Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Науково-методичний центрСкачати 483.27 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір483.27 Kb.
#46847
  1   2   3
Управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

Науково-методичний центр
Лошицька О.Л.,

методист НМЦ


Методичний бюлетень

у системі роботи з педагогічними кадрами
опис : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcr--whhqjyvxqrokg1bbdmwyosg1ivodld8jsdj8bb6bs4s2keb

м. Ірпінь, 2014 р.

Лошицька О.Л. Методичний бюлетень у системі роботи з педагогічними кадрами: методичний посібник - / Олена Леонідівна Лошицька. – Ірпінь, 2014, 40с.

Посібник орієнтований на надання методичної підтримки методистам науково-методичних установ, що координують ІКТ технології в навчально-виховному процесі; керівникам шкільних та міських методичних об'єднань вчителів інформатики; адміністраціям загальноосвітніх та позашкільних навчальних установ.

Рекомендований також для вчителів інформатики, відповідальних за роботу Web-сайтів освітніх установ, батьківської та освітянської громадськості.

ЗМІСТ


Вступ………………………………….…………………………………………4

Методичний бюлетень №1 «Інформаційно-комунікаційні технології в роботі з педагогічними кадрами……………………………………………………..

Методичний бюлетень № 2 «Впровадження ІКТ в діяльність педагога»….11

Методичний бюлетень №3 «Шкільний інформаційно-освітній методичний центр»……………………………..…………………………………………....14

Методичний бюлетень №4 «Формування інформаційної культури вчителя»

……………………………………………………………………….……….…30

Методичний бюлетень №5 «Шкільний сайт як ефективний інструмент у роботі навчального закладу»…………………………………………………………40

Методичний бюлетень №6 «Безпека дітей в Інтернеті»…………………....45

Використана література…….…………………………………………………50

Вступ

Реалії сьогодення вимагають нових підходів до роботи з педагогічними кадрами, організації та проведення методичної роботи. Домінантною стає підготовка педагога, який повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм навчання тощо.

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Ефективність методичної роботи, як важливої складової системи підвищення професійної компетенції педагогічних кадрів, значною мірою визначається рівнем її організації. Методичний центр будує свою роботу в режимі розвитку, розробки та стажування новими методами, прийомами, засобами, технологіями навчання, виховання, розвитку дітей, здійснення виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтування на розвиток особистості здатної до постійного оновлення знань та швидкої адаптації до змін.

Метою діяльності методичного центру є:


 • удосконалення методичної роботи як інструменту модернізації освіти;

 • розробка компетентнісної моделі професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів;

 • розвиток освітнього середовища через впровадження в практику роботи шкіл інноваційних технологій, що розширюють можливості розвитку особистості;

 • удосконалення педагогічної майстерності педагогів району, узагальнення та розповсюдження їх педагогічного досвіду;

 • розвиток інтелектуальних, творчих здібностей школярів, участі їх в олімпіадах, конкурсах.

Завдання методичної служби:

 • створення умов для розвитку професійної компетентності працівників освіти;

 • задоволення інформаційних, навально-методичних, освітніх потреб педагогів району.

Тому провідними аспектами роботи методиста з інформаційно-комунікативних технологій є: аналітична, інформаційна, консультативна, організаційно-методична діяльність, що ґрунтується на таких формах роботи, які сприяють підвищенню професійної компетентності вчителів:

    • лекції, індивідуальні та семінарські заняття по проблемній темі та співбесіди;

 • круглі столи, семінари, конференції по обміну досвідом, «відкриті» уроки, майстер-класи, індивідуальні заняття в бібліотеках, робота з Інтернетом, публікації;

 • ділові ігри, рольові ігри, групові тренінги, практичні заняття, оволодіння методами саморозвитку, змагання ідей, парад знахідок, зустрічі з педагогами-новаторами;

 • створення необхідних умов: забезпечення літературою, можливість користуватися Інтернетом, моральне та матеріальне стимулювання, сприятливий психологічний мікроклімат в колективі, сприятливий режим роботи, надання можливостей знайомити зі своїм досвідом на різних конференціях, в пресі.

 • підготовка та випуск методичних бюлетенів, що несуть інформаційно-пропагандиську, консультативну та адаптивну (надання методичної допомоги педагогічним кадрам) функції в розрізі тих чи інших проблемних питань.

Методичні бюлетні в системі роботи з педагогічними кадрами дають можливість:

1. Продовжувати роботу над впровадженням державних стандартів освіти, інноваційних технологій навчання і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації концепції національного та громадянського виховання.

2. Удосконалювати зміст, форму і методи роботи з педагогічними кадрами,

3. Поліпшити організаційно-методичне забезпечення розвитку освітнього середовища, сприяти розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впроваджувати в навчальний процес інноваційні та інформаційно-комунікативні технології.

4. Забезпечити оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ( курсів, стажування) з самоосвітою, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до постійного професійного самовдосконалення, підготовку до атестації педагогічних працівників.

5. Вдосконалити інформаційне забезпечення педагогічних працівників, з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду.


Організація та планування методичної роботи

Загальну організацію методичної роботи в Педагогічному ліцеї здійснює

директор. Безпосереднім організатором методичної роботи з педагогічними

працівниками є заступник директора з навчально-методичної роботи в межах своїх

посадових обов’язків.

В організації методичної роботи та її планування враховуються актуальні

завдання розвитку системи загальної середньої освіти, задачі Педагогічного ліцею.

Планування методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її

безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-

виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників.

Реалізація програмних цілей Ліцею сприяє робота за єдиною науково-методичною

проблемою.

Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності

педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану роботи

Ліцею. План методичної роботи розробляється заступник директора з навчально-

методичної роботи за участю директора, голів МО, обговорюється на педагогічній

раді, затверджується директором Ліцею. Виконання плану методичної роботи

узагальнюється у звіті, який заступник директора з навчально-методичної роботи

подає директору Ліцею.

Методичний кабінет

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення

методичної роботи в Ліцеї функціонує методичний кабінет. Методичний кабінет є

центром методичної роботи Ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчально

методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних

працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних

матеріалів тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

 створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних

занять і позаурочних заходів;

 проведення індивідуальних заходів та колективних форм методичної

роботи педагогічними працівниками;

 надання допомоги педагогічним працівникам Ліцею у роботі з самоосвіти,

індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

 узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного

досвіду;


 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем

профільної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація

методичної інформації.

Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом заступника

директора з навчально-методичної роботи і знаходить відображення в розділі

«Методична робота і підвищення кваліфікації» плану роботи Ліцею на рік.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

 організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності

педагогічних працівників (семінарів, лекцій тощо);

 організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій;

 організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення

передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-

дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень

педагогіки, психології, технології;

 ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною,

навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних

заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Методичний бюлетень №1

Інформаційно-комунікаційні технології в роботі з педагогічними кадрами

Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і цифрових освітніх ресурсів у різні сфери діяльності людини обов’язково має тосуватися й галузі освіти. Саме тому адміністрація закладу, сучасні педагоги мають уміти кваліфіковано обирати й застосовувати саме ті технології, які повною мірою відповідають змісту й завданням навчально-методичної роботи навчального закладу,сприяють досягненню мети гармонійного розвитку педагога з урахуванням його індивідуальних особливостей та готовності використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.Модель організації навчально-

методичної роботи з педагогічними

кадрами

І етап

Для вирішення проблеми підготовки ІКТ-компетентного вчителя організовуються комп’ютерні курси «Сучасний вчитель: інноваційний підхід» для вчителів з різних предметів на рівні як навчального акладу, так і міста (села, району).Очікуваний результат: створені вчителем цифрові освітні ресурси з подальшим використанням у навчально-виховному процесі в поєднані з різними технологіями. Такі курси можуть проводити досвідчені вчителі, методисти.

ІІ етап

Для підвищення рівня ІКТ-компетентності педагога в галузі сучасних освітніх технологій у закладі організовують науково-методичний семінар. В організації роботи семінару дуже важливо замінити інформаційний підхід у підвищенні кваліфікації педагога на розвивальне й особистісно зорієнтоване навчання, самоосвіту. При цьому слід створити умови, навчальне середовище й діяльність, за яких відбувається формування та розвиток особистості вчителя. Вивчення сучасних освітніх технологій організоване так, що вчителю пропонують не керувати діяльністю учнів, а бути самому учасником навчально-виховного процесу. Ця ідея має стати основною у визначенні змісту науково-методичного семінару.Очікуваний результат: засвоєння освітніх технологій (проектної, модульного та проблемного навчання, дослідницько-пошукової діяльності) на власному досвіді через практикум, участь у роектах, згаданих вище. Діяльність учителя на перших двох етапах організовано в кількох апрямах: набуття нових знань, пошук нових ідей, генерування власних ідей.

ІІІ етап

Практична діяльність. Використання ІКТ і ЦОР у навчально-виховному процесі в інтеграції із учасними освітніми технологіями. Усе на цьому етапі відбувається у творчій лабораторії, творчій групі на базі мультимедійного кабінету або комп’ютерного класу.Очікуваний результат: проведення уроків, виховних заходів, батьківських зборів. Консультанти: заступник директора з навчальної чи науково-методичної роботи, керівники методичних об’єднань, учитель інформатики.

ІV етап

Створення власної електронної продукції для забезпечення методичної підтримки навчально виховного процесу. Формування проектної культури окремого вчителя і всього колективу. Проектування стимулює педагога до здобуття нових знань, творчого пошуку, допомагає розвивати ІКТ- компетентцію.Очікуваний результат: реалізація стратегії інноваційного розвитку навчального закладу, створення умов для використання методу проектної, дослідницько-пошукової діяльності у навчально-виховному процесі, соціальне партнерство між усіма учасниками освітнього процесу: вчителями, учнями, батьками. У навчальному закладі розробляють і реалізують систему проектів, орієнтованих на модернізацію змісту освіти, управління педагогічним процесом, підвищення кваліфікації чителів.

V етап

Участь педагогічних працівників у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, у проведенні майстер-класів, поширенні свого досвіду роботи.Очікуваний результат: робота спирається на акмеологічну концепцію, де в основі саморозвитку й самоорганізації закладено потребу людини у нових досягненнях, прагнення успіху, досконалення, активної життєвої позиції. Останні два кроки дають змогу перевірити дієвість своїх інноваційних ідей
Робота з педагогічними кадрами

на діагностичній основі

Перед адміністрацією навчального закладу, атестаційною комісією від початку навчального року постає завдання: «Як оцінювати ІКТ-компетенцію педагогічних працівників?». Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06.10.10 р.), присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі. Оскільки в Україні ще немає єдиних державних стандартів щодо використання ІКТ і ЦОР, необхідно реалізувати індивідуальний підхід до навчання вчителів і орієнтуватися на чинні нормативні документи.

Нині існують різні діагностичні карти, що допомагають кожному вчителю проаналізувати свою діяльність, визначити рівень сформованості ІКТ-компетенції. Пропоную одну з діагностичних карт сформованості інформаційно-комунікативної компетентності.
Діагностична карта

сформованості інформаційно-комунікаційної компетенції вчителя________________________

20.../20... навчальний рік

3 бали — високий рівень, 2 бали — середній рівень,1 бал — низький рівень, 0 — відсутність показника


п/п

Критерій ІКТ-компетенції учителя

0

1

2

3

1

Знання про можливості комп’ютера, властивості його пристроїв і телекомунікаційних пристроїв, інтерактивної дошки

2

Знання про призначення програмних продуктів (Windows,MS Office), їхні функції та можливості

3

Знання про існування комп’ютерних мереж (зокрема Інтернету)

4

Уміння набрати текст у Word

5

Уміння створити електронну таблицю в Excel

6

Уміння створити діаграму з електронної таблиці в Excel

7

Уміння створити просту презентацію до уроку (виховногозаходу) в Power Point

8

Знання ППЗ, електронних підручників з предмета

9

Уміння встановлювати програму на демонстраційний

комп’ютер, користуватися проекційною технікою10

Уміння знаходити, добирати і зберігати інформацію (текст,фото, аудіо, відео тощо) з мережі Інтернет із дисципліни, що викладається

11

Володіння методиками створення власного електронного дидактичного матеріалу

12

Використання ІКТ для оформлення тематичного планування

13

Використання ІКТ для моніторингу зі свого предмета

14

Використання ІКТ для оформлення різних звітів з предмета

15

Уміння сформувати власне цифрове портфоліо та портфоліо учня

16

Використання інструментів організації навчальної діяльності учня (програми з тестування, електронні робочі зошити тощо)

17

Організовувати роботу учнів у мережі комунікаційних проектів (Інтернет-олімпіади, конкурси, вікторини тощо)

18

Дистанційно підтримувати навчальний процес

19

Прагнення самоосвіти з ІКТ

20

Взаємодія та співпраця з батьками засобами ІКТ (електронна пошта, Щоденник.ру)

21

Уміння ефективно організувати процес спілкування з

різними учасниками освітнього процесу засобами ІКТ:

• шкільна мережа

• електронна пошта

• соціальна мережа (Щоденник.ру.)

• сайт (розділ сайта)

• форум, мережеві спільноти


РАЗОМ (сума балів)

Шкала відповідності балів та кваліфікаційних категорій

п/п

Бали

Кваліфікаційна категорія

1

54-63

«спеціаліст вищої категорії»

2

34-49

«спеціаліст першої категорії»

3

22-33

«спеціаліст другої категорії»

4

10-21

«спеціаліст»Скачати 483.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка