Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»Скачати 249.86 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір249.86 Kb.
#24603
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури


«.


Програма

іспиту з дисципліни

«Шкільний курс світової літератури та

методика його викладання»
Галузь знань – 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія
2011 р.

Розробник: Співак І.Е., канд.. філол. наук, доцент


Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Протокол № 1 від 29 серпня 2011 р.


Завідувач кафедри

Зарва В.А., д. філол. наук, професорЗміст
1.Пояснювальна записка……………………………………………… 4
2.Зміст навчальної дисципліни (курсу)………………………………5
3.Питання до іспиту ……………...…………………………9
4.Список рекомендованої літератури……………………………… 10

1. Пояснювальна записка

В українській вищій школі професійна підготовка вчителів-філологів забезпечується факультетами української, російської та іноземної філології. Протягом останніх десятиліть ситуація у вітчизняному інформаційному просторі якісно поліпшилась: спостерігається швидке піднесення рівня володіння іноземними мовами, полегшився доступ до першоджерел та наукових літературознавчих праць мовою оригіналу, дедалі більшого поширення набуває застосування Інтернету. Усе це спонукає переосмислити вимоги щодо підготовки викладачів зарубіжної літератури.Мета курсу: формування у студентів-філологів знань, умінь і навичок викладання курсу світової літератури в середніх навчальних закладах усіх типів, досягнення студентами філологами високого рівня професійної підготовки.

Завдання курсу:

 • формувати у студентів ґрунтовні теоретичні знання у галузі МВСЛ та шкільного курсу світової літератури, завдяки чому студенти повинні усвідомити специфіку цього предмету в системі інших шкільних предметів;

 • розвивати особистісно-зорієнтований підхід до навчання і виховання учнів, навичок розвитку в них критичного мислення і творчих здібностей;

 • удосконалювати навички науково обґрунтованого планування навчально-виховного процесу з курсу «Світова література», організації та проведення сучасного уроку світової літератури завдяки комбінуванню змісту, форм і методів художнього пізнання;

 • удосконалювати вміння здійснювати аналіз художніх творів різними шляхами та видами;

 • поглибити розуміння педагогічної інноватики, технології літературного аналізу, готовності до технологізації вивчення світової літератури в школі;

 • розвивати здатність застосовувати різні прийоми засвоєння учнями понять і явищ теорії та історії літератури;

 • удосконалювати навички використовувати основні методи, прийоми та принципи вивчення біографії письменника.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

«Шкільний курс світової літератури та методика його викладання» – невід'ємна частина літературознавчого циклу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Навчальна дисципліна входить до напряму підготовки «Філологія» та галузі знань «Гуманітарні науки». Зміст та структура дисципліни складені у відповідності до змісту й основних завдань шкільної програми курсу «Світова (зарубіжна) література» для шкіл з українською мовою навчання. Майбутні вчителі світовоїлітератури мають бути творчими, вільними особистостями з відкритим типом свідомості, добре обізнаними в найсучасніших досягненнях філологічної та методичної наук, з обов'язковим володінням хоча б однією іноземною мовою на рівні вище середнього.Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення данного курсустудент повинен знати:

 • зміст, специфіку та структуру МВСЛ та шкільного курсу «Світова література», його особливу роль в системі сучасної шкільної освіти;

 • сучасний стан розвитку методики викладання світової літератури, основні тенденції вдосконалення шкільного курсу літератури у зв'язку з оновлення шкільної освіти і технологій його викладання; основні положення нової Концепції літературної освіти, державних стандартів базової і повної середньої освіти, зміст діючих шкільних програм (у тому числі і програми для профільного навчання), навчально-методичних комплексах зі світової (зарубіжної) літератури;

 • про сучасні наукові дослідження в галузі теорії методики викладання світової літератури, про нові педагогічні технології, методичні досягнення, а також про передовий досвід вчителів-словесників; про особливості організації процесу літературної освіти в умовах сучасної школи;

 • теоретичні поняття (літературознавчі та методичні), за допомогою яких можна ефективно вирішувати навчальні, виховні та розвиваючі завдання у процесі викладання світової літератури в школі;

 • основні вимоги до самостійної роботи з навчально-методичною літературою, до оформлення конспектів, рефератів, наукових статей, курсових робіт;

студент повинен вміти:

 • орієнтуватися в літературознавчій та методичній теоріях і, спираючись на них, знаходити найбільш ефективні способи вирішення методичних проблем;

 • визначати освітні цілі і завдання шкільного курсу «Світова література» на кожному етапі викладання предмета;

 • складати план і конспект уроку на основі літературознавчого та методичного аналізу досліджуваної теми, продуманого відбору теоретичних відомостей, системи питань, найбільш ефективних технологій, методів, способів і прийомів навчання та з урахуванням типових помилок у засвоєнні даного літературного матеріалу;

 • планувати навчальну діяльність учнів, реалізуючи ідеї індивідуального підходу до дитини в процесі викладання літератури;

 • організовувати на уроці роботу, орієнтовану на формування в учнів усіх видів мовленнєвої діяльності в їх єдності та взаємозв'язку, а також на розвиток творчих здібностей учнів і навичок самостійної діяльності;

 • проводити різні види опитування, аргументовано оцінювати усні та письмові висловлювання учнів;

 • організовувати роботу, спрямовану на вдосконалення навичок зв'язного висловлювання в процесі проведення уроків різного типу і вивчення всіх розділів і тем шкільного курсу «Світова література»;

 • володіти різноманітними прийомами педагогічного спілкування;

 • проводити позакласну роботу з предмета, організовувати роботу шкільного кабінету літератури;

 • використовувати технічні засоби навчання і різні засоби наочності у навчальному процесі, самостійно складати схеми, таблиці, опорні конспекти відповідно до теми уроку.Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Зміст, завдання і структура курсу МВСЛ

Особливості вивчення літератури як виду мистецтва і науки. Об,єкт і предмет МВСЛ. Методологічні основи викладання зарубіжної літератури. Методи дослідження методики викладання світової літератури та їх характеристика: критичне переосмислення набутого досвіду, усне й письмове опитування, спостереження, педагогічний експеримент. Сукупність наук, які виконують роль підвалин дисципліни "Методика викладання світової літератури", її зв'язок із суміжними науками, насамперед, літературознавством і мовознавством, естетикою, педагогікою і психологією, а також методикою викладання української літератури в середній школі.

Актуальні проблеми викладання світової літератури в загальноосвітній школі: дискусії на сторінках фахових видань. Роль практики викладання зарубіжної літератури у розвитку методичної науки та інноваційного оновлення літературної освіти.

Тема 2. Етапи формування і розвитку МВСЛ як навчальної дисципліни

Основні факти історії викладання світової літератури в радянській школі. Аналіз проблеми викладання світової літератури з часів незалежності України. Статус предмета «Зарубіжна літератур» «Світова література» в середніх навчальних закладах України. Причини, які зумовили його впровадження: інтернаціоналізація української освіти, орієнтація України на світову спільноту. Історія становлення предмета в школі. Специфіка викладання зарубіжної літератури в різних типах середніх навчальних закладів України. Мета і завдання шкільного курсу зарубіжної літератури у контексті Національної доктрини розвитку освіти в Україні XXIст.

Сучасний стан викладання світової літератури в загальноосвітній школі. Законодавча база, яка регулює викладання зарубіжної літератури в українській школі: Національна доктрина розвитку освіти в Україні XXI ст.; Державні стандарти базової і повної середньої освіти (літературний компонент: аксіологічна лінія, літературознавча лінія, культурологічна; Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі: мета і завдання, зміст і структура літературної освіти, основна школа (5-8 класи), старша школа (9 - 11 класи)).

Тема 3. Специфіка предмета «Зарубіжна література» («Світова література»).

Світова література в школі як засіб глобалізації і лібералізації української освіти й перебудови її на засадах особистісно-зорієнтованої педагогіки, шлях до формування нерепресивноі свідомості й нонконформізму.


Концепція вивчення зарубіжної літератури в школі. Стандартизація змісту шкільного курсу світової літератури. Сукупність наук, які виконують роль підвалин дисципліни «Світова література». Зв'язок зарубіжної літератури з суміжними науками, насамперед, українською літературою, іноземними мовами, історією, світовою культурою, музикою, образотворчим мистецтвом у середній школі.

Структура змісту і принципи побудови навчальних програм та підручників із зарубіжної (світової) літератури. Характеристика чинних навчальних програм для 11-річної. Необхідність врахування вікових особливостей учнів під час вибору форм і методів пізнавальної роботи. Взаємозв'язок етапів вивчення зарубіжної літератури в середніх і старших класах. Науково-методичні школи України (наприклад, школа методичних ідей професора Лесі Федорівни Мірошниченко). Методична робота в школі (методичні об,єднання вчителів школи, міста, району, області; проблемні групи вчителів; творчі групи з вивчення передового педагогічного досвіду). Методичні посібники і часописи.Тема 4. Зміст, методи і форми вивчення біографії письменника в школі

Значення відомостей про письменника в навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи. Вимоги навчальних програм із зарубіжної літератури в середніх закладах освіти до знань учнів про автора твору, що вивчається. Відомості про письменника в монографічних та оглядових тема. Зміст, методи і форми вивчення біографії митця в середніх класах; компоненти знань про життєвий і творчий шлях письменника, взаємозв'язок методів засвоєння учнями знань про автора художнього твору в старших класах. Джерела знань про творців зарубіжної літератури, їхні зв'язки з діячами українського літературного процесу.Тема 5. Методи, прийоми та види навчальної діяльності учнів на уроках світової літератури

Визначення понять «метод», «прийом»; основні класифікації методів в педагогічній науці, класифікація методів та прийомів вивчення літератури в школі (за М.Кудряшовим) та специфіка їх застосування на уроках світової літератури. Метод творчого читання на різних етапах вивчення світової літератури (прийоми: різні види читання). Метод евристичної бесіди (прийоми: система запитань, бесіда за прочитаним, словникова робота, система завдань, постановка проблеми, проведення диспуту, порівняння творів). Різновиди бесід (за заздалегідь поставленим запитанням, вільна, евристична тощо). Дослідницький метод та його прийоми: побудова системи запитань, постановка проблемних запитань, постановка дослідницьких завдань, визначення тем для повідомлень, доповідей. Репродуктивний метод та його прийоми: слово, розповідь, лекція вчителя, завдання за підручником, самостійний добір навчального матеріалу Творчі роботи на уроках світової літератури при використанні системи методів та прийомів навчання.Тема 6. Проблемне навчання на уроках світової літератури

Проблемне вивчення художнього твору як засіб оптимізації літературної освіти в школі: визначення, роль проблемних питань та завдань; особливості створення проблемної ситуації. Дидактичні основи проблемного навчання. Особливості проведення уроку-лекції проблемного характеру. Наочність і технічні засоби на уроках з проблемного вивчення художнього твору. Дискусійність питання в методиці щодо проблемного навчанняТема 7. Педагогічні технології на уроках світової літератури

Поняття про педагогічну технологію. Психолого-педагогічні основи технологізації вивчення літератури. Технології навчання і виховання як напрямок методики викладання зарубіжної літератури. Види педагогічних технологій Взаємозв'язок «традиційних» і інноваційних підходів до реалізації літературної освіти в школі. Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури: технологія і структура особистісно-зорієнтованого навчання, основні вимоги і критерії уроку. Інтерактивне навчання: визначення поняття, науково-теоретична база. Інтерактивні види і форми робіт при вивченні інтегрованого курсу літератури (російської та зарубіжної) у школі.Тема 8. Учитель світової літератури і професійні вимоги до нього

Основні напрями діяльності вчителя-словесника: дослідницький, конструкторський, організаторський, комунікативний та їх характеристика. Специфіка виявлення цих напрямів діяльності під час викладання зарубіжної літератури. Наукова організація праці словесника.

Планування уроків світової літератури в школі: визначення поняття «план», види планування (календарне планування; календарно-тематичне планування; поурочне планування). Основні рубрики календарно-тематичного планування (за Л.Ф.Мірошниченко).Основні етапи роботи словесника: підготовка до уроку, його проведення та аналіз, специфіка кожного етапу.

Тема 9. Кабінет літератури як творча майстерня вчителя

Положення про шкільні кабінети. Кабінет літератури: визначення понять «кабінет», «кабінет зарубіжної літератури»; мета і призначення,організація кабінету та його обладнання; навчально-методичне забезпечення. Кабінет як місце навчальної та позакласної роботи. Керівні органи кабінету.Тема 10.Типологія і методика сучасного уроку світової літератури

Сучасний урок світової літератури: специфіка та його місце в системі шкільної освіти. Особливості класифікації уроків зарубіжної літератури. Проблема типології уроків літератури в сучасній методичній науці. "Традиційні" й "нестандартні" уроки світової літератури. Методика підготовки та проведення уроків творчого читання, компаративного аналізу, культурологічного аналізу, інтегрованого уроку, уроку-гри, уроку-дослідження, уроку-семінару. Структура сучасного уроку літератури (загальнодидактичні вимоги). Основні структурні елементи уроку світової літератури (за Л.Ф.Мірошниченко): тема, епіграф, освітньо-виховна мета, обладнання і ТЗН, тип уроку, ланцюжок навчальних ситуацій. Специфіка кожного з елементів. Особливості роботи з епіграфом. Аспекти освітньо-виховної мети уроку: навчальний аспект, аспект розвитку вмінь і навичок, виховний аспект уроку.Тема 11. Етапи вивчення творів світової літератури. Підготовка до сприйняття та читання тексту.

Рівні і критерії літературного розвитку школярів Основні вікові особливості учнів середніх навчальних закладів (5 — 6 клас; 7 — 8 клас; 9 — 11 клас) та специфіка вимог до їхніх знань та умінь у програмі предмета. Вступне заняття. Види вступних занять. Компоненти підготовчої роботи до вивчення художнього твору, методи і форми її проведення. Організація та проведення . первинного прочитання твору, його наступний аналіз і синтез.Тема 12. Аналіз художнього твору

Шляхи літературного аналізу (схеми, алгоритми), поширені в середніх навчальних закладах: послідовний, пообразний, ідейно-тематичний, проблемно-тематичний, комбінований тощо. Потреба впровадження нових методик інтерпретації тексту в шкільну практику: компаративістики, герменевтичного аналізу, елементів деконструкції, мультикультуралізму, гендерної критики, фемінізму. Методологічна основа шкільного аналізу художнього твору – види літературного аналізу: культурологічний, лінгвістичний, стилістичний, філологічний, контекстуальний, інтертекстуальний, компаративний, психологічний, міфологічний, структуралістський, герменевтичний та інш.

Оптимальне поєднання репродуктивної та пошукової роботи читачів-учнів під час вивчення художнього твору. Компаративний (порівняльний) аналіз художнього твору (зміст, схема, алгоритми). Теоретична модель порівняльного аналізу твору зарубіжної літератури. Філологічний аналіз твору (зміст, схема, алгоритми). Теоретична модель філологічного аналізу твору зарубіжної літератури. Порівняльний аналіз під час роботи з перекладом. Дидактичні завдання з літератури як засіб розвитку читацьких умінь, морально-етичного та естетичного виховання школярів.

Тема 13. Підсумковий етап вивчення художнього твору

Ідейно-художня оцінка твору читачами-учнями у контексті літературної критики. Підсумковий етап вивчення художнього твору: мета, зміст, основні функції. Види підсумкових занять, методика їх підготовки та проведення. Семінарські та залікові заняття. Творчі роботи учнів як заключний етап роботи з художнім твором.Тема 14. Сприйняття й аналіз творів зарубіжної літератури в родо-жанровой специфіці. Вікові й індивідуально-типологічні особливості читацького сприйняття творів

Взаємозв'язок сприйняття й аналізу художніх творів. Читання як соціальна і методична проблема. Посилення морально-естетичного й емоційного впливу уроків літератури на учнів як найважливіше завдання викладання літератури. Способи вивчення читацького сприйняття, читацьких емоцій і виявлення почуттів автора, що відтворює іх творча уява. Репродуктивний, аналітичний і концептуальний рівень осмислення змісту, усвідомлення художньої форми на рівні слова-образа (деталі) і композиції твору в цілому.Тема 15. Вивчення епічних творів: основні етапи, ефективні методичні прийоми

Три центри уваги читача: події, герої твору й автор. Особливості сприйняття і вивчення епічних жанрів (роман, повість, оповідання, новела, міф, казка, байка). Робота над епізодом і образом-персонажем у руслі загальної концепції аналізу твору. Роль розуміння авторської позиції й індивідуального стилю письменника в розвитку інтересу до читання й аналізу художніх творів.


Тема 16.Вивчення драматичних творів


Труднощі виявлення авторської позиції при сприйнятті драми. Особливості читацької інтерпретації. Активізація діяльності уяви. Мізансценування. Жанр драматичних творів (трагедія, комедія й ін.). З'ясування конфлікту в драмі і способи створення характерів. Використання сценічної історії спектаклю, наочності і ТЗН на уроках. Основні етапи вивчення драматичних творів: методи та прийоми.

Тема 17.Вивчення ліричних творів у середніх і старших класах: специфіка, основні етапи, методи і прийоми

Особливості сприймання лірики як літературного роду. Необхідність активного співпереживання як умова осмислення ліричного твору. Багатозначність поетичного слова. Використання інших видів мистецтв при вивченні лірики. Особливості вивчення ліричних жанрів (ода, елегія, епіграма, послання й ін.) в основній і старшій школі. Вивчення ліро-епічних жанрів (поема, балада).Тема 18. Місце і роль навчання виразному читанню на уроках зарубіжної літератури

Специфіка аналізу поетичного тексту, обумовлена необхідністю зрозуміти конкретний і узагальнений зміст поетичних образів. Роль ТЗН в усвідомленні ритмічної й інтонаційної своєрідності віршованої мови. Формування вмінь і навичок складання партитури тексту. Основні вимоги до виразного чтениию ліричних творів. Критерії оцінювання виразного читання. Методика підготовки і проведення уроків виразного читання. Тема 19.Питання теорії літератури в шкільному вивченні


Теорія літератури і її значення в шкільній літературній освіті. Система теоретико-літературних понять, що вивчаються у школі. Наочно-образна основа історико- і теоретико-літературних понять у школі. Поняття про літературні напрямки і течії, метод та стиль, зв'язані з усвідомленням основних компонентів літературного твору.Роль теоретико-літературних понять в удосконалюванні читацького досвіду учнів, оволодінні критеріями оцінок художніх явищ. Послідовність у формуванні теоретико-літературних понять: від первісних спостережень до розуміння основних ознак і формулювання поняття, від збагачення поняття до свідомого використання його в практичній діяльності. Порівняльний аналіз оригіналу та перекладу, засвоєння теоретичних понять, пов.язаних із вивченням перекладної літератури.

Тема 20. Історико-літературний і теоретико-літературний підхід до аналізу літературних явищ.

Проблема взаємодії читання і вивчення літератури. Значення і місце історико-літературних відомостей на уроці літератури. Історико-побутовий коментар, повідомлення матеріалів історико-літературного характеру, зв'язаних з вивченим твору. Значення роботи з літературно-критичними матеріалами в системі роботи на уроках зарубіжної літератури. Основні завдання вивчення літературно-критичних матеріалів на уроках зарубіжної літератури. Основні етапи і методика вивчення літературно-критичних матеріалів у школі. Вдосконалення навчальної діяльності школярів (робота над планом, тезами, конспектом) у роботі над літературно-критичними матеріалами на уроках зарубіжної літератури.Тема 21.Фонові знання на уроках зарубіжної літератури

Фонові знання на уроках зарубіжної літератури: визначення, зміст, мета, основні види. Дискусійність питання про термін “фонові знання”. Міжпредметні зв,язки та фонові знання: спільне та відмінне. Роль фонових знань під час вивчення біографії письменника.Тема 22. Розвиток усного та писемного мовлення на уроках світової літератури

Загально-теоретичні основи розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках світової літератури. Методичні рекомендації з розвитку усного та писемного зв’язного мовлення учнів 5 – 8 та 9 – 11 класів . Основні види письмових робіт на уроках зарубіжної літератури та їх характеристика (відгук, рецензія, переказ, твір-розповідь, твір-опис, твір-роздум, твір-характеристика літературного образу твір за малюнком, твір-компаративний аналіз, твір проблемного характеру тощо). Проведення інтерактивних ігор з метою розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках світової літератури.Тема 23. Естетичне виховання і розвиток творчих здібностей школярів засобами світової літератури

Естетична функція художньої літератури. Розвиток естетичної думки про літературу. Виховання почуття прекрасного на прикладі творів зарубіжної літератури. Позакласна і факультативна робота: зміст, форми і методи проведення. Методика підготовки та проведення літературних вечорів. Позашкільна робота з учнями-читачами творів зарубіжної літератури.Тема 24. Облік і оцінка знань й умінь учнів на уроках зарубіжної літератури

Сутність проблеми оцінювання, психологічні особливості процесу оцінювання знань учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до 12-бальної системи. Функції оцінки, види оцінювання. Система змістовного контролю за діяльністю учнів. Види контролю, вимоги до контролю.


Тема 25.Види і форми перевірки знань учнів на уроках зарубіжної літератури


Проведення уроків-консультацій, заліків, семінарських занять. Тестування на уроках літератури: види тестів. Методичні рекомендації з використання тестових технологтй. Методика підготовки і проведення тематичної атестації. Використання комьютера в процесі перевірки знань учнів. Нормативно-правові документи в роботі вчителя з перевірки й оцінювання знань учнів. Робота з класним журналом, оформлення документації.

Питання до іспиту для студентів заочної форми навчання

 1. Методика викладання світової літератури як наука: об’єкт, предмет, структура, завдання. Специфічні методи дослідження в галузі МВСЛ та їх характеристика.

 2. Етапи формування і розвитку методики викладання світової літератури як навчальної дисципліни. Зв’язок МВСЛ із суміжними науками.

 3. Зміст і структура шкільного курсу "Зарубіжна література" ("Світова література"): мета та завдання курсу, принципи побудови чинних навчальних програм; особливості навчальних програм для 11-річної школи. Зміст і структура підручників з курсу "Зарубіжна література" ("Світова література").

 4. Концепція літературної освіти і завдання вивчення зарубіжної літератури в школі. Стандартизація змісту шкільного курсу зарубіжної літератури (світової літератури). Проблеми та перспективи літературної освіти в Україні.

 5. Викладання літератури як мистецтва слова: зміст і форми. Методична концепція викладання зарубіжної літератури в школі. Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури в сучасній школі.

 6. Професійні вимоги до вчителя зарубіжної літератури; основні напрями діяльності вчителя-словесника. Етапи роботи вчителя-словесника. Науково-методичні школи України. Методична робота в школі.

 7. Планування та організація праці вчителя-словесника: основні види планування, характеристика рубрик календарно-тематичного планування. Схема-план уроку зарубіжної літератури: характеристика складових.

 8. Кабінет літератури: визначення понять " кабінет", "кабінет зарубіжної літератури"("світової літератури"); мета і призначення, організація роботи кабінету та його обладнання; навчально-методичне забезпечення. Положення про шкільні кабінети.

 9. "Традиційні" та "нестандартні" класифікації уроків літератури в сучасній методичній науці. Типи уроків зарубіжної літератури: загальний зміст, методичні рекомендації, педагогічні можливості.

 10. Сучасний урок літератури: його специфіка, структура, основні вимоги та місце в системі шкільної освіти. Специфіка уроку зарубіжної (світової) літератури. Урок-семінар, урок-гра, урок-дослідження в системі вивчення зарубіжної літератури (характеристика одного з уроків за вибором).

 11. Урок компаративного аналізу: мета, педагогічні можливості, методика проведення. Порівняльний аналіз оригіналу й перекладу під час вивчення зарубіжної літератури.

 12. Культурологічний підхід до вивчення зарубіжної літератури в школі як методична проблема. Урок культурологічного аналізу: мета, педагогічні можливості, методика проведення .

 13. Інтегрований урок: мета, педагогічні можливості, методика підготовки та проведення. Синтез різних видів мистецтв на уроках зарубіжної літератури.

 14. Формування активної читацької діяльності на уроках зарубіжної літератури як методична проблема. Урок творчого читання: мета, педагогічні можливості, методика проведення.

 15. Методи та прийоми навчання, види навчальної діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури. Наочність та ТЗН: види, функції, основні вимоги та методика використання на уроках зарубіжної літератури.

 16. Вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної літератури: принципи, джерела та основні форми. Навчально-виховна роль відомостей про письменника.

 17. Актуальність проблеми оцінювання навчальних досягнеь учнів. Види оцінювання. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок школярів на уроках зарубіжної літератури. Основні функції, класифікації, вимоги до контролю та оцінювання знань. Методика проведення тестування учнів на уроках зарубіжної літератури .

 18. Проблемне навчання на уроках зарубіжної літератури: визначення, роль проблемних питань та завдань; особливості створення проблемної ситуації. Особливості проведення уроку-лекції проблемного характеру. Дискусійність питання в методиці щодо проблемного навчання.

 19. Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури: технологія та структура особистісно-зорієнтованого уроку, основні вимоги та критерії ефективності уроку з особистісно-зорієнтованою направленістю.

 20. Інтерактивне навчання: визначення поняття, науково-теоретична база (теоретичні аспекти інтерактивних технологій у дидактиці). Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної літератури в школі.

 21. Виразне читання на уроках зарубіжної літератури: мета, види робіт, вимоги до виразного читання художнього тексту, критерії оцінювання. Методика підготовки та проведення уроку виразного читання

 22. Етапи вивчення художнього твору на уроках зарубіжної літератури. Мета і завдання, види, основні функції вступних занять. Підсумковий етап вивчення художнього твору: мета і завдання, основні функції та форми проведення.

 23. Вивчення ліричних творів на уроках зарубіжної літератури: основні етапи, методичні прийоми. Використання музики на уроках вивчення ліричних творів.

 24. Вивчення драматичних творів на уроках зарубіжної літератури: основні етапи, методичні прийоми. Шляхи аналізу драматичних творів.

 25. Особливості епічних творів. Етапи вивчення епічного твору на уроках зарубіжної літератури. Методичні прийоми ефективного вивчення епічних творів на уроках зарубіжної літератури.

 26. Аналіз твору на уроках зарубіжної літератури: визначення поняття «аналіз твору», мета шкільного аналізу, принципи, шляхи та прийоми аналізу художнього твору. Методи літературознавчого аналізу на уроках зарубіжної літератури..

 27. Фонові знання: зміст, визначення, види. Використання фонових знань з урахуванням родо-жанрової специфіки твору.

 28. Розвиток усного та писемного мовлення учнів середніх класів на уроках зарубіжної літератури. Методичні рекомендації з розвитку зв.язного мовлення учнів старших класів. Основні види письмових робіт на уроках зарубіжної літератури.

 29. Роль і місце теорії й критики у пізнавальному процесі під час вивчення зарубіжної літератури в школі. Вивчення літературно-критичних матеріалів на уроках зарубіжної літератури.

 30. Естетичне виховання і розвиток творчих здібностей школярів засобами зарубіжної літератури. Позакласна і факультативна робота з учнями-читачами зарубіжної літератури: зміст, види, форми.


Рекомендована література
Основна

 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. — К.: ІЗМН, 1998. — 204 с.46.

 2. Буряк С.Д., Острова Г.О. Інтерактивні й нестандартні уроки зарубіжної літератури. – Х.: Вид. Група «Основа», 2005. – 160 с.

 3. Вивчення зарубіжної літератури у 5—6 класах: Методичний посібник для вчителів / А. М. Лісовський, С.О. Пультер, С.І. Сафарян; Заред.А.М. Лісовського.—К.: Вежа, 1997. –167с.

 4. Дитькова С.Ю. Уроки зарубежной литературы: образное постижение художественного текста. – Запорожье: «Просвіта”, 2002. – 160с.

 5. Куцевол О., Ніколенко О. Сучасний урок зарубіжної літератури.: Навчальний посібник. – К., 2000. –187с.

 6. Мартинець А.М. Сучасний урок зарубіжної літератури. – Х.: Вид. Група «Основа», 2005. – 176с.

 7. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник, –К.: Вища школа, 2007. –С.160 –188

 8. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі. – К.: Генеза, 2003. – 256с.

 9. Нартов К.М. Изучение зарубежной литературы: Пособие для учителей ст. классов общеобразовательных учреждений. – СПб.: Просвещение, 2001. – 344с.

 10. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник/ За ред. Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344с.

 11. Неділько В. Методика викладання української літератури в школі. К.: Вища школа, 1978.

 12. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системи повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Мойсеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С. Полат. - М.: Изд. Центр "Академия", 2002. –224с.

 13. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навч.пос.. – К.: Ленвіт, 2000. – 384с.

 14. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 192с.

 15. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблеми развития и опыт: Пособие для учителя. — К., 1988. — С. 5 — 60.

 16. Пронкевич О.В., Ситченко А.Л.Вивчення зарубіжної літературної казки у 5-му класі. — К.: Віпол, 1996.

 17. Раченко Й.П. НОТ учителя: Книга для учителя. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1989. — 237с.

 18. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения: Пособ. для учителя. - 4-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1985.– 256с.

 19. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. - М.: Нар. образование, 1998. – С. 48.

 20. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Основа, 2003. – 80с.

 21. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник. — К.: ІСДОУ, 1994. — 112с.

 22. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002.–365 с.

Додаткова

 1. Гладишев В.В. Принцип контекстного вивчення художнього твору та його реалізація у процесі викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література. – 2001. – №5. – С.12-14.

 2. Гордієнко О.А. Портрет письменника на уроці зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України . – 2002. - №6. – С.17 – 18.

 3. Градовський А.В. Сприймання художнього твору учнями як методична проблема.// Зарубіжна література. – 2005. – №5. – С.58 – 61.

 4. Гриневич В. Формування умінь аналізу образів-персонажів художніх творів історичної тематики в майбутніх словесників.// Українська література в загальноосвітній школі.-2000.-№2.-С.35-44

 5. Дуб Р., Поліщук В. Портрет письменника на уроці // Українська мова й література в школі. – 1971.- №6.- С.45-50.

 6. Дятленко Д. Формування умінь в учнів 5-х класів аналізувати пейзаж у художньому творі.// Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. - №2. – С.15-17

 7. Забарний О. Проблема героя в художньому творі та осмислення її старшокласниками // Дивослово.- 1995.-№ 4.- С. 47-50.

 8. Ісаєва О. Виразне читання. Методичні поради щодо його проведення та оцінювання за 12-бальною системою.// Всесвітня література.-2000.-№4.-С.17-18.

 9. Ісаєва О.О. Організація позакласного читання у шкільному курсі зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - №5. – С.2 – 5.

 10. Ісаєва О.О. Сучасні технології навчання у процесі викладання зарубіжної літератури //Всесвітня література. – 2003. - №3. – С.37 – 38.

 11. Кальченко Н.О., Гладишев В.В. Термін «фонові знання»: «за» і «проти». // Всесвітня література… - 2002. - №8. – С.7-9.

 12. Клименко Ж. В. Порівняння оригіналу і перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури в старших класах // Всесвітня література. - 2004. - №6. - С. 16-20.

 13. Клименко Ж.В. Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях // Всесвітня література. – 2002. - №11. – С.2 – 5.

 14. Клименко Ж.В. Тестування як складова оцінювання знань та умінь учнів з літератури. Методичні рекомендації // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - №1. – С.30 – 33.

 15. Коваленко В. Етапи формування образного мислення в літературно обдарованих учнів. // Українська література в середній загальноосвітній школі. – 2003. - №2. – С.56 – 60.

 16. Куцевол О. Методика уроку компаративного аналізу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - №10. – С.2-6.

 17. Куцевол О.Н. Работа с эпиграфом – эффективный способ обучения анализу художественного произведения (8 класс) // РЯЛШ. – 1992.– №3-4.–С.4-8.

 18. Макаренко Л.В., Наливайко Д.С., Папуша І.В. Компаративний аналіз // Всесвітня література . – 2004. - №6. – С.58 – 59.

 19. Марко В.П. Основи аналізу літературного твору // Дивослово.- 1998.-№ 10.-С. 38-41, № 12.-С. 37-42.

 20. Мельник А.О. Передумови використання ігрової діяльності в процесі вивчення зарубіжної літератури //Всесвітня література. – 2003. - №3. – С.44 – 45.

 21. Мірошниченко Л. Ф. Вивчення епічних творів світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних заладаз України. – 2003. - №4. – С.10 –13.

 22. Мірошниченко Л.Ф., Ніколенко О.М., Маранцман В.Г. "Слідом за автором", пообразний, проблемно-тематичний шляхи аналізів // Всесвітня література. - 2004. - №6. - С.24-29.

 23. Міщенко Н.Ф. Фоновий матеріал має бути об’єктивним, правдивим // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2004. - №5. – С.11-12.

 24. Моклиця М.В. Методи аналізу художнього тексту в сучасному літературознавстві // Всесвітня література. - 2004. - №6. - С.10-11.

 25. Мущенко Е. Г. Разница "контекстов" при анализе художественного произведения в вузе и школе // Литература в школе. - 1997. - №3. - С. 95-100.

 26. Пахаренко В. Аналіз художнього твору.// Українська мова й література в школі. - 1999 - № 3 - С 28-30.

 27. Пашкурна О.Б. Тільки ті знання міцні, які добуваються самостійно, а не подаються в готовому вигляді (з практики застосування інтерактивних форм навчання) // Всесвітня література. – 2005. - №12. – С.9 – 11.

 28. Півнюк Н.О. Паратекст як джерело додаткової інформації (Використання фонових знань під час аналізу компонентів, що супроводжують художній текст: заголовків, підзаголовків, присвят, епіграфів, передмов, післямов, приміток, коментарів, додатків) // Всесвітня літератур в середніх навчальних закладах України. -2003. - №2. – С.11-16.

 29. Пультер С., Колесник К. Життєпис письменника на уроках літератури в старших класах. // Українська мова і література в школі. – 1999. - №4. -С.33-37.

 30. Серикова И.В., Сериков В.И. Компьютер и урок литературы // Русский язык и литература в школах Украины. – 2003. - №32. – С.12 – 13.

 31. Ситченко А. Вивчення художнього твору в школі: деякі аспекти проблеми // УМЛШ. - 1999. - №1. - С. 25-29.

 32. Скобельська О.І. Культурологічний та діалогічний принципи вивчення зарубіжної літератури в школі. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. - №11. – С.2 –3.

 33. Султанов Ю.І. Особливості літературного розвитку учнів 5-7 класів // Зарубіжна література. – 1999. – №8. – С.2 – 7.

 34. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі // Дивослово. – 1999. – №6. – С.28-30.

 35. Фурсова Л.О. Інтерактивне навчання унеможливлює пасивність учня на уроці // Всесвітня література. – 2004. - №7. – С.22 – 28.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl
ifsk -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
ifsk -> Інститут філології та соціальних комунікацій
ifsk -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
ifsk -> Кафедра іноземних мов
ifsk -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
zltl -> Програма іспиту з дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»
zltl -> «УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»
zltl -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
zltl -> 14. Рекомендована література Базова

Скачати 249.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка