Робоча програма навчальної дисципліни методи маркетингових досліджень для студентів 2 курсу магістратури факультету соціології, відділення "Соціологія" шифр спеціальності 030101 Київ 2016 Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи маркетинговихСкачати 263.82 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір263.82 Kb.
#15679
ТипРобоча програма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології
КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДІВ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана з навчальнї роботи

к.соц.н., доцент Кузьменко Т.М.

«____» _________________ 2016 року.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
для студентів
2 курсу магістратури факультету соціології,

відділення “Соціологія”

шифр спеціальності 6.030101


Київ – 2016

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи маркетингових досліджень» для студентів 2 курсу магістратури факультету соціології, спеціальності «соціологія».

Розробник: к. соц. н., доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень Ковтуненко Е.С.

Робоча програма дисципліни «Методи маркетингових досліджень» затверджена на засіданні кафедри методології та методів соціологічних досліджень.


Протокол № від «____»___________________ 20___ року.
Завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень к. фіз.-мат. наук, доцент Сидоров М В-С.

Підпис Прізвище та ініціали.

«____»___________________________ 20_____ року
Схвалено науково-методичною комісією факультету соціології.

Протокол № ____________________від «___» __________________ 20______ року.


Голова науково-методичної комісії проф. Цимбілюк Н.М
Підпис Прізвище та ініціали.
«___»___________________ 20___ року.
© Ковтуненко Е.С, 2016 рік

© ______________, 20___ рік
 1. Вступ

1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.
Методи маркетингових досліджень – навчальна дисципліна, метою якої є розкрити місце маркетингових досліджень в системі управління організацією та проаналізувати систему маркетингових досліджень, їх структуру, методи збору інформації та аналізу, а також виявити значущість результатів маркетингових досліджень для прийняття управлінських рішень і в цілому для маркетингової інформаційної системи.


  1. Завдання з вивчення дисципліни.

Прослухавши теоретичний курс “Методи маркетингових досліджень” та виконавши практичні завдання курсу, студент маєЗНАТИ:

 • основні напрямки маркетингових досліджень;

 • методологічні основи маркетингового дослідження, структуру і сутність кожної складової методологічного та процедурного розділів програми дослідження;

 • теоретичні основи процедури вимірювання в маркетингових дослідженнях, типи та види шкал, етапи їх побудови та можливості перевірки надійності та валідності процедури вимірювання, її зв’язку з аналізом отриманих даних;

 • кількісні методи одержування первинної емпіричної інформації, їх особливості, інструментарій та техніку застосування методів в маркетинговому дослідженні;

 • якісні методи одержування первинної емпіричної маркетингової інформації, їх відмінність від кількісних, інструментарій та техніку застосування методів;

 • методики визначення, розрахунку та побудови вибірки маркетингового дослідження;

 • основні принципи проведення польового етапу маркетингового дослідження;

 • методи обробки емпіричної маркетингової інформації;

 • методи аналізу емпіричних даних;

ВМІТИ:

 • розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження;

 • визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу;

 • створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки;

 • в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації;

 • проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів;

 • розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень;

 • підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідженняМісце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності


Дисципліна «Методи маркетингових досліджень» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Базовими для вивчення дисципліни є теорія ймовірностей, програмування соціологічного дослідження, методи збору соціологічної інформації, математичні методи аналізу даних, організація вибіркових соціологічних досліджень.

Зв'язок з іншими дисциплінами.

Дисципліна «Методи маркетингових досліджень» ґрунтується на знанні наступних дисциплін: «Теорія ймовірності», «Програмування соціологічного дослідження», «Методи збору соціологічної інформації», «Організація вибіркових соціологічних досліджень» та ін.Контролю знань та розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.Модульний контроль: 2 модульних контрольних робіт, 1 самостійної роботи, у кінці навчального курсу – залік. Максимальний бал, що може отримати студент протягом вивчення дисципліни – 100.

Оцінювання за формами контролю:


ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

Min. 7 балів

Max. – 20 балів

Min. 7 балів

Max. 20 балів

Min. 7 бали

Max. – 20 балів

Min. 7 балів

Max. 20 балів
Усна відповідь

1

7

1

7

1

7

1

7
Доповнення

1

5

1

5

1

5

1

5
Самостійна робота по аналізу даних

1

10


Модульна контрольна робота 1

1

10


Модульна контрольна робота 21

101

10

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Змістовий модуль3

іспит / залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

60

Максимум

20

20

20

40

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


2. Тематичний план курсу

модуля, теми

Тема

Кількість навчальних годин

Лекц.

Прак.

С.Р

Модуль 1.

Методологія маркетингового дослідженняТЕМА 1.

МІС та маркетингові дослідження. Методологічний розділ програми маркетингового дослідження

2

2

2

ТЕМА 2.

Методичний розділ програми маркетингового дослідження. Визначення вибіркової сукупності у маркетинговому дослідження
2

2

ТЕМА 3.

Процедура вимірювання в маркетингових дослідженнях
2

2
Модуль 2. Методи збору даних в маркетингових дослідженнях


ТЕМА 4.

Метод опитування та його різновиди

2

2

2

ТЕМА 5.

Метод спостереження та метод експерименту
2

2

ТЕМА 6.

Контент-аналіз та метод desk reserch в маркетинговому дослідженні2

2

ТЕМА 7.

Тестові методики home-test, hall-test, специфіка їх використання

2

2

2

ТЕМА 8.

Якісні методи збору інформації в маркетингових дослідженнях

2

2

2

ТЕМА 9.

Методи фокус-групи та case study, специфіка їх використання в маркетингових дослідженнях

2

2

2

Модуль 3. Напрямки маркетингових дослідженьТЕМА 10.

Вивчення зовнішнього підприємницького середовища. Завоювання переваг у конкурентній боротьбі

2

2

2

ТЕМА 11.

Вивчення поведінки споживача
2

2

ТЕМА 12.

Дослідження ринку та нового товару в маркетингових дослідженнях
2

2

Модуль 4. Аналіз даних у маркетингових дослідженняхТЕМА 13.

Математичний аналіз даних маркетингових досліджень. Підсумковий звіт.

2

2

2

РАЗОМ

14

26

26

3. Програма курсу


Модуль 1. Методологія маркетингового дослідження
Тема 1. МИС та маркетингові дослідження. Методологічний розділ програми маркетингового дослідження
Визначення маркетингової інформаційної системи як елемента маркетингової системи, яка необхідна для підготовки та прийняття маркетингових рішень. Завдання МИС. Поняття внутрішньої та зовнішньої інформації. Маркетингове дослідження, його визначення та можливості застосування. Напрямки маркетингової діяльності, які потребують проведення маркетингового дослідження. Логіка проведення маркетингового дослідження та основні питання, на які потрібно знайти відповіді в ході маркетингового дослідження. Етапи дослідження.

Поняття програми маркетингового дослідження. Поняття брифа та брифінгу. Методологічний розділ програми дослідження, його функції. Визначення потреби в проведенні дослідження. Характеристика ситуацій, в яких дослідження проводити недоцільно. Визначення проблеми та проблемної ситуації: симптоми досліджуваного явища, визначення причин (базових проблем), які є основою симптомів, виявлення низки альтернативних дій, які необхідно реалізувати для вирішення досліджуваної проблеми. Підходи до виявлення проблем управління маркетингом. Етапи процесу виявлення проблем управління маркетингом. Формування проблеми дослідження. Розробка моделей можливих причин проблеми.

Постановка цілей та завдань дослідження. Види маркетингового дослідження в залежності від цілей дослідження. Можливість висування гіпотез.

Порівняння методологічного розділу програми маркетингового дослідження з методологічним розділом програми соціологічного дослідження.


Тема 2. Методичний розділ програми маркетингового дослідження. Визначення вибіркової сукупності у маркетинговому дослідження
Визначення типу потрібної інформації: первинну, вторинну. Джерела отримання первинної та вторинної інформації. Поняття офіційної та сіндикативної інформації. Типи послуг, які базуються на отриманні сіндикативних даних. Області використання сіндикативної інформації. Достоїнства ті недоліки сіндикативної інформації. Оцінка надійності вторинних даних.

Вибір методу збору первинної інформації. Найбільш оптимальні варіанти відповідності цілей, завдань та методів збору в маркетинговому дослідженні.

Поняття вибірки в маркетинговому дослідженні. Об’єкт дослідження, генеральна сукупність, одиниці репрезентації та одиниці дослідження. Об’єм вибіркової сукупності дослідження. Поняття репрезентативності вибіркової сукупності. Типи вибірки.

Імовірнісна вибірка, її методи. Поняття помилки вибірки, її розрахунок. Формування вибірки на основі принципу зручності. Використання експертів для формування вибіркової сукупності. Методика сніжного кому. Цілеспрямована квотна вибірка.Тема 3. Процедура вимірювання в маркетингових дослідженнях


Поняття процедури вимірювання як порівняння об’єкту що вивчається з еталоном, що дозволяє вивчати об’єкт дослідження в визначеному масштабі або шкалі .Поняття квантифікації характеристик об’єкту. Вимірювання кількісних та якісних характеристик об’єкту.

Поняття еталону вимірювання та його конструювання. Поняття шкали вимірювання

Надійність шкали вимірювання. Перевірка надійності шкали за трьома напрямами: обгрунтованість (валідність), тривалість, точність.

Загальна характеристика шкал: номінальні шкали, порядкові шкали, інтервальні шкали.

Проста шкала найменування та математичні операції для неї: частоти розподілу, середня модальна частота; коефіцієнт взаємозалежності між рядами властивостей. Альтернативні та варіантні (багатоваріантні) номінальні шкали.

Шкала порядку. Вимірювання інтенсивності оцінок властивостей, явищ, міркувань. Вимірювання ступеня згоди чи незгоди з наданим міркуванням. Рангові шкали.

Математичні операції з шкалами порядку: монотонне перетворення;

сумарні оцінки; модальні частоти; середні тенденції – медіана; кореляція рангів.

Інтервальні шкали. Математичні операції з інтервальною шкалою: числа не змінюються після лінійних перетворень; кореляційних аналіз (коефіцієнт Пірсона; коефіцієнти множинних кореляцій ) ; регресійний аналіз.

Модуль 2. Методи збору даних в маркетингових дослідженнях

Тема 4. Метод опитування та його різновиди


Роль і значення методу опитування в маркетингових дослідженнях.

Види опитування за способами організації: групове та індивідуальне; очне та заочне. Очне анкетне опитування. Анкета , її структура. Специфіка анкети в маркетинговому дослідженні. Питання як інструмент одержування даних. Поняття закритого, відкритого, напівзакритого питання. Логічні вимоги до конструкції питання, його логічна структура. Логічні помилки.

Інтерв’ювання, його особливості. Види інтерв’ю. Процедура інтерв’ювання. Інструментарій та протокол інтерв’ю. Вимоги до інтерв’юера. Проблема надійності інформації, яка отримана методом інтерв’ювання. панельні опитування:

Телефонне опитування, його специфіка, можливості застосування. Позитивна якість та недоліки. Інструментарій та польова документація телефонного опитування. Процедура телефонного опитування. Вибірка телефонного опитування. Комп’ютерні технології проведення телефонного опитування. Правила роботи анкетера.

Поштове опитування як різновид анкетування. Позитивна якість та недоліки. Проблема повернення анкет. Інструментарій та польова документація поштового опитування.

Панельні опитування, їх специфіка, різновиди: торгова панель, промислова панель, споживча панель, експертна панель.

Використання анкетних омнібусів в маркетингових дослідженнях.

Методика ролінгових опитувань в маркетингових дослідженнях..

Тема 5. Метод спостереження та метод експерименту

Поняття наукового спостереження. Особливості спостереження у маркетингових дослідженнях, умови застосування його в різних видах досліджень. Переваги та недоліки методу спостереження. Інструментарій спостереження. Труднощі проведення спостереження. Роль спостерігача.

Види маркетингових спостережень. Аудит торгової точки (retail audit):специфіка, мета, особливості використання та особливості вибірки. Тайна покупки ( Mystery shopping, Secret shopper) як різновид включеного спостереження: специфіка, мета, особливості використання.

Поняття маркетингового експерименту його логічна структура. Пробний маркетинг: стандартний пробний маркетинг, контрольований пробний маркетинг, модольована методика пробного маркетингу. Планування експерименту. Процедура експерименту. Проблема контролю експерименту. Внутрішня та зовнішня валідність експерименту.


Тема 6. Контент-аналіз та метод desk reserch в маркетинговому дослідженні

Поняття документу, види документів. Проблема вірогідності документальної інформації. Правила визначення рівня вірогідності даних.

Методи аналізу документальних джерел: традиційний та формалізований (контент-аналіз). Кабінетні дослідження ( desk reserch) як різновид традиційного аналізу документів: аналіз вторинної (внутрішньої та зовнішньої інформації), його специфіка. Мета кабінетних досліджень.

Суть контент-аналізу, його основні процедури. Призначення методу. Специфіка контент-аналізу в маркетингових дослідженнях, його основні процедури. Одиниці вимірювання інформації в контент-аналізі. Поняття “смислової одиниці” і “одиниці рахування”. Бланк контент-аналізу. Основні вимоги до його формування

Надійність інформації, одержаної методом контент-аналізу.

Тема 7. Тестові методики home-test, hall-test, специфіка їх використання

Методика hall-test, її специфіка. Використання методики для вивчення переваг споживачів відносно товару, його марки, ціни, реклами товару. Вивчення споживацьких властивостей нових товарів: смаку, оформлення, ціни; оцінка вірогідності покупки. Процедура та техніка використання методики hall-test (тестування та анкетування), контроль поля. Вибірка цілєвих груп, об’єм вибіркової сукупності. Специфіка застосування методики hall-test для вивчення реклами. Види методу: сліпе та відкрите; оціночне та порівняльне; попереднє та заключне.

Методика home-test – тестування продукту в домашніх умовах. Вивчення сприйняття споживацьких властивостей та переваг у порівнянні з аналогічним продуктом. Особливості методики, її складові. Виявлення помилок нової продукції до виходу на ринок. Виявлення потенціалу нової продукції. Процедура використання методики. Вибірка цвілевих груп. Склад та розмір вибіркової сукупності. Види методики.
Тема 8. Якісні методи збору інформації в маркетингових дослідженнях.

Специфіка використання якісних методів дослідження. Історія використання якісних методів дослідження. Області використання якісних методів збору інформації в маркетингових дослідженнях. Проблеми планування вибірки в якісних дослідженнях.

Глибинне інтерв’ю як метод збору інформації. Специфіка інформації, що отримується за допомогою глибинного інтерв’ю. Область використання глибинного інтерв’ю в маркетингових дослідженнях.
Тема 9. Методи фокус-групи та case study. Специфіка їх використання в маркетингових дослідженнях

Фокус-група як різновид глибинного інтерв’ю та як різновид експертного опитування. Напрямки використання в маркетингових дослідженнях. Специфічні особливості методу. Процедура організації фокус-групи. Розробка програми фокус-групи та інструментарію (гайд фокус-групи). Вибірка цвілевих груп. Формалізовані та неформалізовані фокус-групи. Робота модератора у фокус-групі, організація дискусії у рамках фокус-групи. Умови проведення фокус-групи. Розшифровка отриманих даних. Аналіз даних.

Специфіка методу case study та його використання в маркетингових дослідженнях як методика інтенсивного вивчення спеціально підібраних маркетингових ситуацій. Напрямки використання методу в маркетингових дослідженнях. Сукупність методик, які використовуються при застосуванні case study. Особливості методу в маркетингових дослідженнях: підбір протилежних випадків (успішних та неуспішних); підбір усього кола можливих методик аналізу ситуації; суміщення даних аналізу, які отримані різноманітними методами. Використання результатів методу для вирішення маркетингових проблем.
Модуль 3. Напрямки маркетингових досліджень
Тема 10. Вивчення зовнішнього підприємницького середовища. Завоювання переваг у конкурентній боротьбі

Поняття зовнішнього підприємницького середовища та його вплив на діяльність підприємства. Фактори, які характеризують зовнішнє підприємницьке середовище. Політичні фактори: рівень стабільності політичної ситуації та її вплив на ринок; рівень готовності підприємства до риску збитків; протекціоністські методи регіону чи країни, куди планується ввозити продукцію. Методи вивчення політичних факторів.

Фактори економічного середовища: динаміка цін; можливі суттєві зміни в економіці країни; можливі труднощі щодо конвертації валюти; рівень добробуту споживачів; рівень інфляції та його вплив на прибуток; вплив митних тарифів на рівень прибутку; вплив податкової системи на отримання прибутку підприємства. Методи вивчення економічних факторів.

Правові фактори. Вивчення впливу існуючих та запланованих законодавчих актів на діяльність підприємства та можливі альтернативи щодо покращення ситуації.

Культурні та соціально-демографічні фактори. Вивчення можливого впливу зміни соціально-демографічної структури споживачів та специфіки культурного середовища. Методи вивчення цієї групи факторів та їх впливу.

Екологічне середовище. Вивчення процесів, які можуть зашкодити навколишньому середовищу; вивчення чистоти сировини, що дозволить прогнозувати можливі протести щодо діяльності підприємства. Методи вивчення факторів.

Вивчення конкурентів. Концепція конкурентності в галузі: потенціальні конкуренти, загроза товарозамінника ; сила позицій постачальника; сила позиції покупців. Методи виявлення приоритетних конкурентів. Класифікація конкурентів: ринкові лідери, ринкові претенденти, ринкові послідовники, конкуренти специфічної ніші.

Вивчення конкурентоспроможності продукції, маркетингової діяльності, конкурентоспроможності фірми у цілому.


Тема 11. Вивчення поведінки споживача
Поняття поведінки споживача. Фактори впливу на поведінку споживача та методи вивчення факторів і рівня їх впливу. Особистісні фактори як найбільш впливові фактори. Сім’я як фактор впливу на поведінку споживача. Стиль життя споживача, тип особистості, субкультура, їх вплив на поведінку споживача й прийняття рішення про покупку. Група членства та соціальна роль, яку відіграє чи хоче відігравати особистість, статус особистості. Методи вивчення психологічних факторів, які здійснюють вплив на споживача.

Методи вивчення відношення споживача до компанії та товару, який вона виробляє. Вивчення факторів, які визначають імідж компанії та об’єм і задоволеність покупкою. Вивчення відношення споживача до марки товару та їх оцінки даної марки товару.

Методи вивчення рівня задоволеності потреб споживача: виявлення важливих параметрів товару, рівень задоволеності цими параметрами. Рівень інтегрального задоволення товаром. Вивчення думки тих, хто незадоволений товаром.

Поведінка покупця при здійсненні покупки та методи її вивчення.


Тема 12. Дослідження ринку та нового товару в маркетингових дослідженнях
Поняття ринкового попиту: первинний попит, ринковий потенціал, поточний ринковий попит. Визначення ринкової долі товару. Розрахунок поточного ринкового попиту в грошовому еквіваленті.

Найбільш важливі підходи до вивчення ринку. Аналіз вторинної інформації щодо статистичних даних про виробництво та збут продукції, що вивчається. Вивчення мотивації та поведінки споживачів. Аналіз продукції що виробляється та продається.

Вивчення тенденцій еволюції ринку: емкість глобального ринку та його окремих сегментів; вивчення ринкової долі на глобальному ринку та на ринкових сегментах; розрахунок середнього споживання окремою сім’єю, споживачем, клієнтом.

Вивчення специфічних характеристик товару: середній термін служби, сезонний характер продаж товару.


Модуль 4. Аналіз даних у маркетингових дослідженнях
Тема 13. Математичний аналіз даних маркетингових досліджень. Підсумковий звіт.
Поняття обробки даних маркетингового дослідження. Ручна та комп’ютерна обробка даних.

Поняття аналізу даних маркетингового дослідження. Спрощене групування – упорядкування даних по признаку, який заданий гіпотезою дослідження. Правила формування одновимірних таблиць. Проблеми обчислювання відсотків у одновимірних розподілах, міра точності. Міри центральної тенденції; мода і медіана. Міри мінливості. Форма розподілу. Аналіз одновимірних розподілів.

Перехресне групування (кростабуляція), виявлення закономірних зв’язків між двома рядами ознак, виявлення залежності між перемінними, пошук тенденцій, динаміки досліджуваного процесу. Поняття “залежної” та “незалежної” змінних. Принципи побудови двовимірної таблиці. Опис і статистична експертиза двовимірних таблиць.

Поняття емпіричної типологизації - кластерний аналіз даних: виявлення специфічних груп споживачів. Виявлення типових груп та типових дій таких груп споживачів через стійке сполучення множини змінних.

Поняття факторного аналізу. Виявлення структури взаємозв’язків між змінними. Коефіцієнти кореляції. Виявлення кореляційних вузлів.

Поняття звіту та його призначення. Загальні вимоги до звіту: повнота та систематизованість інформації; доступність інформації; перше викладання основних результатів, а потім аналіз деталей.

Структура звіту: основні результати, резюме. Паспорт дослідження та одновимірні розподіли. Основна частина: методика, аналіз даних. Виводи. Рекомендації.

Два розділи основної частини: методичний і змістовний. Методичний розділ: принципи та процедура підготовки вибірки; принципи підготовки анкети.

Змістовний розділ, його композиція: основний висновок, таблиця, коментарі до таблиці. Принципи оформлення таблиць. Оформлення висновків та рекомендацій.

Основні вимоги до аналізу інформації, висновок та рекомендацій.
4. Теми та короткий зміст практичних занять


п/п

Зміст

Кількість

годин

Модуль 1.Методологія маркетингового дослідження
Практичне

заняття 1.МІС та маркетингові дослідження. Методологічний розділ програми маркетингового дослідження.

Мета: Виявити сутність понять маркетингової інформаційної системи та маркетингового дослідження. Визначити місце МД в МІС. Розкрити складові методологічного розділу програми МД.

2

Практичне

заняття 2.Методичний розділ програми маркетингового дослідження. Визначення вибіркової сукупності у маркетинговому дослідження.

Мета: Розкрити складові методичного розділу програми МД. Розкрити сутність поняття вибірки в МД та її специфіки.

2

Практичне

заняття 3.Види шкал. Характеристики шкал.

Вимірювання латентної змінноїМета: засвоїти основи теорії вимірювання

2

Практичне

заняття 4.Метод опитування. Призначення методу опитування.

Види опитування.

Анкета та структура анкети.

Мета: Виявити сутність методу та специфіку його застосування в маркетингових дослідженнях.


2

Практичне

заняття 5.Метод спостереження та експерименту.

Мета: Виявити сутність методу та специфіку його застосування в маркетингових дослідженнях. Розкрити сутність маркетингового експерименту та можливості його застосування.

2

Практичне

заняття 6.Метод аналізу документів.

Традиційний метод аналізу документів.

Контент-аналіз документів. Процедура контент-аналізу.

Вторинна інформація. Джерела вторинної інформації в маркетингу.Мета: Виявити сутність методу та специфіку його застосування в маркетингових дослідженнях.

2

Практичне

заняття 7.Тестові методики home-test, hall-test, специфіка їх використання

Мета: Виявити сутність методик home-test, hall-test, їх призначення та процедуру використання.

2

Практичне

заняття 8.Якісні методи збору інформації в маркетингових дослідженнях.

Сцецифіка даного кола методів

Глибинне інтерв»ю як метод збору інформації

Мета: Виявити сутність методу та специфіку його застосування в маркетингових дослідженнях.


2

Практичне

заняття 9.Методи фокус-групи, область використання їх в маркетингових дослідженнях

Сase study: специфіка їх використання в маркетингових дослідженняхМета: Виявити сутність методу та специфіку його застосування в маркетингових дослідженнях.

2

Практичнезаняття 10

Вивчення зовнішнього підприємницького середовища. Завоювання переваг у конкурентній боротьбі

Мета: Розкрити поняття зовнішнього підприємницького середовища та визначити основні методи вивчення конкурентного середовища.

2

Практичнезаняття 11.

Вивчення поведінки споживача

Мета: Виявити основні методи вивчення факторів впливу на споживача.

2

Практичнезаняття 12

Дослідження ринку та нового товару в маркетингових дослідженнях

Мета: Розкрити сутність понять ринку та нового товару та визначити методи їх вивчення. Виявити специфіку методів.

2

Практичнезаняття 13

Математичний аналіз даних маркетингових досліджень. Підсумковий звіт.

Мета: Проаналізувати основні складові математичного аналізу маркетингових даних та їх використання для підготовки підсумкового звіту дослідження

2

Рекомендована література

(Основна)


 1. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку.-

 2. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетингового исследования: Учебное пособие. – СПб, 1996.

 3. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. – СПб, 1996.

 4. Беляевский Маркетинговые исследования. – М., 2001.

 5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М., 2000.

 6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2004.

 7. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. –

 8. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.

 9. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Львів:Нац. Університет, 2004.

 10. Парсяк В.И., Рогов Т.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Херсон, 2004

 11. Старостіна А.О. Міжнародні маркетингові дослідження та управління ризиками.

10. Рекомендована література (додаткова)

Періодичні видання 1. Соціологія: теорія, методи, маркетинг

 2. Маркетинг и маркетинговые исследования

 3. Маркетинг

 4. Маркетолог

 5. Маркетинг и реклама

 6. Маркетинг в Украине

 7. Маркетинг в России и за рубежом

 8. Практический маркетинг

Інтернет-джерела 1. Кудяков. Анкетирование в системе маркетинговых исследований // www.bma.ru/lib/lib10.htm

 2. Кидень В. Типичные ошибки маркетологов//

www.bma.ru/lib/lib19.htm

3. Марбу И. Маркетинговое исследование начинается с грамотного брифинга // www.marketing.spb.ru/lib-reserch/
Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
abstract -> Програма для студентів 4 курсу факультету соціологія, спеціальність 030101 " Соціологія " Затверджено
abstract -> Програма для спеціальності 030. 301 «Журналістика» Затверджено
abstract -> Програма для студентів IV курсу факультету психології Затверджено
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічних даних для студентів напрям підготовки
abstract -> З навчальної роботи
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціальна мобільність (повна назва навчальної дисципліни) для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія культури для студентів напрям підготовки 030101 «Соціологія»

Скачати 263.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка