Збірник методичних матеріалівСкачати 352.66 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір352.66 Kb.
#4797
ТипПротокол
Рег.№ від 08.02.2010р.№ 25-12\07

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Херсонській області


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

Збірник

методичних матеріалів

на допомогу головам методичних комісій

загальноосвітнього циклу ПТНЗ

Херсон -2010


Л.М.Морозова . Організація роботи методичних комісій. Збірник .

м. Херсон, НМЦ ПТО , 2010,с.

Упорядник: Морозова Лариса Миколаївна, методист навчально-

методичного центру ПТО у Херсонській області.

У методичному збірнику зібрано матеріали щодо удосконалення роботи методичних комісій (МК) загальноосвітнього циклу ПТНЗ; визначені основні напрямки роботи методкомісій; приведені приклади питань , які можуть розглядатися на засіданнях МК; представлені орієнтовні програми роботи над окремими питаннями методичної роботи; наводиться приблизний план роботи та надається перелік основних питань роботи з окремих предметних МК, анкети членів комісії «Мої проблеми , успіхи та перспективи»; наводяться приклади нетрадиційних методів і прийомів проведення засідань методичних комісій; висвітлена орієнтовна програма роботи МК з питання вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Збірник призначений для використання в роботі голів методичних комісій загальноосвітнього циклу ПТНЗ.

Розглянуто та рекомендовано для використання методичною радою НМЦ ПТОПротокол № 7 від 20. 01. 2010р.


Методична комісія

 • це добровільне об’єднання викладачів відповідного напрямку, створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного викладача, їх творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей, впровадження нових педагогічних навчальних технологій.

 • це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних технологій навчання,; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників.


Основним змістом роботи методичних комісій є:

 • Розробка, розгляд робочої навчальної-програмної документації,її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту), у навчальні програми.;

 • Оновлення змісту навчання і виховання,забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;

 • Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, перспективного педагогічного досвіду ;

 • Проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;

 • Аналіз стану і результатів навчального процесу, якості навчальних досягнень учнів;

 • Організація наставництва, надання методичної допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці , проведенні уроків;

 • Організація та проведення конкурсів,олімпіад, предметних тижнів, занять шкіл удосконалення професійної майстерності викладачів тощо.


У роботі методкомісій можуть застосовуватися різні форми роботи з викладачами як традиційні так і нетрадиційні:

 • круглі столи, дискусії, диспути, діалоги, методичні консиліуми, тренінги , доповіді, реферати, звіти, аналіз, інформації, повідомлення, виступи, методичні турніри, аукціони методичних ідей, дидактичні, професійні, ділові ігри, уроки-панорами, презентації досвіду, творчі звіти, творчі портрети...


ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ


 1. План роботи на навчальний рік. (розглянутий на засіданні МК, затверджений заст. директора з НР)

 2. Списки членів МК з зазначнням метод проблем, над якими вони працюють, графіками проведення показових уроків, виступів на педрадах, семінарах тощо.

 3. Протоколи засідань з обов’язковим винесенням рішень, пропозицій, рекомендацій.

 4. Розробки уроків, доповідей, рефератів, виступів, звітів, таблиць і т.п., які є додатками до кожного протоколу.

На засіданні методкомісії ведеться протокол, який може мати такий зразок:


Протокол 1

засідання методичної комісії соціально -гуманітраних дисциплін

від 12 вересня 2009р.

Присутні : Іванова М.О. – голова МК, викладач історії

Соколова Л,Л, ,секретар МК, викладач історії

Петрова СС.- член комісії, викладач зарубіжної літератури

Сидоров АА.,член МК, викладач іноземної мови

Козлова О.Д., член МК, викладач укр..мови

Відсутні : Левакова П.О., викладач історії – по хворобі.

Порядок денний :

 1. Розгляд Листа МОНУ «Про викладання соціально-гуманітарних предметів у 2009--2010н.р.»

Інформація методиста ліцею Гордєєвої Л.Л.

 1. Про організацію та проведення Свята Української писемності у жовні м-ці.

Виступили : Самсоненко ОО – (виступ додається)

Іванов А.Р. (виступ додається )

 1. Знайомство та затвердження плану роботи МК на навчальний рік.

 2. Коригування робочих навчальних планів і програм.

Виступили:

 • далі записуються всі члени МК, які виступили з даного питання,

 • стисло вказується ЩО саме вони сказали по даному питанню

 • їх пропозиції, зауваження.

УХВАЛИЛИ :

  1. Прийняти до уваги та використовувати у роботі методичні рекомендації МОНУ щодо викладання предметів загальноосвітнього циклу в 2010 р. (відповідальні : викладачі з-о)

  2. Переглянути заходи щодо святкування Дня Української писемності, доповнивши їх тематичними вечорами та класними годинами. (відповідальний Іванов А.Р , термін до 1.10.2009р.)

(Всі інші пункти заповнюються за аналогією.)

Голова МК ( підпис) Іванова М.О.

Секретар : (підпис) Соколова Л.Л.
УВАГА ! До протоколів обов’язково додаються всі виступи, таблиці, аналітичні матеріали тощо, які були задіяні у роботі, виступах членів МК тощо.

План роботи МК на новий навчальний рік повинен розроблятися в кінці поточного року і попередньо обговорюватися на останньому засіданні МК ( червень м-ць), на якому підводяться підсумки за минулий навчальний рік.

За організацію роботи МК відповідає викладач відповідного профілю (голова методичної комісії або об’єднання). Періодичність засідання МО визначається наказом про методичну роботу в ПТНЗ.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ


ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ПТНЗ

РОЗДІЛИ ПЛАНУ


1.ВСТУП

Дається глибокий (короткий ) аналіз роботи МК за минулий рік, зокрема вказується ріст фахової майстерності педагогів. Визначаються основні напрямки та проблемні питання , завдання на новий рік, виходячи з проблемного навчально-методичного питання освітян ПТНЗ.2.СПИСОК ЧЛЕНІВ МК

Вказуються всі анкетні данні про членів МК.3. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО І МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ЧЛЕНІВ МК

Вказати тему, над якою працює кожен член МК, форму її завершення : виступ, доповідь, реферат, розробка і т.п., графік проведення відкритих уроків на рік, відкритих виховних заходів .


4.ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

Рекомендуємо включати такі теоретичні і практичні питання : • Аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмовим матеріалом.

 • Розробку заходів з підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти.

 • Ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та інструктивно- методичних матеріалів, програм та вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес.

 • Ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх ефективного використання на уроках.

 • Теорія і методика викладання предмету.

 • Пропаганда та шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.

 • Розробка окремих тем програми, розділів, уроків. Моделювання уроку або фрагменту, розв’язування завдань підсумкових державних атестацій.

 • Ефективність використання КМЗ предмету на уроках .

 • Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду викладачів (звіти викладачів, що атестуються).

 • Вимоги до ведення навчальної документації.

 • Виконання практичної частини програм з предмету.

 • Види і форми проведення тематичних атестацій, їх ефективність і виправдання проведення.

 • Звіти про роботу викладачів над індивідуальними методичними проблемами.

 • Ознайомлення з новинками фахових методичних матеріалів.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів засобами зарубіжної літератури.

 2. Особливості проведення нестандартних уроків зарубіжної літератури.

 3. Методологія і методика аналізу програмових художніх творів у єдності форми і змісту.

 4. Здійснення міжпредметних зв’язків при вивченні зарубіжної літератури.

 5. Роль уроків літератури у естетичному та морально-етичному вихованні учнів .

 6. Вивчення біографії письменника у курсі зарубіжної літератури.

 7. Удосконалення змісту і структури уроків зарубіжної літератури.

 8. Методика формування понять з теорії літератури як основи для розуміння творів і вміння їх аналізувати.

 9. Питання культури письмового і усного мовлення на уроках.

 10. Види узагальнюючих понять із зарубіжної літератури .

 11. Усвідомлення і характеристика єдності світового літературного процесу.

 12. Види і форми тематичних атестацій на уроках зарубіжної літератури.

 13. Самоосвіта викладача - предметника—шлях підвищення його професійної майстерності.

 14. Принципи і прийоми проведення порівняльного аналізу творів зарубіжної літератури. Види основних і допоміжних письмових робіт з літератури , їх аналіз і оцінка.

 15. Робота з обдарованими учнями.РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


 1. Комунікативно-орієнтовне викладання граматики на уроках іноземної мови.

 2. Розвиток навичок спілкування на уроках. Організація парної роботи учнів на уроках іноземної мови.

 3. Організація уроку в комунікативно-орієнтованому викладанні.

 4. Психологічні аспекти оптимізації навчання іноземної мови в ПТНЗ.

 5. Зв’язок говоріння з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 6. Розвиток умінь монологічного мовлення в рамках комунікативного підходу.

 7. Організація уроків позакласного читання. Розвиток продуктивних умінь говоріння.

 8. Навчання аудіюванню і форми контролю прослуханого.

 9. Диференційований підхід до організації навчання іноземної мови.

 10. Організаційні форми позакласної роботи.

 11. Види тематичних атестацій на уроках іноземної мови.

 12. КМЗ предмету та його вплив на якість навчання.

 13. Використання різних форм ігрової діяльності на уроках іноземної мови.

14.Робота з обдарованими учнями.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


 1. Психолого-педагогічні вимоги до сучасного уроку.

 2. Діалогова методика викладання правознавста та історіі в ПТНЗ.

 3. Нетрадиційні форми, методи і прийоми викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

 4. Рольові ігри на уроках права та історії. Методика їх проведення.

 5. Формування методологічної культури учнів у процесі навчання історії.

 6. Проблемність викладання: рівні завдань та технологій, їх застосування.

 7. Організація і ефективність правової освіти учнів.

 8. Формування умінь та навичок роботи учнів з першоджерелами на уроках історії, правознавства.

 9. Історико-краєзнавча робота та використання її надбань на уроках.

 10. Навчання історії за інтегрованою системою.

 11. Диференційованне навчання на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

 12. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладачів.

 13. Форми та прийоми проведення тематичних атестацій на уроках права, історії.

 14. Самореалізація особистості викладача в навчальній діяльності.

 15. Формування національної свідомості учнів під час вивчення тем, пов’язаних з рідним краєм, Україною.

 16. Групова робота учнів на уроках правознавства та історіі.

 17. Робота з обдарованими учнями.
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

МАТЕМАТИКИ І ФИЗИКИ


 1. Особливості диференційованих програм з математики, фізики.

 2. Нові технології навчання математики, фізики.

 3. Рівнева диференціація на уроках математики, фізики.

 4. Методика проведення нестандартних уроків.

 5. Основні вимоги до сучасного урока математики, фізики.

 6. Розвиток творчих здібностей учнів.

 7. Види тематичниого контролю знань учнів, проведення тематичних атестацій.

 8. Практична спрямованність навчання математики, фізики.

 9. Організація та методика проведення практичних робіт з математики, фізики.

 10. Організація контролю на різних етапах навчання математики, фізики.

 11. Передовий досвід викладачів міста, області, України.

 12. Міжпредметні та професійні зв’язки на уроках математики та фізики.

 13. Використання технічних засобів навчання та ЕОМ на уроках математики і фізики.

 14. Типи і структура уроків математики та фізики.

 15. КМЗ предметів та їх використання на уркоах і вплив на якість навчання учнів.

 16. Аналіз успішності учнів у І семестрі. Рівень знань та навичок учнів на основі аналізу відвіданих уроків та результатів контрольних робіт.

 17. Використання наочності з метою формування навичок і умінь навчальної роботи.

 18. Підсумки олімпіад з математики і фізики. Система позаурочної роботи .

 19. Планування уроків повторення та узагальнення .

.

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ


МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

БІОЛОГІЇ І ХІМІЇ


 1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології та хімії.

 2. Методика проведення підсумкових та узагальнюючих уроків з біології та хімії.

 3. Методика проведення тематичних атестацій .

 4. Сучасні проблеми психології індивідуального підходу до учнів в процесі навчання біології, (хімії.)

 5. Організація проблемного навчання на уроках біології, (хімії.)

 6. Формування умінь самостійної роботи учнів в процесі навчання біології.

 7. Роль начально- методичного комплексу кабінету біології (хімії) в підвищенні ефективності уроку.

 8. Формування загальнонавчальних умінь та навичок учнів з біології (хімії.)

 9. Підготовка викладача до уроку. Вимоги до плану уроку Планування уроків різного типу

 10. .Система екологічного виховання і природоохоронної роботи на уроках і в позаурочний час.

 11. Активізація розумової діяльності учнів при вивченні нового матеріалу.

 12. Робота з обдарованими учнями.

У плані роботи повинні бути вказані не тільки питання, які розглядаються на засіданнях, а також і робота членів МК у період між засіданнями:  • проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів,виховних годин, засідань предметних гуртків;

  • відвідування семінарів, майстер-класів,показових уроків тощо ;

  • розробка дидактичних, методичних матеріалів, тощо

Щоб врахувати в плані роботи МК необхідні актуальні питання , голові МК слід провести моніторингове дослідження або анкетування членів комісії, з метою виявити їх стан підготовки до методичної роботи.Анкета може складатися з таких питань :


 1. Які , на Вашу думку, найбільш характерні риси сучасного уроку ?

 2. На що в методиці,підготовці до уроків слід ,з Вашої точки зору, звернути увагу в наступному навчальному році ?

 3. У якій мірі Ваші уроки відповідають цим вимогам ?

 4. У якій мірі Ви потребуєте в цьому питанні допомоги ?

 5. Які елементи уроку в ПТНЗ слід більш розширити, а які звузити , виходячи з Вашого досвіду роботи ?

 6. В якій мірі Ви володієте методикою аналізу уроку ?

 7. Коли, в якій групі і з якої теми Вам зручно дати показовий урок :

 8. Чи є в Вашій практиці цікаві елементи, методики, прийоми , якими Ви погодилися б поділитися з колегами на майстер-класі ?

 9. Які ,на Вашу думку, шляхи удосконалення методичної роботи в нашому навчальному закладі ?

10.Чи могли б Ви стати наставником молодих колег? З якого питання ?
Наприклад

Рекомендації

щодо розгляду питань на засіданнях МК,

яка працює над питанням

« Удосконалення сучасного уроку»


 • Організація самостійної роботи учнів на уроці;

 • Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання на уроках;

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі ;

 • Шляхи попередження прогалин у знаннях учнів і підвищення рівня навчальних досягнень ;

 • Реалізація між предметних зв’язків – важливий резерв підвищення ефективності уроку;

 • Використання на уроках комп’ютерних технологій навчання.


З членами МК можна провести такі практичні заняття :

 • Планування системи уроків на основі навчально-методичного комплексу з урахуванням особливостей конкретної групи;

 • Вибір оптимального об’єму навчальної інформації до уроку;

 • Алгоритмізація навчання ;

 • Розробка кількох моделей одного уроку;

 • Ефективність використання різних методів навчання на уроках.

З метою показу кращого педагогічного досвіду, пропаганди найбільш ефективних методів і прийомів навчання, нових педагогічних досягнень з актуальних питань методики викладання необхідно спланувати проведення показових уроків, чітко визначивши їх методичну мету.Методична мета уроків може бути такою :


 • Диференційований підхід до навчання учнів ;

 • Форми роботи з активізації творчих здібностей учнів;

 • Раціональне використання часу на уроці;

 • Організація самостійної роботи учнів на уроці;

 • Роль КМЗ у підвищенні ефективності уроку;

 • Професійна спрямованість викладання предметів загальноосвітнього циклу;

 • Використання сучасних методик навчання.

Необхідно, щоб показові уроки були своєрідною ілюстрацією доповідей, повідомлень викладачів, які обговорювались на засіданнях МК.


Доцільно провести захист моделей уроку з метою показу :

 • Методики проведення окремих типів уроку;

 • Методики проведення уроків-практикумів, ЛПЛ,ПР;

 • Методики проведення уроків нетрадиційної форми організації навчальної діяльності учнів ;

 • Методики проведення інтегрованих уроків.

На засіданнях МК необхідно обговорювати і результати взаємовідвідувань уроків, робити самоаналіз уроків.
Самоаналіз або аналіз взаємовідвіданих уроків

слід проводити за слідуючими питаннями :
 • Які навчально-виховні задачі були поставлені викладачем та реалізовані вони на уроці чи ні ?

 • Як враховувалися можливості учнів на уроці ?

 • Чому вибраний саме такий план проведення уроку ? Чи відповідає він структурній схемі типу уроку ?

 • Які методи, прийоми навчання використані на уроці ? Чи є вони виправданими та ефективними ?

 • Чи була активізація навчальної діяльності учнів на році ? Я вона проявлялася ?

 • Чи ефективно використовувався час роботи учнів ?

 • Чи проводилася індивідуальна робота з учнями ? Була вона ефективною чи ні ?

 • Яке КМЗ уроку ? Чи виправдане використання всіх залучених до уроку ТЗН та дидактичних , наочних засобів навчання?

 • Чи проводився інструктаж домашнього завдання ?

 • Як забезпечене попередження перевантаження учнів домашньою роботою ?

 • У чому , на погляд викладача, полягають резерви підвищення якості урок у ?

Важливе місце в роботі МК слід відвести вивченню, узагальненню, та поширенню перспективного педагогічного досвіду викладачів-колег свого навального закладу, області , країни.


Орієнтовна програма роботи членів МК з цього питання :


 1. Відвідати систему уроків та позаурочних заходів викладача.

 2. Провести з викладачем співбесіду з питання методики його роботи.

 3. Викладачу на підставі матеріалів педагогічних видань та його власного досвіду підготувати рекомендації для педпрацівників закладу щодо використання в навчальному процесі своїх «родзинок».

 4. Запланувати систему показових уроків, позакласних заходів викладача для педагогів закладу з демонстрацією методики своєї роботи.

 5. Організувати виставку методичних матеріалів викладача в методичному кабінеті закладу.

 6. запланувати виступ викладача на засіданні МК з презентацією свого досвіду.

 7. запланувати виступ викладача на педраді.

 8. Методкомісії розглянути на засіданні питання про застосування презентованого досвіду з урахуванням специфіки кожного члена МК.

 9. Створити творчі групи з питань розробки шляхів освоєння і впровадження досвіду.

10.Організувати у педагогічному кабінеті консультації викладача.
Такий творчий підхід до реалізації запропонованої системи роботи методичних комісії буде сприяти підвищенню ефективності і якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.
Орієнтовний перелік методичних

і педагогічних проблем, над якими може працювати педагогічний колектив навчального закладу,

окремі МК і викладачі :

 1. Диференціація навчання. Пошук оптимальних варіантів.

 2. Професійна спрямованість викладання.

 3. Впровадження в навчальний процесі сучасних навчальних , педагогічних технологій.

 4. Взаємозв’язок викладання предметів загальноосвітнього та спеціального циклу.

 5. Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості педагога і учня.

 6. Систематизація роботи з формування загально навчальних умінь, навичок учнів на основі творчого використання передового педагогічного досвіду.

 7. Упровадження особистісно - орієнтованої системи навчання.

 8. Шляхи розвитку розумових здібностей учнів з низьким рівнем НДУ.

 9. Методика стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання.

 10. Розвиток креативних здібностей учнів.

 11. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання.

 12. Розвиток творчих здібностей учнів за рахунок інновацій.

 13. Створення умов для розвитку пізнавальних учнівських інтересів до знань та обраної професії.

 14. Використання інтерактивних технологій навчання з метою активізації навчальної діяльності учнів.

 15. Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.Робота методичної комісії –це також і моніторингова діяльність. Наводимо кілька прикладів анкет для роботи з членами МК з різних питань.

 Анкета« Мої проблеми, успіхи та перспективи »


 1. Оцініть свою роботу в минулому році :

  • Як часто , в яких ситуаціях і чому Ви відчували задоволення від роботи? ______________________________________________________

  • Що Вас найбільше засмутило в роботі ? ______________________________________________________

2. Що , на Вашу думку, успішно спрацювало на Ваших уроках ?

 • Розвиток інтересу до навчання :

 • Розвиток самостійного мислення :

 • Розвиток творчих здібносте учнів :

 • Інше :

3.Які дидактичні новації Ви освоювали на своїх уроках і з якою метою ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Над чим Ви працюватимете в наступному році щоб удосконалити свою професійну майстерність ? ____________________________________________________________

 ДІАГНОСТИЧНА КАРТАвикладача ___________________________________________
Методична проблема

Володію

Хочу вивчити

Можу поділитися досвідом

1.

Мотивація навчальної діяльності учнів.+

2.

Оптимізація об’єму інформації для учнів.


3.

Вибір доцільних методів навчання.


4.

Логічна побудова уроку (структура уроку)

+5.

Розумне поєднання фронтальної,групової та індивідуальної роботи учнів .
+
6.

Вибір типу і цілей уроку.


7

Керівництво засвоєнням навчального матеріалу.


8.

Реалізація внутріпредметних зв’язків.


9.

Реалізація міжпредметних зв’язків.


10.

Професійне спрямування викладання предмету.


11.

Активізація учнів на уроці.


12.

Проблемне навчання на уроці.


13.

Диференційоване навчання на уроці.


14.

Застосування інтерактивних методів навчання на уроках.


15.

Відпрацювання базових практичних занять.


16.

Робота з учнями початкового рівня навчання.


17.

Робота з обдарованими учнями.


18.

Використання на уроках мультимедіатехніки.


19.

Використання на уроці комп’ютерів.


20.

Проектне навчання на уроках.


21.

Створення різних типів роздаткового матеріалу (інформаційний, навчальний,контролюючий)


22.

Організація контролю знань учнів.


23

Організація корекції знань учнів.


24.

Проведення рефлексії на уроці.


25.

Організація позаурочної роботи. Предметний гурток.


26.

Раціональне використання робочого часу уроку.


27.

Формування інтересу до навчання.


28.

Володіння комп’ютерною технікою.


29.

Використання на уроках навчальних комп’ютерних програм.


30.

Розробка завдань пошукового характеру.


31

Інші питання (вказати які саме)+ - зразок , як працювати з таблицею

 ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА

«Реальний стан і перспективи роботи методичної комісії» 1. Оцініть роботу методичної комісії :

  • Чи ефективно проводились засідання методичної комісії?________________________________________________

  • Як реалізовано проблему навчального закладу в роботі метод комісії?________________________________________________

  • Які , на Вашу думку , існують невирішені питання в роботі метод комісії?________________________________________________

 2. Щоб Ви хотіли б змінити в роботі комісії?____________________________________________________

 3. З ким з колег Вам цікаво працювати в комісії ? Чому ? __________________________________________________________

 4. Які форми роботи Ви вважаєте ефективними і чому ? :

  • Традиційні - методичні консиліуми

  • Круглі столи - творчі звіти

  • Тренінги - практичні заняття

  • Проблемні семінари - свої варіанти

  • Творчі групи

 5. Сформулюйте методичну проблему МК на наступний рік , над якою Вам було б цікаво працювати. _________________________________________________________________

 АНКЕТА«Використання інноваційних технологій

у педагогічній практиці викладача»
Завдання : Розташуйте № навчальних технологій згідно Вашому особистому досвіду їх використання на практиці.

1. Навчальні технології
Особистісно- орієнтовна

Технологія групового навчання

Технологія ситуативного навчанняТехнологія проблемного навчання

Технологія проектного навчання

Інтерактивна технологія

Інформаційна технологія

Мультимедійна технологія

Технологія колективної творчості

Технологія розвивального навчання


 1. Заповніть картку , розставивши № навчальних технологій
Не знаю, не використовую

№№

Знаю, але не використовую

№№

Знаю, використовую одноразово

№№

Знаю, використовую несистематично

№№

Знаю, постійно використовую

№№

Знаю, опрацьовую,вдосконалюю,обробляю, коригую

№№


УВАГА ! Щоб робота Вашої методичної комісії була цікавою і ефективною , необхідно продумувати цікаві форми її засідань.
З метою розвитку творчої активності членів методичної комісії пропонуємо цікаві

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ДИСКУСІЯ
«Якщо у вас виникла думка провести диспут з того чи іншого питання , - писав В.Сухомлинський, - подумайте насамперед , чи є в колективі емоційна готовність до диспуту.»

Питання для дискусії необхідно формулювати так, щоб вони викликали у слухачів зацікавленість, прагнення висловити свою думку, переконати в ній опонентів, поділитися власним досвідом, запропонувати програму дій.

У проведені дискусії мають бути :


 • Зіткнення старого знання і нового ;

 • Ланка творчої непевності;

 • Ланка створення творчої ситуації;

 • Ланка еврики, розвитку рішення ;

 • Ланка критики, сумніву і підтвердження ;

 • Етап завершення.ПРОБЛЕМНИЙ СТІЛ

Обираючи таку форму проведення засідання методичної комісії, дуже важливо правильно визначити не лише проблему для обговорення , а й розкрити її найважливіші аспекти, сформулювати питання так, щоб вони викликали у членів МК бажання спільними зусиллями визначити конкретні шляхи її вирішення.ДІЛОВА ГРА
Ділова гра – це вид діяльності в умовах штучно створених ситуацій, метою яких є вирішення навчального (виробничого, управлінського, методичного та ін.) завдання.

У структурі ділової гри обов’язковими мають бути 5 основних етапів : 1. Чітке визначення мети, завдань ділової гри, конструювання її структури, розробка сценарію, технології її проведення, правил гри, інструкцій;

 2. Розподіл ролей;

 3. Організація самостійної пошукової роботи над розв’язанням визначеної проблеми чи окремих її аспектів;

 4. Дискусія, захист ідей,проектів, пошук оптимальних варіантів, тренінгу , «мозкового штурму»;

 5. Підбиття підсумків, узагальнення результатів, прийняття рішень.

Проведення засідань у формі ділової гри :

  • Розвиває пізнавальну активність педагогів;

  • Стимулює самоосвіту ,розвиток творчої ініціативи ;

  • Дає можливість кожному педагогу в повній мірі реалізувати свій творчий потенціал ;

  • Сприяє формуванню в колективі атмосфери плідного співробітництва.


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АТАКА «КАРУСЕЛЬ»
У період підготовки інтелектуальної атаки «Карусель» заздалегідь визначаються основні аспекти обраної проблеми, членам МК даються індивідуальні завдання – запропонувати свій варіант відповіді на певне питання.

Така форма роботи досить ефективна , оскільки вимагає від кожного члена високої компетентності (спонукає до самоосвіти), стимулює ініціативу і творчу активність, підвищує особисту відповідальність педагогів за вирішення конкретної справи.


ДІЛОВА ГРА « АКВАРІУМ »
Цю гру доцільно проводити у численних за складом методичних комісіях. При проведенні засідання у формі ділової гри «Акваріум» необхідно дотримуватися такого порядку :

 • Сформуйте групу (мінімум з 3-х осіб), включивши до її складу найкомпетентніших з даної проблеми педагогічних працівників.

 • Членам групи запропонуйте місце за окремим столом у центрі приміщення. Це – будуть «рибки», їх завдання – висловити почергово свою думку з приводу даного питання та ефективних шляхів його вирішення. Для кожного виступу пропонується 2-3 хв. В залежності від складності проблеми можуть бути 2-3 кола «рибок».

 • Всі інші члени МК слідкують за ходом обговорення проблеми в «акваріумі», записують незрозуміле,сумнівне, продумують запитання «рибам» і зміст своїх власних пропозицій щодо вирішення даного питання, які вони висловлюють після закінчення обговорення проблеми «рибами».

 • Експертна група узагальнює висловлені пропозиції і виробляє проект рішення засідання МК.


ЗАХИСТ ІННОВАЦІЙ
Створені творчі мікрогрупи (або окремі члени МК) готують лаконічні повідомлення про інновації та досвід застосування їх в практичній діяльності. В процесі підготовки глибоко вивчається педагогічна теорія, аналізується наявний досвід, проводяться показові уроки.

У групах або між членами МК розподіляються ролі : • Автор-новатор

 • Песимісти

 • Реалісти

 • Аналітики

Носії інновацій готують наочність, яку використовують під час захисту своїх ідей, відповідають на запитання. Песимісти, реалісти намагаються відстоювати свої точки зору на дану проблему.

У результаті колективного обговорення приймається запропоноване аналітиками рішення.


ПЕДАГОГІЧНИЙ РИНГ
Він може проводитись тоді , коли в колективі існують протилежні погляди на визначену проблему і є необхідність у виробленні єдиних підходів до її розв’язання.

Кожний раунд (визначені акценти проблеми) являє собою поєдинок протилежних думок, поглядів , позицій.

Опоненти визначаються заздалегідь. Група аналізу уважно слідкує за ходом полеміки, підбиває підсумки кожного раунду і рингу в цілому. Зроблені нею узагальнення є підставою для прийняття рішень.

МЕТОДИЧНИЙ ДЕНЬ
Засідання МК у формі «методичного дня» проводиться в межах одного навчального дня, включаючи 2 засідання (ранкове і вечірнє) та змістовну роботу між засіданнями.

Ранкове засідання передбачає виступ голови МК стосовно проблеми та інструктаж про подальшу роботу.

Протягом дня проходить взаємовідвідування членами комісії уроків, випуск методичних бюлетенів, газет, журналів тощо.

На другому засіданні проводиться обговорення результатів взаємовідвідування уроків, аналізується робота над темою засідання, виробляються рішення і рекомендації членам МК.


ТВОРЧА ГРА «РЕКЛАМА»

(з метою пропаганди та впровадження перспективного передового досвіду)


Об’єктами реклами є творчі знахідки викладача або творчої групи. Автори готують концентроване повідомлення про суть досвіду та його перспективність. На виступ відводиться 8-10 хв. Реклама має бути змістовною, цікавою, переконливою, містити необхідні і достатні для характеристики рекламного об’єкта відомості.
МАЙСТЕР-КЛАС

(з метою пропаганди та впровадження перспективного передового досвіду)


Засідання МК у формі майстер-класу доцільне з метою пропаганди і творчого впровадження ідей особливо актуального і перспективного досвіду викладача , узагальненого адміністрацією навчального закладу, методичною службою.

Особливу увагу треба приділити розкриттю технології досвіду, відпрацюванню практичних умінь творчої її трансформації і індивідуальну педагогічну лабораторію.


ТВОРЧИЙ ЗВІТ, ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

(з метою пропаганди та впровадження перспективного передового досвіду)


Засідання МК в формі творчих звітів, творчих портретів доцільно практикувати , яким за наслідками педагогічної атестації присвоюються звання «старший викладач», «викладач-методист». За винятком можуть презентуватися викладачі першої категорії, якщо вони мають якісь вагомі заслуги, творчі наробки, родзинки у своїй праці.

При цьому слід оформити виставку творчих робіт викладача, наочно представити науково-методичний потенціал його творчої лабораторії.


БАНК ІДЕЙ

(з метою роботи над визначенням шляхів розв’язання методичних проблем)


Засіданню має передувати серйозна підготовча робота, яка має забезпечити поглиблене опрацювання визначеної проблеми всіма членами МК.

Учасники засідання розподіляються на «генераторів ідей» та « резонаторів». Представники першої групи висувають нові ідеї, обґрунтовують, визначають оптимальні шляхи їх реалізації через власні методичні проблеми. Друга група уточнює, розвиває, доповнює та видозмінює їх.


КОНФЕРЕНЦІЯ

(з метою підбиття підсумків роботи методичних комісій над єдиною методичною проблемою)


Маючи науково-практичний характер, конференція виступає як ефективна форма пропаганди нових педагогічних ідей, узагальнення і поширення педагогічного досвіду.

Конференція може проводитись із залученням науковців, методистів, викладачів-новаторів.

Критичні зауваження і пропозиції, висловлені доповідачами і виступаючими, саль основою для розробки і прийняття конструктивного рішення.
ІНШІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ :


 • Круглі столи - лабораторії - тренінги

 • Семінари - практикуми - презентації

 • Трибуна передового досвіду - дослідження

 • Психолого-педагогічні консиліуми - «телеігри»

 • Робота проблемних груп - аукціониНаводимо приклади

нетрадиційних засідань методичних комісій :
Тема засідання :» Формування творчих і пізнавальних здібностей

учнів з використанням технології розвитку

критичного мислення «

1. Форма організації роботи членів МК : круглий тіл, захист творчих проектів, творча гра, літературно - музична композиція.

Питання :

 • Розвиток творчості вчителя як виклик часу.

 • Практичне застосування ідей В. Сухомлинського в навчальному процесі.

 • Практичне втілення питання викладачами МК.

 • Проект «Обдаровані діти» (захист проектів викладачами, як домашнього завдання)
 1. Захист викладацьких міні-проектів «Мої випробувані технології».

 2. Диспут «Якщо не творчо, то навіщо ?»

 3. Гра «Мікрофон » - « В чому запах творчості ?»

 4. Літературно-музична композиція «Спасибі за вчительський творчий неспокій».


Тема засідання : «Інноваційні технології як шлях до якісної освіти .»

Форма проведення : міні-конференція, захист педагогічних ідей,

анкетування, практичні вправи.

 1. Міні- конференція «Інноваційні процеси в освіті»:

Питання :

  • Імідж сучасного вчителя.

  • Інноваційні технології і сучасний вчитель : попереду чи відстаємо ?

  • Інновації і сучасний урок .

  • Проектна технологія навчання в ПТНЗ- вимоги сучасності.

2 .Аукціон педагогічних ідей «Я роблю це так ».

3. Практичне заняття «Індивідуальний стиль моєї педагогічної праці».

4. Огляд статей освітянської преси з даного питання.
ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВИСТУП : це роздум проблемного характеру, який передбачає вирішення певної проблеми чи складаного питання.

Виступ повинен бути діловим, критичним, самокритичним, конструктивним, лаконічним і мати практичне спрямування.

Готуючись до виступу, слід дати собі відповіді на питання : • Про що я хочу сказати ?

 • Що саме про це хочу сказати ?

 • Що пропоную ?

 • Що можу зробити особисто ?

Оскільки багато проблем, які постають у нашому житті, не передбачають однозначного вирішення, то виступи часто мають дискусійний характер.

Виступ дискусійного характеру здебільшого будується таким чином :

 • Вступна частина (вказівка на те, що говоритиме виступаючий і чому);

 • Основна частина (виклад власних поглядів на певну проблему чи питання , докази );

 • Висновки (пропозиції).

У такому виступі часто використовуються ілюстративний матеріал для доведення основної думки (тези) , висловлювання.
ДОПОВІДЬ – це одна із найпоширеніших жанрів усного висловлювання.

Основна мета доповіді – донести до слухача певну інформацію, щоб її зрозуміли і засвоїли.

Найбільш поширеною структурою доповіді вважається така, що складається з 3-х частин: вступу, основної частини, висновку. Кожна частина має свої особливості, які треба враховувати в процесі підготовки доповіді.


 • У вступі доповіді виділяється її тема (наприклад:»Темою моєї доповіді є «Особистісно орієнтовані методи викладання фізики.»»). Далі вказуються причини вибору даної теми (актуальність проблеми, значення її для конкретної аудиторії, формулюються мета доповіді, іноді коротко викладається історія питання ).

 • Досвідчені доповідачі рекомендують розпочинати виступ з цікавого прикладу, прислів’я чи приказки, крилатого виразу тощо. У виступі також може бути використана цитата, яка змусить слухачів задуматися над словами виступаючого, глибше усвідомити висловлене положення.

 • Основна частина доповіді розпочинається з характеристики проблеми. Виділивши основний аспект проблеми, варто запропонувати слухачам проблемне питання або перспективу обговорення (наприклад, : «Подальше обговорення проблеми, на наш погляд, доцільно зосередити навколо таких положень …»). Перехід до обговорення кожної окремої тези в подальшому робить доповідь чіткою,логічною і дозволяє потім перейти до висновків.

 • Переконливе закінчення доповіді запам’ятовується слухачам, залишає приємне враження про неї. Тому рекомендується наприкінці виступу повторити основну думку, підсумувати сказане, зосередившись на основних положеннях.

Якщо перші слова оратора повинні завоювати увагу слухачів, то останні – покликані посилити ефект виступу.
 ПАМ’ЯТКА

ЯК ГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ


 1. Визначити адресата мовлення і мету спілкування.

 2. Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутньої доповіді.

 3. Опрацювати літературу з даного питання. Осмислити її.

 4. Добираючи матеріал, звернути увагу на ті факти, що будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена доповідь. Зробити певні виписки.

 5. Скласти робочий план і відповідно до нього систематизувати дібраний матеріал.

 6. Узагальнити основні положення кількох джерел, внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.

 7. Записати текст доповіді повністю або частково (початок, кінцівку).

 8. Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і наголошення слів.

 9. Говорити нешвидко, робити паузи, дотримуватися правильної інтонації.

 10. Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас перестали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий факт , ніколи не намагатися перекричати аудиторію

 11. Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не нахиляючи голови.

 12. Стежити за своїм мовленням : не вживати слів-паразитів, слів типу «ну-у-у, е-е-е-е-».

 13. Стежити за часом : виступ має бути не більше 15-20 хв.

Організовуючи роботу своїх колег, членів методичної комісії, керівнику слід пам’ятати слова мудрих японців :«Хорош тот руководитель, подчиненные которого улыбаются».
А ми додамо « і творять освітянські шедеври» .
Отже , хай девізом кожної методичної комісії стануть слова Генрі Форда:
Зібратися разом – це початок,

Триматися разом -- це прогрес,

Працювати разом - це успіх !

Каталог: download -> version -> 1403633407 -> module
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів
module -> Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема Херсон -2013

Скачати 352.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал