Програма фахових вступних випробуваньСторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#11847
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(галузь знань 0305 – “Економіка і підприємництво”

спеціальність “Облік і аудит”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 15. 12. 2010

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки: “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка


Розділ 1 Бухгалтерський облік
1.1.Теорія бухгалтерського обліку
Тема 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
Основні принципи побудови бухгалтерського обліку і фінансової звітності та умови їх застосування. Використання принципу історичної собівартості при оцінці активів. Застосування принципів нарахування та відповідності при визнанні доходів і витрат.

Якісні характеристики фінансової звітності.

Облікова політика підприємства. Зміни облікової політики.
Тема 2. Вартісне оцінювання об’єктів в бухгалтерському обліку
Вимірники в бухгалтерському обліку. Сутність та значення вартісної оцінки. Базові підходи до оцінювання. Основні методи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Оцінка активів, зобов’язань та операцій на дату первинного визнання та на дату складання фінансової звітності. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.

Тема 3. Облік основних господарських процесів


Теоретичні засади обліку господарських операцій. Облік процесу придбання об’єктів бухгалтерського обліку. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових результатів звітного періоду.

Зміст та необхідність ведення позабалансового обліку. Умови відображення операцій поза балансом. Характеристика позабалансових рахунків. Порядок відображення операцій на позабалансових рахунках.


Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями)

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 3. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджений Наказом МФУ від 30.11.1999 р., №291 (зі змінами та доповненнями)

 4. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено Наказом МФУ від 24 травня 1995 року №88 (зі змінами та доповненнями);

 5. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20 липня 1998 року “Перелік типових документів”(зі змінами та доповненнями);

 6. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом МФУ №356 від 29.12.2000 р(зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями).

 7. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. / за ред. В.С. Білоусько/ Харк. нац. аграр. університет ім В.В.Долугаєва. – Х., 2006. – 307 с.;

 8. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / за ред. М.В. Кужельного. – 3-тє вид. – К.:Видавництво А.С.К., – 2004. – 266 с.;

 9. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2003. – 628 с.;

 10. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 460 с.;

 11. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік : Навч. Посібник ,-К,:Каравела, 2010-400с.

 12. Сєрікова Т.М., Понікарпов В.Д. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: ВД «ІНТЕК», 2006. – 392 с.;

 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.;1.2. Фінансовий облік 1
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Зміст і завдання фінансового обліку. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби. Нормативне регулювання фінансового обліку. Основи організації фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів
Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Суть дебіторської заборгованості, її види та оцінка. Організація обліку довгострокової та поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, передане у фінансову оренду. Облік розрахунків за векселями одержаними. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Методи формування та порядок використання резерву сумнівних боргів. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.
Тема 4. Облік запасів підприємства
Визнання, класифікація та умови визнання запасів підприємства. Оцінка запасів підприємством. Організація первинного, синтетичного і аналітичного обліку запасів. Облік надходження запасів на підприємство. Облік вибуття запасів. Методи оцінки запасів при вибутті. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат.

Облік виробничих запасів. Облік палива. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік операцій з тарою. Оцінка запасів на дату балансу. Чиста вартість реалізації запасів. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку.


Тема 5. Облік готової продукції
Зміст готової продукції та умови її визнання. Формування первинної вартості готової продукції. Облік витрат на виробництво готової продукції. Облік виробничого браку та витрат на його виправлення. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва.
Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Суть, класифікація та оцінка основних засобів. Первинний облік операцій з основними засобами. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Облік операцій придбання і виготовлення основних засобів. Амортизація основних засобів. Облік та умови капіталізації витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Особливості обліку основних засобів, призначених для продажу. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Втрата та відновлення корисності основних засобів та відображення їх наслідків в обліку. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та відображення її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.
Тема 7. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Організація первинного, синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдосконалення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Особливості обліку та умови капіталізації витрат на дослідження і розробки. Переоцінка первинної вартості нематеріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.


Тема 8. Облік фінансових інвестицій

Суть та види фінансових інвестицій. Поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Первісна оцінка й облік придбання фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу.

Облік інвестицій у боргові зобов'язання. Облік облігацій, придбаних з премією та дисконтом. Амортизована собівартість інвестицій.

Облік інвестицій у акції. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Особливості обліку операцій з пов’язаними сторонами. Особливості обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.

Облік поточних фінансових інвестицій. Оцінка поточних фінансових інвестицій. Облік придбання, утримання та продажу поточних фінансових інвестицій.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у звітності.


Тема 9. Облік витрат виробництва

Умови визнання витрат підприємством. Групування витрат за видами діяльності. Витрати на продукцію та витрати періоду. Організація обліку витрат. Статті та елементи витрат. Облік прямих витрат операційної діяльності. Облік та розподіл загальновиробничих накладних витрат. Нормальна потужність.

Умови визнання витрат майбутніх періодів. Порядок відображення в обліку формування витрат майбутніх періодів. Особливості визнання витрат майбутніх періодів у поточному періоді.
1.3.Фінансовий облік 2
Тема 1. Облік поточних зобов’язань
Зміст, умови визнання й оцінка зобов'язань. Класифікація зобов'язань підприємства. Організація синтетичного і аналітичного обліку зобов'язань.

Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками. Суть процесу постачання. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підрядниками. Документальне оформлення операцій за розрахунками із постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх відображення в обліку.

Облік поточної частини довгострокових зобов’язань.

Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Поняття та класифікація банківських кредитів. Процес банківського кредитування. Облік короткотермінових кредитів банку. Облік витрат на відсотки за кредитами банків.

Облік заборгованості за короткостроковими векселями виданими.

Облік поточної заборгованості за довготерміновими зобов'язаннями.

Облік розрахунків за іншими операціями. Облік розрахунків за авансами отриманими. Облік внутрішніх розрахунків. Облік розрахунків з іншими кредиторами.

Облік розрахунків з учасниками.

Відображення інформації про зобов'язання у фінансовій звітності підприємства.
Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань
Зміст, групування й оцінка довготермінових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку.

Види облігацій, порядок їх емісії та визначення теперішньої вартості. Облік довготермінових облігацій, емітованих за номінальною вартістю. Облік довготермінових облігацій, емітованих зі знижкою (дисконтом). Облік довготермінових облігацій, емітованих з премією.

Облік довготермінових векселів виданих. Облік довготермінових зобов’язань за фінансовою орендою.
Тема 3. Облік забезпечень наступних витрат і платежів та цільового фінансування
Зміст, групування та умови формування підприємством забезпечень. Оцінка забезпечень. Організація обліку забезпечень. Оцінка та облік забезпечень за виплатами працівникам. Оцінка та облік забезпечень за гарантійними ремонтами. Облік інших забезпечень. Особливості визнання та оцінки непередбачуваних зобов’язань.

Суть цільового фінансування і цільових надходжень. Облік придбання активів за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Облік отриманих державних субсидій (дотацій).


Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом
Класифікація податків і зборів та джерела їх нарахування. Облік розрахунків за податками і платежами.

Облік податку на прибуток. Облік поточного податку на прибуток. Групування та вплив податкових різниць. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань за методом зобов’язань за балансом. Відображення відстрочених податків на прибуток у фінансовій звітності.

Облік податку на додану вартість. Зміст податку на додану вартість, платники та об’єкти оподаткування. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. Облік сум податку на додану вартість, які підлягають сплаті (відшкодуванню) з бюджету.

Облік інших податків і платежів.

Тема 5. Облік розрахунків з оплати праці та соціальних виплат на підприємстві
Суть заробітної плати, її види та форми. Державне регулювання системи оплати праці в Україні. Облік особового складу та відпрацьованого часу. Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. Нарахування на фонд оплати праці. Види та облік утримань із нарахованої заробітної плати Документування та облік виплати заробітної плати. Облік розрахунків з депонентами. Зміст і види відпусток. Облік нарахування і виплати відпускних сум. Компенсація за невикористану відпустку. Види та облік соціальних виплат на підприємстві.
Тема 6. Облік власного капіталу

Власний капітал та його складові. Формування та облік власного капіталу. Інтерпретація статей власного капіталу. Поняття, призначення і облік статутного капіталу. Облік змін статутного капіталу. Облік розрахунків з акціонерами (учасниками). Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Особливості обліку вилученого капіталу. Поняття і призначення пайового капіталу. Облік змін власного капіталу. Звітність про власний капітал.


Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів
Облік доходів підприємства

Економічна суть, групування та критерії визнання доходів підприємства. Облік доходів від основної операційної діяльності. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік фінансових доходів. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

Облік витрат підприємства. Зміст, критерії визнання та класифікація витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності. Облік витрат за економічними елементами та статтями витрат. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Порядок формування собівартості готової продукції. Собівартість реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік витрат інвестиційної діяльності. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік надзвичайних витрат. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства.
Рекомендована література

Нормативні документи:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями)

Закон України ”Про податок на додану вартість” №168/97 - ІІІ від 03.04.97р. (зі змінами та доповненнями).

Постанова КМУ «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» №419 від 28.02.2000р. (зі змінами та доповненнями)

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

«План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджений Наказом МФУ від 30.11.1999 р., №291. (зі змінами та доповненнями)

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (у редакції Наказу МФУ №818 від 24.12.2004 р.) (зі змінами та доповненнями)

«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено Наказом МФУ від 24 травня 1995 року №88(зі змінами та доповненнями);

Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20 липня 1998 року “Перелік типових документів”(зі змінами та доповненнями);

Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом МФУ №356 від 29.12.2000 р(зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями).Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом МФУ №561 від 30.09.2004 р.
Підручники та посібники

 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Ж.: ПП „Рута”, 2006, - 576 с.

 2. Бутинець Ф., Лайгук С., Олійник О., Шигун М. Організація бухгалтерського обліку / За ред. проф.Ф.Ф.Бутинця. Підручник ПП “Рута”,2002.-592с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф.Голова.- Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс”-Клуб, 2001.-832с.

 4. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю, Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

 5. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій у бухгалтерських проводках: Навчальний посібник, 2002.

 6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: „Центр учбової літератури”, 2003. –624с.

 7. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник.-Київ.: Кондор, 2009 р.- 503 с.

 8. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. — Луганськ: „Промдрук” ДСД „Лугань”, 2000. — 336 с.

 9. Пушкар М. Фінансовий бухгалтерський облік. – Тернопіль, 2002.

 10. Сопко В.В., Бойко О.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський – К.: Фенікс, 2003.- 468 с.

 11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник.- 6-е вид. –К.:А.С.К., 2001.- 784с.

 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах Украни : Підручник.– 6-е вид.– К.: А.С.К., 2002. – 776с.

 13. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – Київ: “Академія”, 2002 – 672 с.1.4. Управлінський облік
Тема 1. Зміст, мета й організація управлінського обліку
Суть, предмет і об'єкт управлінського обліку. Необхідність запровадження управлінського обліку. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку. Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку.
Тема 2. Класифікація витрат їх прогнозування у системі управлінського обліку
Основні критерії класифікації витрат за видами діяльності: операційні, фінансові, інвестиційні. Особливості класифікації витрат за завданнями обліку. Зміст змінних та постійних витрат. Побудова графіків. Дискреційні та обов'язкові витрати. Характеристика релевантного діапазону. Зміст поведінки витрат. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Суть функції витрат. Складові формули витрат. Методи визначення функції витрат. Критерії вибору однієї функції витрат серед багатьох. Визначення надійності функції витрат
Тема 3. Суть і взаємозв´язок виробничого та калькуляційного обліку.
Функції та завдання виробничого обліку і калькулювання. Мета й етапи виробничого обліку. Суть калькулювання. Види калькуляції, калькуляційних одиниць. Об'єкти обліку витрат та їх групування. Визначення собівартості реалізованої та готової продукції. Характеристика планової, нормативної та фактичної собівартості. Особливість і призначення поділу витрат за економічними елементами в процесі виготовлення продукції. Облік прямих матеріальних витрат. Основні складові та облік елементу "Прямі витрати на оплату праці". Основна і додаткова заробітна плата. Економічна суть та облік елементу "Відрахування на соціальні заходи”. Основні складові та облік елементу "Амортизація”. Суть та облік інших операційних витрат. Облік втрат від браку. Облік витрат на гарантійний ремонт.

Тема 4. Методи калькулювання собівартості продукції


Загальна модель впровадження системи виробничого обліку на підприємстві. Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості продукції: калькулювання за замовленнями; калькулювання за процесами. Вплив наявності постійних виробничих витрат на вибір методу калькулювання собівартості продукції та на формування “Звіту про фінансові результати підприємства”: калькулювання за повними витратами; калькулювання за змінними витратами. Забезпечення контролю витрат в калькуляційному обліку: метод обліку фактичних витрат; нормативний метод калькулювання; метод обліку стандартних витрат. Характеристика системи калькулювання витрат на основі діяльності, її переваги та недоліки.
Тема 5. Облік за центрами відповідальності
Зміст центрів виникнення витрат. Центр відповідальності. Ознаки поділу центрів відповідальності. Види центрів відповідальності. Організація обліку за центрами відповідальності. Мета бюджетування. Напрямки бюджетування. Звітний бюджет. Послідовність бюджетування. Основні стадії цього процесу. Створення бюджетного комітету. Його завдання. Функції бухгалтера-аналітика в процесі бюджетування. Статичний бюджет. Гнучкий бюджет, його використання. Суть системи внутрішньої звітності, її види та мета складання. Вимоги до звітності за центрами відповідальності.
Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Зміст і завдання аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Визначення точки беззбитковості. Концепція маржинального доходу та його роль у прогнозуванні показників діяльності підприємства. Види графіків для аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Запас міцності (припустима маржа), її використання. Використання графіку співвідношення “витрати – обсяг – прибуток” під час складання плану виробництва підприємства. Операційний важіль. Розрахунок фактора операційного важеля. Комбінація продажу. Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. Розрахунок середньозваженого маржинального доходу (прибутку) .
Тема 7. Аналіз релевантної інформації для оптимізації прийняття операційних рішень.
Диференціальний аналіз альтернативних рішень. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність прийняття спеціального замовлення. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність "виробляти чи купляти". Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність розширення чи скорочення сегменту. Інформація, яка є релевантною для прийняття рішення щодо оптимального використання обмежених ресурсів. Оптимальна комбінація виробів в умовах декількох обмежень. Суть, переваги та вади економічної моделі ціноутворення. Суть, переваги та вади ціноутворення за принципом "витрати плюс".
Рекомендована література

Базова


 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік.- Ж: ЖІТІ, 2000.

 2. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник для студентів вузів за спеціальністю « Облік і аудит», 2 –е видання. К.: Лібра, 2004.

 3. Лень В.С. Управлінський облік. Навчальний посібник.2-ге вид, К.: Знання, 2006.- 317 с.

 4. Лишиленко О.В. Управлінський облік: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2003.

 5. Партин Г.О., Завгородній А.Р. Управлінський облік. – Навчальний посібник., К.: Знання, 2006. - 235 с.

Допоміжна


 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник.2-ге вид. - Д.-К.: Центр навчальної літератури, 2009. -440 с.

 2. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С. Управленческий учет, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005.

 3. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1071 с.

 4. Радецька Л., Овод Л. Управлінський облік: навч.посібн: К.: Академія Серія: Альма-матер, 2007. - 352 с.

 5. Хенсен Д.Р., Моувен М.М., Еліас Н.С., Сєнков Д.У. Управлінський облік. Пер. з англ.. К.: Міленіум, 2002. – 974 с.

 6. Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./Под ред. Я.В. Соколова. – М.:Финансы и статистика, 2004. – 416 с.

 7. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: Навч.посібник. – К.: Алерта, 2009. – 176 с.Розділ 2 Аудит
Тема 1. Організація аудиторської діяльності в Україні
Аудиторська діяльність, як метод незалежного контролю. Сертифікація, ліцензування. Методи документального та фактичного контролю. Вибірковий та суцільний аудит. Критерії вибору оцінки відповідних методичних підходів до проведення аудиторської перевірки. Організаційні аспекти аудиторської перевірки. Попереднє дослідження підприємства-клієнта. Організація роботи з клієнтом. Основні принципи та нормативно-правове забезпечення проведення аудиторської перевірки. Структура міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Концептуальна основа аудиту. Професійна етика аудиторів
Тема 2. Методи й види аудиту
Основи аудиторської перевірки. Критерії оцінки стану бухгалтерського обліку та їх вплив на методи і способи проведення контрольних процедур. Види аудиту та їх суть.
Тема 3. Аудиторські документи
Поняття робочих документів аудитора, їх зміст та структура. Вимоги до оформлення та зберігання робочих документів. Робочі документи юридичного, конфіденційного та підсумкового характеру. Підсумкова документація за результатами проведеного аудиту. Поняття аудиторського звіту та аудиторського висновку. Види аудиторського висновку та його структура. Спеціальні вимоги до аудиторського висновку. Документування роботи аудитора (МСА 230)
Тема 4. Аудиторський ризик
Поняття аудиторського ризику та істотності в аудиту. Класифікаційні підходи до методів та способів оцінки аудиторського ризику. Процедури оцінки істотності та її вплив на величину ризику не виявлення. Оцінка ризиків (МСА 315, 320, 330) Аудиторські докази та процедури їх отримання (МАС 500, 501, 505,510,520) Аудиторська перевірка облікових оцінок (МСА 540, 545). Врахування законів та інформування управлінського персоналу (МСА
250,260)
Тема 5. Контроль якості аудиторських послуг
Елементи системи контролю якості аудиторських послуг Незалежність та її загрози. Етичні вимоги до аудиту. Виконання завдання та моніторинг відповідності політиці та процедурам контролю якості
Тема 6. Організація і методика аудиту грошових коштів
Мета, завдання та джерела аудиту. Методика аудиту грошових коштів в касі. Методика аудиту грошових коштів на рахунку в банку. Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі.
Тема 7. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит визнання та збереження необоротних активів. Аудит руху необоротних активів. Аудит амортизації необоротних активів. Аудит орендованих необоротних активів.


Тема 8. Організація і методика аудиту запасів підприємства

Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки. Аудит збереження запасів. Аудит надходження запасів. Аудит вибуття запасів. Аудит товарів. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Тема 9. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами
Мета, завдання та джерела аудиту. Методика аудиту розрахунків з покупцями підприємства. Методика аудиту розрахунків за претензіями і відшкодуваннями. Методика аудиту розрахунків з підзвітними особами та за іншими операціями.
Тема 10. Організація і методика аудиту капіталу підприємства
Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит установчих документів. Аудит статутного капіталу. Аудит резервного, додаткового та пайового капіталу. Аудит нерозподіленого прибутку. Аудит неоплаченого та вилученого капіталу.

Тема 6. Організація і методика аудиту праці та її оплати

Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит визначення і використання фонду оплати праці. Аудит розрахунків з оплати праці.

Тема 11. Аудит розрахункових і кредитних операцій


Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками. Аудит кредитних операцій.

Тема 12. Організація аудиту доходів і витрат та формування фінансових результатів.


Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит доходів і витрат операційної діяльності. Аудит доходів і витрат фінансової та інвестиційної діяльності. Аудит інших доходів і витрат. Аудит формування фінансового результату.
Тема 13. Аудит фінансової звітності та оформлення результатів перевірки.
Мета, завдання та джерела аудиту. Аудит балансу підприємства. Аудит звіту про фінансові результати. Аудит інших видів фінансової звітності. Аудит податкової звітності.

Зв'язані сторони (МСА 550).Подальші події і оцінка їх аудитором (МСА 560).Припущення про безперервність діяльності підприємства (МСА 570). Порівняльні дані та інша інформація, пояснення управлінського персоналу (МСА 580, 710, 720). Огляд історичної фінансової інформації та проміжної фінансової інформації(МСЗО 2400, 2410). Висновок аудитора щодо фінансової звітності (МСА 700, 701, 705,706). Висновок за завданням спеціального призначення (МСА 800)Висновок про відповідність звітності МСФЗ (ПМПА 1014)Особливості аудиту малих підприємств (ПМПА 1005)


Рекомендована література 1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко 2008, Фактор, 1008с.

 2. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч.посібн – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. Посібник / С.Ф. Голов, В.М Костюченко . – К.: Лібра, 2004 . – 880 с.

 4. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах: Харків: ХНАМГ, 2007.

 5. Іванова Н.А., Ролінський О.В. Організація і методика аудиту. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 216 с.

 6. Кулаковська Л.П,, Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. – К.:Каравела, 2008. – 568 с.

 7. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Редакція 2009 р.. – К.: АПУ, 2009.

 8. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч.посібник-К:Алерта,2010.-584с.

 9. Основи аудиту. С.І. Деревянко, С.О. Олійник, Н.П.Кузик, О.М.Ганяйло / Навч. пос. – К.: центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 10. Петрик О.А., Савченко В.Я. Організація і методика аудиту, 2008 – 472 с.

 11. Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики: навч. Посібник / І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько. – К.: ІЦ Держкомстату України, 2007. – 520 с.

 12. Пшенічна А.Ж. Аудит: Навч. посібник,-К,: « Центр учбової літератури»,2008.-320с.

 13. Рядська В.В.,Петраків Я.В. Аудит: Навч, посібник,- К,: « Центр учбової літератури», 2008.-416с.

 14. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

 15. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: Теорія і практика: Навч. посібник -К: «ХАЙ-ТЕК ПРЕС»,2008.-560с.


Розділ 3 Економічний аналіз
3.1. Теорія економічного аналізу
Тема 1. Предмет, завдання, зміст і об’єкт аналізу.
Наукові основи економічного аналізу, роль економічного аналізу в організації підприємницької діяльності в умовах функціонування ринку.

Тема 2. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності підприємства. Методи оформлення результатів аналізу.


Типові форми організації аналізу на підприємствах та сучасне бачення цього процесу. Процесуальна модель аналізу. Аналітичний процес, його складові та оформлення результатів аналітичного процесу.

Тема 3. Метод і методика, моделювання в економічному аналізі


Суть методики та методу. Складові методики економічного аналізу. Мета аналізу, організація аналізу, інформаційне забезпечення і т.д. Методи економічного аналізу. Логічні, економічні, математичні, психологічні. Детермінові функціональні залежності. Кореляційний аналіз. Стохастичний аналіз. Адіативні, стохастичні, мультиплікативні моделі. Їх суть, використання у економічному аналізі.Суть методів „ланцюгових підстановок”, „відносних і абсолютних величин” групування, перерахунку даних та інші.Логарифмічний метод. Задача оптимізації використання ресурсів виробництва. Методи лінійного програмування. Цільове використання методів економіко-математичних.
Тема 4. Система комплексного економічного аналізу та пошук резервів підвищення інтенсифікації і ефективності виробництва.
Модель комплексного економічного аналізу. Резерви виробництва. Багатокритеріальна матриця факторів інтенсифікації. Показники матеріаломісткості, фондомісткості, продуктивності праці.

Рекомендована література:

 1. Андреєва Г.І. Економічний аналіз : Навчально-методичний посібник,-К: « Профісіонал», 2007,- 384с.

 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

 3. Власюк Т., Чигиринська О. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник ,-К:» Центр навчальної літератури»,2009- 232с.

 4. Жувов С.О., Горлов М.І., Стасюк В.П.,Бабець Є.К. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник,- К: « Профісіонал» , 2007,-384с.

 5. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

6. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.

7.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-Мн.: ООО »новое знание», 2000

8 .Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів:„Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.

9.Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.

10 Цигилик І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч. посібник.- Івано-Франківськ:ІМЕ, 2002

3.2. Аналіз господарської діяльності

Тема 1. Аналіз обґрунтованості і виконання виробничої програми.


Економічна експертиза “портфелю замовлень”. Аналіз і оцінка виконання договірних завдань. Аналіз організації виробничого процесу. Аналіз резервів виробництва і продажу продукції. Поняття «точки безбитковості». Побудова графіка беззбитковості. Аналіз партнерських відносин підприємства.

Тема 2. Аналіз забезпечення та використання виробничих ресурсів.


Ресурсний потенціал господарюючого суб’єкта та особливості його формування. Аналіз забезпечення ОФ. Аналіз обсягу, структури, і руху ОФ. Аналіз забезпечення матеріальними ресурсами. Аналіз формування матеріального потоку, матеріальних запасів.

Тема 3. Аналіз кадрового потенціалу та ефективності його використання.


Аналіз забезпечення робочими кадрами, складу і структури кадрового потенціалу та ефективності використання. Основні показники, напрями аналізу, основні фактори впливу. Коефіцієнти прибуття, вибуття робочої сили, руху кадрів.

Тема 4.Аналіз формування та використання коштів на оплату праці.


Основні етапи аналізу, модель, показники. Відносна економія заробітної плати. Фонд оплати праці. Аналіз використання коштів з фонду оплати праці. Звіт про рух грошових коштів. Грошовий потік.

Тема 5.Аналіз витрат


Аналіз собівартості робіт та послуг. Аналіз прямих та накладних витрат. Основні етапи аналізу, модель, показники. Поняття калькуляції. Аналіз звіту « Про фінансові результати», його структурні елементи.

Тема 6. Аналіз торгівельної діяльності підприємств.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка