Здійснення обліку, підтримання в контрольному стані актів законодавстваСкачати 182.85 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір182.85 Kb.
#22826
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГРЕБІНКІВСЬКЕ РАЙОННЕ

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

на тему:

«Здійснення обліку, підтримання в контрольному стані актів законодавства»

м. Гребінка – 2014

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Систематизація законодавства 6

Розділ ІІ. Облік актів законодавства 11

Розділ ІІІ. Підтримання в контрольному стані актів законодавства 14

Додатки 18

Висновки 22

Список використаних джерел 23

Вступ
Характерною рисою функціонування сучасного суспільства і держави є зростання ролі права та закону як основної форми його зовнішнього виразу. У цьому контексті процес становлення та розвитку державності незалежної України нерозривно пов’язаний із створенням нового законодавства. Це пояснюється також неможливістю ефективного функціонування будь-якої держави без збалансованої системи законів. Правовою основою, підґрунтям цієї системи є Конституція України, яка відкрила шлях до реформування всієї системи нормативно-правових актів. Вона стала своєрідним поштовхом до прискорення процесу приведення діючого законодавства у відповідність до політико-економічних, соціальних, правових принципів побудови незалежної, правової держави та громадянського суспільства.

Сучасний етап розвитку законодавства України пов’язується з необхідністю його гармонізації систематизації. Це зумовлюється рядом причин та факторів, основними серед яких є наступні:  • існування низки нормативних актів, що діють з часів Радянського Союзу (у відповідності до принципів правонаступництва), а також існує потреба вирішення проблеми узгодження цих актів із новими прийнятими за період незалежності актами;

  • необхідність приведення законодавства у відповідність з об’єктивними умовами життєдіяльності суспільства;

  • прийняття значної кількості нових нормативно-правових документів нерозривно зв’язане із вирішенням завдання приведення їх у непротирічну, узгоджену систему;

  • визнання Української держави міжнародним співтовариством (у якості суб’єкта міжнародних відносин) пов’язується з проблемою гармонізації національного законодавства у відповідності з принципами міжнародного права.

Удосконалення нормативно-правової бази є складним процесом, особливе місце в якому займає систематизація, що дають можливість всебічно врахувати характер українського законодавства.

Систематизації нормативних актів в правовій теорії не приділяється належної уваги, незважаючи на те, що законодавство на сучасному етапі не завжди встигає за розвитком суспільства, часом суперечить уже прийнятим нормативно-правовим актам. В результаті з’являються акти, що фактично не діють; в деяких з них зустрічаються повторення, неясності, помилки, а інколи – прогалини і неузгоджені положення. Все це свідчить про необхідність удосконалення існуючих нормативно-правових актів шляхом їх опрацювання та усунення відмінностей у схожих явищах, що істотно вплине на систематизацію законодавства.

Нормативно-правові акти видаються різними органами, мають неоднакову юридичну силу, не співпадають за часовим виміром, поширюються на різних суб’єктів і територіальний простір. Тому природно, що з часом між ними виникають суперечності, а збільшення кількості нормативних матеріалів ускладнює їх використання. Крім того, акти, видані в різні періоди часу, неоднаково регулюють суспільні відносини. Але законодавство не може функціонувати належним чином, якщо воно не є системою, складові якої тісно взаємопов’язані та узгоджені, взаємовплив яких ретельно регламентується чіткою ієрархічною побудовою.

Систематизація нормативно-правових актів необхідні перш за все для ведення обліку розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Дані процеси є важливими умовами правильного з’ясування і застосування норм права державними органами, вони сприяють розумінню законодавства як єдиного цілого. Систематизація забезпечуэ доступність законодавства для суспільства, вони повинні використовуватись насамперед для забезпечення суб’єкта права необхідною нормативно-правовою документацією. Важливість цих процесів не викликає сумніву.

Характерною рисою українського законодавства є його постійні зміни. З метою оперативного реагування на відповідні зміни, для усунення недоліків, запобігання повторів та унеможливлення застосування застарілих норм в роботі, з ціллю володіння повною і точною інформацією про чинне законодавство України юридичними службами місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів в системі міністерств, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій (далі - Установи) повинна здійснюватись систематизація законодавства.
Розділ І.

Систематизація законодавства

Систематизація законодавства – це засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи, процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Невід’ємним від систематизації законодавства є здійснення обліку актів законодавства, їх підтримання в контрольному стані.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади покладені завдання щодо забезпечення належного рівня правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, забезпечення їх необхідними нормативно – правовими актами, іншою правовою інформацією, необхідною для виконання ними покладених повноважень.

Разом з тим, в пункті 16 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (далі – Загальне положення про юридичну службу) зазначається, що орган виконавчої влади, підприємство зобов’язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно – правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно – правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

Пунктом 3 Загального положення про юридичну службу визначено, що вона у своїй діяльності з питань організації та проведення правової роботи керується актами Міністерства юстиції України.

При здійсненні обліку та систематизації законодавства рекомендуємо юридичним службам Установ керуватися Положенням про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України. Затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 квітня 2004 року № 31/5 (далі - Положення).

Положення визначає порядок ведення інформаційного фонду, обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.

Згідно Положення облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:  • систематичної картотеки актів законодавства відповідно до Класифікатора галузей законодавства України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 № 43/5 (далі – Класифікатор);

  • журналу обліку актів законодавства України;

  • журналу обліку міжнародних договорів;

  • контрольних примірників актів законодавства України.

Разом з тим, примірники збірників актів законодавства України, видання кодексів, що надходять до Установ, підлягають обліку із зазначенням найменування, року видання, видавництва, дати контрольного стану текстів актів.

Удосконалення нормативно-правової бази є складним процесом, особливе місце в якому займає систематизація та облік законодавства, що дає можливість всебічно врахувати характер українського законодавства.


Систематизація нормативно правових актів - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.
Нормативно-правові акти видаються різними органами, мають не однакову юридичну силу, не співпадають за часовим виміром, поширюються на різних суб'єктів і територіальний простір. Тому природно, що з часом між ними виникають суперечності, а збільшення кількості нормативних матеріалів ускладнює їх виконання. Крім того, акти видані в різні періоди часу, неоднаково регулюють суспільні відносини. Але законодавство не може функціонувати належним чином, якщо воно не є системою, складові якої тісно пов'язанні та узгоджені, взаємовплив яких ретельно регламентується чіткою ієрархічною побудовою.
Систематизація нормативно-правових актів необхідна перш за все, для ведення обліку, розвитку законодавства і здійснення контролю над ним, для забезпечення узгодженості та взаємозалежності різних його частин. Даний процес є важливою умовою правильного з'ясування і застосування норм права державними органами, він сприяє розумінню законодавства як єдиного цілого. Систематизація забезпечує доступність законодавства для суспільства, вона повинна використовуватися насамперед для забезпечення суб'єкта права необхідною нормативно-правовою документацією.
Завдяки систематизації законодавства долаються суперечності між нормами права, скасовуються чи змінюються старі нормативно-правові акти, замінюються новими відповідно до потреб суспільного життя, акти групуються за певними системними ознаками, формуються в кодекси, зібрання законодавства та інші нормативно-правові документи. Невід'ємною від систематизації законодавства, складовою є ведення обліку актів законодавства, їх підтримання в контрольному стані та зберігання.
Відповідно до п.п. 18, 19 п. 10 „Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, юридична служба міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації:
- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України;
- забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
Пунктом 16 зазначеного Положення визначено, що орган виконавчої влади, підприємство зобов'язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади покладенні завдання щодо забезпечення належного рівня правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, забезпечення їх необхідними нормативно-правовими актами, іншою правовою інформацією, необхідною для виконання ними покладених повноважень.
Відповідно до п. 3 Положення юридична служба з питань організації та проведення правової роботи керується актами Міністерства юстиції України.

Розділ ІІ.

Облік актів законодавства
Методичні рекомендації розроблено на підставі норм Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15

квітня 2004 року № 31/5.

Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України (далі - Положення) визначає порядок ведення інформаційного фонду, обліку, зберігання та підтримання в

контрольному стані актів законодавства.

Акти законодавства України, що надходять до місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, державних господарських об'єднань, підприємств, установ та

організацій підлягають обліку.

Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:

- систематичної картотеки;


- журналу обліку актів законодавства України;
- журналу обліку міжнародних договорів;
- контрольних примірників актів законодавства України.


1) Ведення систематичної картотеки.

Відповідно до „Класифікатора галузей законодавства", затвердженого наказом Міністерства юстиції від 02.06.2004 № 43/5 (далі Класифікатор) на кожний акт законодавства України створюється картка обліку (додаток 1). У картці обліку зазначаються код акта (розділу, статті, частини, пункту), вид акта, видавник, дата, номер, назва, джерело опублікування. У разі присвоєння акту законодавства України декількох кодів, кількість карток обліку повинна відповідати кількості присвоєних кодів (кожна облікова картка містить один код).

Акти законодавства класифікуються відповідно до Класифікатора галузей законодавства України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 2 червня 2009 року № 43/5, який вміщує перелік розділів і підрозділів. Розділи і підрозділи Класифікатора мають цифрові позначення - коди. Коди проставляються на полях тексту акта законодавства. Код присвоюється акту в цілому, а також його розділам, статтям, частинам, пунктам. Коди проставляються проти окремих частин акта законодавства (статей, частин, пунктів).

Картки обліку картотеки на паперових носіях розміщуються в картотеці згідно із зазначеними на них кодом у відповідному розділі та підрозділі у хронологічному порядку за видом акта законодавства. Розділи і підрозділи стстематичної картотеки розділяються картками-роздільниками, які повинні бути на 1,5 см. вище облікових карток. На картках-роздільниках зазначаються код і назва розділу та підрозділу. Коди розділів зазначаються також на картотечних ящиках.

Міжнародні договори України класифікуються у порядку, установленому Положенням із зазначенням країн, дати підписання, ратифікації (затвердження, приєднання, денонсації), набрання чинності, втрати чинності, терміну дії.
2) Ведення журналу обліку актів законодавства України 
(додаток 2).

Ведення журналу обліку актів законодавства здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом унесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.


3) Ведення журналу обліку міжнародних договорів

(додаток 3).

У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, дата отримання, країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.


4)Ведення контрольних примірників

актів законодавства України.
Примірники збірників актів законодавства України, видання кодексів, що надходять до місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, державних господарських об'єднань, на підприємства, в установи та організації, підлягають обліку в Журналі обліку із зазначенням найменування, року видання, видавництва, дати контрольного

стану текстів актів.

  На першій і сімнадцятій сторінках збірників актів законодавства та юридичної літератури проставляється штамп місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, державного господарського об'єднання,

підприємства, установи, організації.

Підтримання текстів актів законодавства у контрольному стані можуть здійснюватись шляхом видання офіційних друкованих видань у теках з роз'ємними замками з підтриманням в контрольному стані: „Систематичного зібрання чинного законодавства України", бюлетеня „Офіційний вісник України. Із змінами", „Кодексів України."

Розділ ІІІ.

Підтримання в контрольному стані

актів законодавства
Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким

внесені зміни.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис „Контрольний примірник,,. Штампи (написи) „Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, „Офіційного вісника України", „Офіційного вісника України. Із змінами", „Відомостей Верховної Ради України", „Систематичного зібрання чинного законодавства України".

Підтримання атів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

При внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

- акт втратив чинність "втр. чин."; 


- акт частково втратив чинність "ч. втр. чин."; 
- дію акта продовжено "продов. до __ (на)";
- дію акта зупинено "акт зуп."; 
- дію акта поширено "пошир."; 
- акт доповнено "доп."; 
- викладено в новій редакції "нов. ред."; 
- виключено пункт, статтю, абзац "викл."; 
- заміна слів, цифр "зам. ел."; 
- дивись рішення Конституційного Суду України "див. РКСУ"; 
- Закон України "ЗУ"; 
- Постанова Верховної Ради України "ПВРУ"; 
- Указ Президента України "УПУ"; 
- Розпорядження Президента України "РПУ"; 
- постанова Кабінету Міністрів України "ПКМУ"; 
- Декрет Кабінету Міністрів України "ДКМУ"; 
- Розпорядження Кабінету Міністрів України "РКМУ"; 
- Постанова Пленуму Верховного Суду України "ППВСУ"; 
- Відомості Верховної Ради України "ВВРУ"; 
- Зібрання постанов Уряду України "ЗПУ"; 
- Офіційний вісник України "ОВУ"; 
- Систематичне зібрання чинного законодавства 
України "СЗЧЗУ"; 
- Вісник Верховного Суду України "ВВСУ"; 
- Збірник законодавства Автономної "ЗЗАРК"; 
Республіки Крим 
- Урядовий кур'єр "УК"; 
- Голос України "ГУ"; 
- Президентський вісник "ПВ".

Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці. Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей,

пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

Відмітки про зазначені зміни аналогічно вносяться як у копії оригіналів актів законодавства, так і до зібрання актів законодавства („Відомостей Верховної Ради України", „Зібрання постанов Уряду України", „Офіційного вісника України", „Офіційного вісника України. Із змінами"), що вміщують такий акт і підтримуються в контрольному стані. До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства,

якими внесені зміни та доповнення тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування. У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі. Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.


При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання. Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) „Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата.


Додаток 1

Картотека обліку акта законодавства України

-----------------------------------------------------------------------
|Код (згідно з                                                                                         |
|Класифікатором)       |                                                                          |
|------------------------|                                                                          |
|Реєстраційний код за|                                                                          |
|ЄДРНПА                        |                                                                          |
|------------------------|                                                                           |
|Вид акта                       |                                                                           |
|------------------------|                                                                           |
|Видавник (сторони,   | Назва акта та номер і дата акта, яким |
|країни) акта                | уносяться зміни та доповнення              |
|------------------------|                                                                           |
|Дата прийняття          |                                                                            |
|(підписання) акта     |                                                                            |
|------------------------|                                                                           |
|Номер акта                  |                                                                           |
|------------------------|                                                                           |
|Опублікування акта |                                                                          |
|------------------------|                                                                           |
|Набрання чинності    |                                                                           |
|актом                             |                                                                           |
------------------------------------------------------------------------


Додаток 2

Журнал обліку актів законодавства України
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     |Дата| Дата                |Вид  |Видавник|Назва акта| Джерело             |Примітки    |
|акта|акта|надходження|акта| акта         |                      | опублікування  |                    |
|        |         | акта                  |        |                   |                      |-------------------|                     |
|        |         |                            |        |                   |                      |ОВУ|ВВР|УК|ГУ|ПВ|              |
|----+-----+----------------+----+----------+-------------+----+----+---+--+--+--------|
|       |          |                            |        |                  |                       |        |        |       |    |     |              |
|----+-----+----------------+----+----------+-------------+----+----+---+--+--+--------|
|        |         |                            |        |                  |                       |        |        |       |    |     |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Примітка:
  ОВУ - "Офіційний вісник України";
  ВВРУ - "Відомості Верховної Ради України";
  УК - "Урядовий кур'єр";
  ГУ - "Голос України";
  ПВ - "Президентський вісник".

Додаток 3

Журнал  обліку міжнародних договорів

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Дата          |Країна| Вид          | Назва      | Дата                                                                                                        |Термін |Примітки|
|з/п|отримання|             |договору|договору|---------------------------------------------------------------------|дії         |                 |
|       |                    |             |                  |                  |підписання|ратифікації,       |набрання |денонсації|втрати     |             |                 |
|       |                    |             |                  |                  |                     |затвердження,|чинності    |                     |чинності |             |                 |
|       |                    |             |                  |                  |                     |приєднання       |                    |                     |                 |             |                 |
|----+-----------+-------+----------+----------+------------+-----------------+-----------+------------+---------+-------+----------|
|       |                    |             |                  |                  |                     |                              |                    |                     |                |              |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

Журнал обліку міжнародних договорів

--------------------------------------------------------------------------------------
| N     |Дата| Інвентарний   |Автор, |Кількість        |Ціна| Сума  |Примітка    |
|п/п |          |номер                |назва   |екземплярів |         |            |                     |
|        |          |                            |              |                          |         |            |                     |
|        |          |                            |              |                          |         |            |                     |


Висновки

Будь-яка держава створює велику кількість нормативно-правових актів. Для полегшення знаходження певного нормативного акту, забезпечення доступності законодавства для учасників правових відносин (фізичних і юридичних осіб), використовується систематизація нормативних актів.

Систематизація законодавства необхідна не тільки для покращення користування ним, а і для вдосконалення правотворчої діяльності компетентних органів держави по створенню нормативно-правової бази, виявлення прогалин та протиріч у правовому регулюванні суспільних відносин та їх усунення. Систематизація нормативно-правових актів, спрямована на впорядкування та вдосконалення правових норм. У результаті систематизації усуваються суперечності між правовими нормами, скасовуються або змінюються застарілі норми і створюються нові, більш досконалі, що відповідають потребам суспільного розвитку. Вони групуються за певними системним ознаками, зводяться в кодекси, зібрання законодавства та інші систематизовані акти.

Список використаних джерел:
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу // www.zakon.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 14 грудня 2001 року № 1693[Електронний ресурс] – Режим доступу ://zakon4.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України «Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», від 26.11.2008 № 1040 [Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua

Наказ Міністерства юстиції України «Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України» від 15 квітня 2004 року № 31/5[Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.uaНаказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України» від 02.06.2004 № 43/5


Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет

Скачати 182.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка