Питання 5. Суспільне виробництво як процес; його суть> зміст і стадій Матеріальне і нематеріальне виробництво

Література: 2, розд. 1, тема 2, п. 1; З, розд. 4, п.п. 9, 10; 4, тема 4, п. 1; 10, розд. З, п. 1; 12, гл. 2, п.п. 1, 4.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дати визначення суспільного виробництва і проаналізувати, з яких фаз воно складається (безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання).

Дати характеристику кожної фази суспільного виробництва.

Показати суть матеріального і нематеріального виробництва (відмінність сфери матеріальних і нематеріальних послуг від базових галузей).

Дати характеристику організації та управління як елементів суспільного виробництва.

Для визначення рівня розвитку продуктивних сил використати такі параметри: кількісні: • досягнуті масштаби виробництва;

 • обсяг засобів виробництва;

® кількісний склад робочої сили; якісні:

 • прогресивність техніки та технології;

 • якість створюваних благ;

 • кваліфікація кадрів;

 • продуктивність праці.


Запитання для самоперевірки

1. Що таке виробництво та яка його роль у житті людей?

2. Назвіть основні фактори виробництва і охарактери-
зуйте їх.


 1. Назвіть умови поєднання факторів виробництва.

 2. Укажіть стадії суспільного виробництва.

 3. Назвіть сфери суспільного виробництва.

 4. Порівняйте виробничу та соціальну інфраструктуру.

7. З'ясуйте відмінності між матеріальним і нематеріаль-
ним виробництвом.

8. Чим визначається рівень розвитку продуктивних сил?Питання 6. Основні чинники суспільного виробництва, їх взаємодія

Література: 2, тема 2, п. 1; 3, розд. 4, п. 9; 4, тема 4, п. 1; 10, розд. З, пп. 2-6; 12, пп. 2 - 4.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Показати суть робочої сили та засобів виробництва як основних чинників виробництва. Дати визначення таких категорій, як робоча сила, предмети праці та засоби праці.

Дати характеристику способів поєднання робочої сили та засобів виробництва в різних економічних системах.

З'ясувати, чим вимірюється ефективність і результативність суспільного виробництва.

Розкрити сутність виробничого потенціалу і виробничих можливостей суспільства (крива виробничих можливостей).

Показати еволюцію факторів виробництва, необхідність включення до їх переліку землі, капіталу, праці, підприємницького хисту, науки та інформації.


Запитання для самоперевірки

 1. Який характер поєднання робочої сили та засобів виробництва у процесі товарного виробництва?

 2. Що розуміють під соціальною ефективністю суспільного виробництва?

 3. Як вимірюється економічна ефективність суспільного виробництва?

Питання 7. Поняття технологічного способу виробництва та основних етапів його історичної еволюції Періодизація суспільного розвитку

Література: 2, теми 4, 5; 3, розд. 31, пп. 99 - 101; 4, тема 3; 10, розд. 4.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Пояснити сутність поняття "технологічний спосіб виробництва" (ШВ>

Розкрити процес еволюції технологічних способів виробництва, перехід від інструментального до індустріального способу виробництва, а потім до постіндустріального технологічного.

Показати зв'язок технологічних і суспільних способів виробництва.

ТСВ, оснований на ручній праці (інструментальний), охоплює первісну, рабовласницьку та феодальну формації;

ТСВ, оснований на машинній техніці (індустріальний), відповідає капіталістичним суспільним відносинам;

ТСВ, оснований на автоматизації (постіндустріальний), приводить до трансформації класичного капіталістичного суспільства, метою якої є вдосконалення людини.

Розкрити різні спроби щодо періодизації суспільного розвитку.а У, Ростоу поділяє історію на п'ять стадій:

 • традиційне суспільство,

 • перехідне суспільство,

 • стадія "зрушення", ® стадія "зрілості",

• стадія "масового споживання";

■ Дж. Гелбрейт, P.P. Арон, Д. Белл виділяють такі суспільства: • доіндустріальне,

 • індустріальне;

8 О. Тоффлер виділяє хвилі цивілізації:

 • першу,

 • другу,

 • третю;

■ П. Дракер та А. Тойнбі виділяють такі стани:

 • передмодерністський,

 • модерністський,

 • постмодерністський.

Визначити суть науково-технічного та соціального прогресу.

Звернути увагу на дві форми науково-технічного прогресу: еволюційну та революційну.


Запитання для самоперевірки

 1. Розкрийте суть поняття "технічний спосіб виробництва".

 2. Які відмінності існують між доіндустріальним, індустріальним і постіндустріальним способами виробництва?

 3. Яким явищем (випадковим, епізодичним або закономірним) є економічний прогрес? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Які зміни відбуваються в змісті праці під впливом

НТР?


 1. Яка періодизація суспільного розвитку є загальновизнаною?

 2. У чому існує зв'язок між НТП і технологічним способом виробництва?


Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їж задоволенні

Економічні потреби, їх суть і роль у розвитку виробництва. Структура потреб. Класифікація економічних потреб. Безмежність потреб. Економічні інтереси, їх взаємозв'язок із потребами.

Із цієї теми для контрольної роботи визначено два питання (8-9).

Питання 8. Економічні потреби, їх суть, структура і роль у розвитку виробництва. Закон зростання потребЛітература: 3, розд. З, п. 7; 10, розд. 6, пп. 1 - 3.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Дати визначення суті потреб і механізму формування

потреб.


Показати відмінність між абсолютними, дійсними та фактичними потребами. Проаналізувати структуру потреб.

Розкрити суть закону зростаючих потреб і дати характеристику трьох етапів розвитку потреб:

» домінування матеріально-речових потреб; © домінування соціальних потреб; ® домінування гуманітарних потреб. Довести, що потреби є мотивом суспільного виробництва.

Показати взаємозв'язок, що існує між потребами, виробництвом і попитом.Запитання для самоперевірки

 1. Що означає поняття "потреби"?

 2. Які існують види потреб?

 3. У чому полягає суть закону зростання потреб?

 4. Розкрийте ієрархію потреб.

 5. Проаналізуйте структуру потреб.

 6. Як формуються потреби?

 7. Яка існує класифікація потреб?

Питання 9, Поняття та групи економічних інтересів, їх взаємозв'язок із потребами

Література: 2, тема 4, пп. 2, 3; 3, розд. З, п. 8; 4, пп. % 4; 10, розд. 6, п. 4.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розкрити суть економічних інтересів як спонукальних мотивів діяльності та усвідомлених потреб.

Проаналізувати структуру економічних інтересів (особистих, колективних, загальнонародних). За іншими критеріями: 1 за сферою дії: • національні,

 • регіональні,

 • відомчі, © сімейні;

8 за належністю до певних соціальних груп: ® буржуазії,

 • робітників,

 • селян,

 • інтелігенції;

Обумовити вірогідний процес трансформації інтересів:

• особистих в егоїстичні,

в колективних в інтереси групи,


 • відомчих у вузьковідомчі,

 • національних у націоналістичні,

© загальнонародних у державно-бюрократичні. Навести приклади суперечностей між інтересами.Запитання для самоперевірки

1. Що означає поняття 'Інтереси55? Чому вони висту-


пають спонукальними мотивами виробничої діяльності людей?

 1. Які групи інтересів відомі?

 2. Як може відбуватися трансформація реальних економічних інтересів?

 3. Проаналізуйте механізм формування економічних інтересів.

 4. Чим відрізняються поточні інтереси від стратегічних?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка