З/п Зміст уроку Хімічний експериментСкачати 139.64 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір139.64 Kb.
#27579
Календарне планування уроків 11 класу І семестр

з/п

Зміст уроку

Хімічний експеримент

Дата проведення

Примітка

Повторення основних відомостей органічних сполук

1

Склад, найважливіших органічних сполук


2

Властивості найважливіших органічних сполук


3

Застосування найважливіших органічних сполук


Тема 1. Теорія будови органічних сполук

4

Короткі відомості з історії становлення і розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин

5


Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної будови О.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул

Демонстрація. Добування водню в лабораторії та способи його збирання.

Демонстрація. Перевірка водню на чистоту
6


Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин

Демонстрація. Горіння водню в кисні.

Демонстрація. Взаємодія водню з купрум(ІІ) оксидом

7

Розвиток теоретичних уявлень про будову органічних речовин


8

Основні напрями розвитку теорії будови органічних речовин, її значення. Життя і діяльність О.Бутлерова (тематична)


Тема 2. Вуглеводні

9

Алкани (парафіни). Метан, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону


10

Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомолітичне і гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку


11

Гомологічний ряд метану, фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від складу і хімічної будови молекул, поширеність у природі

Демонстрація. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння12

Практична робота №1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферного тиску. Перекристалізація


13


Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації

Лабораторний дослід №1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів, конформацій).14

Систематична номенклатура


15

Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук

16


Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення

Демонстрації. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот17

Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами


18

Добування парафінів. Застосування алканів та їх галогенопохідних.


19

Практична робота № 2. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах


20

Добування синтез-газу і водню з метану (тематична)


21

Циклоалкани (циклопарафіни), їхній склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану


22

Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів


23

Добування і застосування циклоалканів


24

Алкени. Етен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. sp2 - Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, σ- та π-зв’язки


25

Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова цис-, транс- ізомерія алкенів, номенклатура

26


Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація

Демонстрації. Добування етену. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.27

Правило В.Марковнікова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком


28

Виведення молекулярної формули газуватої речовини


29

Добування та застосування алкенів


30

Практична робота №3. Добування етену та досліди з ними


31

Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хімічні властивості: окиснення, приєднання, полімеризація


32

Застосування алкадієнів. Природний каучук


33

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» (тематична)


34

Алкіни. Етин, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. sp-гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок


35

Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів

36


Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, полімеризація

Демонстрації. Добування етину карбідним способом. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату37

Добування та застосування етину


38

Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості

Демонстрації. Бензен як розчинник39


Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення

Демонстрації. Відношення бензену до розчину калій перманганату. Горіння бензену. Відношення бензену до бромної води. Нітрування бензену. Окиснення толуену40

Гомологи бензену. Взаємний вплив атомів у молекулі ( на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі


41

Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи


42

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен)


43

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів


44

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» (тематична)


Тема 3. Гетероциклічні сполуки

45

Загальні відомості про гетероциклічні сполуки


46

Гетероцикли як складові частини біологічно активних речовин, барвників, ліків.


47

Піридин як представник нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.


48

Порівняння хімічних властивостей бензену і піридину (повне та часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, утворення солей).


Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

49

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання


50

Нафта. Склад, властивості нафти


Лабораторний дослід №2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля (колекція).51

Фракційна перегонка нафти. Крекінг. Ароматизація нафтопродуктів

Демонстрації. Модель нафтоперегінної установки52

Продукти нафтопереробки, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину


53

Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки

54


Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугілля та інших альтернативних джерел

Лабораторний дослід №3. Ознайомлення з різними видами палива (колекція).55

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки


56

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка» (тематична)


Тема 5. Оксигеновмісні сполуки

57

Спирти. Насичені одноатомні спирти, їх склад, хімічна будова. Електронна будова функціональної групи


58

Електронна природа водневого зв’язку, його вплив на фізичні властивості спиртів


59

Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти

Демонстрації. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння)60

Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.

Демонстрації. Взаємодія етанолу з натрієм. Взаємодія етанолу з гідроген бромідом61

Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.62


Етиленгліколь і гліцерол. Їхні фізичні та хімічні властивості

Лабораторний дослід №4. Розчинність гліцеролу у воді.

Лабораторний дослід №5. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

Демонстрації. Взаємодія гліцеролу з натрієм.
63


Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу

Демонстрації. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та при нагрівання.


64


Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу

Демонстрації. Добування натрій феноляту. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією вуглекислого газу65

Хімічні властивості: бромною водою, ферум(ІІІ) хлоридом, нітрування

Демонстрації. Взаємодія фенолу з ферум(ІІІ) хлоридом66

Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Добування та застосування фенолу(тематична)


67

Альдегіди і кетони. Склад, хімічна й електронна будова альдегідів і кетонів. Карбонільна група, її особливості. Ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів

68


Фізичні властивості. Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції окиснення і відновлення. Поліконденсація метаналю з фенолом.

Лабораторний дослід № 6. Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом.

Лабораторний дослід №7. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.69

Добування альдегідів і кетонів. Застосування метаналю, етаналю, пропанону.

Лабораторний дослід №8. Окиснення спирту до альдегіду.70

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. Фізичні властивості кислот. Номенклатура

71


Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами

Лабораторний дослід № 9. Дія етанової кислоти на індикатори.

Лабораторний дослід №10. Взаємодія етанової ї кислоти з магнієм.

Лабораторний дослід №11. Взаємодія етанової кислоти з лугом.

Демонстрації. Властивості етанової кислоти.
72


Хімічні властивості: солями, спиртами

Демонстрації. Взаємодія метанової кислоти з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду73

Залежність сили карбонових кислот від їхнього складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп


74

Практична робота №4. Добування, вивчення властивостей етанової кислоти


75


Поняття про багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні)

Лабораторний дослід №12. Відношення олеїнової кислоти до бромної води і розчину калій перманганату.76

Застосування і добування карбонових кислот


77

Практична робота №5. Розв’язування експериментальних задач


78

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Оксигеновмісні сполуки» (тематична)


79

Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів

Демонстрації. Добування естеру. Ознайомлення зі зразками естерів.80

Гідроліз естерів. Застосування естерів

81


Практична робота №6. Синтез етилетаноату

82


Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів

Лабораторний дослід №13. Розчинність жирів.

Лабораторний дослід №14. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.83

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення

Лабораторний дослід №15. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.84

Практична робота №7. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти


85

Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами


86

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Глюкоза, її склад, фізичні властивості й поширеність у природі. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози (тематична)

87


Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація (тематична)

Лабораторний дослід №16. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

Демонстрації. Взаємодія глюкози з аргентум(Ι) оксидом

88

Застосування глюкози, її біологічне значення


89

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Поняття про оптичну ізомерію

90


Сахароза, її склад, будова. Фізичні властивості. Поширеність у природі. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

Демонстрації. Гідроліз сахарози. Взаємодія сахарози з гідроксидами металічних елементів91

Добування цукру з цукрових буряків (загальна схема)92


Крохмаль, його склад. Будова крохмалю. Фізичні властивості. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Біологічне значення крохмалю

Лабораторний дослід №17. Відношення крохмалю до води.

Лабораторний дослід №18. Взаємодія крохмалю з йодом.

Демонстрації. Гідроліз крохмалю (целюлози)


93

Целюлоза, її склад. Будова целюлози. Фізичні властивості. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад


94

Застосування целюлози та її похідних. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна


95

Практична робота №8. Розв’язування експериментальних задач96

Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Оксигеновмісні сполуки» (тематична)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 139.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©www.shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка