Природничого факультетуСторінка14/35
Дата конвертації10.09.2017
Розмір5.58 Mb.
#40878
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

Рівень:

А) Попередні умови: курс органічної хімії в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: Курс органічної хімії є одним з профілюючих у процесі підготовки вчителя хімії. Завданням його є ознайомлення студентів з основними класами органічних сполук, із загальними теоретичними положеннями сучасної органічної хімії, з логікою та історією даної науки.

В) Бібліографія:

1. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія.- К., 1992.

2. Самусенко Ю.В., Шиян Н.І. Органічна хімія: навчальний комплекс.- Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2003.

3. Самусенко Ю.В., Шиян Н.І. Гетероциклічні сполуки (навчальний посібник). - Полтава, 2005.

4. Самусенко Ю.В., Шиян Н.І. Збірник контрольно-екзаменаційних завдань з курсу органічної хімії (видання третє). - Полтава, 2002.

5. Самусенко Ю.В. Лабораторний практикум з органічної хімії.- Полтава, 2006.

6. Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. Органічна хімія.-К., 2005.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Самусенко Ю.В. — кандидат хімічних наук, доцент.Тривалість:

486 год., кредити ECTS – 13,5, семестр – 5, 6.

8 год. на тиждень, 30 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторно-практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та усне опитування під час лабораторно-практичних занять. Оцінювання ведення лабораторного журналу);

 • підсумковий – система письмових контрольно-екзаменаційних робіт у 5 і 6 семестрах.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 12. ФІЗИЧНА ХІМІЯОпис. Змістовні модулі.

 1. Хімічна термодинаміка і рівновага. 2. Розчини. 3. Хімічна кінетика і каталіз. Поверхневі явища і адсорбція. 4. Електрохімія.

Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними хімічними та фізичними поняттями, фактами і теоріями; сформованість базових знань та вмінь з загальної та неорганічної хімії, загальної фізики; володіння логічними основами математики.

Б) Цілі та завдання: вивчення фізичної хімії, її місце в загальній системі хімічних знань; оволодіння студентами закономірностей фізичної хімії сприятиме розумінню єдності матеріального світу; оволодіти вмінням і навичками роботи з лабораторним обладнанням, посудом, навчитися здійснювати кількісні розрахунки на основі експериментальних даних, графічно обробляти одержані результати, розв’язувати задачі.

В) Бібліографія:

1. Білий О.В. Фізична хімія. – К. : ЦУЛ, фітосоціоцентр, 2002. – 364с.

2. Ковальчук Е.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 800с.

3. Лебідь В.І. Фізична хімія. – Х. : Гімназія, 2008. – 478с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Магда В.І. (канд. хім. наук, доцент).Тривалість:

288 год., кредити ECTS – 8, семестр 3, 4.

4 год. на тиждень, 33 тижні.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформаційні, проблемні), лабораторні роботи.

Б) Методи навчання: мозкова атака, метод проектів, самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання: Контроль знань:


 • поточний (домашні завдання, тести, контрольно-екзаменаційні роботи, захист звітів лабораторних робіт);

 • підсумковий – екзамен 4 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 13. КОЛОЇДНА ХІМІЯ

Опис. Змістовні модулі.

1. Колоїдний стан речовин. 2. Стійкість колоїдно-дисперсних систем.Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними хімічними, фізичними та біологічними фактами і теоріями; сформованість базових знань та вмінь з загальної, фізичної, органічної, біологічної хімії та загальної фізики; володіння логічними основами математики.

Б) Цілі та завдання: вивчення сучасної колоїдної хімії, її місце в загальній системі хімічних та біологічних знань; вивчення студентами закономірностей колоїдної хімії дає можливість розуміти єдність матеріального світу, фізіологічних змін у живих об’єктах; удосконалювати вміння працювати з лабораторним обладнанням, посудом, здійснювати кількісні розрахунки на основі експериментальних даних, розв’язувати задачі.

В) Бібліографія:

1. Фридрихсберг Д.А. Курс колоидной химии. –Л. : Химия,1994. - 368с.

2. Фролов Ю.Г. Курс колоидной химии. Повехностные явления. – М. : Химия, 1988. – 464с.

3. Лабораторные работы и задачи по колоидной химии. Под ред. Фролова Ю.Г., Городекого А.С. – М. : Химия, 1986. – 216с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Магда В.І. (канд. хім. наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр 6.

3 год. на тиждень, 16 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформаційні, проблемні), лабораторні роботи.

Б) Методи навчання: метод проектів, евристична бесіда, самонавчання, мозкова атака та інші.

Оцінювання: Контроль знань:


 • поточний (домашні завдання, тести, контрольні роботи, захист звітів лабораторних робіт);

 • підсумковий – контрольно-екзаменаційні роботи, усний екзамен.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 14. БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Статична біохімія, 2. Динамічна біохімія.Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними хімічними поняттями, теоріями органічної хімії; володіння логічними основами органічної хімії; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних хімічних дисциплін; володіння логічними основами базових хімічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання: поглиблене засвоєння фундаментальних знань в області хімії, які являються основою для подальшого вивчення циклу хіміко-біологічних дисциплін, забезпечення знаннями та вміннями про склад, будову, властивості біоорганічних сполук та їх перетворення; ознайомлення з можливостями хімії у вирішенні екологічних проблем; сприяння розвитку здатності студентів до узагальнення природних процесів; формування особистісної установки до використання знань з біологічної хімії у майбутній професійній діяльності.

В) Бібліографія: 1. Біохімія: Тестовий контроль знань: Навч. пос. / Кучеренко М.Є., Пащенко О.Ю. та ін. – К.: Либідь, 1995. – 344с.

 2. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія: Навч. пос. 2-ге видання, перероб. і доповн. – К.: Вища школа., 1995. – 536с.

 3. Кучеренко М.Є., та ін. Біохімія. Програмований контроль знань із застосуванням ЕОМ. – К.: Либідь, 1993. – 203с.

 4. Кучеренко Н.Е. Деловые игры и ситуационные задачи. – К.: Лыбидь, 1992. – 190с.

 5. Основы биохимии / Под ред. А.А. Анисимова. – М.: Высш. школа, 1986. – 547с.

 6. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высш. школа, 1985. – 503с.

 7. Филиппович Ю.Б. и др. Практикум по общей биохимии. – М.: Просвещение, 1982. – 318с.

 8. Филиппович Ю.Б., Севастьянова Г.А., Щеголева Л.И. Упражнения и задачи по биологической химии. – М.: Просвещение, 1986. – 151с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.Л. Гаркович (канд. біол. наук, доцент); С.В. Стрижак (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

198 год., кредити ECTS – 5,5, семестр – 7, 8.

4 та 3год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на лабораторних заняттях);

 • підсумковий – залік – 7 семестр, екзамен 8 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПП 15. хІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Теоретичні основи хімічної технології. 2. Синтези неорганічних речовин. 3. Силікатна промисловість. Електрохімічні виробництва. 4. Чорна металургія. 5. Переробка палива. 6. Основний органічний синтез.Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними хімічними поняттями, фактами і теоріями органічної хімії; володіння логічними основами органічної хімії; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних хімічних дисциплін; володіння логічними основами базових хімічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання: вивчення основ сучасних хімічних виробництв, їх місця в загальній системі хімічних знань; оволодіння студентами технологічними схемами, умовами проведення хімічних реакцій у виробничих умовах; формування загальнонаукового світогляду і виховання технічної культури, необхідної майбутньому вчителю, а також для проведення наукових досліджень.

В) Бібліографія:

1. А.І. Гончаров, І.П. Середа Основи хімічної технології. Т.1-2. // А.І. Гончаров, І.П. Середа – К.: Вища школа. - 1979.

2. А.І. Гончаров, О.В. Стеценко Основи хімічної технології. // А.І. Гончаров, О.В. Стеценко – К.: Вища школа. – 1971.

3. Загальна хімічна технологія // Підручник за ред. В.Т. Яворського, Т.В. Перекупко. – Львів. - видавництво національного університету «Львівська політехніка». – 2005. – 552 с.

4. Соколов Р.С. Химическая технология. Т 1-2. // . Соколов Р.С. – М.: Ладос. – 2001.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Г.Ф. Джурка (канд. хімічних наук, доцент); О.А. Куленко (асистент).Тривалість:

216 год., кредити ECTS – 6, семестр – 7, 8.

5 год. на тиждень, 25 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда, макетування, робота зі схемами, таблицями.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконання студентами лабораторних робіт);

 • підсумковий – екзамен 8 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПП 16. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ХІМІЧНИХ ЗАДАЧ

Опис. Змістові модулі.

1. Методика розв’язування задач за формулою речовини. 2. Методика розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій.Рівень:

А) Попередні умови: курси неорганічної, органічної, фізичної, аналітичної хімії.

Б) Цілі та завдання: формувати у студентів уміння розв’язувати розрахункові задачі з хімії як передбачені шкільною програмою, так і задачі хімічних олімпіад; освоїти алгоритми розв’язування задач різних типів; навчити студентів вибирати найбільш раціональні способи розв’язку задач; формувати у студентів творчі здібності шляхом розв’язування задач підвищеного рівня складності;

В) Бібліографія: 1. Буринська Н.М. Методика розв’язування задач. – К.: Либідь, 1996. – 80 с.

 2. Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989. – 176 с.

 3. Методичні рекомендації щодо розв’язування типових розрахункових задач з хімії / Шиян Н.І, Андрієвська О.С., Джурка Г.Ф., Магда В.І. – Полтава, 1991. – 30 с.

 4. Шаповалов А.І. Методика розв’язування задач з хімії. – К.: Рад. шк., 1989. – 87 с.

 5. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ з хімії. – К.: Станіца, 1996. – 144 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.І. Шиян (доктор пед. наук, професор).Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 6.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: бесіда (репродуктивна і евристична), проблемне навчання, мозкові атаки, методи самонавчання, евристична бесіда.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, експрес-контроль на кожному лабораторному занятті, контрольні роботи.);

 • підсумковий – залік 7 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація

ПП 00.01 ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Опис. Змістові модулі:

1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії. 2. Майстерність педагогічної взаємодії.Рівень:

А) Попередні умови: загальна середня освіта.

Б) Цілі та завдання : розпізнавати, розуміти і оцінювати найсуттєвіші характеристики педагогічної діяльності ; орієнтуватися у критеріях, які розкривають рівень майстерності вчителя ; організовувати і аналізувати педагогічну взаємодію на засадах гуманності ; професійно грамотно конструювати і реалізувати педагогічну розповідь і бесіду, обираючи доцільні засоби для ефективної взаємодії ; орієнтуватися у системі вправ для професійного зростання ; володіти технікою управління своїм психічним станом та прийомами налагодження контакту ; усвідомити необхідність об’єктивного самоаналізу, самовиховання, праці над професійною майстерністю .

В) Бібліографія 1. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А.Зязюна. 2-е вид., допов. і переробл. – К. Вища школи, 2004.

 2. Педагогічна майстерність: Хрестоматія /За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 2006.

 3. Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. 1. Комплект завдань для контролю знань. Ч. 2. Дешифратори. Ч. 3. Комплект методик професійного самопізнання вчителя /За ред. Л.В.Крамущенко, В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич. – Полтава, 1996..

 4. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава: Полтава, 1995. – 64 с.

 5. Методичні рекомендації до лабораторних занять з основ педагогічної майстерності: Для студентів заочного відділення та екстернату / Укладачі : Пивовар Н.М., Штепа О.Г. /За ред. проф.М.В.Гриньової. – Полтава, 2004. – 64 с.

 6. Н.М.Тарасевич. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник: дидактичний супровід 1 модуля курсу. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2007. і Навчальний посібник: дидактичний супровід ІІ модуля курсу . – Полтава, 2007.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

Н.М.Кривонос ( канд. пед. наук, проф.); Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент); А.В. Ткаченко (канд. пед. наук, доцент); О.Г.Штепа (канд. пед. наук, доцент); М.О. Герасименко (доцент) ; Н.М. Пивовар (доцент) ; Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, ст. викладач); Ю.О. Клименко (ст. викладач); Ю.В. Боловацька (асистент) ; Ю.П. Кращенко (асистент) ; Н.В. Бєляєва (асистент) ; І.В. Кривошапка (асистент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестри -2, 3.

1 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: ( лекції аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний ((за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий ( залік у 3 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація.

ПП 00. 02. методика виховної роботи

Опис. Змістові модулі.

1. Загальні теоретико-методичні основи організації педагогічної діяльності сучасного вчителя-вихователя. 2. Класне керівництво у контексті особистісно-гуманістичної парадигми виховання.Рівень:

А) Попередні умови: – базові знання з інтегрованого курсу теорії та історії педагогіки; курс загальної, вікової та педагогічної психології.

Б) Цілі та завдання: цілісне становлення професійно компетентної особистості вчителя-вихователя; розкриття концепції класного керівництва у світлі нової філософії освіти; підготовка майбутніх фахівців до самостійного, творчого і дійового вирішення практичних питань виховання учнів; оволодіння студентами виховною системою загальноосвітнього навчального закладу.

В) Бібліографія: 1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006.

 2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Навч. посіб. / Автор-укладач А.М. Бойко. – Київ : КНТ – Полтава: ПНПУ, 2010.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008.

 4. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004.

 5. Грищенко Л.И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход. – М.: Академия, 2005.

 6. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: Наук.-метод. посіб./ Ін-т інноваційних технологій змісту освіти. – Суми: Антей, 2006.

 7. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища шк., 2005.

 8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М.: Академия, 2000.

 9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором.Викладацький склад:

Т.М.Тищенко (канд. пед. наук, доцент), В.А.Погребняк (канд. пед. наук, асистент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2; хім. – семестр 3; 2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння;

біол. – семестр 4; 2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння;

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тематичний фіксований виступ на занятті; участь у моделюванні педагогічної взаємодії; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); підготовка методичних матеріалів для здійснення виховної роботи у сучасних начально-виховних закладах.

 • підсумковий – залік 6 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 00.03. ІСТОРІЯ ХІМІЇ

Опис. Змістові модулі.

1. Основні періоди розвитку хімії як науки. Хімічна революція 18 століття. 2. Період хімії як науки про речовини та їх перетворення.Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними хімічними поняттями, фактами і теоріями органічної хімії; володіння логічними основами органічної хімії; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних хімічних дисциплін; володіння логічними основами базових хімічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання: вивчення закономірностей розвитку хімічної науки, їх місця в загальній системі хімічних знань; оволодіння студентами історичними фактами зі встановлення хімічної науки; формування загальнонаукового світогляду і виховання хімічної культури, необхідної майбутньому вчителю, а також для проведення наукових досліджень.

В) Бібліографія:

1. Семрад О.О., Лендєл В.Г., Кохан О.П. Історія хімії // Семрад О.О., Лендєл В.Г., Кохан О.П. -Ужгород. – 2003. – 207 с.

2. Гаркович О.Л., Джурка Г.Ф. Історія хімії // Гаркович О.Л., Джурка Г.Ф. - Полтава. - ІОЦ ПДПУ. – 2000. - 330 с.

3. Фигуровский Н.А. История химии // Фигуровский Н.А. – М.: Просвещение. – 1979. - 311 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Г.Ф. Джурка (канд. хімічних наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, евристична бесіда.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконання студентами лабораторних робіт);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПП 00.04. ТЕХНІКА ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Опис. Змістові модулі.

1. Техніка шкільного хімічного експерименту. 2. Виготовлення наочних посібників.Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння навиками хімічного експериментування, основними фактами і теоріями хімії; володіння практичними основами хімічних дисциплін; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних хімічних дисциплін; володіння логічними основами базових хімічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання: вивчення основ техніки хімічного експерименту, його місця в загальній системі хімічних знань; оволодіння студентами способами виготовлення наочних посібників; формування загальнонаукового світогляду і виховання хімічної культури, необхідної майбутньому вчителю, а також для проведення наукових досліджень.

В) Бібліографія:

1. Верховский В.Н. Техника и методика химического эксперимента в школе // В.Н. Верховский – Т. 1. – Л. : Учпедгиз, 1977.

2. Чертков И.Н., Жуков П.Н. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов: кн.для учителя // Чертков И.Н., Жуков П.Н. - М.: Просвещение, 1989. - 191с.

3. Куленко О.А. Техніка хімічного експерименту та виготовлення приладів // Куленко О.А. – Полтава. ІОЦ ПНПУ. – 2010, 72 с.

4. Буринська Н.М. Методика викладання хімії (теоретичні основи) // Буринська Н.М. - К.: Вища школа, 1987, - 462 с.

5. Найдан В.М., Грабовий А.К. Використання засобів навчання на уроках хімії // Найдан В.М., Грабовий А.К. -К.: Рад.школа. - 1988. - 218 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Каталог: text -> educational services -> departments
text -> Методические рекомендации социальным педагогам и школьным психологам по работе с агрессивными детьми
text -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки
text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
text -> Професійний інтелект та його характеристики
text -> Алекcандр Иванович Доронин Бизнес разведка
text -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрям підготовки
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
departments -> European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія
departments -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка