Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 ПсихологіяСкачати 313.02 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір313.02 Kb.
#7
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативна

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр


Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів - 2

Семестр

Загальна кількість годин - 54
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи

студента 1.4

20 год.

Практичні, семінарські

16 год.

Самостійна робота

18 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -1.6

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальний курс психології управління належить до дисциплін соціально-психологічного циклу і є одним з обов’язкових курсів освітньо-кваліфікаційної програми підготовки психологів.Мета курсу: ознайомити студентів з психологічними особливостями процесу управління, показати закономірності соціальної взаємодії в організації, навчити застосовувати методи психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Завдання курсу:

 1. Студенти повинні орієнтуватися в теоретичних основах психології управління, оволодіти знаннями закономірностей управлінського впливу на персонал організації, управління процесами групової динаміки та інноваційних процесів.

 2. Студенти повинні сформувати психологічну готовність надавати консультативну допомогу керівникам в особистісному вдосконалюванні й у вирішенні управлінських задач.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати:

 • історію розвитку і основний зміст предмету психології управління;

 • категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в організаціях;

 • структуру управління в організації, систему мотивації та стимулювання, а основних організаційних процесів;

вміти:

 • вміти виділяти психологічні проблеми в організаціях і здійснювати їх аналіз;

 • аналізувати основні психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства та керівництва;

 • здійснювати діагностику організаційних процесів в компанії та розробляти рекомендації щодо їх оптимізації;

 • аналізувати основні характеристики роботи та робочого середовища;

 • визначати психологічний клімат в організаційному середовищі, лояльність до організації та задоволеність роботою працівників;

 • вирішувати дослідницькі завдання в галузі психології управління.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. психологія управлінської діяльності

Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки (4 год).

Предмет психології управління та історія його становлення. Джерела виникнення психології управління. Науково-методологічні підходи у галузі управління. Школа наукової організації праці (Ф. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт). Адміністративна школа (А. Файоль, британський консультант Л. Урвік, американські дослідники Г. Емерсон та Л. Г’юлік). Школа людських стосунків (Є. Мейо, М. Фоллет). Хоторнські експерименти. Школа людських ресурсів (А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда, Д. Мак-Грегора, Ф.Герцберга, К.Адельфера). Школа «кількісних методів в управлінні» (1950-ті роки). Сучасні тенденції наукових досліджень в галузі психології управління.

Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін. Організаційна та індустріальна психологія, основні напрямки. Оформлення організаційної психології в самостійну наукову дисципліну. Інженерна психологія. Міждисциплінарний характер психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Організаційна психологія як сполучна ланка між фундаментальним знанням і реальною організаційною діяльністю. Методологія і методи психології управління. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опит, експеримент), їх специфіка.Основна література:

 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – С. 12-32. (Глава 1).

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001. - (Глави 1-3).

 3. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». –2-е изд. –М.: Флинта: МПСИ, 2002. –(Глави 1-2).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. –(Глави 1-2).

 5. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». –Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. –(Глави 1-2).

Додаткова література:

 1. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005. - С.15-28.

 2. Леонова А.Б., Чернышева А.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы развития (Хрестоматия). – М.: Радикс, 1995. – С. 10-20.

 3. Власов П.К. Психология замысла организации: Принципы формирования стратегии. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2003. – С. 43-55.

 4. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие –М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». - 1999. – С. 6 – 44. (Глава 1).

 5. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций.–СПб.: Альфа, 2001.–(Глава 1)

 6. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. –М.: Гардарики, 2005. –С. 11- 37. (Глава 1).


Тема 2. Психологія управлінської діяльності: лідерство і керівництво в організації (2 год).

Психологічні особливості управлінської діяльності. Управління як соціальний феномен. Поняття управління. Об’єкт та суб’єкт управління. Соціально-психологічні феномени в системі управлінських відносин: власне управління, тобто цілеспрямована дія на певний об’єкт, та підпорядкування. Поняття системи управління.

Управління, влада та вплив. Види влади: винагороджуючи, примушуючи, легітимна, експертна, референтна, інформаційна. Джерела влади. Ефективність управління. Основні функції управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, прийняття управлінських рішень.

Лідерство і керівництво в організації. Чинники ефективності керівництва: 1) особливості лідера; 2) особливості (працівників) підлеглих; 3) особливості ситуації.

Керівник як суб’єкт управління. Ключові компетенції керівника. Управлінські ролі керівника. Кар’єра керівника. Широкий і вузький сенс кар’єри. Кар’єра як професійне просування, зростання. Кар’єра як посадове просування, досягнення певного соціального статусу.

Стосунки в системі «керівник –підлеглий». Функціональні особливості керівника та підлеглого. Управлінська взаємодія. Соціально-психологічний клімат та згуртованість трудового колективу.Основна література:

 1. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– C. 90-135 (Глава 3).

 2. Кабаченко Т. С. Психология управления. М., 200,1. – С. 167-168.

 3. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава IV, V).

 4. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.–Мн.: Харвест, 2003. –640 с.-(Глава 1).

 5. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

Додаткова література:

 1. Журавлев А.В. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и при-кладные проблемы). М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2004. С. 114-212.

 2. Тидор С.Н. Психология управления от личности – к команде. – Петрозаводск, 1997.

 3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института психотерапии, 2002.

 4. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск, 1997.


Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління (2 год).

Теорія «рис» в управлінні. Особистісні якості успішного керівника. Керівник як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника. Психологічні типи керівників. Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників. Проблема статі в управлінні.

Теорії поведінки: класична типологія стилів управління, двофакторні терії поведінки, модель решітки стилів управління.

Імовірнісні (ситуаційні) теорії управління: ситуативні теорії степені професійної зрілості Херсі і Бланчерда, теорія безперервності Танненбаума і Шмідта, імовірнісна модель Фідлера, теорія способів та цілей управління «шлях-мета», нормативна модель прийняття рішень Врума і Йеттона.

Актуальні підходи в дослідженні процесу управління: теорія атрибутивного лідерства, харизматичне і трансформаційне лідерство.

Основна література:


 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 624-666.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– С. 184–222 (Глава 5).

 3. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

 4. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. СПб.: Питер, 2003 – 222 с.

 5. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. –(Глава 7).

Додаткова література:

 1. Лютенс Ф. Организационное поведение. М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 367-466.

 2. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.

 3. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. Дубна, 1997. 176 с.


Змістовий модуль 2. Організаційно-психологічні процеси

Тема 4. Організація як об’єкт дослідження (4 год).

Поняття організації. Загальні характеристики організації (М. Меськон, М. Альберт, Ф. Хедоурі): ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

Внутрішні змінні організації – цілі, завдання, структура, технологія, люди, організаційна культура – і їх взаємозв’язок. Основні елементи зовнішнього середовища: споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації і ін. Загальні характеристики зовнішнього середовища: складність, щільність (взаємозв’язана елементів), рухливість, невизначеність.

Життєвий цикл організації. Стадії існування організації: формування, зростання, стабілізація, реорганізація або ліквідація. Основні завдання і проблеми кожної стадії.

Структура організації. Функціонування організації: диференціація та інтеграція. Ключові елементи організації (Г.Мінцберг). Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації. Міжгрупові проблеми в організаціях. Міжгрупова диференціація та інтеграція. Прояви внутрішньогрупового фаворитизму і аутгруппової дискримінації в організації. Причини конфліктів між групами.

Основна література:


 1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2002. - (Глава 6).

 2. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005. – 312 с.

 3. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава ІІІ).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. –(Глава 9).

Додаткова література:

 1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985. – С. 24-81.

 2. Власов П.К. Психология замысла организации – Харьков, 2003.

 3. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

 4. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001.

 5. Морган Г. Имиджи организации. М., 2006.

 6. Очерки организационной психологии / Под ред. А.С. Огнева. – Воронеж, 1996.


Тема 5. Характеристики роботи та робочого середовища (2 год).

Взаємодія людини та організації. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань: кваліфікаційні і особистісні характеристики; місце (статус) в організації; характер і результати роботи; перспективи зростання. Адаптація індивіда в організації. Рівні адаптації – психофізіологічний, психологічний, соціально-психологічний – і чинники, що її зумовлюють.

Умови праці. Дослідження динаміки працездатності та втоми. Фізичні умови роботи. Місцезнаходження організації. Дизайн офісу і робочого місця. Екологічна психологія і ландшафтні офіси. Режим роботи. Робочий час. Постійна неповна зайнятість. Гнучкий робочий графік. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища. Спрощення роботи. Нудьга і монотонність.

Робота як джерело стресу. Психологія професійного здоров’я. Реакція на стрес: індивідуальні відмінності. Причини виробничих стресів. Перевантаженість або не завантаженість роботою. Форми прояву виробничих стресів. Епідемія психогенного захворювання. Виснаження фізичних і духовних сил. Трудоголізм. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками. Методи відновлення працездатності.

Поняття організаційної поведінки. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність роботою. Сучасні підходи до розуміння організаційної поведінки.

Основна література:


 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. (Глава 3, 4).

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб., 2001. (Глава 4-7).

 3. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 159-200; 337-371.

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. –(Глава 10, 12).

Додаткова література:

 1. Громкова М.Т. Организационное поведение. М., 1999.

 2. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 1999.

 3. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Поведение человека на ра-бочем месте. СПб., 2000.

 4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464 с.

 5. Кабаченко Т.С. Психология управления: Учеб-ное пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2000. - 384 с.

 6. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. –М.: Гардарики, 2005. –584 с.

 7. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций.–СПб.: Альфа, 2001.—240 с.

 8. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие –М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». - 1999. - 352 с.

 9. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.–Мн.: Харвест, 2003. –640 с.

 10. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». –Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. –608 с. (Глава 6.2.)


Тема 6. Особистість керівника як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності (2 год).

Суперечливість і різноманітність науково-практичних підходів до аналізу професійно важливих якостей керівника. Характеристика особистісних особливостей керівника, що перешкоджають ефективному управлінню. Аналіз соціально-типологічних особливостей конформного й ригідного керівників. Сугестивність і авторитарність як риси, що поєднують конформну й ригідну особистості. Характеристика особистості авторитарного керівника. Концепція особистісних обмежень у діяльності керівника. Явище маккіавелізму в управлінні. Вимоги до моральності керівника. Соціально-психологічний портрет ефективного керівника. Активність керівника як систематичне самовиховання й самоконтроль. Значення орієнтації керівника на оточуючих людей як на джерело інформації для ефективності управління. Психологічні вимоги до інтелектуальних і емоційно-вольових якостей керівника. Прийняття до уваги вікових і гендерних особливостей керівника в управлінській діяльності.


Тема 7. Мотивація до роботи та задоволеність працею (2 год).

Поняття мотивації персоналу. Психологічна структура мотивації. Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності, контроль і підтримка поведінки. Поняття мотиву та стимулу. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «Flow-ефект».

Теорії мотивації. Змістовні (диспозиційні) теорії. Теорія потреб А. Маслоу, ERG-теорія К. Адельфера. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція Ф. Герцберга. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда, X-Y теорія Д. Макгрегора.

Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер), Теорія цілей (Дж. Латем, Е.Локк). Теорія справедливості С. Адамса.

Задоволеність роботою: якість робочого життя. Вимірювання задоволеності роботою. Задоволеність роботою і поведінка в організації. Мотивація, задоволеність роботою і оплата праці. Ставлення до праці. Механізм мотивації персоналу. Системи стимулювання працівників. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці: економічні методи, управління за цілями, збагачення праці, метод співучасті або залучення працівників. Ефективність праці і трудова мотивація.

Основна література:


 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – (Глава 6).

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– (Глава 7).

 3. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология. Т. 1. Харьков, 2003. – 144 с.

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. – (Глава 8).

Додаткова література:

 1. Мучински П. Психология, профессия, карьера. СПб., 2004. – С. 410-453.

 2. Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации: Учебно-методическое посо-бие. М., 1990. – 56 с.

 3. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие –М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». - 1999. – С. 77 – 113. (Глава 3).


Тема 8. Організаційна культура (2 год).

Поняття організаційної культури. Зміст організаційної культури (сукупність базових цінностей, вірувань, символів, зразків поведінки). Структура організаційної культури. Типи організаційної культури (Deal T.E., Kennedy A.A., 1982) (Л. Костянтин). Елементи організаційної культури. Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми.

Концепція свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм.

Формування корпоративної культури. Феномен приналежності до організації: інтеграціЯ, диференціаціЯ і адаптація. Лояльність та ідентифікація в організації. Організація як система комунікацій. Комунікації у формуванні організаційної культури. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації. Регулювання інформаційних потоків.Методи дослідження корпоративної культури. Методи підтримки корпоративної культури (внутрішній PR). Системи зворотного зв’язку в управлінському процесі: стендовий друк, радіо, інформаційні бюлетені, внутрішньофірмова газета і відеопрограми, системи збору пропозицій. Розвиток неформального спілкування в організації.

Основна література:

 1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 559-581.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Флинта, 2000. – С. 381-410.

 3. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

 4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Додаткова література:

 1. Камерон К. С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб. : Питер, 2001. – 320 с.

 2. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. – С. 55-65.

 3. Элвессон М. Организационная культура. Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. 460 с.

 4. Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

 5. Щербина С.В. Организационная культура в западной традиции: природа, логика формирования и функции // Социологические исследования, 1996, № 7. – С. 47-55.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психологія управлінської діяльності

Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки
4

2
Тема 2. Психологія управлінської діяльності: лідерство та керівництво в організації
2

2
Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління
2

2
Разом – зм. модуль 2
8

6
Модуль 2

Змістовий модуль 2. Організаційно-психологічні процеси

Тема 4. Організація як об’єкт дослідження
4

2
Тема 5. Характеристики роботи та робочого середовища
2

2
Тема 6. Особистість керівника як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності
2

2
Тема 7. Мотивація до роботи та задоволеність працею
2

2
Тема 8. Організаційна культура
2

2
Разом – зм. модуль 2
12

10Усього годин

20

16

5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1. Психологія управлінської діяльності
1

Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки

2

2

Тема 2. Психологія управлінської діяльності: лідерство та керівництво в організації

2

3

Тема 3. Наукові підходи в дослідженні процесу управління

2
Змістовий модуль 2. Організаційно-психологічні процеси
4

Тема 4. Організація як об’єкт дослідження

2

5

Тема 5. Характеристики роботи та робочого середовища

2

6

Тема 6. Особистість керівника як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності

2

7

Тема 7. Мотивація до роботи та задоволеність працею

2

8

Тема 8. Організаційна культура

26. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Сучасні теорії управління.

2

2

Умови ефективності навіювання та переконання як методів управлінського впливу.

2

3

Створення іміджу керівника.

2

4

Управління процесом групового прийняття рішень: американський та японський досвід.

4

5

Шляхи подолання психологічних бар’єрів у персоналу при впроводженні нововведень.

4

6

Умови ефективності колективного управління, його переваги та недоліки.

4
Разом

18


7. Індивідуально-дослідницьке завдання

Орієнтовна тематика:

1. Психолог в організації: напрями діяльності і форми роботи.

2. Уявлення про організацію. Метафори організації.

3. Проблеми взаємодії людини і організації.

4. Організаційна поведінка: проблеми опису і вивчення.

5. Співвідношення формальної і неформальної структур в організації.

6. Причини міжгрупових конфліктів в організації.

7. Шляхи і способи підвищення трудової мотивації в сучасній організації.

8. Канали і мережі організаційних комунікацій.

9. Регулювання інформаційних потоків в організації. Системи зворотного зв’язку в управлінському процесі.

10. Проблеми влади і керівництва в організаціях.

11. Стиль керівництва. Сучасні і традиційні підходи до його вивчення.

12. Кар’єра керівника. Типології кар’єр керівника.

13. Психологічний клімат в організації, його співвідношення з організаційною культурою.

14. Соціально-психологічне значення місії і цілей організації для працівників.

15. Взаємозв’язок організаційної культури і ефективності організації.

16. Людський чинник спротиву інноваціям в організації.

17. Соціально-психологічне значення системи зворотного зв’язку в управлінській комунікації.

18. Проблеми психологічної оцінки ефективності керівництва в організації.

19. Використання соціально-психологічних методів в організаційній діагностиці.

20. Соціально-психологічні проблеми формування команди в організації.
Критерії оцінювання роботи студентів

Лекційні заняття. За кожне лекційне заняття студент може отримати 1 бал, відповідно присутність на кожному занятті забезпечить йому 10 балів.

Практичні заняття. За одне практичне заняття в межах першого модулю студент може отримати від 1-го балу (за мовчазну присутність) до 5-и балів в залежності від ступеню його активності на занятті, в межах другого модулю – від 1 до 6 балів аналогічно. Таким чином, максимальна активність студента на практичних заняттях протягом кожного модулю може забезпечити йому 45 балів.

Модуль (атестація). Атестація в межах кожного модулю включає в себе виконання завдань різної складності. За кожний модуль студент може отримати по 15 балів. Разом за виконання 2 модуль студент може отримати 30 балів

Індивідуальне завдання. За виконання індивідуального завдання студент може отримати 15 балів.
Завдання із курсу «Психологія управління»

для студентів ІІІ-го курсу спеціальності «Психологія»

Модуль І

Варіант 1

1. Що таке управління? Яка його роль у житті сучасного суспільства?

2. Проаналізуйте основні методи досліджень психології управління.

3. Які фактори впливають на ефективність прийняття керівником управлінських рішень?


Варіант 2

1. Що є “психологічного” в управлінні?

2. Розкрийте специфіку психолого-управлінського консультування як одного з видів психологічної допомоги керівникам.

3 . Як співвідносяться між собою поняття “управління” та “керівництво”?


Модуль ІІ

Варіант 1

1. Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівників до управління.

2. У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)?

4 . Розкрийте причини виникнення та шляхи подолання професійної деформації працівників.


Варіант 2

1. Проаналізуйте зміст і основні етапи прийняття керівником управлінських рішень.

3 . Які фактори впливають на вибір і реалізацію керівником стилю керівництва?

5. Розкрийте основні умови попередження і розв’язання конфліктів в організації.


8. Методи навчання

Проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, індивідуально-консультативна робота, самостійна робота з літературою, в інформаційних мережах, підготовка і презентація творчих робіт, виконання самостійних завдань – учбових чи наукових. Наукова робота студентів складається з публікацій, участі у конференціях та олімпіадах, конкурсах, отриманні грантів. Індивідуально-консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, по-перше, для відробки пропущених занять, співбесід з матеріалів, які не засвоєні студентами чи викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі студентами, які виконують творчі завдання, проявляють інтерес та здібності до наукової роботи. 1. Методи контролю

Використовується три види контролю: поточний, модульний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється у формі бальних оцінок за різні види самостійної та аудиторної роботи.

Модульний контроль (тематичне оцінювання з модулю) здійснюється на засаді письмової залікової контрольної роботи, яка складається з двох частин: по-перше, розширені питання за змістом аудиторної роботи, по-друге, виконання завдання із самостійного опрацювання певних питань курсу, більша частина яких потребує творчого підходу до змісту.

Підсумковий контроль здійснюється на засаді результатів поточного і модульного контролю.Оцінювання навчальних досягнень студентів, таким чином, здійснюється у вигляді часткової та підсумкової атестації.

Відпрацювання пропущених занять:


 • семінарських занять: конспект літератури за тематикою семінарських занять (написано від руки)

 • лекційних занять: додаткове запитання на заліку за темою пропущеної лекції.


Критерії оцінювання роботи студента на практичних заняттях (при обговоренні проблеми):

 • усна відповідь на поставлене запитання;

 • коментар з приводу проблематики заняття;

 • активна участь в обговоренні


Критерії оцінювання виконання індивідуально-дослідного завдання:

 • Повнота літературного огляду

 • Наявність авторського аналізу літературних джерел

 • Грамотність цитування літературних джерел

 • Відповідність списку літератури змісту роботи

 • Коректність висновків реферату


10. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій.2. Практикум для проведення семінарських та практичних занять.
12. Рекомендована література

Базова:

 1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с.

 2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001.

 3. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». –2-е изд. –М.: Флинта: МПСИ, 2002. –648 с.

 4. Кабаченко Т.С. Психология управления: Учеб-ное пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2000. - 384 с.

 5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту – К., 2000.

 6. Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 7. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

 8. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2002. – 298 с.

 9. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие –М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». - 1999. - 352 с.

 10. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.–Мн.: Харвест, 2003. –640 с.

 11. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». –Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. –608 с.

 12. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003.


Додаткова:

 1. Барташев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

 2. Власов П.К. Психология замысла организации – Харьков, 2003.

 3. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

 4. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 5. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

 6. Кирхлер Э., Хельц Э. Дизайн работ в организациях. Пер. с нем. - Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 7. Кляйнман М. Ассесмент-центр. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

 8. Кузьмин И.И. Психотехнология и еффективный менеджмент. – М.: Россмен, 1995.

 9. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. –Дубна, 1997. –176 с.

 10. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. - С.55-65.

 11. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

 12. Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство // Социологические исследования, 1995, № 1, – с. 146-151.

 13. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. –М., 1996. –256 с.

 14. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001.

 15. Молл Е.Г. Планирование своей карьеры руководителем // Вопр. психологии. – 1998. – № 3. – С. 85-91.

 16. Мюллер А.П., Кизер А. Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – 438 с.

 17. Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

 18. Огнев А.С., Гончаров Ю.Н. Рабочая книга организационного психолога: Учебное пособие. – Воронеж, 2000. – 299 с.

 19. Организационная психология / Под ред. Г.В. Суходольского. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2004. – 256 с.

 20. Организационная психология. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Винокурова Л.В., Скрипю-ка И.И. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 21. Очерки организационной психологии / Под общ. ред. А.С. Огнева. – Воронеж, 1998.

 22. Практикум по психологи менеджмента: учеб. пособие / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. – СПб.: Речь, 2003.

 23. Практическая психология для менеджеров. – М.: ИНФРА, 1996.

 24. Пригожин А.И. Деловая культура: Сравнительный анализ // Социологические исследова-ния, 1995, № 9. –С. 74-80.

 25. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с пер-соналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М., 2001. – 640 с.

 26. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. –СПб., 1999. –176 с.

 27. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005.

 28. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. – М.: Институт Общегуманитар-ных Исследований, 2002. – 192 с.

 29. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб. Питер, 2001.

 30. Тидор С.Н. Психология управления от личности – к команде. – Петрозаводск, 1997.

 31. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института психотерапии, 2002.

 32. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.

 33. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

 34. Ходкинсон Дж., Сперроу П. Компетентная организация: Психологический анализ процес-са стратегического менеджмента. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. – 392 с.

 35. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск, 1997.

 36. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. – СПб.: Питер, 2003. – 222 с.

Щекин Г. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.
13. Інформаційні ресурси

http://www.psy.msu.ru, http://psylib.kiev.ua/; www.psychology.net.ru; www.openweb.ru; www.myword.ruСкачати 313.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка