Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі, їх наукова новизнаСкачати 100.48 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір100.48 Kb.
#12424
c:\documents and settings\user\рабочий стол\2 декабря 2015\30.11.2015 г\отзывы\на сайт\гарафонова 1.tif

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі, їх наукова новизна. Ознайомлення зі змістом дисертації, науковими публікаціями, авторефератом дає підставу визначити положення, які визначають наукову новизну роботи, сформульовану автором самостійно і свідчать про її особистий внесок у розвиток аграрної економічної науки.

Наукові положення, висновки і рекомендації, отримані здобувачем, характеризуються високим рівнем обґрунтованості. Їх достовірність підтверджується логікою та чіткістю поставлених задач та залученням великої кількості статистичних і аналітичних матеріалів. Досягнення мети дослідження базувалося на системному та комплексному підході до вивчення економічних явищ.

У процесі дослідження використовувалось широке коло економічних методів, серед яких: монографічний та системного аналізу (для поглибленого дослідження поставлених завдань та окремих їхніх складових частин); економічного аналізу і синтезу (під час дослідження і обґрунтування сутності економічної ефективності виробництва та конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств Херсонської області); розрахунково-конструктивний (у процесі дослідження та визначення факторів конкурентоспроможного потенціалу виробників харчової продукції); геоінформаційних систем і технологій (для створення карт районування та просторового дослідження розподілу виробництва та обсягу реалізованої промислової продукції і використання трудових ресурсів як індикаторів ефективності діяльності та конкурентоспроможного потенціалу харчової галузі); експертний (для ранжування зовнішніх і внутрішніх соціально-економічних передумов, що впливають на конкурентоспроможний потенціал підприємств харчової промисловості в Херсонській області); кореляційно-регресійного аналізу (під час проведення двохфакторного кореляційно-регресійного аналізу формування собівартості продукції харчових підприємств); соціологічного опитування (проведення анкетного опитування при оцінці споживання основних продуктів харчування у сім’ях з різним середньодушовим сукупним доходом); економіко-математичний (при розробці виробничої функції харчових підприємств області); прогнозування (для ситуаційного прогнозування оптимізації середньорічної чисельності працівників та виробничих витрат на харчових підприємствах Херсонської області).

В роботі знайшли достатнє відображення наукові розробки та публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості, діючі законодавчі та нормативні документи.

Серед результатів, які відрізняються науковою новизною, виділяються:


  • систематизовані зовнішні і внутрішні соціально-економічні передумови формування конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств до яких, на відміну від існуючих, включено якість інформаційного середовища як одного із головних джерел отримання вчасної та об’єктивної інформації щодо правового регулювання функціонування економіки країни, розвитку інфраструктури ринку, умов попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках, стан національного та регіонального ринку праці й умови формування ціни робочої сили тощо, що дозволить вітчизняними виробниками підвищити і зміцнити інформаційний рівень ефективності розробки і адаптації плану стратегічних дій щодо підвищення конкурентоспроможного потенціалу підприємств харчової галузі (с. 87).

У процесі дослідження дисертантом удосконалено:

- трактування дефініції «конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості» – як сукупна характеристика їх діяльності, що відображає здатність обмежувати можливості конкурентів однобічно впливати на конкурентне середовище й відтворювальний процес, що на відміну від інших визначень, інтерпретує їх як активний стан економічних агентів, об'єднаних виробництвом товарів-субститутів одночасно конкуруючих між собою у сфері їх реалізації при формуванні конкурентних переваг підприємства (с. 24);

- науково-методичний підхід до системного дослідження конкурентоспроможного потенціалу із застосуванням статистичних методів для детальної оцінки економічної ефективності діяльності харчових підприємств, що складається із двох етапів: систематизація вхідних даних та здійснення групування харчових підприємств за рівнем конкурентоспроможного потенціалу; порівняльна оцінка конкурентоспроможного потенціалу і підтвердження достовірності отриманих результатів, що дозволяє об’єктивно оцінити, порівняти і визначити конкурентний потенціал підприємства, сформований в реальній ринковій конкуренції без залучення суб’єктивних припущень експертів (с. 51).

В дослідженнях автора дістали подальший розвиток:  • система взаємодії елементів внутрішнього і зовнішнього потенціалу, які визначають конкурентні переваги харчових підприємств, що забезпечує можливість об’єктивно визначити ступінь впливу основних соціально-економічних передумов формування конкурентоспроможного потенціалу харчової галузі регіону (с. 107);

– науково-методичний підхід до оптимізації виробничих витрат на харчових підприємствах із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу та виробничої функції Кобба-Дугласа, що визначені на основі побудови двохфакторної економічної моделі для прогнозування значень собівартості реалізованої продукції на основі відомих або запланованих рівнів виробничих витрат та робочої сили, що, на відміну від інших, дозволяє розробляти управлінські рішення щодо підвищення конкурентоспроможного потенціалу підприємств харчової промисловості (с. 147);

– оптимізація виробничої структури підприємств шляхом економіко-математичного ситуаційного моделювання та прогнозування на основі фактичного стану та запланованих реструктуризаційних дій щодо стабілізації або підвищення конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств Херсонської області (с. 137).Практичне значення одержаних результатів. Результати проведеного дослідження, рекомендації і пропозиції автора щодо управління ефективністю виробництва та підвищення конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств і галузі в цілому мають науково-прикладне значення. Зокрема, рекомендації і пропозиції щодо аналізу сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості були використані в діяльності Департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації при розробці проекту Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року (акт від 15.05.2015 р.).

Запропонована автором статистично-економічна оцінка конкурентоспроможності підприємства використана у діяльності ПАТ «Херсонський маслозавод» (довідка № 163 від 10.09.2014 р.); розроблена оптимізаційна модель та здійснене ситуаційне моделювання формування собівартості продукції, які практично застосовані у діяльності ПАТ «Іванівський маслозавод» (довідка № 14-10-99 від 27.11.2014 р.); пропозиції автора щодо розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом створення комплексної системи управління якістю продукції впроваджені у господарську діяльність ПАТ «Снігурівський маслосирзавод» (довідка № 24(3/7) від 17.12.2013 р.).

Методичні розробки щодо удосконалення системи управління конкурентоспроможністю харчових підприємств використані в практичній роботі ПП «Сільськогосподарська дорадча служба Південного регіону» (довідка № 14-10-30/3 від 31.10.2014 р.).

Теоретичні положення і матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі Херсонського національного технічного університету при викладанні дисциплін «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка», «Національна економіка» (довідка № 13-50/187 від 21.05.2015 р.), а також впроваджені у навчальний процес з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК Інститутом післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (довідка № 356/9 від 29.08.2015 р.).Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідалися та обговорювалися автором на 8 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міжнародному науково-практичному форумі «Україна – Польща – ЄС: економіко-правові аспекти розвитку освіти і бізнесу» (м. Люблін, 5-12 травня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти» (м. Київ, 19-20 червня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит» (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни» (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності» (м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан та перспективи» (м. Варна, Болгарія, 10-16 вересня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація та суспільний розвиток національної економіки» (м. Одеса, 18-19 вересня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці» (м. Київ, 25-26 вересня 2015 р.).

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих роботах. Основні наукові положення, висновки і методичні підходи, сформульовані в дисертації, а також елементи наукової новизни з достатньою повнотою відображені у 15 опублікованих працях загальним обсягом 9,77 ум. др. арк., із них 4 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 колективна монографія. Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові повне право захисту кандидатської дисертації. Автореферат за структурою, оформленням і змістом відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Його зміст відповідає змісту дисертації.

Структура, зміст і оформлення роботи. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Наукові результати і висновки, викладені у дисертаційній роботі та публікаціях, належать автору особисто. При висвітленні теоретичних питань по темі дослідження автором було використано 201 інформаційних джерел на 23 сторінках. Загальний її обсяг становить 202 сторінок комп’ютерного тексту, в т.ч. 164 сторінки основного тексту, 36 таблиць, 34 рисунки, 16 додатків (на 23 сторінках). За своїм обсягом, змістом і структурою, повнотою викладення результатів дослідження, мовно-літературним оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Всі структурні складові дисертації мають логічний і послідовний виклад матеріалу, що простежується у тісному зв’язку між текстовим, графічним, табличним та іншим матеріалом. Це дає можливість чітко відобразити результати дослідження.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його предмет, об’єкт та методи дослідження, відображено наукову новизну та практичну цінність дослідження, його апробацію та реалізацію результатів.

У першому розділі «Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості» з’ясовано сутність та зміст конкурентоспроможності харчових підприємств (с. 12-34), досліджено конкурентоспроможний потенціал підприємств харчової промисловості як об’єкт управління (с. 35-51), обґрунтовано науково-методичний підхід до системи дослідження конкурентоспроможного потенціалу підприємств харчової промисловості (с. 51-62).

Заслуговує на увагу висвітлення не тільки точок зору провідних вчених-економістів, а й формулювання власних поглядів і визначень з питань, що розглядаються. Безсумнівним здобутком автора є обґрунтування методичних підходів до системи дослідження конкурентоспроможного потенціалу підприємств харчової промисловості.

У другому розділі «Сучасний стан рівня конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств Херсонської області» досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку харчових підприємств (с. 65-87), визначено ступінь впливу основних соціально-економічних передумов на формування конкурентоспроможного потенціалу підприємств харчової галузі (с. 87-106), здійснено оцінку факторів забезпечення конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств Херсонської області (с. 107-118 ).

Виділені дисертантом в цьому розділі питання відрізняються глибиною і представляють практичний інтерес для діяльності підприємств харчової промисловості області.

У третьому розділі «Основні напрями забезпечення ефективного управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості» визначено напрями удосконалення системи управління конкурентоспроможним потенціалом харчових підприємств (с. 122-137), оптимізовано виробничу структуру харчових підприємств (с. 137-147), здійснено економіко-математичне моделювання оптимізації виробничих витрат на харчових підприємствах з метою підвищення конкурентоспроможного потенціалу (с. 147-159). Особливо хочеться відмітити практичну значущість пропозицій поданих автором у цьому розділі. Уваги заслуговує оцінка факторів забезпечення конкурентоспроможного потенціалу харчових підприємств Херсонської області та економіко-математичне моделювання оптимізації виробничих витрат на харчових підприємствах.

Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації. Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Шульга Марини Олександрівни, слід відзначити, що вона не позбавлена окремих недоліків та упущень, а саме:

1. Інформацію про стан галузі (с. 13-14, крім рис. 1.1) краще подавати у розділі 2.

2. У пункті 2.3 виконано розрахунок вагомості факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, але немає самої оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність.

3. Для оцінки факторів, що впливають на конкурентоспроможний потенціал підприємств харчової промисловості в Херсонській області використано метод експертних оцінок (с. 115). Але при застосуванні даного методу доцільно було б обґрунтувати необхідну кількість експертів, які приймають участь у дослідженні.

4. Назва розділу 3.1 повинна була б включати слова «державного управління». Про внутрішню систему управління підприємств замало інформації говориться.

5. Представлені на рис. 3.4 і 3.5 графічно-порівняльні результати оцінки основних економічних показників діяльності харчових підприємств Херсонської області доцільно було б згрупувати за групами «стан основних засобів», «основні показники виробничої діяльності» та «фінансовий потенціал».

6. У пункті 3.1 надано тільки один напрям удосконалення системи управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства – державне регулювання.

Проте наведені дискусійні положення і критичні зауваження не знижують загальну високу оцінку виконаної роботи, її позитивну характеристику як ґрунтовного дослідження науково-прикладних проблем формування інформаційного забезпечення аграрного сектору та аналізу інформаційних потреб суб’єктів господарювання.c:\documents and settings\user\рабочий стол\2 декабря 2015\30.11.2015 г\отзывы\на сайт\гарафонова 3.jpg
Каталог: index.php -> eng -> content -> download
download -> Рішення Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові
index.php -> Програма співбесіди для прийому вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки
index.php -> Про порядок і правила надання першої до лікарської допомоги. Види медичних оглядів
index.php -> Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістр
index.php -> Загальні положення: цілі та завдання комплексу практичних занять
index.php -> Складний натюрморт
download -> Година спілкування «Україна – єдина країна» Для студентів внз мета

Скачати 100.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка