Програма вступного випробування з методики трудового навчання для спеціальності 01010301 Технологічна освітаСторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#8014
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут природничо-математичної та технологічної освіти

Технолого-педагогічний факультет


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова приймальної комісії

__________проф. Побірченко Н.С.


ПРОГРАМА

вступного випробування з методики трудового навчання

для спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта

денна та заочна форма навчання

Умань - 2013

Пояснювальна записка
Методика трудового навчання як дидактично обґрунтована система знань, умінь та навичок, досвіду творчої діяльності покликана забезпечити підготовку майбутніх учителів трудового навчання до реалізації державних стандартів змісту освітньої галузі “Технологія” в загальноосвітніх навчальних закладах.

Принципові зміни у змісті загальної середньої освіти та трудового навчання, перехід на 12-річний термін навчання, запровадження профілізації у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів зумовлюють необхідність оперативного вжиття заходів щодо вироблення нової методології методичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та створення відповідного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Важливо, щоб методична підготовка реалізувалася не лише через відповідну навчальну дисципліну і ні в якому разі не зводилася тільки до неї, а розглядалася як основний принцип при викладанні всіх навчальних дисциплін на педагогічних спеціальностях.

Методики трудового навчання є провідною дисципліною у підготовці майбутніх учителів трудового навчання, яка має забезпечити теоретичну, практичну і методичну готовність до організації і проведення урочної і позакласної навчально-виховної роботи з трудового навчання.

Курс “Методика трудового навчання” включає такі модулі: “Основи теорії трудової підготовки”, “Загальні питання методики трудового навчання”, “Методика вивчення технічних видів праці” та “Методика вивчення обслуговуючих видів праці”.

Цей курс розкриває теорію і методику трудового навчання відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія” та нової програми з трудового навчання 5-9 класів (2005 рік).

При вивченні даного курсу студенти повинні:знати: загальні питання трудової підготовки учнів, форми організації трудового, профільного і професійного навчання, особливості процесу та етапи трудового виховання; його принципи; проектно-технологічний підхід у трудовому навчанні учнів;

вміти: характеризувати методи трудового навачння за джерелами інформації, хараткером пізнавальної діяльності і самостійності учнів; проводити аналіз методів і форм трудового виховання; виконувати діагностику навчальних досягнень учнів; застосовувати проектну діяльнсіть в процесі розробки та виготовлення об'єктів праці.


Критеріями для перевірки рівня теоретичних знань є:

10-12 балів. Глибокі знання й розуміння всього програмного матеріалу в усіх деталях. Послідовний, логічно обґрунтований усний і письмовий виклад матеріалу.

7-9 балів. Знання й розуміння всього програмового матеріалу в усіх деталях. Обґрунтований усний або письмовий виклад матеріалу з допущенням незначних відхилень та помилок.

4-6 балів. Знання й розуміння тільки основного програмного

матеріалу в обсязі, який дає змогу вивчати наступний матеріал. Не

цілком обґрунтований, спрощений виклад матеріалу з помилками.

1-3 балів. Незнання і слабке розуміння значної частини програмного

матеріалу. Виклад матеріалу з грубими помилками.Модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Тема 1. Загальні питання трудової підготовки учнів
Предмет і завдання курсу. Процес трудової підготовки та його складові частини. Методи наукових досліджень. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. Аналіз навчальної і науково-методичної літератури з трудової і професійної підготовки.
Тема 2. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів
Історія розвитку трудового і професійного навчання в Росії і за кордоном. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Шляхи реформування трудової підготовки учнів у національній школі. Трудова підготовка учнів у національній школі. Зарубіжний досвід здійснення трудової підготовки учнівської молоді.
Тема 3. Політехнічна освіта – складова частина всебічного розвитку особистості
Теорія і практика політехнічної освіти в сучасній школі, історія її становлення і розвитку. Суть та завдання політехнічної освіти, її складові частини. Політехнічний аналіз змісту трудової, профільної і професійної підготовки.
Тема 4. Сучасний учитель трудового навчання
Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги, що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
Тема 5. Системи трудового і професійного навчання
Поняття системи трудової підготовки. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, операційно-предметної системи ЦІП, операційно-комплексної тощо. Сучасні системи трудового навчання. Принципи відбору системи трудового навчання відповідно до Державних стандартів змісту освітньої галузі “Технологія”.


Тема 6. Особливості процесу трудової, профільної і професійної підготовки
Загальні основи процесу трудового, профільного і професійного навчання. Особливості процесу трудового навчання. Стимулювання і мотивація трудової діяльності учнів. Індивідуально-диференційований підхід у трудовій підготовці школярів.
Тема 7. Зміст трудового, профільного і професійного навчання
Аналіз сучасного змісту трудового, профільного і професійного навчання в школі відповідно до Державних стандартів середньої освіти та структури загальноосвітньої школи. Характеристика змісту трудового навчання в початковій, основній і старшій школі. Логічна структура і наступність змісту трудового, профільного і професійного навчання.
Тема 8. Дидактичні принципи трудового навчання
Поняття дидактичного принципу в трудовій підготовці учнів. Загальнодидактичні принципи трудового навчання. Характеристика принципів.
Тема 9. Методи трудового навчання
Поняття про методи, прийоми трудового навчання. Класифікація методів. Характеристика методів трудового навчання за джерелами інформації (словесні, наочні і практичні). Характеристика методів трудового навчання за характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий і дослідницький). Умови вибору методів трудового навчання. Поняття про пасивні, активні та інтерактивні методики.
Тема 10. Форми організації трудового, профільного і професійного навчання
Основні ознаки класно-урочної системи навчання. Сучасні системи трудової підготовки школярів. Характеристика урочних і позаурочних форм трудового, профільного і професійного навчання. Форми організації навчально-трудової діяльності учнів на уроці (індивідуальна, парна, групова і фронтальна). Урок трудового навання як провідна форма навчальних занять. Типи та структура уроків трудового навчання.

Тема 11. Навчально-матеріальна база трудового, профільного і професійного навчання
Особливості створення навчально-матеріальної бази для трудового навчання. Положення про навчальні майстерні та вимоги до них. Обладнання майстерень. Атестація робочих місць учнів. Специфіка і вимоги до матеріальної бази профільного та професійного навчання. Створення навчально-матеріальної бази профільного і професійного навчання в сільській школі та МНВК.
Тема 12. Особливості процесу та етапи трудового виховання,

його принципи
Суть процесу трудового виховання, його завдання. Складові частини трудового виховання. Принципи трудового виховання. Характеристика методів і форм трудового виховання. Предметно-перетворювальна діяльність як основа трудового виховання та самореалізації школярів.
Тема 13. Позакласна робота з технічної творчості та

сільськогосподарського дослідництва
Суть позакласної і позашкільної діяльності учнів з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва. Форми організації позакласної технічної, художньо-декоративної творчості учнів.
Тема 14. Процес праці в школі. Організація діяльності трудових об’єднань учнів
Характер і зміст трудової діяльності учнів. Процес праці і його елементи. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них. Планування та організація продуктивної праці учнів. Нормування праці учнів. Оплата праці учнів. Санітарно-гігієнічні вимоги до праці учнів.
Тема 15. Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання
Зміст професійного самовизначення учнів. Поняття системи професійної орієнтації. Особливості профорієнтації учнів у процесі трудового, профільного і професійного навчання. Форми і методи професійної орієнтації школярів.

Модуль 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Тема 1. Методика трудового навчання як педагогічна наука, її предмет та завдання
Місце методики в системі педагогічних наук. Предмет та завдання методики трудового навчання. Зв’язок методики з іншими науками. Методи наукових досліджень.
Тема 2. Державні стандарти освітньої галузі “Технологія”: мета і змістові лінії
Мета та завдання трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Основні положення Державного стандарту освітньої галузі “Технологія”. Характеристика змістових ліній освітньої галузі.
Тема 3. Модернізація структури та змісту трудового навчання в 5-9 класах загальноосвітньої школи
Структура трудової підготовки учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. Структура трудового навчання у 5-9 класах. Загальна характеристика змісту трудового навчання. Особливості побудови навчальної програми з трудового навчання.
Тема 4. Система організаційних форм трудової підготовки учнів
Урочні та позаурочні форми трудового навчання. Особливості занять у 5-6 та 7-9 класах. Форми організації навчальної та практичної роботи, продуктивної праці школярів. Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів в процесі трудового навчання. Особливості занять з профільного та професійного навчання у старших класах.
Тема 5. Урок трудового навчання
Дидактичні основи уроку трудового навчання. Типи стандартних (традиційних) й нетрадиційних уроків, вимоги до них. Структура різних типів уроку. Підготовка вчителя до занять. Планування роботи. Методичні поради до організації і проведення уроків та дотримання ПТБ.
Тема 6. Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання
Суть педагогічної технології. Поняття про інноваційні педагогічні технології. Впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, активних та інтерактивних методик на уроках трудового навчання.
Тема 7. Проектно-технологічний підхід у трудовому навчанні учнів 5-9 класів
Проектна технологія – модель особистісно орієнтованого трудового навчання. Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи. Загальні основи методики організації в 5-9 класах проектно-технологічної діяльності учнів.
Тема 8. Діагностика навчальних досягнень учнів з трудового навчання

Контроль як складова навчального процесу, її складові, функції та принципи. Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів. Критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання. Особливості контролю і оцінювання знань та вмінь учнів у процесі проектно-технологічної діяльності.

ВАРІАТИВНІ МОДУЛІ
Модуль 1. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ ПРАЦІ У 5-9 КЛАСАХ
Субмодуль 1. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ В 5-9 КЛАСАХ РОЗДІЛУ «ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ»
Тема 1. Методика вивчення обєктів технологічної діяльності
Методика ознайомлення учнів п’ятого класу з використанням знарядь праці у процесі технологічної діяльності та об’єктами технологічної діяльності: машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкту технологічної діяльності залежно від потреб людини. Види інформаційних джерел про техніку та технології: телебачення, радіо, Інтернет, журнали, газети, підручники, довідники, каталоги, альбоми тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.

Короткі відомості про види виробів з фанери. Вимоги до виробів з фанери (естетичні, економічні).

Методика ознайомлення учнів шостого класу з основними галузями виробництва: промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок. Приклади технологій, що застосовуються в них (машинобудівна промисловість – автомобілебудування, літакобудування, суднобудування, деревообробна промисловість – технології виготовлення столярних виробів, меблів; будівельна промисловість – виготовлення будівельних матеріалів, будівництво; легка промисловість – виготовлення одягу, взуття; зв’язок – телебачення, радіозв’язок, мобільний зв’язок; сільське господарство – технологія обробітку грунту, вирощування рослин, тварин тощо).

Методика формування в учнів сьомого класу поняття про технологічну машину на прикладі свердлильного верстата; слюсарні та вимірювальні інструменти; спеціалізовані видання про вироби з листового металу; методи пошуку необхідної текстової та графічної інформації (малюнки, схеми тощо). Пошук зразків виробів з листового металу і дроту. Читання і аналіз зразків виробів; способи копіювання графічної інформації.

Методика вивчення у восьмому класі відомостей про основні базові технології: механічні, хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні.

Методика вивчення у дев’ятому класі перспективи розвитку та вдосконалення технологій, засвоєння відомостей про автоматизацію, комп’ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових роботів.

Тема 2. Методика навчання учнів 5-9 класів художньому конструюванню
Наступність у вивченні художнього конструювання як складової процесу проектування у 5-9 класах. Методика формування в учнів основної школи загальних понять про проектування виробу, етапи проектування, види проектної документації (ескіз, технічний опис, макет, креслення та шаблони). Ознайомлення учнів п’ятого класу із загальними основами процесу створення художніх виробів з фанери і деревини та найважливішими етапами і стадіями розробки проекту. Вивчення у п’ятому класі методу фантазування, як одного із методів проектування нових об’єктів технологічної діяльності. Уявлення образу і відтворення його на папері. Ескіз. Форма. Колір. Особливості художнього оздоблення виробів із фанери та деревини. Українські національні традиції в оздобленні виробів з фанери та деревини.

Формування в учнів шостого класу поняття про зразок. Використання зразків у проектуванні. Метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів з листового металу і дроту (зміна розмірів, форми, складу, об’єкту). Історичні відомості про розвиток форми виробів з листового металу. Моделі – аналоги з дроту. Художнє конструювання виробів.

Методика навчання учнів сьомого класу застосуванню у проектуванні методу перенесення властивостей випадково обраних явищ та об’єктів на об’єкт, який вдосконалюється (метод фокальних об’єктів). Методика навчання учнів сьомого класу об’ємному проектуванню. Формування поняття про макет, їх види. Урахування сучасних тенденцій та національних традицій в процесі проектування виробів. Робота дизайнера.

Методика ознайомлення учнів восьмого класу із способами використання ідеальності у проектуванні та методом створення образу ідеального об’єкту. Використання комбінаторики у художньому конструюванні, такими поняттями як симетрія і асиметрія, ритм, динамічні і статичні форми, рівновагу, фактура матеріалу та способи передачи фактури матеріалу на ескізі.

Методика ознайомлення учнів девятого класу з основами теорії розв’язування винахідницьких задач та її застосуванням у процесі проектування нових виробів, обладнання, технологічних процесів тощо та з основними евристичними перетвореннями на етапах розвитку техніки. Методика формування в учнів дев’ятого класу поняття про біоформи в художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки. Особливості виконання моделей і макетів з різних матеріалів (пластиліну, пінопласту, картону, текстильних матеріалів, деревини тощо).

Методика проведення практичних робіт з художнього конструювання.

Тема 3. Методика навчання учнів технічному конструюванню
Наступність та послідовність у засвоєнні учнями 5-9 класів основ технічного конструювання.

Методика формування в учнів п’ятого класу поняття про технічний рисунок, креслення, основні правила їх виконання (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення). Креслярський інструмент. Повторення графічних знань, отриманих у початковій школі. Вихідні дані для побудови креслення виробу. Побудова простого креслення об’єкта проектування. Моделювання.

Методика навчання учнів шостого класу проеціюванню, ознайомлення їх з видами проеціювання (центральне, паралельне). Формування поняття про проеціювання на дві взаємно-перпендикулярні площини. Креслення деталей об'ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Особливості виконання графічних зображень виробів з тонколистового металу та дроту. Використання геометричних побудов при розмічанні листового металу. Побудова креслень у системі прямокутних проекцій (на прикладі деталей з отворами, виступами). Умовні позначення на кресленнях.

Методика вивчення в сьомому класі проеціювання на три площини проекцій. Формування в учнів умінь аналізувати форми предмета за його кресленням. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів виробу на кресленні. Ознайомлення учнів з основами побудови креслень виробів, які мають складну просторову форму, із муляжним і розрахунково-графічним методами конструювання промислових виробів складної форми, їх перевагами і недоліками.

Методика навчання учнів розробки конструкції виробу в залежності від його призначення: вибір матеріалу, способу з’єднання деталей.Методика формування в учнів восьмого класу поняття про розрізи і перерізи як складові проектної документації, правила виконання перерізів та розрізів, графічне зображення матеріалів на перерізах, відмінність між розрізом та перерізом, ознайомлення учнів з умовними позначення на кресленнях (нахил, конусність, допуски).

Методика вивчення у дев’ятому класі основних відомостей про складальне креслення як вид проектної документації (призначення, специфікація, номери позиції тощо) та особливостей виконання складальних креслень. Формування в учнів умінь виконувати деталювання за складальним кресленням. Ознайомлення учнів з кресленням різних видів з’єднань конструкційних матеріалів та можливостями застосування комп’ютерної техніки у технічному конструюванні.

Методика проведення практичних робіт з технічного конструювання.


Каталог: files -> vstup -> programy -> %D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Програма вступного іспиту з Теор
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Програма вступного іспиту з Теор
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Програма з української літератури та методики її навчання для вступних випробувань
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Програма вступних випробовувань зі спеціальних дисциплін з методикою професійного навчання для спеціальності
programy -> Програма вступного випробування з основ виробництва з методикою трудового навчання
programy -> Програма вступного випробування з хореографічного мистецтва І методики його навчання для абітурієнтів, які вступають на
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Вступних випробувань
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Програма вступних випробувань з фінансів І кредиту освітньо-кваліфікаційний рівень
%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 -> Програма вступного випробування для вступників до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка