Розділ Збір даних про проблему 3Сторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1.09 Mb.
#6241
  1   2   3   4   5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Зміст


Розділ 1. Збір даних про проблему 3

1.1. Видання. Види видань. Класифікація видань. 3

1.2. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові 8

1.3. Книга. Види книг. Функції книг. 8

Художні книги 10

Нехудожні книги 11Вступ

Поліграфія, як одна із складових інформаційної інфраструктури, є галуззю найбільш динамічного розвитку. Оцінювання якості видань є важливим чинником сучасного книгодрукування, а саме поняття "якість" охоплює широкий спектр характеристик друкованої продукції, приведення яких до певного рівня забезпечує одержання бажаного результату.

Проблема забезпечення якістю залишається актуальною і на сьогодні до кінця не вирішеною. Складні за елементною базою і відповідною їй структурою книжкові видання, опрацювання яких здійснюється в середовищі комп'ютерних видавничих систем (КВС), часто доводяться до належного рівня в автоматизованому режимі засобом діалогу користувача з системою, що призводить до суб'єктивного оцінювання результатів верстання. Важливими також є методи прогностичного оцінювання якості видань з урахуванням сукупного впливу узагальнених критеріїв, таких, як художнє оформлення, фарбовість, шрифтова гама, тип паперу, брошурувально-палітурні роботи та ін.Системний аналіз – це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Системний аналіз є напрямом, у якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.

Метою даної курсової роботи є системний аналіз параметрів книжкового видання, а саме книги біографічного жанру та розроблення методів оптимізації видавничо-поліграфічних процесів шляхом мінімізації кількості взаємозв'язків між вихідними критеріями та визначення ступеня їх взаємовпливу на якість друкованої продукції.

Мета досягається розв'язанням таких задач:

- дослідження технологічних схем підготовки публікацій в середовищі комп'ютерних технологій, в тому числі додрукарських процесів, реалізованих способами Computer-to-Film, Computer-to-Plate, Computer-to-Press; аналітичний огляд стандартів кодування, мов описання даних та спеціальних форматів файлів для тексту і графіки, що використовуються у видавничо-поліграфічних технологіях;

- системний аналіз параметрів текстової інформації шляхом їх стратифікованого подання та описання багаторівневою ієрархічною схемою зв'язків, елементи якої ідентифікують характеристики структурних частин складних книжкових видань;

- обгрунтування необхідності і доцільності удосконалення процесів додрукарської підготовки книжкових видань шляхом оптимізації зв'язків між вихідними параметрами, що ідентифікують текстові та графічні компоненти;

- розроблення способу описання зв'язків між інгредієнтами параметрів видання за допомогою орієнтованих графів та відповідних їм матриць, елементи яких відображають довжини дуг графів і ототожнюють бінарні відношення між значеннями вагових коефіцієнтів пріоритетності дії параметра;

- розроблення блок-схеми алгоритму оптимізації вихідного графа та базової програми реалізації варіантів методу оптимізації зв'язків між параметрами, що сукупно впливають на якість книжкових видань, для різних початкових значень вагових коефіцієнтів пріоритетності і критеріїв оцінювання;- дослідження процесів передавання потоків даних через видавничі мережі в середовищі комп'ютерних видавничо-поліграфічних технологій та їх апробація.Розділ 1. Збір даних про проблему

1.1. Видання. Види видань. Класифікація видань.


Видання — окреме самостійне повідомлення чи їх множина, які ЗМІ: а) відредагували, сконструювали й зафіксували методами друкування, тиснення на папері чи копіювання на електронні або цифрові носії інформації; б) доповнили передбаченими юридичними нормами вихідними відомостями; в) призначили для розповсюдження або вже опублікували/оприлюднили.

Види видань поділяються:

За носієм інформації та матеріалом, на якому її відтворюють:

 • Паперові (носій — папір, відтворення інформації — на папері);

 • Електронні (носій — електронна пам’ять, відтворення інформації — на екрані);

За формою інформації:

   • Знакові (текстові, нотні, брайлівські);

   • Графічні (ілюстраційні, картографічні, креслярські);

   • Аудіальні;

   • Відео;

 • Комбіновані (комбінації знакових, графічних, аудіальних, відео);

За повторюваністю:

 • Одноразові: книжкові видання, аркушеві видання;

 • Багаторазові (серійні): періодичні й неперіодичні;

За періодичністю:

 • Періодичні: журнальні видання, газетні видання;

 • Неперіодичні (у формі книжкового чи журнального видання);

За конструкційними особливостями матеріальної будови (паперові видання):

 • Аркушеві (несфальцьовані аркуші);

 • Газетні (сфальцьовані аркуші);

 • Книжко-журнальні (зшиті чи склеєні зошити);

За обсягом (паперові видання):

 • Листівки (2 або 4 с.);

 • Брошури (від 5 до 48 с.);

 • Книги (більше 48 с.);

За місцем розташування інформації (електронні, зокрема цифрові, видання):

 • На компакт-дисках (знакові, графічні, аудіальні, аудіовізуальні, комбіновані);

 • На сайтах інтернету (інтернет-видання: книжкові видання, періодичні видання).

Видання може класифікуватися за ознаками документа:

 • За змістом;

 • За матеріальною конструкцією;

 • За періодичністю;

 • За знаковою природою інформації і т.п.

Його типологічне різноманіття, як і документа в цілому, базується на сукупності ознак, головними з яких є цільове і читацьке призначення, а також характер інформації, що міститься у виданні. Це служить підставою для всесторонньої характеристики видання як виду документа.

Видання класифікують за наступними ознаками:

За цільовим призначенням виділяють наступні типи видань:

 • Офіційне;

 • Наукове;

 • Науково-популярне;

 • Науково-виробниче;

 • Виробничо-практичне;

 • Нормативне виробничо-практичне;

 • Виробничо-практичне видання для любителів;

 • Навчальне;

 • Суспільно-політичне;

 • Довідкове;

 • Видання для дозвілля;

 • Рекламне;

 • Літературно-художнє.

За ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації розрізняють 5 видів видань:

 • Інформаційне;

 • Реферативне;

 • Бібліографічне;

 • Оглядове;

 • Дайджест — видання, що містить публікацію у вигляді підбірки витягань з конкретного тексту, відібраних і згрупованих так, щоб дати про нього загальне уявлення. Це може бути підбірка найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.

За інформаційними знаками (знаковій природі інформації), тобто домінуючому у виданні способу фіксації повідомлень, весь масив видань підрозділяється на 4 види:

 • Текстове;

 • Нотне;

 • Картографічне;

 • Ізовидання.

У текстовому виданні сенс передається за допомогою письмових знаків природної мови, тобто алфавітний, складовий або ієрогліфічний лист. У наукових і інших виданнях додатково до тексту широко використовуються формули, що складаються з математичних, хімічних і інших знаків, а також графіки, схеми, діаграми і ін. Оскільки математичний знак або символ з поліграфічної точки зору мало відрізняється від букви, то видання з подібними знаками також відносяться до текстових.

Видання для сліпих — брайлевські видання — також є текстовими, хоча поліграфічне їх виготовлення (опуклий шрифт для сліпих) істотно відрізняється від звичайних текстових видань. Тому текстове видання, як збірне поняття підрозділяють на два різновиди:

 • Плоскопечатне;

 • Брайлевске текстове.

Нотне, картографічне і ізовидання є нетекстовими виданнями, в яких сенс передається за допомогою знаків штучної мови (нотних, картографічних), або немовними знаками (образно-образотворчими). До перших відносяться нотні і картографічні видання, до других — видання ізографій (ізовидання).

За матеріальною конструкцію розрізняють наступні види видань:

 • Книжне;

 • Журнальне;

 • Листове;

 • Газетне;

 • Буклет;

 • Карткове видання;

 • Плакат;

 • Листівка;

 • Комплектне видання;

 • Книжка-іграшка.

За відношенням до плакатів, буклетів і газет поняття «Листове видання» є збірним. «Книжно-журнальне видання», у свою чергу, збірне для книг, брошур і журналів.

За об'ємом, тобто за кількістю сторінок, а також паперу, витраченого на виготовлення одного екземпляра видання, весь масив ділиться на 3 види:

 • Книга;

 • Брошура;

 • Листівка.

За складом основного тексту (за кількістю включених творів) видання діляться на 2 види:

 • Моновидання – містить один твір;

 • Збірка – містить ряд творів.

За структурою (за числом одиниць, з яких складається видання) розрізняють наступні види видань:

 • Серія – видання, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням, що виходять в однотипному оформленні;

 • Однотомне – неперіодичне видання, випущене в одному томі;

 • Багатотомне видання (багатотомник) — неперіодичне видання, що складається з двох або більш нумерованих томів, є єдине ціле за змістом і оформленню;

 • Зібрання творів – однотомне або багатотомне видання, що містить все або значну частину творів одного або декількох авторів, дає уявлення про його (їх) творчість в цілому;

 • Вибрані твори – однотомне або багатотомне видання, що містить частину найбільш значних творів одного або декількох авторів, відібраних за певною ознакою.

За класом художньо-поліграфічного виконання видання діляться на:

 • Видання підвищеної якості (подарункові, ювілейні, сувенірні, факсиміле, експортні, особливо ретельно оформлені);

 • Видання в покращеному оформленні;

 • Видання в звичайному і економному оформленні.

Видання може бути ілюстрованим і неілюстрованим, з художньо-образними або науково-пізнавальними ілюстраціями. Ілюстрації можуть складатися з малюнків, гравюр, фотографій, креслень, схем і т.п.

За способом друку видання може бути надруковане:

 • Високим;

 • Офсетним;

 • Глибоким;

 • Трафаретним;

 • ін. спеціальними видами друку.

Видання може бути:

 • Однофарбним;

 • Багатобарвним (зокрема дитяче).

Розрізнений шрифт:

 • Крупний шрифт — для дитячих видань і підручників для молодших класів;

 • Дрібний — для довідкових видань.

За форматом видання ділять на видання:

 • Великі (від 84x108/8 до 84x90/16);

 • Середні (від 70x100/16 до 70x108/32);

 • Малі (від 70x90/32 до 70x102/64);

 • Мініатюрні (від 70x90/64 до 60x84/102).

У універсальній схемі класифікації видань їх типи і види суміщені, що обумовлене як труднощами в чіткому визначенні їх відмінностей, так і тим, що вони тісно взаємозв'язані між собою.

Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 1
IJnfo dlya stydenta 1 -> Реферат на тему: " Психологія підлітків"
IJnfo dlya stydenta 1 -> Ролі та життєві сценарії людини. Класифікації психологічних ролей. Групові ролі і домінуюче амплуа. Символічний інтеракціонізм і психодрама Важливою складовою частиною поведінки людини є рольова поведінка
IJnfo dlya stydenta 1 -> Найвидатніші філософи світу та України
IJnfo dlya stydenta 1 -> Категоричний імператив
IJnfo dlya stydenta 1 -> 1 Проблема відповідальності в психолого педагогічних досліджен нях
IJnfo dlya stydenta 1 -> Розділ 2 управління поточним функціонуванням операційної системи
IJnfo dlya stydenta 1 -> Попередня публікація
IJnfo dlya stydenta 1 -> Реферат з дисципліни «Комп’ютерна електроніка» по темі «Внутрішня пам’ять комп’ютера та перспективи її розвитку»
IJnfo dlya stydenta 1 -> Та його характерні риси кінцеві та проміжні цілі
IJnfo dlya stydenta 1 -> Концепція державної міграційної політики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка